turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


YÖK Ulusal Tez Merkezine Kayıtlı Matematik Konulu Doktora Tezleri*

NOT: Aşağıdaki liste YÖK Ulusal Tez Merkezi kayıtlarından derlenmiştir. 2006 yılından önce yazılmış birçok doktora tezinin aşağıdaki listede olmaması muhtemeldir. YÖK Ulusal Tez Merkezi kayıtlarında konusu matematik olan tüm doktora tezleri (farklı disiplinlerde olanlar dahil) listelenmiştir.

 
YIL YAZAR TEZ ADI
2020 DURMUŞ ALBAYRAK Genelleştirilmiş bessel-maitland fonksiyonu ve integral dönüşümü
Generalized bessel-maitland function and integral transform
2020 NAZLI YAZICI GÖZÜTOK Düzgün Figürler ve Γ_0(N) nin PSL(2,R) deki normalliyeni
Regular maps and the normalizer of Γ_0(N) in PSL(2,R)
2020 MİKAİL BAL Nötrosofik kümelerin cebirsel yapılardan modüller üzerine etkisi
The effect on modules from algebraic structures of neutrosophic sets
2020 ONUR KAYA Minkowski 3-uzayında slant regle yüzeylerin geometrileri ve karakterizasyonları
Geometries and characterizations of slant ruled surfaces in minkowski 3-space
2020 ASENA ÇETİNKAYA Generalization of harmonic univalent convex functions
Harmonik yalınkat konveks fonksiyonların genelleştirilmesi
2020 ZEYNEP KARABULUT Parametrelerin değişimi yönteminin sınır değer problemlerine yeni uygulamaları
New applications of variation of parameters method to boundary value problems
2020 REŞAT ASLAN Üçgensel bölgede iki değişkenli bernstein-kantorovich operatörü ile yaklaşım
Approximation by bivariate bernstein-kantorovich operators on the triangular domain
2020 EMRE SEVGİ Bi-periyodik balans sayıları ve kuaterniyonları
Bi-periodic balancing numbers and quaternions
2020 HÜLYA AYTİMUR İstatistiksel manifoldların geometrisi
Geometry of statistical manifolds
2020 OSMAN TUNÇ Bazı denklem modellerinde çözümlerin niteliksel analizleri
On the qualitative analysis of solutions of some equation models
2020 DİLARA ALTAN KOÇ Kesirli mertebeden difüzyon denklemi için nümerik yaklaşımlar üzerine
On numerical approximation for fractional order diffusion equation
2020 GÜL GÖZDE BİÇER ŞARLAK Kesirli mertebeden integro diferansiyel denklem sistemleri için nümerik yaklaşımlar
Numerical approach for fractional integro differential equation systems
2020 NURBİGE TURAN ZABUN Yüksek mertebeden evrensel modüllerin fitting idealleri
Fitting ideals of high order universal modules
2020 GÜVEN KAYA Conformable kesirsel mertebeden tam değer fonksiyonlu matematiksel modellerin kararlılık ve çatallanmaanalizi
Stability and bifurcation analysis of conformable fractional order mathematical models with piecewise constant arguments
2020 ESRA KIRMIZI ÇETİNALP Grupların çapraz çarpımı ve cebirsel özellikleri
Crossed product of groups and algebraic properties
2020 BEKİR DANIŞ Generic initial ideals of modular polynomial invariants
Modüler polinom değişmezlerinin generik baş terim idealleri
2020 TÜRKAN YELİZ GÖKÇER Maksimum-minimum operatörleriyle yaklaşımın genelleştirilmesi
The generalization of approximation by max-min operators
2020 AYŞE YAVUZ TAŞCI Z-simetrik manifoldlar
Z-symmetric manifolds
2020 OSMAN ATEŞ Riemann manifoldları üzerinde eğriler ve manyetik yörüngeler
Curves and magnetic trajectories on Riemannian manifolds
2020 ZEYNEP GÖKÇE İŞLİER Numeric methods for stochastic disease spread models
Stokastik hastalık yayılım modelleri için sayısal yöntemler
2020 DEMET ÇİDEM DOĞAN Sonlu cebirsel yapılar üzerinde açık anahtarlı kriptografi
Public key cryptography upon finetely algebraic structures
2020 GÜLLÜ ESRA KÖSE Zamana göre kesirli mertebeden Schrödinger denkleminin Chebyshev kollokasyon yöntemi ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of time fractional order Schrodinger equation using Chebyshev collocation method
2020 SERDAR NAİR 2-trace formulas on finite groups
Sonlu gruplarda 2-iz formülleri
2020 MAHDI AHMADI Continuity problem for backward stochastic differentialequations with singular nonmarkovian terminal conditions and deterministic terminal times
Tekil Markov olmayan son değerlerli geriye doğru stokastik diferansiyel denklemlerin deterministik vadelerde çözümlerinin süreklilikleri
2020 SONER AYDINLIK Klasik ve mikrogermeli ortam teorisiyle modellenen plaklarin caputo kesirli türevi yardimiyla nonlokal titreşim analizi
Nonlocal vibration analysis of classic and microstretch plates with the help of caputo fractional derivative
2020 ABDUSSAMET ÇALIŞKAN Uzaysal kuaterniyonik eğriler ve regle yüzeyler
Spatial quaternionic curves and ruled surfaces
2020 ELİF ALTINTAŞ KAHRİMAN Fuzzy ve sezgisel fuzzy projektif düzlemlerde dönüşümler üzerine
On maps in fuzzy and intuitionistic fuzzy projective planes
2020 HANDE FENDOĞLU BEM solution of unsteady convection-diffusion type fluid flow problems
Zamana bağlı konveksiyon-difüzyon tipindeki akışkan akımı problemlerinin sınır elemanları metodu ile çözümü
2020 PINAR ÇOMAK Mathematical countermeasures against implementationattacks
Gerçekleme ataklarına karsı matematıksel tedbırler
2020 ABDİLKADİR ALTINTAŞ Bazı projektif uzaylarda Veronesean ve Klein altyapıları üzerine
On Veronesean and Klein substructures of some projective spaces
2020 ESİN İLHAN Genelleştirilmiş özel fonksiyonlar yardımıyla tanımlanan kesirli operatörler ve uygulamaları
Fractional operators defined by generalized special functions and their applications
2020 SELAHATTİN NAZLI 〖r〗^2_{π3}-düzlem geometrisi üzerine
On the 〖r〗^2_{π3}-plane geometry
2020 EMİNE ÖNAL KIR Her genişlemesinde zayıf radikal tümleyene sahip modüller
Modules that have a weak radical supplement in every extension
2020 ELİF ÖZEL Hiperhalkalarda asal hiperidealler
Prime hyperideals over hyperrings
2020 NECMETTİN ALP Quantum integralleri için integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
Integral inequalities for quantum integrals and their applications
2020 GÖZDE KATİPOĞLU ÜNAL Diferansiyel denklemlere dinamik denklemler ile yaklaşım üzerine
On approximation to differential equations by dynamic equations
2020 LAILA ABOSHARB Estimating the parameters of fitzhugh-nagumo neurons from neural spiking
Sinirsel ateşleme verisinden fitzhugh-nagumo noron modelinin parametre kestirimi
2020 ALİ DOĞU Bazı fonksiyon uzaylarında trigonometrik yaklaşım problemleri
Trigonometric approximation problems in some function spaces
2020 DERYA BODUR Ayrışık konumlarda artan türevler açılımı (Akata), taylor toplamdizi açılımları ile karşılaştırım
Separate node ascending derivatives expansion (Snade), comparison with taylor series expansion
2020 SERAP HERDEM İbrahimov-Gadjiev operatörlerinin q-genelleşmesi ve yaklaşım özellikleri
Q-generalization of İbrahimov-Gadjiev operators and their approximation properties
2020 TAYLAN PEHLİVAN Skew türevler ve b-genelleştirilmiş türevler
Skew derivations and b-generalized derivations
2020 ABDULLAH KARASAN Analyses of factors of market microstructure: Price impact, liquidity, and volatility
Market mikro yapısının faktörlerinin analizi: Fiyat etkisi, likidite ve oynaklık
2020 MELİKE PALSÜ Composite asymptotic models for a elastic plate
İnce elastik bir plaka için kompozit asimptotik modeller
2020 SEHER SULTAN YEŞİLKAYA Farklı metrik uzaylarda tek ve çoğul değerli dönüşümler için sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems for single and multi valued mappings in different metric spaces
2020 MERVE BULUT YILGÖR F2 + uF2 + vF2 + v^2F2 halkası üzerindeki devirli kodlar ve DNA kodlara uygulamaları
Cyclic codes over the ring F2 + uF2 + vF2 + v^2F2 and applications to DNA codes
2020 IDRIS A. MASOUD ABDULHAMID A global optimization technique using auxiliary functionmethod in directional search via bézier surface
Yardımcı fonksiyon metodunda bézıer eğrileri yolu ile yönlü arama kullanarak yeni bir global optimizasyon tekniği
2020 NAZLI DOĞAN Power series subspaces of nuclear frechet spaces with the properties DN and omega
DN ve omega özelliklerine sahip nükleer frechet uzaylarının kuvvet serisi alt uzayları
2020 SEVİM YEGÜLGÜZEY 2-normlu uzaylarda çift fonksiyon dizilerinin istatistiksel ve I-yakınsaklığı üzerine
On statistical and I-convergence of double sequences of functions in 2-normed spaces
2020 MERVE KARA Bazı fark denklemleri ve sistemlerinin çözümleri ve çözümlerinin asimptotik davranışı
Solutions of some difference equations and difference equations systems and asymptotic behavior of the solutions
2020 MUKADDES ARSLAN 2- normlu uzaylarda Rough yakınsaklık üzerine
On Rough convergence in 2-normed spaces
2020 SERPİL YAŞAR Estimation of the region of attraction for nonlinear autonomous systems
Doğrusal olmayan otonom sistemler için çekim bölgesi kestirimi
2020 ELONA FETAHU Asymptotic behaviour of gravity driven free surface flows resulting from cavity collapse
Kavitasyon çökmesiyle oluşan, yerçekimi etkisindeki serbest yüzeyli akışların asimtotik davranışı
2020 NAZAN POLAT Esnek topolojik cebirsel yapılar üzerine
On soft topological algebraic structures
2020 SEMRA KUŞ Bernoulli polinomlarının genelleştirmeleri ve fibo-bernoulli matrisler
Generalizations of bernoulli polynomials and fibo-bernoulli matrices
2020 ARSHED A. AHMAD Mathematical modeling to predict the anemia based on medical data
Tıbbi verilere dayalı anemiyi tahmin etmek için matematiksel modelleme
2020 ADEM YOLCU Esnek ikili genelleştirilmiş topolojik uzaylar
Soft bigeneralized topological spaces
2020 GAYE ZAİM ERÇINAR Sabit noktaların bazı geometrik özellikleri
Some geometric properties of fixed points
2020 HASAN GÖKBAŞ Genelleştirilmiş kompleks k-Horadam dizisi ile genelleştirilmiş gaussıan k-Horadam dizisi ve r-Hankel matrisler
Generalized complex k-Horadam sequence, generalized gaussian k-Horadam sequence and r-Hankel matri̇ces
2020 KADRİYE FİLİZ BALBAL Programlamaya yönelik mobil oyun geliştirilmesi ve bulanık mantık tabanlı android uygulama ile tutumun incelenmesi
Developing mobile game towards programming and investigation of attitude with fuzzy logic based android application
2020 YUSUF ALPER BİLGİN Efficient implementation of lattice-based schemes
Kafes tabanlı algoritmaların verimli gerçeklenmesi
2020 NURGÜL KALAYCI Herhangi bir matris ile bir kuadratik matrisin doğrusal bileşiminin karakterizasyonları
On characterizations of linear combination of an arbitrary matrix and a quadratic matrix
2020 MERVE BİLGİN Topolojik bihiperbolik modüller
Topological bihyperbolic modules
2020 YÜKSEL YALÇINKAYA Uyumlu kesirli mertebeden Sturm-Liouville denkleminin spektral analizi
Spectral analysis of conformable fractional order Sturm-Liouville equation
2020 DERYA ÇOKSAK ER On the Low Lagrangian formulation of Poisson Vlasov equations
Poisson Vlasov denklemleri için Low Lagrangian'a dair
2020 HASAN ALTINBAŞ Öklid ve iki indeksli yarı-Öklidiyen uzayda V_i ve (j,k)-tip helisler
V_i and (j,k)-type helices in Euclidean and semi-Euclidean space with index two
2020 ELİFE GÜRSEL Değişken üslü uzaylarda konvolüsyonlar ve özellikleri
Convolutions and their properties in the spaces with variable exponent
2020 FATİH ÇELİK Hiperyüzeyler üzerinde eğrilik çizgilerinin diferensiyel geometrik özellikleri
The differential geometry properties of the lines of curvatures on the parametric hypersurfaces
2020 NİYAZİ ANIL GEZER Some results on operator theory based on unbounded convergence
Operatör teorisinde sınırsız yakınsama tabanlı birtakım sonuçlar
2020 GÖKHAN GÜÇLÜ Nanoçubuklarda büyük yer değiştirme ve yerel olmayan elastisite teorilerine göre deplasman hesabı
Calculation of displacements of nanorods according to nonlocal theory of elasticity and large displacement theory
2020 HALİL ANAÇ Rastgele kısmi diferansiyel denklemler ve rastgele kesirli mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin analizi
Analysis of random partial differential equations and random fractional partial differential equations
2020 FEYZA YATKIN Kompleks mertebeli (p,q)-yıldızıl ve (p,q)-konveks fonksiyon sınıfları için Fekete-Szegö problemi
Fekete-Szegö problem for classes of (p,q)-starlike and (p,q)-convex functions of complex order
2020 ALİ HAMİDOĞLU Some results on controllability and observability of discrete models
Ayrık modellerin kontrol edilebilirliği ve gözlenebilirliği üzerine bazı sonuçlar
2020 MOHANAD ALALOUSH Analysis of solutions of stochastic evolution equations
Stokastik evolüsyon denklemlerinin çözümlerinin analizi
2020 SEMRA ZEREN Kenmotsu manifoldların semi-slant altmanifoldları
Semi-slant submanifolds of kenmotsu manifolds
2020 SELCEN SAYICI On linear complementary pair of codes
Doğrusal bütünleyici çift kodları üzerine
2020 ERDEM KOCAKUŞAKLI Yoğunluklu Riemann manifoldların geometrisi
Geometry of Riemannian manifolds with density
2020 SHKO ALI TAHIR Numerical and synchronizational behaviors of some evolution equations
Bazı evolüsyon denklemlerinin nümerik ve senkronizasyonal davranışları
2020 HATİCE KÜBRA SARI Graflar ile rough kümeler arasındaki ilişkiler ve grafların topolojik yapıları üzerine
On the topological structures of graphs and relationships between graphs and rough sets
2020 FATMA ALMAZ Özel yüzeylerin geometrik özellikleri
Geometric properties of special surfaces
2020 EBRU YÜKSEL Bazı farklı türden kesirli integral operatörler üzerine eşitsizlikler
Inequalities on some different types of fractional integral operators
2020 EKBER GİRGİN Modüler uzaylarda sabit nokta teorisi ve uygulamaları
Fixed point theory and applications in modular spaces
2020 ENGİN KAYNAR SS-tümlenmiş modüller
SS-supplemented modules
2020 HATİCE ZEYBEK Geometric structures on riemann surfaces and Reidemeister torsion
Riemann yüzeyleriüzerindeki geometrik yapılar ve Reidemeister torsiyon
2020 GÖKÇE ÇAKMAK Sonlu Manhattan düzleminin sıkı germe uzayının bulunması için kırpma yardımıyla oluşturulmuş yeni bir yöntem
A new method to construct the tight span of a finite subset of the Manhattan plane via trimming
2020 GÜLİSTAN İSKENDEROĞLU Başlangıç ve sınır koşullarına sahip bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemler için simetri analizi
Symmetry analysis for some nonlinear differential equations with initial and boundary conditions
2020 HANDE POŞUL Genelleştirilmiş metrik uzaylar ve sabit noktalar
Generalized metric spaces and fixed points
2020 AYŞEGÜL ÇELİK ALABALIK Vanishing morrey uzaylarında klasik operatörlerin ve komutatörlerinin sınırlılığı
Boundedness of classical operators and their commutators on vanishing morrey spaces
2020 BESTE MADRAN Bi-Hamiltonian structures on three dimensional manifolds and eigenvectors of curl operator
Üç boyutlu manı̇foldlar üzerı̇nde bı̇-Hamı̇ltonyen yapılar ve kıvrılma operatörünün öz vektörlerı̇
2020 MEHMET SEVER Latisler üzerinde kriptoloji ve NTRU kriptosistemi
Latisler üzerinde kriptoloji ve NTRU kriptosistemi
2020 IBTISSAM RAJAB BUKHATWA İdeal ikili topolojik uzaylarda bazı genelleştirilmiş açık kümeler üzerine
On some generalized open sets in ideal bitopological spaces
2020 ÖYKÜ YENER Süreksiz fonksiyonlar sınıfında hiperbolik korunum kuralları için sonlu fark şemaları ve gaz dinamiği problemine uygulanması
Finite difference schemes for hyperbolic conservation rules in the class of discontinuous functions and its application to the gas dynamics problem
2020 EMEL KARACA Dual uzayda eğriler ve yüzeylerle ilgili bazı karakterizasyonlar
Some characterizations for curves and surfaces in dual space
2020 FEVZİ YAŞAR Genelleştirilmiş Fibonacci ve Nörlund matrisi ile elde edilen sınırlı ve yakınsak dizi uzayları
Bounded and convergent sequence space derived from Fibonacci matrices and Nörlund
2020 TUNCAY DENİZ ŞENTÜRK 3-parametreli genelleştirilmiş kuaterniyonlar
3-parameter generalized quaternions
2020 ELİF TURANLI Bazı ideal parakompakt ve esnek ideal parakompakt uzaylar üzerine
On some ideal paracompact and soft ideal paracompact spaces
2020 ZELİHA KARTAL YILDIZ Bazı graflarda baskınlık
Domination in some graphs
2020 BUŞRA AKTAŞ Dual uzayda yüzeyler ve üzerindeki bazı özel eğriler
Surfaces and some special curves on these surfaces in dual space
2020 AZİME TARHAN Pure özelliği ile tanımlanan modül, halka ve kategori yapıları
The structures of modules, rings and categories defined by pure property
2020 SEÇKİN GÜNSEN Warped çarpım manifoldları üzerinde solitonlar
Solitons on warped product manifolds
2020 NESLİŞAH İMAMOĞLU KARABAŞ Analysis and application of linearization technique for nonlinear problems
Doğrusal olmayan problemler için bir doğrusallaştırma tekniğinin uygulanması ve analizi
2020 DİLAN KILIÇ KURTOĞLU Doğal ve uygulamalı bilimlerde karşılaşılan bazı yüksek salınımlı tekil integrallerin ekonomik olarak hesaplanması
Efficient computation of some highly oscillatory improper integrals arising in natural and applied sciences
2020 MUSA EMRE KAVGACI İntegro fark denklemlerinin zayıf lineer olmayan analizi
Weakly nonlinear analysis of integro difference equations
2020 SEDAT ÜLKER Parçalı polinomlu en küçük kareler yönteminin KTD denklemlere uygulanması
Application of piecewise polynomial least squares method for PDEs
2020 ÖZLEM ERŞEN Maximal page crossing number of embedded closed legendrian surfaces in closed contact 5-manifolds
Kapalı kontakt 5-manifoldlarda gömülü kapalılegendrian yüzeylerin maksimum sayfa geçişme sayısı
2020 ALİ UÇUM 5-boyutlu 2-indeksli yarı-Öklidyen uzayda bi-null eğriler
Bi-null curves in semi-Euclidean 5-space with index 2
2020 GÜLHAN MINAK Küme değerli F-büzülme dönüşümleri ve sabit noktaları üzerine
On multivalued F-contraction mappings and their fixed points
2020 BEKİR İLHAN Sınırsız bir aralık üzerinde lineer olmayan bazı integral denklemlerin çözümlerinin varlığı
The existence of solutions of some nonlinear integral equations on an unbounded interval
2020 SERAP GÜMÜŞ Global behavior of solutions of nonlinear dissipative equations of nonclassical types
Doğrusal olmayan disipatif denklemlerin çözümlerinin global davranışı
2020 GİZEM TEMELCAN Sistem optimal bulanık trafik atama probleminin optimizasyonu
Optimization of the system optimum fuzzy traffic assignment problem
2020 İCLAL GÖR Diferansiyel denklemlerin yapay sinir ağları ile nümerik çözümleri
The numerical solutions of differantial equations with artificial neural networks
2020 İSMET ÇINAR Dijital topolojide küme değerli fonksiyonlar
Multivalued functions in digital topology
2020 RUMİ MELİH PELEN Studies on non-weakly regular bent functions andrelated structures
Zayıf düzenli olmayan bent fonksiyonlar ve alakalıyapılar üzerine çalışmalar
2020 ŞÜKRÜ TORTOP İstatistiksel epi-yakınsaklık
Statistical epi-convergence
2020 GÖKHAN GÖKSU Finite-time control of switched linear systems with time-delay
Zaman gecikmeli ve anahtarlamalı doğrusal sistemlerin sonlu zaman denetimi
2020 SHEHAB AHMED IBRAHEM IBRAHEM New global optimization technique by using auxiliary function method in directional search with computer applications
Yardımcı fonksiyon yöntemini yönlü arama ile kullanarak yeni bir global optimizasyon tekniği ve bilgisayar uygulamaları
2020 CEMRE AYDIN DRBEM solutions of cauchy problem for the magnetohydrodynamic duct flow
Magnetohidrodinamik kanal akışı için cauchy probleminin karşılıklı sınır elemanları metodu ile çözümü
2020 ÖZKAY ÖZKAN On the automorphism group of the algebra of the scalar upper triangular matrices
Skaler üst üçgensel matris cebirlerinin otomorfizma grupları
2020 METİN EVRİM ULU High performance number theoretic transforms in cryptography
Kriptografide yüksek performanslı sayı kuramsal dönüşümler
2020 İSHAK AYDIN Z3-dereceli kuantum süper uzayın elemanlarının toplamı üzerine bir diferansiyel hesap
A differential calculus on the addition of Z3-graded quantum super space elements
2020 ERCAN GÜRVİT Analitik olmayan ve/veya yüksek salınımlı fonksiyonların ağırlık fonksiyonu altındaki taylor açılımlarının integral formundaki kalan terimine sendelenimsizlik teoremi uygulanmak suretiyle yaklaştırımlarının yapılması ve buna bağlı olarak nümerik integrasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
Approximation of non-analytic and/or highly oscillatory functions via their taylor expansion whose remainder term is expressed in integral form under a weight function and development of numerical integration methods related to this method
2020 DENİZ SÖNMEZ Değişmeli halkalar üzerindeki bazı bulanık idealler
Some fuzzy ideals on commutative rings
2020 İSMAİL ALPEREN ÖĞÜT Deformations of some biset-theoretic categories
İkili küme kuramlı bazı kategorilerin deformasyonları
2020 DOĞA CAN SERTBAŞ Harmonic type sums and their arithmetic properties
Harmonik tipi toplamlar ve aritmetik özellikleri
2020 UĞUR DURAN Multifarious applications and generalizations of some special polynomials
Bazı özel polinomların çeşitli uygulamaları ve genelleştirmeleri
2020 ÖZGÜR KESKİN Eğriler üzerinde çatı hareketlerinin geometrik uygulamaları
The geometric applications of frame motions on curves
2020 ADNAN KARATAŞ Hom-Lie-Hopf cebirler
Hom-Lie-Hopf algebras
2020 EBUBEKİR AKKOYUNLU 𝑝(∙)-laplacıan içeren eliptik tip standart olmayan büyüme koşullu problemlerin çözümlerinin araştırılması
Research of the solutions of elliptic type problems with nonstandard growth condition involving 𝒑(∙)-laplacian
2019 BURAK OĞUL Rasyonel ve Maksimumlu Fark Denklemlerinin Çözümü
Rasyonel ve Maksimumlu Fark Denklemlerinin Çözümü
2019 SEVCAN IŞIKAY Reel kuadratik sayı cisimlerinin sınıf sayısı problemine yokoi invaryant değerleri ile yeni yaklaşımlar
The new approximations on the class number problem of real quadratic number fields by yokoi's invariant values
2019 NESRİN MANAV Genelleştirilmiş metrik uzaylarda bazı ortak sabit noktateoremleri ve uygulamaları
Some common fixed point theorems in generalized metricspaces and their applications
2019 MEHMET AKİF YETİM Karşılaştırılabilirlik çizgelerinin alt sınıflarında karesel renklendirme
Square coloring in the subclasses of comparability graphs
2019 ÖZLEM FAYDASIÇOK Zaman gecikmeli ve belirsiz yapay sinir ağlarının kararlılık analizi
Stability analysis of uncertain neural networks with time delays
2019 AHMET SAZAK Schouten-Van Kampen koneksiyonlu manifoldlar üzerine
On manifolds with the Schouten-Van Kampen connection
2019 NERİMAN KARTAL Aynı randić enerjiye sahip graflar üzerine
On graphs with the same randi̇ć energy
2019 ÜMİT SARP Mutlak möbius bölen fonksiyonu ve özellikleri
Absolute möbius divisor function and properties
2019 SALISU IBRAHIM Commutativity of higher-order linear time-varying differential systems
Yüksek mertebeden doğrusal zamanla değişen diferansiyel sistemlerin komütativitesi
2019 CİHAN ÜNAL Ağırlıklı değişken üslü Sobolev uzayları ve bazı uygulamaları
Weighted variable exponent Sobolev spaces and some applications
2019 ZERRİN ÖNDER ŞENTÜRK İki katlı Cesàro toplanabilir diziler için bazı klasik Tauber tipi teoremler ve istatistiksel genişlemeleri
Some classical tauberian theorems and their statistical extensions for Cesàro summable double sequences
2019 FATMA DİĞDEM KOPARAL Kartanesi metrik uzaylarının öklidyen uzaylara kendine benzer küme olarak gömülmesi
Embedding of the snowflake metric spaces into the euclidean spaces as self-similar sets
2019 RABİA SAVAŞ İki değişkenli ölçülebilir fonksiyonlar için toplanabilme metotları
Summability methods for two variables measurable functions
2019 ELLA ABILAYEVA Көп чекиттүү стационар фазалуу параболалык маселенин чыгарылышынын асимптотикасы
Çok noktalı stasyoner fazlı parabol problemin çözümünün asimptotiği
2019 ALEV MERAL Sonlu işaretlenmiş noktalı tor yüzeylerinde genelleştirilmiş dynnıkov koordinatları
Generalized dynnikov coordinates on the finitely punctured torus
2019 DENİZ BOZKURT Basit olmayan dejenere singüler iç nokta civarındaki yapısal çatallanmalar
Sutructural bifurcation near an interior non-simple degenerate singular point
2019 İLKER MUMCU Uyumlu kesirli ve katugampola kesirli integraller içeren eşitsizlikler
Inequalities involving conformable fractional and katugampola fractional integrals
2019 İLKER GENÇTÜRK Birim disk ve halkasal bölgede bazı kompleks kısmi türevli denklemler için sınır değer problemleri
Boundary value problems for some complex partial differential equations in unit disc and a ring domain
2019 FATMANUR GÜRSOY Değişmeli olmayan aykırı polinom halkaları üzerinde tanımlı DNA kodlar
DNA codes over non-commutative skew polynomial rings
2019 SAMET SARIOĞLAN Algebraic structure of generalized splines
Genelleştirilmiş splineların cebirsel yapısı
2019 EMRULLAH KIRKLAR Bazı özel band matrisler, sayı dizileri ve özellikleri
Some special band matrices, number sequences and their properties
2019 NESİBE MANAV Lupaş-Szász taban fonksiyonlarına bağlı toplamsal-integral tipli gbs operatörleri ile yaklaşım
Approximation by the generalized summation-integral type gbs operators based on Lupaş-Szász basis functions
2019 ÖMER KÜSMÜŞ Grup halkalarında nilpotent, idempotent ve birimsel elemanlar
Nilpotent, idempotent and units in group rings
2019 BURÇİN GÜNEŞ Contributions to the theory of function fields in positive characteristic
Pozitif karakteristikteki fonksiyon cisimleri teorisine katkılar
2019 SUAT KOÇ Değişmeli halkaların bazı özel idealleri ve modüllerin bazı özel alt modülleri
Some special ideals of commutative rings and some special submodules of modules
2019 MUHAMMET ALİ OKUR İntegraller için bazı logaritmik toplanabilme metotları ve ilgili tauber tipi teoremler
Some logarithmic summability methods for integrals and related tauberian theorems
2019 MUSTAFA SARI Sabit devirli kodlardan maksimum uzaklığa ayrışabilen kuantum kodların inşası
The construction of quantum maximum distance separable codes from constacyclic codes
2019 RAAD ALI AMEEN AMEEN Kesirli integral ve türevleri üzerine
On the fractional integral and derivative
2019 MERVE ABAY TOK Bazı yakınsaklık çeşitlerinin Korovkin yaklaşım teorisine uygulamaları
Applications to Korovkin approximation theory of some types of convergence
2019 DAMLA DEDE SİPAHİ Saf projektif fakir modüller
Pure projective poor modules
2019 ADNAN PEKZORLU Bazı öklidyen olmayan geometrilerde inversiyonlar üzerine
2019 ZÜBEYİR TÜRKOĞLU Neatness and extensions of homomorphisms
Düzenlilik ve homomorfizmaların genişlemeleri
2019 CUMALİ ÇATAL Yaklaşım teorisinde bazı matris alt metotları için doldurma sınıflarının belirlenmesi
Determination of saturation classes for some matrix submethods in approximation theory
2019 YUSUF ALAGÖZ On relative projectivity of some classes of modules
Bazı modül sınıflarının bağıl projektifliği üzerine
2019 GÜLSEMAY YİĞİT Solving differential equations by numerical methods: Differential quadrature
Diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri: Diferensiyel quadrature
2019 HAILU BIKILA YADETA The initial-boundary value problem for some nonlocal nonlinear wave type problems
Yerel ve dogrusal olmayan dalga tipi bazı problemler içinbaşlangıç-değer problemi
2019 AYLA OKAN Çokdeğişkenliliği yükseltilmiş çarpımlar üçköşegencil gösteriliminde çekirdek ayrıştırımı
Kernel decomposition in tridiagonal kernel enhanced multivariance products representation
2019 MUHAMMED SAİD GÜNDOĞAN Cohomology of infinite groups realizing fusionsystems
Füzyon sistemlerini gerçekleyen sonsuz grupların kohomolojisi
2019 EBUTALİB ÇELİK Köşe civarındaki akış modelleri ve Z-şeklindeki kaviti içerisindeki girdap oluşumuna etkisi
Flow patterns near the corner and its effect on the formation of eddy generation in the Z-shaped cavity
2019 EJAILY MILAD AHMED ALEJAILY Dynamics for chaos and fractals
Kaos ve fraktallar için dinamikler
2019 HAYRİ TOPAL Değişmeli Banach cebirlerinin çarpanları için bazı ergodik teoremler
Some ergodic theorems for multipliers of commutative Banach algebras
2019 GONCA KIZILASLAN Bazı kuaterniyon dizileri ve kuaterniyon polinomlarının kökleri
Some quaternion sequences and roots of quaternion polynomials
2019 ÖMÜR KIVANÇ KÜRKÇÜ Dickson ve graph-matching polinomlarinin temel matris özellikleri ve fonksiyonel i̇ntegro-diferansiyel denklemlere uygulamalari
The fundamental matrix properties of Dickson and Graph-Matching polynomials and their applications to functional integro-differential equations
2019 FATMA ÖZKÖSE Kesirsel mertebeden tümör-bağışıklık sisteminin matematiksel modeli ve kararlılık analizi
Mathematical model of tumor – immune system with fractional order and its stability analysis
2019 GAMZE KURUK Comparison of solutions of some pairs of nonlinear wave equations
Doğrusal olmayan bazı dalga denklemlerinin çözümlerinin karşılaştırılması
2019 SAADET ESKİİZMİRLİLER Black-Scholes kısmi diferansiyel denkleminin yapay sinir ağları ile çözümü üzerine
Solutions with artificial neural networks on Black-Scholes partial differential equations
2019 MERVE TEMİZER ERSOY FK-uzaylarının seçkin alt uzayları üzerine
On distinguished subspaces of FK-spaces
2019 BAĞDAGÜL KARTAL Genelleştirilmiş mutlak matris toplanabilme metotları
Generalized absolute matrix summability methods
2019 ÖZGE GÜLLER Lineer olmayan integral operatör ailesinin yakınsaklığı
Convergence of nonlinear integral operator family
2019 FATHIA SGHAYER ABDULGADER Development of decision support model for selecting an equipment maintenance plan using a fuzzy MCDM approach
Bulanık ÇKKV yaklaşımı kullanarak bir bakım planının seçilmesi için karar destek modelinin geliştirilmesi
2019 RÜYA ÜSTER Orlicz uzaylarının bazı homolojik özellikleri
Some homological properties of Orlicz space
2019 YAPRAK DERİCİOĞLU Büyük ölçekli rıccatı denklemleri için krylov yöntemleri
Krylov methods for large scale riccati equations
2019 SÜMEYRA ÇAĞLAK Application of Lie symmetries to difference equations and boundary value problems
Lie simetrilerinin fark denklemlerine ve sınır değer problemlerine uygulanması
2019 HATİCE ASLAN Topolojik uzaylar üzerinde topolojik genelleştirilmiş gruplar yardımıyla oluşturulan grupların demeti üzerine
On sheaf of the groups formed by topological generalized group over topological spaces
2019 ÖMER ATALAY Finansal akışların optimal kontrol problemleri ve onların nümerik çözümü
Optimal control problems of financial flows and their numerical solution
2019 MERT SEVİNİŞ The fibered Burnside ring of a fusion system
Füzyon sistemler için fiber kümelerin Burnside halkası
2019 TÜLAY YILDIRIM TURAN Characterization of semi-tripotent and nilpotent elements of a ring
Bir halkanın yarı-üç güçlü ve sıfır güçlü elemanlarınınkarakterı̇zasyonu
2019 ABDULLAHI YUSUF On fractional and classical nonlinear partial differential equations: Theory and applications
Kesirli ve klasik lineer olmayan kismi diferansiyel denklemler: Teori ve uygulamalar
2019 KAHRAMAN ESEN ÖZEN Eliptik bikuaterniyonlar ve onların matrisleri üzerine
On the elliptic biquaternions and their matrices
2019 TUKUR ABDULKADIR SULAIMAN Investigations of the exact and numerical solutions of some nonlinear partial differential equations
Bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin tam ve sayısal çözümlerinin incelenmesi
2019 OĞUZ DOĞAN Qn-factorizations of complete and completemultipartite graphs
Tam çizgelerin ve çok parçalı tam çizgelerin n boyutlu küplere çözünebilir parçalanması
2019 HAYRULLAH ÖZİMAMOĞLU Sonlu cisimler üzerindeki özel üreteçli toplamsal kodlar
Additive codes with particular generator over finite fields
2019 CANAN ÖLÇEK Bikompleks sayılara karşılık gelen matrislerin özellikleri
Properties of the matrix corresponding to bicomplex numbers
2019 AHMET OKAY AKYÜZ A new approach for ensemble based demand forecasting using machine learning methodologies in bigdata environment
2019 AYŞE ANAPALI ŞENEL Kesirli integro diferansiyel denklem sistemlerinin nümerik çözümleri ve uygulamaları
Numerical solution of fractional integro differential equations systems and applications
2019 ARZU COŞKUN Bi-periyodik Fibonacci ve Lucas matris dizileri
Bi-periodic Fibonacci and Lucas matrix sequences
2019 YAKUP YILDIRIM Oluşum tipi lineer olmayan parça türevli diferensiyel denklemlerin tam çözümleri
Exact solutions to evolution type nonlinear partial differential equations
2019 GÜLSÜM YELİZ ŞENTÜRK Lorentz düzleminde 2-parametreli hareketler ve kutup eksen yoğunluğu
2-parameter motion in lorentzian plane and the polar axis density
2019 ERSİN ŞİMŞEK Yaklaşım teorisinde q-pozitif lineer operatör dizilerinin genelleştirilmesi
On the construction of q-analogues for some positive linear operators
2019 MUAMMER TOPSAKAL Lokal ve eş formlu kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin çözümleri
Solutions of fractional local and conformable differential equations
2019 ELİF YALÇIN İki değişkenli kısmi integro diferansiyel denklemlerin hermite polinomlarına dayalı nümerik çözümleri ve uygulamaları
Numerical solutions based on hermite polynomials of partial integro differential equations with two independent variables and their applications
2019 ELİS SOYLU YILMAZ Asosyatif olmayan cebirlerin sınıflandırılması
Classification of nonassociative algebras
2019 BURÇİN DOĞAN Belirsiz kompleks geometride yeni dejenere altmanifoldlar ve onların geometrik özellikleri
The new degenerate submanifolds in indefinite complex geometry and its geometric properties
2019 ÖZGE BİÇER ÖDEMİŞ İki metrik uzay üzerinde ilişkili sabit nokta teoremleri
Related fixed point theorems on two metric spaces
2019 MESUDE ELİF UYSAL Bazı tipten başlangıç ve sınır değer problemleri için sürekli bağımlılık sonuçları
Continuous dependence on coefficients of some type of initial boundary value problems
2019 BAYRAM ALİ BURAN Kısıtlara bağlı matematiksel modelleme ile insansız hava aracı için yumuşatılmış rota planlaması
Smoothed path planning for unmanned aerial vehicle with mathematical modeling based on constraints
2019 AYŞENUR UÇAR Genelleştirilmiş Fermi-Walker türevi ve geometrik uygulamaları
Generalized Fermi-Walker derivative and geometric applications
2019 PINAR OKÇU ŞAHİN İstatistiksel relative düzgün yakınsaklık ve Korovkin tipi teoremler
Statistical relative uniform convergence and Korovkin type theorems
2019 MAYA ALTINOK Doğal sayı kümeleri için sonsuzlukta üst porosity ve uygulamaları
Upper porosity for sets of natural numbers at infinity and its applications
2019 ESRA ERKAN Öklid düzleminde ve Öklid uzayında Bezier eğrileri
Bezier curves in Euclidean plane and Euclidean space
2019 CANSU CENGİZ Simetrik olmayan gürültülü itere tutuklu ikileminde zorba stratejiler
Extortion strategies in non-symmetric noisy iterated prisoner's dilemma game
2019 MUSTAFA DENİZ TÜRKOĞLU Geometry of Weyl spaces with a special connection
Özel koneksiyona sahip Weyl uzaylarının geometrisi
2019 HASAN BAYRAM Konkav yalınkat fonksiyonlar
Concave univalent functions
2019 EMEL YILDIRIM Etkileşim koşuluna sahip Schrödinger denklemi
The Schrödinger equation with impulsive condition
2019 MEHMET ALİ MERSİN Lineer olmayan Schrödinger denkleminin sayısal çözümleri içintrigonometrik b-spline Galerkin yöntemleri
Trigonometric b-spline Galerkin methods for numerical solutionsof the nonlinear Schrodinger equation
2019 BAHAR KARAMAN Kesir mertebeli lineer olmayan Schrödnger denklem sistemlerinin sayısal çözümü
Numerical solution of fractional coupled nonlinear Schrödinger equation systems
2019 TUĞBA YALÇIN Quasi metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems on Quasi metric spaces
2019 ŞULE SARICA Genişletilmiş modüler grup ve sürekli kesirler
The extended modular group and continued fractions
2019 YEŞİM SAĞLAM ÖZKAN Matris formda pseudoparabolik denklemler
Pseudoparabolic equations in matrix form
2019 GÖZDE YAYLALI UMUL Fonksiyon uzaylarında esnek topolojik yapılar üzerine
On soft topological structures on function spaces
2019 YEŞİM AKÜZÜM Arrowhead-Pell ve Arrowhead-Jacobsthal tipli diziler
Arrowhead-Pell and Arrowhead-Jacobsthal type sequences
2019 AYSEL YENİPINAR İkili lojistik regresyon analizinde örnek büyüklüğünün önemi
The important of determining sample size on binary logistic regression analysis
2019 HATİCE BULUT İki hisse senedi ve bir yatırımcı grup içeren finansal piyasaların matematiksel modellemesi ve kararlılık analizleri
Mathematical modeling and stability analyses of financial markets involving two assets and one trading group
2019 CEYDA MANGIR Large sparse matrix-vector multiplication over finite fields
Sonlu cisimler üzerinde büyük seyrek matris-vektör çarpımı
2019 ELİF TUĞÇE MERİÇ Öz devirli modülleri injektiflerin görüntüsü olan halkalar
Rings whose proper cyclic modules are images of injectives
2019 HALİL KEMAL TAŞKIN Efficient implementation of TMVP-based prime field multiplication and its applications to ecc
TMVÇ tabanlı verimli asal cisim çarpması gerçeklemesi ve eliptik eğri kriptografiye uygulamaları
2019 REFİA AKSOY Constructing self-dual codes over the rings F2+vF2 and F2xF2+vF2
F2+vF2 ve F2xF2+vF2 halkaları üzerine self-dual kodların inşaası
2019 İSMAİL ASLAN Toplam süreci yardımıyla lineer olmayan operatörlerin yaklaşım özelliklerinin çalışılması
Study of approximation properties of nonlinear operators via summability process
2019 DENİZ HASAN GÜÇOĞLU Stokastik orta-alan ve deterministik anahtarlama sistemleri için optimal kontrol problemleri
Optimal control problems for deterministic switching and stochastic mean-field systems
2019 ALİ EMRE EYSEN Bazı seçme özelliklerinin zayıf ve göreceli formları
Weak and relative forms of some selection properties
2019 NESLİHAN ÖZDEMİR Kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için Gegenbauer dalgacık Galerkin yöntemi
Gegenbauer wavelets Galerkin method for numerical solutions of partial differential equations
2019 ABDURRAHMAN ÜNAL İki değişkenli zeta ve L-fonksiyonları
Two-variable zeta and L-functions
2019 AKIN LEVENT Bilgisayar destekli geometrik tasarımda geçiş eğrileri
Transition curves in computer aided geometric design
2019 İNCİ OKUMUŞ Dynamical analysis of some systems of nonlinear difference equations
Lineer olmayan bazı fark denklem sistemlerinin dinamik analizi
2019 MİRAÇ KAYHAN Geliştirilmiş Bernoulli alt denklem fonksiyon metodu ve sine gordon açılım metodu yardımı ile kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözümlerinin incelenmesi
Investigations of analytical solutions of partial differantial equations with the help of improved Bernoulli sub-equation function method and sine-gordon expansion method
2019 TOLGA BULUT Eğimli bir oyukta sıkıştırılamaz akışkanın davranışlarının incelenmesi
Investigation of incompressible fluid behaviours in a inclined cavity
2019 MELEK SOFYALIOĞLU Baskakov operatörlerinin bazı genelleştirmelerinin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of some generalizations of Baskakov operators
2019 ESRA ÜNAL YILMAZ Boundary of the general linear group over the rationals and p-adic continued fractions
Genel lineer grubun rasyoneller üzerindeki sınırı ve p-adik sürekli kesirler
2019 AZİZ BÜYÜKKARAGÖZ Genişletilmiş modüler grubun bazı alt gruplarının simgeleri ve graf bağlantıları
Signatures and graph connections of some subgroups of extended modular group
2019 HÜSEYİN HİLMİ SORKUN İkinci mertebe kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için Bernstein sıralama (collocation) metodu
Bernstein collocation method for numerical solutions of second order partial differential equations
2019 NESİBE MACİT Darboux çatısına göre helisler ve karakterizasyonları
Helices according to Darboux frame and their characterizations
2019 SÜMEYRA BEDİR Vectorial cyclic codes and their algebraic structures
Vektörel devirli kodlar ve cebirsel yapıları
2019 NİSA ASLAN Sierpinski üçgeni ve Sierpinski tetrahedronu üzerinde kaotik dinamik sistemler
Chaotic dynamical systems on the Sierpinski gasket and the Sierpinski tetrahedron
2019 ÖVGÜ GÜREL YILMAZ King tipli operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties for certain king type operators
2019 ŞENER YANAN Kompleks geometride konform riemann dönüşümleri
Conformal riemannian maps on complex geometry
2019 ADNAN BİLGEN Finansal veri tabanlarında gizlilik ve doğruluk sistemleri
Privacy and accuracy systems on financial databases
2019 ASLI AYAR Bezier benzeri eğrilerin spiral olma şartları ve geçiş eğrileri
Certain conditions for bezier-like curves to be spiral curves and transition curves
2019 HATİCE MUTLU Canonical induction, green functors, Lefschetz invariant of monomial G-posets
Kuralsal indüksiyon, green izleçleri, tek terimli G-kısmi sıralı kümelerinin Lefschetz değişmezleri
2019 ELİF EMRAHOĞLU Singüler difüzyon operatörü için ters problemler
Inverse problems for the singular diffusion operators
2019 MUSTAFA ALTIN Yoğunluklu eğriler ve yüzeylerin bazı karakterizasyonları
Some characterizations of curves and surfaces with density
2019 MUSTAFA GÖK Manifoldlar üzerinde altın yapılar ve altmanifoldları
Golden structures on manifolds and their submanifolds
2019 EMAD FATHI HUSSIEN QASIM İsbirlikçi gri yöneylem arastırması oyunları
Cooperative grey operations research games
2019 HUSEYN HASANLI Büyük veri üzerinde duygu analizi yöntemleri ve Azerbaycan diline uygulanması
Sentiment analysis methods on big data and application to Azerbaijan language
2019 ŞAHSENE ALTINKAYA Kendisi ve tersi yalınkat fonksiyonların katsayı problemleri
Coefficient problems of bi-univalent functions
2019 FURKAN GÖKTAŞ Portföy seçiminde temel bileşenler analiziyle yeni dayanıklı ve bulanık modeller: Teori ve uygulamalar
New robust and fuzzy models with the principal components analysis in portfolio selection: theory and applications
2019 VURAL BAYRAK Lineer olmayan bazı dalga denklemlerin çözümlerinin patlaması üzerine
Blow-up phenomena for some nonlinear wave equations
2019 GÜVEN KARA Aralık değerli neutrosophic esnek graflar
Interval valued neutrosophic soft graphs
2019 BİLGİ YILMAZ Housing market dynamics and advances in mortgages: Option based modeling and hedging
Konut piyasası dinamikleri ve mortgagelarda ileriteknikler: Opsiyona dayalı modelleme ve hedging
2019 KEREM YAMAÇ Belirli singüler pertürbe özellikli reaksiyon-difüzyon problem sınıfının nümerik çözümleri
Numerical solutions of singularly perturbed reaction-difussion type problem
2019 TURAL SADIK Veri sıkıştırma yöntemleri üzerine
On data compression methods
2019 NURTEN KILIÇ Yarı Finsler manifoldları üzerinde değme yapılar
Contact structures on indefinite Finsler manifolds
2019 SERPİL SALINAN Kesirli integral denklemler için yaklaşık çözümler
Approximate solutions of fractional integral equations
2019 GÖZDE KIZILATEŞ EVİN Maksimum klik problemi için algoritmik yaklaşımlar
Algorithmic approaches for maximum clique problem
2019 ELİF ERÇELİK On estimation of probability density function
Olasılık yoğunluk fonksiyonu tahmini üzerine
2019 DİLEK VAROL BAYRAM Lineer kesirli integro-diferansiyel denklemlerin laguerre polinomları ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of lineer fractional integro-differential equations by laguerre polynomials
2019 FIRAT YERLİKAYA Mınkowskı uzayında eğrilerin elde edilmesi
Obtaining curves in Minkowski space
2019 ALİ KÖSEOĞLU Basitleştirilmiş neutrosophic çarpımsal kümeler ve karar verme metotları
Simplified neutrosophic multiplicative sets and decision making methods
2019 CEM SAYAR Generic submersions
Kapsamlı submersiyonlar
2019 SEVİL ÇULHA ÜNAL Kesirli diferansiyel denklemler için analitik çözümler
Analytic solutions for fractional differential equations
2019 OSMAN KAN Bazı özel matris fonksiyonları ve komütatörler
Some special matrix functions and commutators
2019 SERKAN ASLIYÜCE Kesirli basamaktan denklemler için bazı eşitsizlikler
Some inequalities for fractional order equations
2019 HALİSE KEZİBAN LEVENT Küme değerli fonksiyon uzayları üzerindeki operatörler ve bazı uygulamaları
The operators on the set valued function spaces and some applications
2019 BURÇİN KÜLAHÇIOĞLU Population dynamics with Allee and refuge effects
Allee ve Sığınma Etkileri Altında Popülasyon Dinamiği
2019 ÖZLEM ÖKSÜZER YILIK Bazı lineer pozitif operatörlerin varyasyon yarınormunda yakınsaklığı
Convergence in the variaton seminorm of some linear positive operators
2019 İBRAHİM ŞANLIBABA Tıpta bazı hastalıkların tanısında bulanık kümeler ve uygulamaları
Fuzzy set theory and application in medical diagnosis of some diseases
2019 ASLIHAN GÜLSÜN Agratini operatörleri ve bazı genelleşmelerinin yaklaşım özellikleri
Agratini operators and approximation properties of some generalizations
2019 SAİT ERKOVAN Theoretical and numerical investigation of inverse problems of finding the lowest term in 1D and 2D heat equations
Bir ve iki boyutlu ısı denklemi için en küçük terimi bulma ters problemlerinin teorik ve nümerik incelenmesi
2019 ZEYNEP ŞANLI Γ^2, γ^3 ve Hecke gruplarının normalliyeni ve graflar
The normalizers of γ^2, γ^3 and Hecke groups and graphs
2019 HAKAN ŞAHİN Sabit nokta teoremlerinin bazı genelleştirmeleri ve uygulamaları
Some generalizations and applications of fixed point theorems
2019 SEDA GÖKTEPE KÖRPEOĞLU Optimal control of physical systems governed by partial differential equations
Kısmi diferansiyel denklemler tarafından yönetilen fiziksel sistemlerin optimal kontrolü
2019 TEKGÜL KALAYCI On factorization of some permutation polynomials over finite fields
Sonlu cisimler üzerindeki bazı permütasyon polinomlarının çarpanlara ayrılması üzerine
2019 ARANIYOS TEREFE WELDEGEBRIEL On balancing social networks
Sosyal ağların dengelenmesi
2019 KEMAL EREN Lorentz düzleminde Burmester teorisi
Burmester theory in Lorentzian plane
2019 GÜLSÜM GÖZDE GÜZEL Sonlu halkalar üzerinde tanımlı bazı özel kodların incelenmesi ve uygulamaları
A study of some special codes over finite rings and its applications
2019 DÖNE KARAHAN [−1, 1] × [−1, 1] bölgesi üzerinde iki değişkenlibernsteın-kantorovıch polinomlarının yaklaşımı
Approximation of bernstein-kantorovich polynomials on range[−1, 1] × [−1, 1]
2019 METE BURAK ÇALCI Radikaller yardımıyla halkaların yapılarının incelenmesi
Study of structure of rings via radicals
2019 AHMET ZAHİD KÜÇÜK k-tridiagonal toeplıtz matrislerin permanentleri
The permanents of k-tridiagonal toeplitz matrices
2019 MELEK ERİŞ BÜYÜKKAYA Genel lineer rasgele etki modelleri altında ön tahmin edicilerin kovaryans matris karşılaştırması
Covariance matrix comparison of predictors under general linear random effect models
2019 MURAT POLAT Yarı-tanjant demette izdüşümlü lineer konneksiyonun liftleri
Lifts of projectable linear connection to semi-tangent bundle
2019 SİBEL YASEMİN GÖLBOL Psi-integrallerinin bazı sınıflarında yaklaşım özelliklerinin belirlenmesi
Determination of approach properties in some classes of psi- integrals
2019 MUSTAFA BAYRAM GÜCEN Stability analyses of nonlinear fuzzy dynamic systems ofperturbed systems with respect to unperturbed systems withinitial time difference
Lineer olmayan bulanık pertörb dinamik sistemlerin pertörb olmayan sisteme göre başlangıç zaman farklı kararlılık analizleri
2019 ALİ KEMAL ERKOCA Riemann manifoldları üzerinde spin^t yapısı ve dirac operatörü
Spin^t structure and dirac operator on riemannian manifolds
2019 FATİH AYLIKCI Piezoelektrik/metal/piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Investigation of a buckling delamination of a rectangular thick plate consisting of three piezoelectric+metal+piezoelectric layers by using finite elements method
2019 RAMAZAN ÖZARSLAN Sturm-Liouville fark problemleri ve kesirli analizi
Sturm-Liouville difference problems and its fractional analysis
2019 AYŞE KÜBRA DEMİREL Çeşitli güçlü konveks fonksiyonlar için integral eşitsizlikleri
Integral inequalities for several strongly convex functions
2019 ÇAĞLA RAMİS Alt manifoldlarda minimal yüzeyler
Minimal surfaces in submanifolds
2019 FATİH HEZENCİ Serbest veya yüzey grubunun temsil uzayları ve Reidemeister torsiyon
Representation varieties of free or surface group and Reidemeister torsion
2019 EBRU AYDOĞDU Bulanık esnek metrikler tarafından üretilen topolojik yapılar
Generated topological structures by fuzzy soft metric spaces
2019 ESRA ÇİÇEK ÇETİN Simplektik eğriler ve karakterizasyonları
Symplectic curves and characterizations of special curves
2019 İSMAİL OSMANOĞLU Fonksiyon uzaylarında kompaktlığın zayıf formları ile elde edilen topolojilerin incelenmesi
A research of topologies of function spaces induced by weak forms of compactness
2019 BURCU SÜNBÜL AYHAN E-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine
On weak and strong forms of e-continuous functions
2019 SÜLEYMAN POLAT Normal olmayan modal lojikler ve semantikler
Non-normal modal logics and semantics
2018 MERVE CENGİZ Real contact 3-manifolds through surgery
Cerrahi ile reel kontak 3-manifoldlar
2018 SERBUN UFUK DEĞER Diferensiyel-fark denklemlerinin çözümlerinin asimtotik kararlılığı
Asymptotic stability of solutions of differential-difference equations
2018 SİNEM GÜLER Özel yarı-Einstein manifoldları
Special quasi Einstein manifolds
2018 TESNİM MERYEM BARAN T0 ve T1 pseudo-quasi-semi metrik uzaylar
T0 and T1 pseudo-quasi-semi metric spaces
2018 MEHMET ARSLAN Composition factors of the functor of the complex characters
Karmaşık karakterler izlecinin bileşke çarpanları
2018 AYŞE ÇOBANKAYA Bazı basit Lie gruplarının kendi üzerine etkisi
Bazi basit Lie gruplarinin kendi üzerine etkisi
2018 MEHMET AYDINALP 3-boyutlu Lorentziyen uzayda katı cisimlerin kinematiği
The kinematics of rigid bodies in 3-dimensional Lorentzian space
2018 ELMIRA ABBASI Fuzzy metre kullanılarak fuzzy sayılarının sıralanması ve sonuçların karşılaştırılması
Ranking fuzzy numbers by using new distance measure and its results and comparison
2018 CAHİT KÖME Fibonacci ve Lucas p-sayılarının genelleştirilmesi ve uygulamaları
Generalizations and applications of the Fibonacci and Lucas p-numbers
2018 MELEK YAĞCI Yarı grupların ikinci homolojisi ve etkinlik
Second homology of the semigroups and efficiency
2018 AMİNE YILMAZ Doğru kongrüansları ve geometrik modellemesi
Line congruence and geometric modeling
2018 ABDURRAHMAN GÖZPINAR Konveks fonksiyon sınıfları için kesirli integraller içeren eşitsizlikler
Ineqaulities involving fractional integrals for convex function classes
2018 MEHMET GÜMÜŞ Yarı-Riemann uzayda Sasaki manifoldların yeniden yapılandırılması ve uygulamaları
A new construction of Sasaki manifolds in semi-Riemann space and applications
2018 GÜL DENİZ ÇAYLI Sınırlı kafesler üzerinde idempotent uninormlar
Idempotent uninorms on bounded lattices
2018 MUHAMMAD QASIM T0 and T1 approach spaces
T0 and T1 yaklasım uzaylar
2018 UTKU GÜRDAL Çift kutuplu metrik uzaylar ve sabit nokta teoremleri
Bipolar metric spaces and fixed point theorems
2018 AHMET TESTİCİ Değişken üslüLlebesgue uzaylarında yaklaşım problemleri
Approximation problems in Lebesgue space with variable exponent
2018 SEFA ANIL SEZER Logaritmik toplanabilme metotları ve Tauber teoremleri
Logarithmic summability methods and Tauberian theorems
2018 CENGİZ COŞKUN Akarsularda boyuna yayılım katsayısının entropi destekli bulanık modellemeyle belirlenmesi
2018 ESRA ÖZTÜRK SÖZEN Her dual sonlu genişlemesinde δ-tümleyene sahip modüller
Modules that have a -supplement in every cofinite extension
2018 AHU ERCAN Diferensiyel operatörlerin spektral teorisinde kararlılık problemleri
The stability problems in spectral theory of di¤erential operators
2018 DAMLA ISIDICI DEMİREL Short time behaviour of dam break flow involving two liquids
İki sıvı içeren baraj yıkılması akışının kısa zaman davranışı
2018 NEVİN BİLGİÇLİ Klasik Lorentz uzaylarında genelleştirilmiş kesirli maksimal fonksiyon
Generalized fractional maximal functions in classical Lorentz spaces
2018 ALFTAH ELBORI Optimization of central pattern generators
Merkezi örüntü üreteçlerin optimizasyonu
2018 ŞERİFE NUR BOZDAĞ Riemann submersiyonlar ve düzlemsel normal kesitler
Riemannian submersions and planar normal sections
2018 NIJAT ALIYEV Approximation and minimization of the H-infinity norms of large scale control systems
Büyük-ölçekli kontrol sistemlerinin H-sonsuz normlarının hesaplanması ve minimizasyonu
2018 İBRAHİM ADALAR Sturm-Liouville operatörünün özdeğerleri ile asal sayılar arasındaki ilişki
The relationship between eigenvalues of Sturm-Liouville operators and prime numbers
2018 ZEHRA ÖZDEMİR Manyetik vektör alanları ve uygulamaları
Magnetic vector field and applications
2018 OYA MERT Konvekse yakın fonksiyonların genelleştirilmesi
A generalization of close to convex functions
2018 SİBEL KOPARAL Bazı özel sayı dizilerini ve binomial katsayıları içeren denklikler
On congruences involving some special number sequences and binomial coefficients
2018 MEHMET AÇİL Ters Sturm-Liouville probleminde varlık-teklik ve potansiyelin inşaası
Existence-uniqueness and reconstruction potential in the inverse Sturm-Liouville problems
2018 SAMED ÖZKAN Hausdorff ve regüler proximity uzaylar
Hausdorff and regular proximity spaces
2018 DENİZ PINAR SUNAOĞLU Fuzzy topolojik ve cebirsel yapılara funktoryal geçiş
Functorial passing to fuzzy topological and algebraic structures
2018 ALİ KURT Conformable Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
Conformable Laplace transforms and applications
2018 SEZGİN BÜYÜKKÜTÜK Çarpanlara ayrılabilir yüzeylerin bir karakterizasyonu
A characterization of factorable surfaces
2018 EZGİ KAYA Graflarda yeni parametreler ve bazı sonuçları
Some parameters in graphs and some results of these parameters
2018 TUĞÇEM PARTAL Stokastik diferansiyel denklemlerin bazı tıp ve finans problemlerine uygulanması ve nümerik çözümleri
Application of stochastic differential equations on some medical and finance problems and their numerical solutions
2018 ZAKİR DENİZ Yönlü çizgelerin döngüsüzlük komplekslerinin topolojisi, renklendirme ve döngü-kıran sayıları
Topology of acyclic complexes of digraphs, coloring and feedback numbers
2018 EBRU YİĞİT Fuzzy metrik uzaylar ve sezgisel fuzzy metrik uzaylar üzerine
On fuzzy metric spaces and intuitionistic fuzzy metric spaces
2018 FATMA BUĞLEM YALÇIN Korelasyon katsayısının farklı geometrik yorumları, istatistikte lineer modellerin geometrisi, lineer modellerde lineer kısıtlamalar altında parametre tahminleri ve hipotez testi
Different geometric interpretations of correlation coefficient, the geometry of the linear models in statistics, parameter estimations and hypothesis testing under linear constraints in the linear models
2018 ADEM KAYA Numerical methods for nonlocal problems
Yerel olmayan problemler için sayısal yöntemler
2018 NURTEN KILIÇ Birinci mertebeden lineer olmayan gecikmeli diferensiyel denklemlerin salınımlılığı
Oscillation of first order nonlinear delay differential equations
2018 KEMAL GÖKHAN NALBANT Dual kuaterniyon katsayılı matrisler
The dual quaternion matrices
2018 ELİF ILGAZ ÇAĞLAYAN Cebirler üzerinde çaprazlanmış modüllerin (Ko)homolojisi
(Co)homology of crossed modules of algebras
2018 ÖZGÜL İLHAN Türbülanslı sınır tabakası için duvar kenarı modeli ve modelin logaritmik kanunla testleri
Near wall model for turbulent boundary layer and testing of the model with logarithmic law
2018 HAZEL YÜCEL An inverse source problem connected thermoacoustic imaging in multi-layer planar medium
Çok katmanlı ortamda termoakustik görüntülemeyle bağlantılı ters kaynak problemi
2018 ELİF SAÇIKARA KARIKSIZ Concatenated structure and construction of certain code families
Bazı kod ailelerinin birleştirmeli yapıları ve inşaları
2018 SIDIKA TUL E^4 de paralel benzeri yüzeyler
Parallel type surfaces in E^4
2018 SEDA AKBIYIK Kuaterniyon halkaları üzerinde lineer kodlar
Linear codes over quaternion rings
2018 İREM KÜÇÜKOĞLU Sonlu leksikografikal sıralı alfabe üzerinde tanımlı kelimeler ve de bruijn tipli dizileri içeren üreteç fonksiyonları ve bunların uygulamaları
Generating functions containing words defined over lexicographical ordered finite alphabet and de bruijn type sequences and their applications
2018 MUALLA BİRGÜL HUBAN Engliš operatör cebirleri ve ilgili problemler
Engliš operator algebras and related problems
2018 ŞEYMA KAYAN Tek gecikme içeren reaksiyon-difüzyon sistemleri için hopf çatallanma analizi algoritması ve uygulamaları
An algorithm for hopf bifurcation analysis of reaction-diffusion systems with single delay and its applications
2018 İHSAN ÇELİKKAYA Operatör splitting B-spline kollokasyon yöntemi ile bazı kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümleri
Solutions of some partial differential equations by operator splitting B-spline collocation method
2018 NURULLAH YILMAZ Diferensiyellenemeyen amaç fonksiyonları için düzgünleştirme yaklaşımı ve yeni bir global optimizasyon tekniği
Smoothing approach for nonsmooth objective functions and a new global optimization technique
2018 MÜGE ÇERÇİ Esnek kümeler ve topolojisi üzerine
On soft sets and topology
2018 ERKAN AĞYÜZ Bernsteın tipli polinomların üreteç fonksiyonları ve özellikleri
Generating functions of bernstein type polynomials and their properties
2018 SERAP DEMİR Monodromi grupoidi ve katlı grupoidler
Monodromy groupoid and double groupoids
2018 YOUSEF A. M. DABBOORASAD uT-convergence in locally solid vector lattices
Yerel katı vectör örgüsünde uT-yakınsaklık
2018 MELTEM ERDEN EGE Farklı tip metrik uzaylar ve bu uzaylarda sabit nokta sonuçları
Different type metric spaces and fixed point results in these spaces
2018 BERRİN ŞENTÜRK A conjecture on square-zeroupper triangular matrices andCarlsson's rank conjecture
Karesi sıfır üst üçgensel matrislerüzerinde bir sanı ve Carlsson'ın mertebesanısı
2018 ÇİĞDEM BİÇER ⨁-tümlenmiş ve rad-⨁-tümlenmiş kafesler
⨁-supplemented and rad-⨁-supplemented lattices
2018 SERKAN ONAR Sezgisel bulanık esnek Γ-yarı grupları
Intuitionistic fuzzy soft Γ-semigroups
2018 ZEYNEP GÜNDOĞAR Katlıdizeylerin çokdeğişkenliliği yükseltilmiş çarpımlar üçköşegencil gösterilim yoluyla ayrıştırımı: Kavramcıl taban ve uygulayışlar
Tridiagonal folmat enhanced multivariance products representation: Conceptual background and applications
2018 TÜLİN ALTUNÖZ Exotic 4-manifolds and hyperelliptic Lefschetz fibrations
Egzotik 4-manifoldlar ve hipereliptik Lefschetz lif demetleri
2018 UĞUR USTAOĞLU Gröbner-Shirshov bases and normal forms for some Coxeter groups
Bazı Coxeter grupları için Gröbner-Shirshov tabanları ve normal formlar
2018 SERKAN ARACI Bazı özel fonksiyonların q-umbral analizi, Fourier serileri ve Nevanlinna teorisi üzerindeki uygulamaları
Applications of some special functions on q-umbral analysis, Fourier series and Nevanlinna theory
2018 ESRA SAĞLIK Bessel kaymasının doğurduğu Riesz potansiyellerinden oluşan fonksiyonel uzaylar ve onların dalgacık tipli dönüşümler yardımıyla nitelendirilmesi
The functional spaces formed by the Riesz potentials, generated by Bessel shift and their characterization with the aid of wavelet type translation
2018 SULTAN ERDUR Bazı türden diferansiyel denklemlerde periyodik çözümlerin varlığı
On the existence of periodic solutions for various kinds of differantial equations
2018 EMİNE KAYAN Bazı genelleştirilmiş istatistiksel yakınsak dizi uzayları
Some generalized statistically convergent sequences spaces
2018 NİHAL ÖZDOĞAN Orana bağlı ekolojik modeller için standart olmayan sayısal yaklaşımlar
Nonstandard numerical approximati̇ons for ratio-dependent ecological models
2018 SİNEM KOZPINAR Pricing Spread And Basket Options Under Markov-Modulated Models
Markov Kiplemeli Modeller Altında Spread ve Basket Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
2018 MUHAMMET YASİR KIZMAZ The influence of some embedding properties of subgroups onthe structure of a finite group
Bazı altgrup yerleşme özelliklerininbir sonlu grubun yapısı üzerine etkileri
2018 MÜCAHİT AKBIYIK 3-boyutlu Galile uzayında kinematik
Kinematics in the 3-dimensional Galilean space
2018 ONUR UĞURLU Rotalama problemleri için algoritmik yaklaşımlar
Algoritmic approaches for routing problems
2018 ALEV KELLECİ Yarı Öklid uzaylarının genelleştirilmiş sabit oran alt manifoldları
Generalized constant ratio submanifolds of semi-Euclidean spaces
2018 ŞEHLA EMİNOĞLU Fuzzy vektör metrik uzaylar
Fuzzy vector metric spaces
2018 ÇAĞLA CAN Genel sınır koşulu ile verilen diferensiyel denklemler sistemi tarafından üretilen diferensiyel operatörler
Differential operators generated by the system of differential equations with general boundary conditions
2018 DÜNYA KARAPINAR Grup etkilerinin kompaktlamalara genişlemesi
Extending group actions to compactifications
2018 İREM ÇAY Tümör anjiyogenezinde iki boyutlu matematiksel modelin analizi ve sayısal çözümü
The analysis and numerical solution of two dimensional mathematical model in tumor angiogenesis
2018 FERAY BAYAR Uzay formlarında lineer Weingarten yüzeyleri
Linear Weingarten surfaces in space forms
2018 FATMA BAŞOĞLU KABRAN Exit probabilities of Markov modulated constrained random walks
Markov modülasyonlu kısıtlı rastgele yürüyüşlerin çıkış olasılıkları
2018 YASEMİN BAKIR Doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için Chebyshev dalgacık sıralama metodu
Chebyshev wavelet collocation method for numerical solution of non-linear partial diferantial equation
2018 ESRA KORKMAZ Diçatılara genelleştirilmiş bazı topolojik kavramlar
Some topological properties generalized to diframes
2018 TUBA ÇAKMAK Sonlu merkezleyici zincirine sahip grupların cebirsel yapısı
Algebraic structure of groups with finite centralizer chain
2018 EKREM EMRE Sonsuz çizgelerin Leavitt yol cebirlerinin Morita denkliği
Morita equivalence of Leavitt path algebras over infinite graphs
2018 ALİ KARAKUŞ Yüksek Mertebeden Evrensel Modüllerin Exterior Türevleri
Exterior Derivations of High Order Universal Modules
2018 FATMA SİDRE OĞLAKKAYA A numerical approach for the solutions of fluid dynamics problems in the presence of magnetic field
Manyetik alan etkisindeki akışkanlar mekaniği problemleri için sayısal çözüm yaklaşımları
2018 EKİN DELİKTAŞ Tabakalı bazı ortamlarda nonlineer dalga yayılması probleminin asimptotik analiz
Asymptotic analysis of nonlinear waves in certain layered media
2018 FATMA GECİT AKÇAY Küme değerli dönüşümlerin kaba sürekliliği
Rough continuity of set-valued maps
2018 MERVE İLKHAN Bazı metrik uzaylar üzerinde Bourbaki-sınırlılık ve Bourbaki-tamlık
Bourbaki-boundedness and Bourbaki-completeness on some metric spaces
2018 ALİ UĞUR SAZAKLIOĞLU Some identification problems for semilinear parabolic equations
Yarılineer parabolik denklemler için bazı özdeşleştirme problemleri
2018 ŞULE YÜKSEL GÜNGÖR Lineer olmayan bernsteın tip maksimum-çarpım operatörleri ile yaklaşım
Approximation by nonlinear bernstein type maximum-product operators
2018 MEHMET ERGEN Düğüm gruplarının SU (2) temsilleri
Representations of knot groups in SU (2)
2018 HACER BİLGİN ELLİDOKUZOĞLU q-Euler dizi uzayları
q-Euler sequence spaces
2018 EMRE KİŞİ Köşegenleştirilebilir matrislerin lineer bileşimlerinin karakterizasyonu için bir yöntem ve özel tipli matrislere uygulamaları
A method for characterizing the linear combinations of diagonalizable matrices and its applications to special matrices
2018 HÜSEYİN KAMACI Esnek matrisler kullanılarak elde edilen bazı karar verme metotları ve uygulamaları
Some decision making methods obtained by using soft matrices and their applications
2018 FATMA ATEŞ Kaustik eğriler, yüzeyler ve karakterizasyonları
Caustic curves, surfaces and characterizations
2018 NERGİZ POYRAZ Altın semi-Riemann manifoldların lightlike altmanifoldları
Lightlike submanifolds of golden semi-Riemannian manifolds
2018 NAİME TOZLU Soft kümeler ve çok kriterli karar verme yöntemleri
Soft sets and multicriteria decision making methods
2018 TALHA ARIKAN Some families of combinatorial matrices and their algebraic properties
Kombinatoryal matrislerin bazı aileleri ve onların cebirsel özellikleri
2018 FADİME GÖKÇE Mutlak Euler toplanabilen seriler uzayı ve matris dönüşümleri
Absolute Euler summable series spaces and matrix operators
2018 FATİH KANGAL Large-scale and nonconvex eigenvalue optimization
Büyük çaplı ve konveks olmayan özdeğer optimizasyonu
2018 İBRAHİM ŞENTÜRK Sillogistik akıl yürütmenin matematiksel temelleri üzerine
On the mathematical foundations of syllogistic argument
2018 ABDULWAHAB ADINOYI ANIMOKU Uncertainty quantification of parameters in local volatility model via frequentist, Bayesian and stochastic Galerkin methods
Yerel oynaklık modelı parametrelerının sıklıkçı, Bayesçi,ve Stokastık Galerkin yöntemlerı ıle berırsızlık ölçümü
2018 ASUMAN ÖZER Separability properties of agranovich-vishik type elliptic operators in banach space valued function classes
Banach uzay değerli fonksiyon sınıflarında agranovıch-vıshık tipli eliptik operatörlerin ayrılabilirlik özellikleri
2018 ERKAN TAŞDEMİR The investigation of dynamics of the specific non-linear difference equations
Lineer olmayan özel fark denklemlerinin dinamiklerinin incelenmesi
2018 ASHRAF ABUMGHAISEEB On 𝜹-primary hiperideals and fuzzy hiperideals expansions
Δ-asallanabilir hiper idealler ve bulanık hiper idealler genişlemeleri
2018 ABDURRAHMAN DAYIOĞLU Bazı lokal halkalar ile koordinatlanan düzlem sınıfları üzerine
On plane classes coordinated with some local rings
2018 ORHAN ÖZDEMİR Zaman skalasında üçüncü mertebeden neutral dinamik denklemlerin çözümlerinin salınımlılık ve asimptotik davranışı
Oscillatory and asymptotic behavior of solutions of third order neutral dynamic equations on time scales
2018 SERDAR AY Dilations of doubly invariant kernels valued in topologically ordered *-spaces
Sıralı *-uzayı değerli çift değişmez çekirdeklerin genleşmesi
2018 İLİM KİŞİ 4-boyutlu Öklid uzayında kanal yüzeylerinin bazı karakterizasyonları
Some characterizations of canal surfaces in the four dimensional Euclidean space
2018 AHMET KARAKAŞ Mutlak matris toplanabilme metotları ve toplanabilme çarpanları
Absolute matrix summability methods and summability factors
2018 ZEHRA ŞEN Kuasilineer dalga denkleminin uzun zaman davranışı
Long time behaviour of a Quasilinear wave equation
2018 TAHİR CEYLAN Süreksiz Fuzzy sınır değer problemi
Discontinuous Fuzzy boundary value problem
2018 UMUT SAYIN Derivations and automorphisms of certain subrings of matrix rings
Matris halkalarının bazı althalkalarının türevleri ve otomorfizmaları
2018 GÖNÜL SELİN SAVAŞKAN Bimatris ve çok adımlı oyunların bazı problemleri
Some problems of bimatrix and multistage games
2018 FATİH TEMİZSU α. Dereceden Δ^{m}-istatistiksel sınırlılık
Δ^{m}-statistical boundedness of order α
2018 TUĞBA YALÇIN UZUN Riemann-Liouville and Hadamard tipli genelleştirilmiş kesirli diferansiyel denklemler
Riemann-Liouville and Hadamard type generalized fractional differential equations
2018 MESUT COŞKUN P-laplacian Sturm Liouville operatörü için ters problemin çözümü
Solution of inverse problem for p-laplacian Sturm-Liouville operator
2018 SEDA EREN Solenoidal uzaylar üzerindeki kompakt grup etkileri
Compact group acti̇ons on solenoi̇dal spaces
2018 ESRA GÜLLE Küme dizilerinin quasi-invaryant yakınsaklığı
Quasi-invariant convergence of sequences of sets
2018 MERVE SEÇGİN Tight contact structures on hyperbolic three-manifolds
Hiperbolik üç-manifoldlar üzerindeki sıkı kontaktyapılar
2018 PINAR ZENGİN ALP Bazı dizi uzayları ile tanımlanan operatör idealleri
Operator ideals defined by some sequence spaces
2018 FUAT ERDEM On the generating graphs of the symmetric and alternating groups
Simetrik ve alterne grupların üretici grafları üzerine
2018 DEMET ÇANGA Ortalamaların karşılaştırılmasında kontrast kullanımı
Use of contrast in the comparison of the means
2018 AHMET ÇELİK Saturated sayısal yarıgruplar üzerine bazı sonuçlar
Some results on saturated numerical semigroups
2018 İBRAHİM ERDAL Yarım eksende spektral tekilliğe sahip sıçrama koşullu Sturm-Liouville operatörleri
Impulsive Sturm-Liouville operators with spectral singularities on the semi-axis
2018 SELAMİ BAYEĞ Dereceli kümeler teorisinde temel teoremlerin sezgisel genişlemeleri ve başlangıç değer problemlerine bazı uygulamaları
Intuitionistic extensions of fundamental theorems in fuzzyset theory and some applications to initial value problems
2018 SİNAN DENİZ Farklı tipten diferansiyel denklemlerin yarı analitik çözümleri için optimal perturbasyon iterasyon yöntemi
Optimal perturbation iteration method for semi analytical solutions of different types of differential equations
2018 ALIYU ISA ALIYU Optical and other soliton solutions, Lie point symmetries, conservation laws and modulation instability analysis of some nonlinear partial differential equations
Bazı lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerinin optik ve diğer solitonları, Lie nokta simetreleri, korunum kanunları ve modülasyon kararsızlık analizi
2018 TÜRKMEN ÖRNEK Discrete bifurcation diagrams and persistence
Ayrık dallanma diyagramları ve istikrarlılık
2018 FATİH TEMİZ Bazı halkalar üzerinde tanımlı alt modül kodları
Submodule codes over some rings
2018 KAMİL DEMİRBERK ÜNLÜ Exit probabilities of constrained simple random walks
Kısıtlı basit rastgele yürüyüşlerin çıkış olasılıkları
2018 MURAT KARAÇAYIR Diferansiyel, fonksiyonel diferansiyel ve integro-diferansiyel denklemler ve sistemleri için galerkin-tipi bir sayısal yöntem
A galerkin-like numerical method for differential, functional differential and integro-differential equations and their systems
2018 BURÇAK KOLAY Modüler uzaylarda istatistiksel relative yakınsaklık ve korovkin tipi teoremler
Statistical relative convergence and korovkin type theorems on modular spaces
2018 VOLKAN OBAN Burgers denklemi ve Black-Scholes tipi denklemler için ters problem yaklaşımı üzerine
On the approach to inverse problems for burgers' equation and Black Scholes type equations
2018 SİNEM TARSUSLU Intuitionistic fuzzy ω-cebir ve homomorfiler
Intuitionistic fuzzy ω-algebra and homomorphism
2018 ONUR SALDIR Kesir mertebeli türev içeren bazı kısmi türevli diferansiyel denklemlerin doğuran çekirdekli hilbert uzayı metodu ile nümerik çözümlerinin incelenmesi
Investigation of numerical solutions by reproducing kernel hilbert space method for some partial differential equations with fractional derivative
2018 TUBA TUNÇ Lokal kesirli integraller için yeni integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
New integral inequalities for local fractional integrals and applications
2018 ÖNDER NAZIM ONAK Adaptive multivariate solution schemes for inverse electrocardiography problem
Ters elektrokardiografi problemininn çözümünde çokdeğişkenli uyarlanabilir yöntemler
2018 KAMİL OTAL Constructions of maximum rank distance codes, cyclicconstant dimension codes, and subspace packings
Maksimum rank uzaklıklı kodların, devirli sabit boyutkodlarının, ve altuzay paketlemelerinin inşası
2018 HATİCE ÜNLÜ EROĞLU Generalized chillingworth classes on subsurface torelli groups
Altyüzey torelli grupları üzerinde genelleştirilmiş chillingworth sınıfları
2018 MEHMET VURAL Some generalizations of unbounded order convergence types in Riesz spaces and related topics
Riesz uzaylarda sınırsız sıra yakınsamanın bazı genellemeleri ve ilişkili konular
2018 GÖKHAN MUTLU Operatör katsayılı kendine eş olmayan Sturm-Liouville operatörünün spektral teorisi
Spectral theory of non-selfadjoint Sturm-Liouville operator with operator coefficient
2018 ÖZGÜR ÖZEL Modeling interest rates moving in a band
Bir bant içerisinde hareket eden faizlerin modellenmesi
2018 OSMAN ALAGÖZ Hiperbolik uzaylarda bazı dönüşüm sınıfları için yeni sabit nokta yaklaşım metotları
New fixed point iterative schemes for some classes of mapping in hyperbolic spaces
2018 MEHMET CEM ÇATALBAŞ Balon balığı davranışı tabanlı yeni bir metasezgisel optimizasyon algoritması
A new metaheuristic optimization algorithm based on puffer fish behavior
2018 BURHAN TİRYAKİOĞLU Yarı sonsuz borularda iç ve dış yüzeydeki sonlu kaplamaların saçılma olayına etkisi
The effect of finite inner and outer linings on scattering from semi infinite pipes
2018 NURTEN ÖZALAN Yarıgruplar üzerinde cebirsel yaklaşımlar
Algebraic approxi̇mati̇on over semi̇groups
2018 FERHAT KÜRÜZ Fq[v]/(v^2-v) halkası üzerinde m-sel kalan kodlar ve DNA kodlar
M-adic residue codes over fq[v]/(v^2-v) and DNA codes
2018 ÖZLEM KAYTMAZ Ultrahiperbolik schrödınger denklemleri için bazı direkt ve ters problemlerin çözümlerinin kararlılığının araştırılması
Investigation of the stability of solutions of some direct and inverse problems for ultrahyperbolic schrödinger equations
2018 HURİYE KADAKAL Yeni tip integral ortalamaları için bazı eşitsizlikler
Some inequalities for new type integral means
2018 ÖZLEM TEKİN Proksimal relator uzaylarında Fuzzy bağıntılar
Fuzzy relations on proximal relator spaces
2018 BURCU ÇINARCI İndirgenemez karakter dereceleri ve türev uzunluğu
Irreducible character degrees and derived length
2018 MEHMET ONAT Kompakt grup etkilerinin kohomoloji teorisi
The cohomology theory of compact group actions
2018 EMİRHAN HACIOĞLU Jeodezik uzaylar üzerinde küme değerli dönüşümler için sabit nokta sonuçları
Fixed point results for multivalued mappings on geodesic spaces
2018 ÖZLEM ÖZTÜRK MIZRAK Kesirli basamaktan bazı dinamik modeller üzerine
On some fractional dynamic models
2018 ESRA KAYA Değişken üslü lebesgue uzaylarda laplace-bessel operatörüne bağlı maksimal operatörler
Maximal operators related to laplace-bessel operators on variable exponent lebesgue spaces
2018 AYCAN SİNANOĞLU ARISOY Zaman skalasında sonsuz aralık üzerinde ımpulsive sınır değer problemlerinin pozitif çözümleri
Positive solutions of impulsive time-scale boundary value problems on the half-line
2018 ALPER ALİ HEKİMOĞLU Efficient simulation and modelling of counterparty credit risk
Karşı taraf kredi riski modellemesi ve etkin simülasyonu
2018 KÜBRA ÖZKAN Çift kutuplu metrik uzaylarda genelleştirilmiş ve özel sabit nokta teoremleri
Generalized and special fixed point theorems in bipolar metric spaces
2018 MERVE YÜCEL Sınır-değer problemlerinin yaklaşık çözümleri için bazı yöntemler
Some methods for approximate solutions of the boundary-value problems
2018 MERVE ESRA YILDIRIM Some Hermite-Hadamard type integral inequalities for generalized fractional integrals
Genelleştirilmiş kesirli integraller için Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri
2018 FATMA GÜLER EROĞLU Reduced order modelling for multiphysics problems
Çoklu fizik problemleri için mertebe düşüren modellemeler
2018 TUĞBA YILDIRIM Local cohomology and radically perfect ideals
Yerel kohomoloji ve radikal olarak mükemmel idealler
2018 EZGİ ERDOĞAN Zero-product preserving operators and product-factorability of bilinear maps
Sıfır-çarpım koruyan operatörler ve ikilineer dönüşümlerin çarpım-çarpanlanabilmesi
2018 CANSU EVCİN Optimal control in fluid flow problems with pod applications to FEM solutions
Sonlu elemanlar çözümlerine öz dik ayrışım uygulanması ile akışkan akışı problemlerinde en iyilemeli kontrol
2018 YUNUS YUMAK Soft ideal topolojik uzaylarda sürekliliğin ayrışımları
Decompositions of continuity in soft ideal topological spaces
2018 SELVİ ALTUN Legendre wavelet operational matrix method for solving systems of fractional differential equations
Kesirli mertebeden diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü için legendre dalgacığı operasyonel matris metodu
2018 ESRA GÖV Konveks fonksiyonlar için bazı post kuantum eşitsizlikler
Some post quantum inequalities for convex functions
2018 MELTEM ALTUN ÖZARSLAN A study on direct summand submodules over noncommutative rings
Değişmeli olmayan halkalarda dik toplanan alt modüller üzerine bir çalışma
2018 TUĞÇE ALYILDIZ İki metriğe sahip bir küme üzerinde sabit nokta teorisi
Fixed point theory on a set with two metrics
2018 MELİKE KAPLAN YALÇIN Hirota bilineer metot ve uygulamaları
Hirota bilinear method and applications
2018 GÜLAY OĞUZ Bazı cebirsel yapılara esnek (soft) yaklaşım
Soft approach to some algebraic structures
2018 GÜLŞEN ORUCOVA BÜYÜKÖZ Stokastik diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Numerical solutions of stochastic differential equations
2018 ÖZGE ÇOLAKOĞLU HAVARE p-adik gama fonksiyonu ve q-genişlemesinin integral gösterimleri
The integral representations of p-adic gamma function and its q-extension
2018 EYÜP YALÇINKAYA Some problems on the geometry of calibrated manifolds
Kalibre edilmiş çok-katmanlılar geometrisinde bazıproblemler
2018 ALİ DAĞDEVİREN Dual kuaterniyonlar ve dual kuaterniyonik eğriler
Dual quaternions and dual quaternionic curves
2018 ZEYNEP ÇANAKCI Dairesel yüzeyler ve geometrik uygulamaları
Circular surfaces and their geometric applications
2018 ÖZLEM ORHAN Symmetry group classification of some problems in mathematical physics
Matematiksel fizikteki bazı problemlerin simetri grup sınıflandırmaları
2018 CAN OZAN OĞUZ Center and trace of the twisted Heisenberg category
2018 MERVE GÜNEY DUMAN Bazı özel diyofant denklemlerinin çözümleri
Solutions of some special diophantine equations
2018 RIDVAN AYAZ Konuma bağlı kütleli Schrödinger denkleminin çözümü
The solution of the Schrödinger equation with position dependent mass
2017 HATİCE TAŞBOZAN Lokal rough kümeler ve rough altgrupoidler
Local rough sets and rough subgroupoids
2017 DİDEM KARALARLIOĞLU CAMCI Halkalarda yarıasallığın kaynağı ve çarpımsal (genelleştirilmiş) türevler
Source of semiprimeness and multiplicative (generalized) derivations in rings
2017 AYŞEGÜL BAYRAM ELELE Sonlu ve değişmeli halkalarda lineer kodlar
Linear codes over finite and commutative rings
2017 RAMAZAN KAMA Banach uzaylarında bazı dizi uzaylarının kopyaları üzerine
On copy of some sequence spaces in Banach spaces
2017 YASEMİN YILMAZ Extensions of diffeomorphism algebras for fluid and kinetic theories
Akışkan ve kinetik teori ile ilgili difeomorfizm cebirlerinin genişlemeleri
2017 RABİA NAGEHAN ÜREGEN Derecelendirilmiş halkalar ve 2-yutan Quasi asalımsı alt modüller
Graded rings and 2-absorbing Quasi primary submodules
2017 ZEHRA BİLGİN Aralarında asal yapılandırılmış modüller, alt modüllerin radikalleri, Baer spektrumu üzerinde demetler
Coprimely structured modules, radicals of submodules, sheaves over the Baer spectrum
2017 SIZAR ABID MOHAMMED On the qualitative properties of certain integro differential equations
Belirli integro diferensiyel denklemlerin niteliksel özellikleri üzerine
2017 DİLEK AÇIKGÖZ KAYA Ricci solitonlar
Ricci solitons
2017 ÖMER SEVER Pairing based non-repudiation protocols in cryptography
Kriptografide eşleme tabanlı inkar edemezlik protokoller
2017 ASLI BEKTAŞ KAMIŞLIK (s,S) tipli envanter modellerin ağır kuyruklu dağılımların belirli alt sınıfları ile incelenmesi
Investigation of inventory model of type (s,S) with certain subclasses of heavy tailed distributions
2017 MERVE ARSLANTAŞ Sonlu sayıda süreksizlik noktasına sahip süreksiz katsayılı Dirac operatörü için düz ve ters problemler
Direct and inverse problems for discontinuous Dirac operators with finite number of transmission conditions
2017 EDREES M.NORI MAHMOOD ALWAHAB BAKR Karmaşık aralıklar aritmetiği üzerine
On complex intervals arithmetic
2017 AYŞIN ERKAN GÜRSOY Representation theory of the symmetric group
Simetrik grupların temsil teorisi
2017 ORTAÇ ÖNEŞ Birimli halka üzerinde asal ideal ve asal alt modül yardımıyla halka ve modül karakterizasyonu
The characterization of ring and module through prime ideal and prime submodule over a ring with unity
2017 İZZET GÖKSEL Lattice solitons in cubic-quintic media
Kübik-kuintik ortamlarda kafes solitonları
2017 AKBAR BARATI CHIYANEH Singüler pertürbe özellikli gecikmeli Sobolev problemleri için nümerik metotlar
Numerical methods for singularly perturbed delay Sobolev problems
2017 VAKKAS ULUÇAY Esnek normlu halkalar
Soft normed rings
2017 ABDULLAH AYDIN Compact-like operators in lattice-normed spaces
Kafes(lattice)-normlu uzaylarda kompact-gibi operatörler
2017 MOHAMMAD A. A. MARABEH Unbounded p-convergence in lattice-normed vector lattices
Kafes(lattice)-normlu vektör kafeslerde sınırsız p-yakınsama
2017 SEDA KARATEKE Doğrusal k-pozitif operatör dizilerinin tam fonksiyonlar uzayında yakınsaklığı
Convergence of the sequences of linear k-positive operators in the space of entire functions
2017 AYLAN CEYHAN Dördüncü mertebeden sınırlı operatör katsayılı bir diferensiyel operatörün ikinci düzenli izi
The second regularized trace of a differential operator of fourth order with bounded operator coefficient
2017 MEHMET ARSLAN Nedensel diferensiyel denklemler için terminal değer problemi ve genelleştirilmesi
Terminal value problem for causal differential equations and generalization
2017 FUNDA METİN TÜRK Kesirli Sturm-Liouville problemlerinin spektral teorisi
The spectral theory of fractional Sturm-Liouville problems
2017 AYHAN COŞGUN Sonlu cisimler üzerinde kuadratik formların karakter toplamları ve bazı Artin-Schreier tipi eğri sınıflarının rasyonel nokta sayıları
Character sums of quadratic forms over finite fields and the number of rational points for some classes of Artin-Schreier type curves
2017 ELHAM SEFIDGAR Kesirli kompleks dönüşüm metodu ile kesirli diferensiyel cebirsel denklemlerin nümerik çözümü
The numerical solutions of fractional differential-algebraic equtions by complex transform method
2017 AYŞE KURT BAHŞI Kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için Fibonacci sıralama (Collocation) metodu ve residüel hata analizi
Fibonacci collocation method for numerical solutions of partial differential equations and residual error analysis
2017 BEGÜM YENER HİÇYILMAZ Yarıdeğişmeli halkalar üzerine
On semi̇commutati̇ve ri̇ngs
2017 SÜHA TUNA Çokdeğişkenliliği yükseltilmiş çarpımlar gösteriliminde yeni bir destek işlevi belirleyiş yöntemi
A new support function determination in enhanced multivariance products representation
2017 MEHMET EMİN KÖROĞLU Bazı grup halkalarında kodların yapısı
The structure of codes over group rings
2017 İNCİ KILIÇKAYA Using ultra high frequency data in integrated variance estimation: gathering evidence on market microstructure noise
Birikimli varyans hesaplamasında ultra yüksek frekanslı veri kullanımı: Piyasa mikroyapısından kaynaklanan gürültü hakkında kanıt toplama yöntemleri
2017 MEHTAP LAFCI Parçalı sürekli argümentli kısmi türevli denklemler
Partial differential equations with piecewise constant arguments
2017 TUĞBA KÜÇÜKSEYHAN Optimal control and reduced order modelling of fitzhugh-nagumo equation
Fitzhugh-nagumo denkleminin eniyilemeli kontrolü ve indirgenmiş dereceli modellemesi
2017 DÜRİYE KORKMAZ DÜZGÜN Çok değişkenli hipergeometrik fonksiyonlar
The multivariable hypergeometric functions
2017 MAHMUT KUDEYT Lie grupları üzerindeki bazı kontrol sistemlerinin kontrol edilebilirliği
Controllability of some control systems on Lie groups
2017 ABDULLAH YENER Heisenberg grubunda Hardy, Rellich eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin bazı uygulamaları
Hardy, Rellich Inequalities and Their Some Applications on the Heisenberg Group
2017 CEYLAN YALÇIN Zaman skalaları üzerinde yakınsaklık metotları
Convergence methods on time scales
2017 SUZAN ZEREN İkili band matrisi yardımıyla tanımlanmış yeni bazı dizi uzayları
Some new sequence spaces defined by the double band matrix
2017 HACER ÖZ BAKAN Runge-kutta scheme for stochastic optimal control problems
Stokastik optimal kontrol problemleri için runge-kutta yöntemi
2017 EBRU YİĞİT Dönüşüm yarıgruplarının görece rankı
Relative rank of transformation semigroups
2017 ZELİHA BEDİR Yakın halkalarda türevler üzerine
On derivations of near rings
2017 SERTAÇ GÖKTAŞ Bazı diferensiyel operatörlerin kök fonksiyonlar sistemleri üzere ayrışımların düzgün yakınsaklığı üzerine
On the uniform convergence of the expansions in terms of root functions of some differential operators
2017 KÜBRA AFŞAR Sonlu cisimlerde bazı katsayıları verilen indirgenmez polinomların belirlenmesi
The determination of irreducible polynomials over finite fields with given several coefficients
2017 EMRAH KARAMAN Küme değerli dönüşümlerin optimizasyon yöntemleri
Optimization methods of set-valued maps
2017 DENİZ TANIR Genomik veritabanlarında indeksleme ve arama yöntemleri üzerine
On indexing and searching methods for genomic databases
2017 GÖKALP ALPAN Asymptotics of extremal polynomials for some special cases
Bazı özel durumlar için aşıt polinomların asimptotikleri
2017 ZAFER BEKİRYAZICI Bazı kompartmanlı modellerin rastgele etkiler altında incelenmesi
Investigation of some compartmental models under random effects
2017 NAZLI KARACA Newton-tipi sabit nokta iterasyon metotlarının yakınsama analizi
Convergence analysis of Newton-type fixed point iteration methods
2017 MUSTAFA AYDIN Kompleks q-integraller ve bazı özellikleri
Complex q-integrals and their some properties
2017 KEMAL TAŞKÖPRÜ Elemanter esnek topolojik uzaylara giriş
Introduction to elementary soft topological spaces
2017 YAŞAR NACAROĞLU Graflarda bazı topolojik indeksler için sınırlar
Bounds for some topological indices of graphs
2017 HANİFE VARLI Perfect discrete morse functions on connected sums
Bağlantılı toplamlarda mükemmel ayrık morse fonksiyonları
2017 HAKAN ADIGÜZEL Kesirli mertebeden diferensiyel denklemler için salınım teoremleri
Oscillation theorems for fractional order differential equations
2017 MUHAMMET CANDAN Çok parametreli stokastik ikili dinamik sistemlerin analizi
Analysis of multi-parameter stokastic binary dynamical systems
2017 HACER İLHAN Hareket veri tabanlarında fizik tabanlı benzerlik arama
Physics based similarity searches in motion capture databases
2017 MERVE GÜRBÜZ Radial basis function and dual reciprocity boundary element solutions of fluid dynamics problems
Akışkanlar mekaniği problemlerinin radyal baz fonksiyonu ve karşılıklı sınır elemanları yöntemi ile çözümleri
2017 ŞENGÜL NALCI TÜMER Quantum calculus of classical heat-Burgers' hierarchy and quantum coherent states
Klasik ısı-Burgers' hiyerarşisinin ve kuantum koherent durumların kuantum hesaplaması
2017 SEDA İĞRET ARAZ Hiperbolik bir kısmi diferansiyel denklemde katsayı fonksiyonu için optimal kontrol problemi
Optimal control problem for the coefficient function in a hyperbolic partial differential equation
2017 ERDİNÇ YÜCESOY Bloklu stokastik bir tandem ve paralel kuyruk sisteminin analizi ve simülasyonu
Analysis and simulation of a blocked tandem and parallel stochastic queueing system
2017 DUYGU SOYOĞLU Unification of integrable q-difference equations
İntegre-edilebilen q-fark denklemlerinin birleştirilmesi
2017 MEHMET UC Bir grup ile modül ve halka karakterizasyonu
Characterization of modules and rings with the aid of a group
2017 MELTEM KAYA Genelleştirilmiş kısmi metrik uzaylarda bazı sabit nokta teoremleri
Some fixed point theorems in generalized partial metric spaces
2017 TÜLAY ÖZDEN Sobolev uzaylarında Lyapunov tipi eşitsizlikler
On Lyapunov type inequatities in Sobolev spaces
2017 ZELİHA URAL MERPEZ Extension problem and bases for spaces of infinitely differentiable functions
Sonsuz türevlenebilir fonksiyon uzayları için genişletme problemi ve tabanlar
2017 SONER ERKUŞ Lie group applications on robotics
Robot mekanizmalarında Lie grup uygulamaları
2017 MARUF GÖGEBAKAN Karma dağılım modelleri kullanılarak çok değişkenli veride grup yapılarının belirlenmesi, ayrıştırılması, kümelenmesi ve sınıflandırılması
Determination of group structures in multivariate data, discrimination, clustering and classification using mixture distribution models
2017 MURADİYE ÇİMDİKER Pseudo-Finsler manifoldlar için eikonal denklemleri ve bazı teoremler
The eikonal equations and some theorems for Pseudo-Finsler manifolds
2017 HATİCE GÜLSÜN AKAY Rackların çaprazlanmış modüllerinin kategoriksel özellikleri
The categorical properties of crossed modules of racks
2017 GÖKHAN TUNA Türkiye'de meydana gelen iş kazalarının veri madenciliği kümeleme modelinde graf teori ile analizi
The analysis of occupatinal accidents in Turkey via graph theory in data mining clustering model
2017 ERGİN BAYRAM 3-boyutlu Öklid ve Minkowski uzaylarında ikinci tip serbest elastik eğri için doğal denklemler
Intrinsic equations for a relaxed elastic line of second kind in 3-dimensional Euclidean and Minkowski spaces
2017 ESRA KARATAŞ Değişen katsayılı bazı diferansiyel denklemler için grup koruma yöntem (GPS) uygulamaları
Applications of group preserving scheme for some differential equations with variable coefficients
2017 BURCU GÜRBÜZ Kısmi fonksiyonel integro diferensiyel denklemlerin Laguerre polinomlarına dayalı nümerik çözümleri ve uygulamaları
Numerical solutions of partial functional integro differential equations based on Laguerre polynomials and their applications
2017 BİRGÜL TORGUT Çift dizilerin bir modülüs fonksiyonuna göre α. dereceden istatistiksel yakınsaklığı
Statistical convergence of order α in double sequences with respect to a modulus function
2017 HAKKI GÜNGÖR Bir titreşim probleminde uç noktalardaki hız için optimal kontrol problemi
Optimal control problem for speed at the end points in a vibration problem
2017 DAMLA BARLAK Bulanık sayı dizilerinin β-dereceden genelleştirilmiş istatistiksel yakınsaklığı
Statistical convergence of order β in sequences of fuzzy numbers
2017 GÜL TUĞ Lightlike altmanifoldlar ve null scroll hiperyüzeyler
Lightlike submanifolds and null scroll hypersurfaces
2017 İLHAN GÜL Weyl manifoldları üzerinde bazı özel konneksiyonlar
Some special connections on Weyl manifolds
2017 OKAN ÖZKÖK Modeling effects of material properties and composition on ultrasound propagation
Malzeme özelliklerinin ve kompozisyonunun ultrason yayılımı üzerindeki etkilerinin modellemesi
2017 SELİM ÇETİN Leibniz-Rinehart cebirleri ve genellemeleri
Leibniz-Rinehart algebras and generalisations
2017 ARTÜR MANUKYAN Statistical learning with proximity catch digraphs
Yakınlık yakalama yönlü çizgeleri ile istatistiksel öğrenme
2017 SEDA ÖZTÜRK Kongrüans alt gruplarının grafları
The graphs of congruence subgroups
2017 ERGÜN BİLEN On some classes of semi-discrete Darboux integrable equations
Yarı ayrık Darboux integrallenebilir denklemlerin bazı alt sınıfları üzerine
2017 POLAT CHARIYEV The optimal obstacle placement with disambiguation problem
Belirsizliği giderme özellikli optimal engel yerleştirme problemi
2017 SEDA GÜLEN Hareketli sınır değer problemi olarak tahıl hidrasyonu modellerinin sayısal çözümleri üzerine
On the numerical solutions of grain hydration models as moving boundary problems
2017 ELİF UYANIK On bounded and unbounded operators
Sınırlı ve sınırsız operatörler üzerine
2017 CANAN ÇİFTÇİ Graflarda yerel bağlantılı boyama sayısı
Local connective chromatic number in graphs
2017 CİHAD TERZİOĞLU Nükleer güç santrallerinin finansman modeli ve matematiksel yaklaşımlar
Financial modelling of nuclear power plant and mathematical approaches
2017 MUHARREM ÖZLÜK Periyodik sınır koşulları altında bir ince bölge probleminin çözüm özelliklerinin incelenmesi
Analysis of the properties of the solutions of a thin domain problem under periodic boundary conditions
2017 BURCU BEKTAŞ Sonlu tipten alt manifoldlar ve Gauss tasvirleri
Finite type submanifolds and Gauss maps
2017 PELİN ŞENEL Numerical solutions of boundary value problems; applications in ferrohydrodynamics and magnetohydrodynamics
Sınır değer problemlerinin nümerik çözümü; ferrohidrodinamik ve magnetohidrodinamikte uygulamalar
2017 NAZİLE BUĞURCAN DİŞİBÜYÜK Hydrodynamic interaction of waves with cylinders
Silindirlerin dalgalar ile hidrodinamik etkileşimi
2017 SETENAY AKDUMAN On the spectral properties of Schrödinger operators
Schrödinger operatörlerinin spektral özellikleri üzerine
2017 ADALET ÇENGEL The slope inequality for lefschetz fibrations
Lefschetz lif demetleri için eğim eşitsizliği
2017 HÜSEYİN BUDAK Sınırlı varyasyonlu fonksiyonlar için Ostrowski tipli integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
Ostrowski type integral inequalities for functions of bounded variation and applications
2017 SİBEL DOĞRU AKGÖL Asymptotic integration of impulsive differential equations
İmpalsif diferensiyel denklemlerin asimptotik integrasyonu
2017 TUĞÇEN SELMANOĞULLARI Pozitif polinomlar için dominasyon problemleri
Domination problems for positive polynomials
2017 EMRE ÖZTÜRK W-eğrilerinin geometrik uygulamaları
Geometric applications of w-curves
2017 ZEKİYE ÇİLOĞLU ŞAHİN BE-cebirleri üzerine çeşitli karakterizasyonlar
Various characterizations on BE-algebras
2017 DİLEK DEMİRKUŞ Heterojen bir tabakada nonlineer SH dalgaları
Nonlinear SH waves in a heterogeneous layer
2017 GÜLDEN GÜN POLAT Diferensiyel denklemlerin korunum kanunları, ilk integralleri, integrasyon çarpanları, simetri grup sınıflandırmaları ve benzerlik çözümleri
Conservation laws, first integrals, integration factors, symmetry group classifications and similarity solutions of differential equations
2017 İREM EROĞLU Sıralı Cech kapanış uzaylarının bazı özellikleri
Some properties of ordered Cech closure spaces
2017 SEVİLAY DEMİR SAĞLAM Yüksek mertebeden polihedral optimizasyon
High order polyhedral optimization
2017 GÜLŞAH AYDIN ŞEKERCİ Semi-Riemann geometride spin yapılar ve Dirac operatörü üzerine
On spin structures and Dirac operator in semi-Riemannian geometrty
2017 LEYLA ATEŞ On lattices from function fields
Fonksiyon cisimlerinden elde edilen latisler üzerine
2017 HATİCE TOZAK Süpermanifold ve süpersimetri üzerinde kinematik yapılar
Kinematic structures on supermanifold and supersymmetry
2017 ARZU AKBULUT Kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin simetri indirgemeleri ve korunumluluk kanunları
The symmetry reductions and conservation laws of fractional differential equations
2017 EVRİM TOKLU Özel ünivalent fonksiyonlar teorisine katkılar
Contributions to the theory of special univalent functions
2017 SİBEL SEVİNÇ Genelleştirilmiş indefinite kompleks geometri üzerine
On generalized indefinite complex geometry
2017 BENGÜ ÇINA Nötral diferensiyel denklemlerin salınım yapmayan çözümlerinin varlığı
Existence of nonoscillation solutions of neutral differential equations
2017 MEHMET GÜMÜŞ Global behaviors of some nonlinear difference equations and some systems of rational difference equations
Bazı rasyonel fark denklem sistemlerinin ve lineer olmayan fark denklemlerinin global davranışları
2017 İBRAHİM AKTAŞ Normalize edilmiş Bessel, Struve ve Lommel fonksiyonlarının geometrik özellikleri
Geometric properties of normalized Bessel, Struve and Lommel functions
2017 MAKARIM ABDLWAHED ABDLJABBAR ABDLJABBAR On p-ary local frobenius rings and their homogeneous weights
P-li lokal frobenious halkalar ve onların homojen ağırlıkları üzerine
2017 İNAN ÜNAL Normal kompleks kontakt metrik manifoldlar ve altmanifoldları
Normal complex contact metric manifolds and their submanifolds
2017 SELAHATTİN ASLAN Kuaterniyonların diferensiyel geometrisi
Differential geometry of quaternions
2017 ESRA KAMBER Sezgisel bulanık normlu uzaylarda tanımlanan bazı yakınsaklık çeşitleri
Some convergence types defined in intuitionistic fuzzy normed spaces
2017 İLKER BURAK GİRESUNLU Oluşum türü diferensiyel denklemlerin simetri indirgemeleri, korunum kanunları ve tam çözümleri
Symmetry reductions, conservation laws and exact solution of the evolution differential equations
2017 SHOUKAT ALI Faster residue multiplication modulo 521-bit mersenne prime and application to ecc
521 bı̇tlı̇k mersenne asal modüllerı̇nde hızlı çarpma ve ecc ye uygulamaları
2017 GÜLŞAH ÖZDEMİR Çok değişkenli Fibonacci tipli polinomlar için üreteç fonksiyonları ve uygulamaları
Generating functions and applications of multi variable Fibonacci type polynomials
2017 SABAHATTİN ILBIRA Finite rigid sets in curve complexes of non-orientable surfaces
Yönlendirilemeyen yüzzeylerin eğri kompleksindeki sonlu katı kümeler
2017 SAMET ERDEN İki katlı integraller için bazı genelleşmiş eşitsizlikler ve uygulamalar
Some generalized inequalities for double integrals and applications
2017 GİZEM KAFKAS DEMİRCİ Modules satisfying conditions that are opposites of absolute purity and flatness
Mutlak saflık ve düzlük ile zıt olan koşulları sağlayan modüller
2017 MELTEM KARACAÖREN Stability analysis of neural networks with piecewise constant argument
Parçalı sabit argümanlı sinir ağlarının kararlılık analizi
2017 AYŞE NUR TUNÇ İdeal yapısında yeni bir araştırma
A new investigation in the structure of ideal
2017 FİLİZ ÇAĞATAY UÇGUN Geometry of second order degenerate lagrangians
İkinci derece dejenere lagrangianlarının geometrisi
2017 SERDAR SOYLU Homotetik hareketlerde kapalı düzlemsel eğrilerin kinetik enerjisi üzerine
On the kinetic energy of the projective curves under the closed homothetic motions
2017 DOĞAN AKCAN Sol – gel yöntemiyle üretilen çinko oksit ince filmlerde kusurların yapı, optik ve gaz algılama özelliklerine etkileri
Effects of defects on structural, optical and gas sensing properties in zno thin films produced by sol – gel method
2017 MUSTAFA ALİ DOKUYUCU Kesirli mertebeden bir matematiksel modelin çözümü
A solution of fractional-order mathematical model
2017 GÜL ÖZKAN KIZILIRMAK Bi-periyodik Fibonacci ve bi-periyodik Lucas dizilerinin periyotları üzerine
On the periods of bi-periodic Fibonacci and bi-periodic Lucas sequences
2017 SEVDA ORHAN Modüler uzaylarda istatistiksel A-toplam süreci ve Korovkin teoremi
Statistical A-summation process and Korovkin theorem on modular spaces
2017 YAVUZ GÖKSAL 2-boyutlu hiperbolik geometride denklik problemleri üzerine
On two-dimensional hyperbolic geometric equivalance problems
2017 ELİF ÇETİN Sonlu özel toplamlar
Special finite sums
2017 ŞERİFENUR CEBESOY Tüm reel eksendeki matris katsayılı operatörlerin spektral analizi
Spectral analysis of operators with matrix coefficients on the whole real axis
2017 HİLMİ SARSILMAZ 4-boyutlu hemen hemen parakompleks pür-Walker manifoldlar
On 4-dimensional almost paracomplex pure-Walker manifolds
2017 TAVAKGÜL MEHRALIYEV Number of prime ideals in short intervals
Kısa aralıklardaki asal ideallerin sayısı
2017 CEM OĞUZ Delay integro-diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleri ve uygulamaları için Chelyshkov matris metodu
Delay i̇ntegro-diferansiyel denklem sistemlerinin sayisal çözümleri ve uygulamalari için Chelyshkov matris metodu
2017 ÜMİT ERTUĞRUL Sınırlı kafesler üzerinde uninormların karakterizasyonu ve uninormdan elde edilen u-kısmen sıra
Characterization of uninorms on bounded lattices and u-partially order derived from uninorm
2017 ELVIN NASIBOV Karma veriler üzerinde etkin kümeleme algoritmalarının geliştirilmesi
Development of effective clustering algorithms on mixed data
2017 MÜNEVVER PINAR EROĞLU Asal halkaların belirli bazı genelleştirilmiş polinom ve fonksiyonel özdeşlikleri üzerine
On some certain polynomial and functional identities of prime rings
2017 SELİM ÇOBANOĞLU Çeşitli yarıgrupların doğurduğu kesikli hipersingüler integral operatör ailelerinin yakınsama hızlarının incelenmesi
Investigation of the rate of convergence of truncated hypersingular integral families generated by various semigroups
2017 NİLAY ŞAHİN BAYRAM Lokal integrallenebilir fonksiyon uzaylarında toplam süreçleri
Summation process in locally integrable function space
2017 NİHAL TAŞ Sabit nokta teoremleri ve çeşitli uygulamaları
Fixed point theorems and their various applications
2017 NAGEHAN KILINÇ GEÇER Yüksek mertebeden belirli tipteki diferensiyel denklemlerin çözümlerinin davranışı üzerine
On the behaviour of solutions of certain types of differential equations of higher order
2017 ŞERMİN ÇAM ÇELİK On infinite dimensional spherical analysis
Sonsuz boyutlu küresel analiz üzerine
2017 HATİCE DUMAN Spectral properties of hill-schrödinger operators with special distribution potentials
Özel genelleştirilmiş fonksiyon potansiyele sahip hill-schrödinger operatörlerinin spektral özellikleri
2017 SULTAN SÜTLÜ Kontrol sistemleri için bir minimal gerçekleme
A minimal realization for control systems
2017 HATİCE ÇOBAN Smooth manifolds with infinite fundamental group admitting no real projective structure
Reel projektif yapı kabul etmeyen sonsuz temel gruplu manifoldlar
2017 TURGUT AK Bazı sığ su dalga denklemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of some shallow water wave equations by using the finite element method
2017 AHMET SINAK Contributions on plateaued (Vectorial) functions for symmetric cryptography and coding theory
Simetrik kriptografi ve kodlama teorisi için (Vektörel) plato fonksiyonları üzerine katkılar
2017 FUAD HAMIDLI On alltop functions
Alltop fonksiyonları üzerine
2017 YUNUS ATALAN Sabit nokta yaklaşımlarıyla bazı diferansiyel ve integral denklemlerin çözümleri
Solutions of some differential and integral equations with fixed point approach
2017 SABAHATTİN ÇAĞ Chattering and singular perturbation in discontinuous dynamics
Süreksiz dinamiklerde tınlama ve tekil pertürbasyon
2017 EMEL SAVKU Advances in optimal control of markov regime-switching models with applications in finance and economics
Markov rejim değişimli modellerin finansa ve ekonomiye uygulamalarıyla birlikte optimum kontrolünde gelişmeler
2017 VİLDAN YAZICI Türdeş olmayan levhalar sistemi için süreksiz katsayılı biharmonik problemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü
The solution of biharmonic problems with discontinuous coefficient using the finite difference method for non- homogeneous plates system
2017 SİNAN ERCAN M. mertebeden -yakınsaklık ve bazı yeni dizi uzayları
Convergence of m-th order and some new sequence spaces
2017 AYCAN VARGÜN İşbirlikçi olmayan oyunlarda ve çift taraflı eşleşme problemlerinde yordamsal adalet üzerine bir çalışma
A study on the procedural fairness in non-cooperative games and two-sided stable matching problems
2017 BAYRAM BALA Genelleşmiş fonksiyon katsayılı Sturm-Liouville problemi için fark denklemlerinin düz ve ters spektral problemleri
Direct and inverse spectral problems of difference equations for Sturm-Liouville problem with generalized fuction potential
2017 NAZMİYE TUĞBA ÖZZAİM Bazı sonlu halkalar üzerindeki devirli kod aileleri
Families of cyclic code over some finite rings
2017 GÜLLÜ CANAN HAZAR GÜLEÇ Mutlak Nörlund uzayı ve matris operatörleri
Absolute Norlund spaces and matrix operators
2017 ÜLVİYE BÜŞRA GÜVEN Normalizers in homogeneous symmetric groups
Homojen simetrik gruplarda normalleyenler
2017 ERDEM ALKIM Yeni nesil kriptosistemlerin analizi, tasarımı ve verimli uygulamaları
Analysis, design and efficient implementation of next-generation cryptosystems
2017 KEMAL TOKER Yarıgrupların sıfır bölen grafiği
Zero divisor graphs of semigroups
2017 ASUMAN ZEYTİNOĞLU Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde bir hibrit yaklaşım
A hybrid approach in computational fluid dynamics
2017 MUSTAFA ASLANTAŞ B-cebirleri
B-algebras
2016 ÇAĞRI KARAMAN Riemann manifoldları üzerindeki bazı özel yapılar ve F-konneksiyonlar
The some structures and F-connections on Riemann manifolds
2016 ULAŞ YAMANCI Berezin sembolü ve bazı uygulamaları
Berezin symbol and some applications
2016 FERHAT TAŞ Hesaplanabilir doğrular geometrisi üzerine
On the computational line geometry
2016 MEHMET EKİCİ Hilbert uzaylarında ve normlu uzaylarda moment problemleri ve kontrol teorisindeki uygulamaları üzerine
On moment problems in hilbert and normed spaces and their applications in control theory
2016 ÖMER AKGÜLLER Düzensiz dikdörtgensel grid yapılarının zaman skalası analoğu ve geometrik uygulamaları
The time scale analogue of the non-regular rectangular grids and geometric applications
2016 HALİL ZEYBEK GEW ve GRLW denklemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile sayisal çözümleri
Numerical solutions of the GEW and GRLW equations using finite element method
2016 ÖNDER ŞENER Kompleks düzlemde kapalı homotetik ve ters homotetik hareketler için Steiner alan formülü ve kutupsal atalet momenti
The Steiner formula and the polar moments of inertia for the closed homothetic and inverse homothetic motions on the complex plane
2016 SAVAŞ KARAAHMETOĞLU R^3_1 de yüzeylerin arakesit eğrisinin özellikleri
Properties of the intersection curve of the surfaces in R^3_1
2016 UĞUR ODABAŞI On the Hamilton-Waterloo problem with two cycle sizes
İki döngü uzunluklu Hamilton-Waterloo problemi
2016 MÜZEYYEN SANGURLU SEZEN Sabit nokta teoremleri üzerine
On fixed point theorems
2016 ENGİN AS Dört boyutlu Öklid uzayında iki boyutlu yüzeylerin pedallarının karakteristik özellikleri
The some characteristic properties of pedals of 2-d surfaces in 4-d euclidean space
2016 FETHULLAH EROL Esnek hiper topolojiler ve esnek topolojik uzaylarda tanımlı küme değerli dönüşümler
Soft hyper topologies and multifunctions defined between soft topological spaces
2016 ARİFE ATAY İdeal topolojik uzaylarda düzenli yerel fonksiyonlar
Regular local functions in ideal topological spaces
2016 ECE YETKİN ÇELİKEL Çarpımsal latislerin 2-yutan elemanları ve değişmeli halkaların 2-yutan asalımsı idealleri
2-absorbing elements of multiplicative lattices and 2-absorbing primary ideals of commutative rings
2016 TUNA BAYRAKDAR 3-boyutlu dinamik sistemlerin eşdeğerlik problemi
Equivalence problem for 3-dimensional dynamical systems
2016 HATİCE KARABENLİ Hareketli sınır değer problemlerinin nümerik çözümleri
Numerical solutions of the moving boundary problems
2016 MEHMET FATİH KARAASLAN Bazı kesirli diferensiyel denklemler için hibritleştirilebilir sürekli olmayan Galerkin metodu
Hybridizable discontinuous Galerkin method for some fractional differential equations
2016 SEMA SERVİ Lineer ve lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin çözümü için geliştirilmiş indirgenmiş diferensiyel dönüşüm yöntemi
Improved reduced differential transform method for solution of linear and nonlinear partial differential equations
2016 İBRAHİM TEKİN Birinci mertebeden hiperbolik sistem için ters başlangıç-sınır değer problemleri
Inverse initial-boundary value problems for a first order hyperbolic system
2016 KARINA PERILIOGLU Bayesian analysis of time series using Lindley's approximation
Lindley'in yaklaşımı ile Bayes zaman serisi analizi
2016 ZEYNEP ÇOLAK Bazı katalan çokyüzlülerle ilgili metrik geometriler üzerine
On the metric geometries related some catalan polyhedra
2016 BURAK YILDIZ On products of blocks of consecutive integers
Ardışık tamsayı bloklarının çarpımları üzerine
2016 ZEYNEP CAN Bazı konveks çok yüzlülerle ilgili metrikler ve bu metriklerin geometrileri üzerine
On the metrics of some convex polyhedra and the geometries of these metrics
2016 FATMA AYÇA ÇETİNKAYA Sınır koşulu spektral parametreye bağlı bir sınıf Sturm-Liouville operatörü için ters problem
An inverse problem for class of Sturm-Liouville operator with spectral parameter in boundary conditions
2016 SERHAN EKER Seıberg-Witten denklemlerinin genelleştirilmeleri
Generalizations of Seiberg-Witten equations
2016 TÜLAY ERİŞİR Genelleştirilmiş kompleks düzlemde Steiner formülü ve Holditch-tipi teoremler
The Steiner formula and the Holditch-type theorems in the generalized complex plane
2016 ABDULLAH DERTLİ Halkalar üzerinde tanımlı kodlar hakkında bazı araştırmalar
Some researches on the codes over rings
2016 NESİBE TÜFEKÇİ On codes over an infinite family of ring extension of the binary field
İkili cismin halka genişlemesinin sonsuz bir ailesi üzerine tanımlı kodlar
2016 MEHMET EMRE ERDOĞAN Bilgisayar virüsleri için bir salgın modeli
An epidemic model for computer viruses
2016 MEHMET SOLGUN Hemen hemen kontak metrik manifoldların sınıflandırılması üzerine
On the classification of almost contact metric manifolds
2016 NADİ SERHAN AYDIN Financial modelling with random bridge signals and forward information
Rassal köprü tipi sinyaller ve ileriye dönük bilgiye dayalı finansal modelleme
2016 HALDUN ALPASLAN PEKER Akışkanlar mekaniği problemlerine bazı yarı-analitik hibrit tekniklerin uygulanması
Application of some semi-analytical hybrid techniques to fluid mechanics problems
2016 MUKADDES ÖKTEN TURACI Diferansiyel denklemlerin zaman ayrıklaş_x0018_tırması ile sayısal çözümleri üzerine
On the numerical solutions of differential equations with time-stepping methods
2016 KÖKSAL MUŞ On verifiable internet voting systems
Doğrulanabilir internet oylama sistemleri hakkında
2016 FUNDA BABAARSLAN Fuzzy sayılarının çift dizilerinin alpha^tılde. dereceden istatistiksel yakınsaklığı
Statistical convergence of order alpha^tilde of double sequences of fuzzy numbers
2016 VİLDAN KUTAY BOZKURT Neutral Gecikmeli Fark Denklemleri Üzerine
On neutral delay difference equations
2016 TUĞBA AKYEL Dairede analitik fonksiyonların sınır davranışı ve majorantlar
The boundary behaviour of the analytic functions in the disc and majorants
2016 BEYHAN YILMAZ Rektifiyan eğriler ve geometrik uygulamaları
Rectifying curves and its geometric applications
2016 DEVRAN YAZIR Sediment taşınımının matematiksel modeli
Mathemati̇cal model of sedi̇ment transport
2016 MUHAMMED TALAT SARIAYDIN 3 boyutlu minkowski uzayında kuaterniyonik bazı yüzeylerin karakterizasyonu
Characterization of quaternionic some surfaces in minkowski 3-space
2016 ÖMER ORUÇ Lineer olmayan kısmi türevli denklemlerin haar dalgacıkları ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of nonlinear partial differential equations with the help of haar wavelets
2016 ONUR ŞAHİN 3-dimensional moving load problems for elastic and coated elastic half-spaces
Kaplamasız ve kaplamalı elastik yarı uzaylar için 3-boyutlu hareketli yük problemleri
2016 YENER ALTUN Belli türden nötral tipten diferansiyel denklemlerde çözümlerin bazı niteliksel davranışları
On the some qualitative properties of certain neutral differential equations of first order
2016 ÖZGE AKÇAY Bir sınıf Dirac operatörü için ters problemin çözülebilmesi için gerek ve yeter koşul
Necessary and sufficient conditions for the solvability of inverse problem for a class of Dirac operators
2016 MAHMUT BAĞCI Fundamental lattice solitons in Davey Stewartson systems
Davey Stewartson sisteminde temel kafes solitonları
2016 SAİT TAŞ Sonlu gruplarda Padovan dizileri
The Padovan sequences in finite groups
2016 OLGUN CABRİ Sosyal ekonomik bir nüfus modeli üzerine
On a social and economical population model
2016 BAHAR KIRIK Bazı özel manifoldlar üzerinde vektör alanları
Vector fields on some special manifolds
2016 İLKNUR YEŞİLCE B-konveks fonksiyonlar ve özellikleri
B-convex functions and properties
2016 OSMAN PALANCI İşbirlikçi aralık oyunları: Aralık çözümlerinin aksiyomatik karakterizasyonları ve bazı uygulamalar
Cooperative interval games: Axiomatic characterizations of interval solutions and some applications
2016 IŞIL AÇIK DEMİRCİ Sınır koşulunda spektral parametre bulunduran kendine eş olmayan Dirac sistemleri
The non-self-adjoint Dirac systems with a spectral parameter in the boundary condition
2016 YELİZ KARA Halkalar ve modüller üzerindeki genişleme özellikleri
Extending properties on rings and modules
2016 RAMAZAN ÇETİNTAŞ Ağırlıklı Orlicz uzaylarında periyodik fonksiyonların yaklaşım özellikleri
Approximation properties of periodic functions in weighted Orlicz spaces
2016 GÖKHAN YENER Çarpımsal analizin q-genişlemesi : q-çarpımsal analiz ve uygulamaları
Q-analogues of the multiplicative calculus: q-multiplicative calculus and its aplications
2016 EMİR ALİ MARİS Sınır koşulları spektral parametre içeren bir sınır değer probleminin bazı spektral özellikleri
Some spectral properties of a boundary value problem with spectral parameter in the boundary condition
2016 RÜYA ŞEN Hiperbolik ve yarı-hiperbolik uzaylarda sonlu tipten genelleştirilmiş Gauss tasvirine sahip alt manifoldlar
Submanifolds of hyperbolic and pseudo-hyperbolic spaces with finite type generalized Gauss map
2016 PINAR GÜRKAN BALIKÇIOĞLU Randomness properties of some vector sequences generated by multivariate polynomial iterations
Çok değişkenli polinom tekrarlamaları ile üretilen bazı vektör dizilerinin rassallık özellikleri
2016 KUTLUCAN VELİOĞLU Quasi-Cartan companions of elliptic cluster algebras
Eliptik cluster cebirlerinin Quasi-Cartan eşlenikleri
2016 HÜSEYİN BABA Sabit noktaya sahip yıldızıl fonksiyonların alt sınıflarının bazı özellikleri
Some properties of the subclass of starlike functions with fixed point
2016 MUSTAFA EKİCİ Lineer olmayan bazı matematiksel modeller için bir yöntem
A method for some nonlinear mathematical models
2016 BİRHAN TAŞTAN Modeling temperature and pricing weather derivatives based on temperature
Sıcaklığın modellenmesi ve sıcaklığa dayalı iklim türevlerinin fiyatlandırılması
2016 HATİCE TOPCU Graf izomorfizmi ve ko-spektral graflar
Graph isomorphism and cospectral graphs
2016 SELAHATTİN BEYENDİ Hemen hemen α-kosimplektik f-manifoldların geometrisi üzerine
On the geometry of almost α-cosymplectic f-manifolds
2016 FATMA BULUT Z3-dereceli GLq(2) kuantum grubu üzerine bir diferansiyel hesap
Z3-dereceli̇ GLq(2) kuantum grubu üzeri̇ne bi̇r di̇feransi̇yel hesap
2016 ZÜMRA KAVAFOĞLU Synthesizing data driven and physics based character motions with mathematical methods
Matematiksel yöntemlerle veri güdümlü ve fizik tabanlı karakter hareketlerinin sentezlenmesi
2016 TUĞBA SARIŞAHİN Zaman bağımlı kısmi türevli diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü için Lagrange interpolasyon polinomları yardımıyla ağsız çizgiler yöntemi
Meshles method of lines using Lagrange interpolation polynomials for numerical solution of time dependent partial differential equations
2016 GÜROL BOZKURT Üç boyutlu uzayda öklidyen, taksi ve Çin dama uzaklıkları yardımıyla oluşturulan bir metrik: Triakisoctahedron metriği
On the metric composed of euclidean, taxicab and Chinese checker distances in three dimensional real space: The triakisoctahedron metric
2016 TUĞBA YAVUZ Coefficient inequalities for some subclasses of functions univalent in an ellipse
Elipste yalınkat olan bazı fonksiyon sınıflarına ait katsayı eşitsizlikleri
2016 LÜTFÜ TARKAN ÖLÇÜOĞLU Secure electronic exam
Güvenli elektronik sınav
2016 MEHMET MELİK UZUN Fibered projektif düzlemlerde nümerik hesaplamalar üzerine
On the numeric calculations of fibered projective planes
2016 BAHATDİN DAŞBAŞI Bazı bakteriyel patojenlerin matematiksel modelleri ve uygulamaları
Mathematical models of some bacterial pathogens and it's applications
2016 CAN KIZILATEŞ Harmonik ve hiperharmonik Fibonacci sayıları ve uygulamaları
Harmonic and hyperharmonic Fibonacci numbers and applications
2016 ÖMER AÇAN N-boyutlu ve yüksek mertebeden kısmi diferansiyel denklemler için indirgenmiş diferansiyel dönüşüm yöntemi
N-dimensional and higher order partial differential equation for reduced differential transform method
2016 HAVVA NERGİZ Bounded and compact linear operators on general mixed norm spaces
Genelleştirilmiş birleşik normlu uzaylar üzerindeki sınırlı ve kompakt operatörler
2016 EMRAH POLATLI Genelleştirilmiş Fibonacci kuaterniyonlarının bazı özellikleri üzerine
On some properties of generalized Fibonacci quaternions
2016 BEYAZ BAŞAK KOCA Fonksiyon uzaylarında bazı operatörlerin özellikleri
Properties of some operators on function spaces
2016 HİDAYET HÜDA KÖSAL Komütatif kuaterniyonların matrisleri üzerine
On the commutative quaternion matrices
2016 MELİS ZORŞAHİN GÖRGÜLÜ Zamana bağlı kısmi diferensiyel denklemlerin üstel B-spline Galerkin sonlu elemanlar yöntemiyle sayısal çözümleri
Numerical solution of the time dependent partial differential equations by using exponential B-spline Galerkin finite element method
2016 İBRAHİM ŞENER Massive and massless gauge theories with flat connection
Düz bağlantılı kütleli ve kütlesiz ayar teorileri
2016 KADRİ DOĞAN Bazı geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları
Some geometrical properties and new fixed point iteration procedures
2016 ENES YAVUZ Fuzzy sayı uzayında dizi ve integraller için toplanabilme metotlari
Summability methods for sequences and integrals on Fuzzy number space
2016 ÖMER ÜNSAL Lineer olmayan denklemlerin integrallenebilirliği
Integrability of nonlinear equations
2016 SEDAT TEMEL Topolojik grup-2-grupoidler
Topological group-2-groupoids
2016 İZZETTİN DEMİR Esnek ve bulanık esnek kümelerin düzgün ve yakınlık uzaylarına uygulanması
Application of soft and fuzzy soft sets to uniform and proximity spaces
2016 HASAN HALİT TALİ Lie grupları üzerinde gözlenebilirlik problemi ve bazı uygulamaları
Observability problem on Lie groups and some applications
2016 YASEMİN SOYLU Riemann manifoldlarında kompaktlık teoremleri
Compactness theorems on Riemannian manifolds
2016 RAMIN NAJAFI BAGHCHEH JOUGHI Diferensiyel cebirsel denklemler ve kesirli mertebeden diferensiyel-cebirsel denklemlerin homotopi pertürbe dönüşüm metodu ve yeni iteratif dönüşüm metodu ile çözümü
Solution of fractional differential algebraic equations by new iterative transform method and homotopy perturbation transform methods
2016 ARZU DENK OĞUZ Dinamik denklemlerin pozitif çözümlerinin varlığı
Existence of positive solutions of dynamic equations
2016 ARZU GÜLEROĞLU Radyal Sschrödinger denkleminin özel potansiyeller için asimptotik iterasyon yöntemi ve varyasyonel yöntemle çözümleri
The solutions of the radial Schrödinger equation by using asymptotic iteration method and variational method for special potentials
2016 ÇİSEM GÜNEŞ AKTAŞ Deformation classes of singular quartic surfaces
Tekil kuartik yüzeylerin deformasyon sınıfları
2016 SEMRA YURTTANÇIKMAZ Sabit sırt uzaklıklı yüzeyler üzerine
On the parallel-like surfaces
2016 SURE KÖME Lineer ve lineer olmayan bazı adi diferensiyel denklem sistemlerinin nümerik çözümlerinin magnus ve düzeltilmiş Magnus seri açılım yöntemleri kullanılarak hesaplanması
Computation of numerical solutions of linear and nonlinear some ordinary differential equation systems using Magnus and modified magnus series expansion methods
2016 MEHMET YAVUZ Kesirli black-scholes opsiyon fiyatlama denklemlerinin yaklaşık analitik çözümleri
Approximate analytical solutions of fractional black-scholes option pricing equations
2016 ŞÜKRAN GÜL Beauville structures in p-groups
p-Gruplarında Beauville yapılar
2016 FATİH KUTLU Fuzzy, ıntuıtıonıstıc fuzzy ve temporal ıntuıtıonıstıc fuzzy küme teorisinde uzaklık - benzerlik ölçüleri ve topolojik özellikler
Distance and similarity measures on theory of fuzzy, intuitionistic fuzzy and temporal intuitionistic fuzzy sets and topological properties
2016 ABDULĞAFUR TAŞKIN Structure of fractional spaces generated by differential and difference neutron transport operators
Diferensiyel ve fark nötron transport operatörlerinin ürettiği kesir uzayların yapısı
2016 MESUT ALTINOK Küresel göstergeleri konikler olan eğrilerin karakterizasyonları
On the characterications of curves which spherical indicatrices are conics
2016 ŞEMSİ MERİÇ Riemann submersiyonlar için Chen-tipi eşitsizlikler
Chen-type inequalities for Riemannian submersions
2016 GÜLNUR YEL Kesirli mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemlerin analitik ve sayısal çözümleri üzerine
On the analytical and numarical solutons of nonlinear fractional differential equations
2016 EDA TEKİN Sequence families with good correlation distribution
İyi korelasyon dağılımlı dizi aileleri
2016 BÜNYAMİN ŞAHİN Fibonacci sayıları ve topolojik indeksin kimyasal formüllerde incelenmesi
Investigation of fibonnacci numbers and topological index on chemical formulas
2016 MUSTAFA GÜNENDİ Yüksek mertebeden m-nokta sınır değer problemleri için pozitif çözümlerin varlığı
Existence of positive solutions for higher order m-point boundary value problems
2016 KISMET KASAPOĞLU Özel bir radyal Schrödinger denkleminin uygun simetriler yardımı ile çözümü
The solutions of a special radial Schrödinger equation by using appropriate symmetries
2016 ÖZNUR ÖLMEZ Kümeler dizisinin kaba yakınsaklığı
Rough convergence of a sequence of sets
2016 GÖKHAN ÇELEBİ Belirsiz doğrusal sistemlerin kararlılık bölgelerinin bulunması yöntemleri
The methods of finding stability regions of uncertain linear systems
2016 HASİBE İKİZ Kontak geometride yüzeyler
Surfaces in contact geometry
2016 EMRAH YILDIRIM Q-calculus'un özel fonksiyonlara uygulamaları
Applications of q-calculus to special function
2016 HATİCE YALDIZ Kesirli integraller ile ilgili bazı eşitsizlikler
Some inequalities associated with fractional integrals
2016 ALPER ÜLKER Graflar üzerinde değişmeli cebirsel metotlar
Commutative algebraic methods on graphs
2016 FEDA İLHAN Lineer olmayan biharmonik denklemin farklı sınır koşullarında sayısal çözümü
Numerical solution of nonlinear biharmonic equation for different boundary conditions
2016 İRFAN TÜRK On the numerical solution of advection diffusion reaction equations with singular source terms
Adveksiyon difüzyon reaksiyon denklemlerinin tekil kaynak terimiyle beraber sayısal çözümleri
2016 DEMET TAYLAN Bazı çizgelerin yoksunluk komplekslerinin topolojisi
Topology of devoid complexes of some graphs
2016 BETÜL ATAY Bazı graf yapılarında zedelenebilirlik kavramı üzerine
On the vulnerability concept of some graph structures
2016 SELÇUK KAYACAN Intersection graphs of finite groups
Sonlu grupların kesişim çizgeleri
2016 NUMAN YALÇIN Çarpımsal (multiplikatif) türev ve çarpımsal lineer diferensiyel denklemler
Multiplicative derivative and multiplicative linear differential equations
2016 İLKAY KURT Piezoelektrik katmanlı öngerilmeli sistemlerde yüzey ve lamb dalgalarının dispersiyonu
Near surface and lamb wave dispersion in the piezoelectric layered pre-stressed systems
2016 AHMED BURAK PAÇ Robust portfolio optimization with risk measures under distributional uncertainty
Dağılım belirsizliği altında portfolyo risk ölçülerinin gürbüz optimizasyonu
2016 SÜMEYYE ÇAKAN Normlu Quasilineer uzaylar teorisine iliş“kin bazı yeni sonuçlar
Some new results related to theory of normed Quasilinear spaces
2016 ÇAĞRI HACIYUSUFOĞLU Generic non-uniqueness of complete H-surfaces embedded in H3
Üç boyutlu hiperbolik uzaylara gömülü, sabit ortalama eğriye sahip tam yüzeylerin genel olarak biricik olmaması
2016 HÜSEYİN ERHAN ALTIN Nonlinear bernstein type operators and its approximation properties
Lineer olmayan bernstein tipi operatörler ve onların yaklaşım özellikleri
2016 SEMA YAYLA Yarı doğrusal levha denkleminin uzun zaman dinamiği
Long-time dynamics of semilinear plate equation
2016 RAMAZAN EKMEKÇİ Dereceli ditopolojik doku uzayları
Graded ditopological texture spaces
2016 HAMİYET MERKEPÇİ Evrensel modüllerin simetrik türevleri
Symmetric derivations of universal modules
2016 NEŞE NALBANT Fractional spaces generated by positive differential operators with the nonlocal condition
Yerel olmayan şartla diferensiyel pozitif operatörler tarafından üretilen kesirli uzaylar
2016 HATİCE ASLAN Lineer olmayan fourier tabanlı yaklaşım
Approximation by nonlinear fourier basis
2016 NİHAN BAYDAR YARBİL Asal halkaların özel tip dönüşümlerini ihtiva eden bazı özdeşlikler
Some identities involving special types of mappings of prime rings
2016 BAHRİYE KARACA Dirichlet problem for partial differential equations with complex variables
Kompleks değerli kısmi türevli diferansiyel denklemler için dırıchlet problemi
2016 MUHAMMET CİHAT DAĞLI Dedekind toplamının benzerleri
Analogues of Dedekind sums
2016 FERHAN ŞOLA ERDURAN Fuzzy metrik, sezgisel fuzzy metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems on fuzzy metric, intuitionistic fuzzy metric spaces
2016 AZAR KARIMOV Modeling illiquidity premium and bid-ask prices of the financial securities
İllikidite primi modellemesi ve finansal senetlerin alış-satış fiyatları
2016 TUĞBA AYDEMİR Tan H-yöntemi ile (G′/G)-açılım yönteminin karşılaştırması ve birleştirilmiş yöntemin geliştirilmesi
Comparison between the (G′/G)-expansion method and the modified extended TanH method and improving unified method
2016 MEHMET AKİF ERDAL Monoid Actions, their categorification and applications
Monoid etkileri, kategorifikasyonları ve uygulamaları
2016 BERRAK ÖZGÜR Sinir sistemi modelinin analizi
The analysis of neural field model
2016 ZAFER ÖZDEMİR Tableaux approaches for region based theories of space
Uzayın bölgeye dayalı teorileri için tablo yaklaşımı
2016 GONCA ÇELİKTEN İki boyutlu burgers denkleminin alternating direction implicit (Adi) yöntemi ile çözümü
Solution of two dimensional burgers equation by alternating direction implicit (Adi) method
2016 PINAR KESKİN RLW denkleminin trigonometrik B-spline çözümleri
Trigonometric B-spline solutions of RLW equation
2016 ÖMER FARUK DOĞAN Harmonik Bloch uzayları
Harmonik Bloch spaces
2016 ELİF AYBİKE BÜYÜKYILMAZ Dual fraktallar ve uygulamaları
Dual fractals and applications
2016 HARUN SELVİTOPİ Manyetik ortamda magnetohidrodinamik kanal akım problemlerinin sınır elemanlar ve sonlu elemanlar yöntemleri birleşimi ile çözümü
The solution magnetohydrodynamic duct flow problems in a conducting medium by using the coupling of boundary elements and finite elements methods
2016 GÜLNAZ BORUZANLI EKİNCİ Kronecker çarpım graflarda zedelenebilirlik ölçümleri
Reliability parameters on Kronecker product graphs
2016 RAHİME DERE (q-)umbral analizde sheffer tipli polinomlar ve uygulamaları
The sheffer type polynomials and their applications on (q-)umbral calculus
2016 YILDIZ AYDIN Frattini tümlenmiş gruplar
Frattini supplemented groups
2016 AYSUN TÜRKVATAN A regime switching model for the temperature and pricing weather derivatives
Hava sıcaklığı için rejim değişim modeli ve hava durumu türevlerinin fiyatlaması
2016 ONUR KOÇAK A unified evaluation of statistical randomness tests and experimental analysis of their relations
Istatiksel rastgelelik testlerinin bütünleşik bir degerlendirmesi ve aralarındaki ilişkilerin deneysel analizi
2016 VAHİDE BULUT Bilgisayar destekli geometrik tasarım ve uygulamaları
Computer aided geometric design and its applications
2016 TUĞBA ŞENLİK ÇERDİK Lineer olmayan integral sınır değer probleminin pozitif çözümleri
Positive solutions of nonlinear integral boundary value problem
2016 SİNEM ŞİMŞEK Matris denklemleri ile ilişkili bazı özel tipli matrisler için matris yakınlık problemi
The matris nearness problem for some special type of matrices associated with matrix equations
2016 MİNE AKBAŞ BELENLİ Numerical methods for multiphysics flow problems
Çoklu fizik problemleri için sayısal metotlar
2016 ELİF SEGAH ÖZTAŞ Bazı özel devirli kodlar ailesi ve dna uygulamaları
Family of some special cyclic codes and dna applications
2016 SIDIKA ŞULE ŞENER Parabolik bir problemde Neumann sınır kontrolü
Neumann boundary control in a parabolic problem
2016 AYŞEGÜL KETEN Banach uzayları üzerinde p-kompakt operatörlerin p-kompakt kümelerinin düzgün olarak çarpanlara ayrılması
Uniform factorization for p-compact sets of p-compact operators on Banach spaces
2016 HÜSEYİN OĞUZ Elastik şerit ve tabaka için temas problemi
Contact problem for elastic strip and layer
2016 MUSTAFA ÖZKAN Hadamard kodları ve halkalar üzerindeki kodlar
Hadamard codes and codes over rings
2016 AZİME ÇETİNKAYA Hemen hemen değme metrik manifoldlarda farklı konneksiyonlar
Different connections on almost contact metric manifolds
2016 ZİLAL DİREK Finite difference method for integral-differential equation of the hyperbolic type
Hiperbolik tipi integral-diferensiyel denklem için sonlu fark metodu
2016 KORAY YILMAZ 3-Tip cebirsel modeller üzerinde topoloji ve lokalizasyon
Topology and localization on 3-Type algebraic models
2016 ARDAK KASHKYNBAYEV Nonautonomous transcritical and pitchfork bifurcations in impulsive/hybrid systems
İmpalsif/hibrid sistemlerde otonom olmayan transkritik ve dirgen çatallanma
2016 İREM KÜPELİ ERKEN Paradeğme geometride sıfırlık dağılımları
Nullity conditions in paracontact geometry
2016 SEÇİL DEMİRAY Kısmi diferensiyel denklemlerin Riemann Theta fonksiyonları ile periyodik çözümleri
Periodic solutions of partial differential equations with Riemann Theta functions
2016 UĞUR SERT Investigation of some nonlinear elliptic equations with variable exponent and embedding theorems
Bazı doğrusal olmayan değişken üstlü eliptik denklemlerin incelenmesi ve gömülme teoremleri
2016 ORHAN GÜRGÜN Halkaların ve matris halkalarının yarı kutup özellikleri
The quasipolar property for rings and matrix rings
2016 ÜMİT KARABIYIK Genelleştirilmiş topolojik uzaylar üzerinde kalıtsal sınıflar ve bazı genelleştirilmiş kapalı kümeler
Hereditary classes on generalized topological spaces and some generalized closed sets
2016 MUSA ÇAKMAK Pantograf denklemlerin çözümünde Fibonacci polinom yaklaşımları ve yakınsaklığı
The Fibonacci polynomials approach in the solution of pantograph equations and its convergence
2016 HASAN HÜSEYİN ÖKTEN G*-tümlenmiş ve G*-yükseltilebilir kafesler
G*-supplemented and G*-lifting lattices
2016 YAVUZ SELİM BALKAN Yaklaşık C-manifoldların geometrisi
Geometry of nearly C-manifolds
2016 GÜLŞEN ULUCAK The Spectrum of Multiplicative Lattices
Çarpımsal Latislerin Spektrumu
2016 CEM ÇELİK Numerical solutions of initial and boundary value problems for space-fractional diffusion equations
Uzay-kesirli difüzyon denklemleri için başlangıç ve sınır değer problemlerinin nümerik çözümleri
2016 ESRA KARAOĞLU Gecikmeli bir yapay sinir ağı modeli ile gecikmeli bir av-avcı modelinin kararlılık ve hopf çatallanma analizleri
Hopf bifurcation and stability analyses of a neural network model with delay and a predator-prey model with delay
2016 PEGAH MUTLU Pseudosymmetric locally conformal Kaehler manifolds
Pseudö simetrik lokal olarak konform Kaehler manifoldları
2016 MUSTAFA YILDIRIM Global çatılı hemen hemen f-kosimplektik manifoldlar
Globally framed almost f-cosymplectic manifolds
2016 HAKAN ŞİMŞEK Sonlu boyutlu minkowski uzaylarında fokal eğriler ve fokal yüzeyler
Focal curves and focal surfaces in finite dimensional minkowski space
2016 SÜLEYMAN ŞENGÜL Ağsız eleman bağımsız galerkin yönteminin optimizasyonu ve adaptif algoritmalarla uygulamaları
Optimization of meshless galerkin method and applications with some new adaptive algoritms
2016 BANU MERMERKAYA İkinci basamaktan yarı lineer diferensiyel denklemlerin salınım teoremleri
Oscillation theorems for second order half linear differential equations
2016 DOĞAN ÜNAL Homotetik hareketler için cayley formülü, Euler parametreleri ve uygulamaları
Cayley formula, Euler parameters for homothetic motions and their applications
2016 BERNA ARSLAN Banach cebirlerinde türevler
Derivations on Banach algebras
2016 EMRAH GÖK Gecikmeli diferansiyel denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri için Müntz-Legendre sıralama yöntemi
Müntz-Legendre collocation method for approximate solutions of systems of delay differential equations
2016 HACER BOZKURT İç çarpım quasilineer uzayları ve bazı genelleştirmeleri
Inner product quasilinear spaces and some generalizations
2016 SERCAN TURHAN Ga-konveks ve harmonik konveks fonksiyonlar için yeni integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
New integral inequalities and applications for gaconvex and harmonically convex functions
2016 VOLKAN ÖĞER Numerical solutions of differential equations using residual method
Diferensiyel denklemlerin kalıntı metodu kullanımı ile sayısal çözümleri
2016 SELİM BAHADIR A probabilistic investigation of k nearest neighbor directed graphs
K en yakın komşu yönlü çizgelerinin olasılıksal incelenmesi
2016 NOUR EL HOUDA BOUZARA On fixed point theorems for single and multivalued mappings and applications to differential problems
Tek ve çok değerli dönüşümler için sabit nokta teoremleri ve diferensiyel problemlere uygulamaları
2016 HALİS CAN KOYUNCUOĞLU Q-floquet theory and its extensions to time scales periodic in shifts
Q-floquet teorisi ve kaydırma operatörlerine göre periyodik zaman skalalarında genelleştirilmesi
2016 PEMBE İPEK Birinci mertebeden sınırlı tersinir pantograf tipli gecikmeli diferensiyel operatörler ve spektrum yapıları
Bounded solvability of pantograf type delay differential operators of first order and structure of spectrum
2016 ÖZHAN GENÇ Stable Ulrich bundles on Fano 3-folds with Picard number 2
Picard sayısı 2 olan üç boyutlu Fano varyeteleri üzerinde kararlı Ulrich demetleri
2016 SERDAR HÜRMETLİ Çaprazlanmış modüllerin bileşik çarpımı
Bimultiplication of crossed modules
2016 MELİKE IŞİM EFE Global bi-Hamiltonian structure of three dimensional dynamical systems
Üç boyutlu dinamik sistemlerin global bi-Hamiltonyen yapısı
2016 MEHMET SELÇUK TÜRER Integral of Krivine extensions and orthogonality and Hermitian projections on complex Banach lattices
Krivine genişlemelerinin integralleri ve kompleks Banach örgüleri üzerinde ortogonallik ve hermitsel projeksiyonlar
2016 SELİN TÜRKMEN Halkalarda genelleştirilmiş türevler
Generalized derivations in rings
2016 ÜMİT YILDIRIM C(∝)-manifoldların geometrisi Üzerine
On the geometry of C(∝)-manifolds
2016 AYŞEGÜL KIVILCIM Discontinuous dynamics with grazing points
Sıyırıp geçen noktalara sahip süreksiz dinamikler
2016 FUNDA ÖZDEMİR On additive cyclic codes
Toplamsal devirsel kodlar üzerine
2016 FATMA KARACA Biharmonik ve f-biharmonik altmanifoldlar
Biharmonic and f-biharmonic submanifolds
2016 MUHAMMED ABDUSSAMED MALDAR Farklı dönüşümler altında sabit nokta davranışlarının incelenmesi
Investigation of fixed point results under various fixed point mappings
2016 TUĞBA PETİK İki genelleştirilmiş kuadratik matristen türetilen bazı matrislerin spektrumları
On the spectra of some matrices derived from two generalized quadratic matrices
2016 SERTAÇ ERMAN Durum değişkenine bağlı gecikme terimi içeren diferensiyel denklemlerin analizi
Analysis of state dependent delay differential equations
2016 GÜLHAN AYAR Singüler yarı Riemann hemen hemen değme manifoldlar
Singular semi Riemannian almost contact manifolds
2016 BUSE FIRAT Arf symbols and the absolute Galois group of a local field
Arf sembolleri ve yerel cismin mutlak Galois grubu
2016 GÜMRAH UYSAL Üç parametreye bağlı iki katlı radyal çekirdekli singüler integrallerin sınırsız bölgede yakınsaklığı
The convergence of double singular integrals depending on three parameters with a radial kernel in unbounded region
2016 BERAT KARAAĞAÇ Boussınesq tipi denklemlerin galerkın sonlu eleman yöntemi ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of boussinesq type equations using Galerkin finite element method
2016 FATMA ÇOBAN Yerel eğrilikli iki ve üç duvarlı karbon nanotüplerin gerilme ve stabilite analizi
Stress and stability analysis of double and triple-walled carbon nanotubes with local curvature
2016 HÜSEYİN IŞIK Genelleştirilmiş büzülme dönüşümleri için bazı sabit nokta teoremleri
Some fixed point theorems for generalized contraction mappings
2016 ERSİN KIZGUT On some consequences of the isomorphic classification of cartesian products of locally convex spaces
Yerel konveks uzayların kartezyen çarpımlarının izomorfik sınıflandırılmasının bazı sonuçları üzerine
2016 NAGİHAN KOÇ Piezoelektrik tabakalı öngerilmeli sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisindeki dinamik davranışı
Dynamics of a system comprising prestressed piezoelectric layers under the action of a time-harmonic load
2016 ÖZLEM ACAR Metrik uzaylarda bazı sabit nokta teoremleri ve uygulamaları
Some fixed point theorems on metric spaces and their applications
2016 DERYA ARSLAN Çok noktalı singüler pertürbe özellikli problemlerin nümerik çözümü
Numerical solution of multi-point singularly perturbed problems
2016 EMEL ASLANKARAYİĞİT UĞURLU Çarpımsal Latis Modüller
Multiplication Lattice Modules
2015 HATİCE KURŞUNGEÇMEZ Numerical simulation of shockpropagation in one and twodimensional domains
2015 İSA MUŞLU Lineer fredholm-stieltjes integral denklemlerinin genelleştirilmiş trapezoid metodu ile yaklaşık çözümü
Approximate solutions of linear fredholm-stieltjes integral equations with generalized trapezium method
2015 ŞENGÜL ERSOY Mathematical problems of electromagnetic waves in layered media
Katmanlı ortamdaki elektromanyetik dalgaların matematiksel problemleri
2015 ARDA KÖR On the endomorphism rings of some module classes
Bazı modül sınıflarının endomorfizma halkaları
2015 ESRA DAMAR 3-boyutlu öklidiyen uzayda bishop çatılı dna ve regle yüzeyler
Dna and ruled surfaces with bishop frame in 3-dimensional euclidean space
2015 MANOUCHEHR BEHBOUDI ASL Hiperkompleks manifoldların diferensiyel geometrik özellikleri
Differential geometric properties of hiperkompleks manifolds
2015 CEMAL MURAT ÖZKUT Marshall-Olkin type shock models and their applications
Marshall-Olkın tipi şok modelleri ve uygulamaları
2015 ŞERİF ÖZLÜ Bazı sonlu cisimler üzerinde esnek polinom kodlar
Soft polynomial codes over some finite fields
2015 MUHAMMED RECAİ TÜRKMEN Fuzzy n-normlu uzaylarda bazı özel dönüşümler ve özellikleri
Some special maps and their properties in fuzzy n-normed spaces
2015 AYŞE ÖZMEN Advances in robust identification of spline models and networks by robust conic optimization, with applications to different sectors
Değişik sektörlere uygulamalarıyla birlikte sağlam konik optimizasyon ile eğri modelleri ve ağların sağlam tanımlanmasındaki gelişimler
2015 RAMAZAN SARI Genelleştirilen Kenmotsu manifoldların slant altmanifoldları
Slant submanifolds of generalized Kenmotsu manifolds
2015 HASAN DALMAN Lineer olmayan programlama problemine bir çözüm önerisi
A solution proposal to nonlinear programming problem
2015 BARIŞ ÇİÇEK Modelling electromagnetic waves in anisotropic materials
Elektromanyetik dalgaların anizotropik ortamlarda modellenmesi
2015 TÜBA GÜLŞEN Regüler ve singüler diferensiyel operatörler için farklı spektral verilere göre ters problem
The inverse problem according to different spectral datas for regular and singular differential operators
2015 OZAN GÜNYÜZ Transfinite diameters and Polya inequality
Sonluötesi çaplar ve Polya eşitsizliği
2015 MAHMUT MODANLI Well-posedness of telegraph differential and difference equations
Telegraf diferensıyel ve fark denklemlerinin iyi tanımlılığı
2015 ALİ ERİNÇ ÖZDEN Head-on collisions of solitary waves
Soliter dalgaların kafa kafaya çarpışması
2015 FATİH DERİNGÖZ Harmonik analizin integral operatörlerinin genelleştirilmiş Orlicz-Morrey uzaylarında sınırlılığı
Boundedness of integral operators of harmonic analysis on generalized Orlicz-Morrey spaces
2015 ERDOĞAN ŞEN Regularized traces and spectral properties of differential operators
Diferensiyel operatörlerin düzenli izleri ve spektral özellikleri
2015 SEMİH YILMAZ Lineer indirgeme dizilerine karşılık gelen polinomlar ve periyodik sistemler
The polynomials corresponding to linear recursive sequences and periodic systems
2015 DENİZ ERDEMİRCİ ERKUŞ Generalized invariants and Hilbert ideal in modular invariant theory
Modüler değişmez teorisinde genelleştirilmiş değişmezler ve Hilbert ideali
2015 SİBEL TURANLI Anti-Kahler-Codazzi manifoldları
Anti-Kahler-Codazzi manifolds
2015 ESMA ATEŞ Saçılma terimine sahip bazı lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin soliton çözümleri
Soliton solutions of some partial differential equations with dispersion term
2015 TANE VERGİLİ Steenrod cebirinde kanonik anti-otomorfizm
Canonical anti-automorphism in the steenrod algebra
2015 MİRAY HANIM YILDIRIM Electricity market modeling using stochastic and robust optimization
Elektrik piyasasının rastsal ve gürbüz optimizasyon kullanılarak modellenmesi
2015 OLCAY KARAATLI Generalized fibonacci and Lucas numbers of the form kx^2
Kx^2 bi̇çi̇mi̇ndeki̇ genelleşti̇ri̇lmi̇ş Fi̇bonacci̇ ve Lucas sayıları
2015 OKAN ARSLAN Gamma halkalarının yapısı ve değişmeliliği
Commutativity and structure of gamma rings
2015 YUSUF SOFUOĞLU Kesirli basamaktan lineer olmayan bir model üzerine
On a nonlinear model of fractional order
2015 MUSTAFA ZAHİD GÜRBÜZ Cam kesme problemine çok amaçlı yaklaşım
A multiobjective approach to glass cutting problem
2015 MUHAMMADMUSO ABDUJABBAROV Ikinci tür lineer fredholm-stieltjes integral denklemlerinin orta nokta metodu ile yaklaşık çözümü
Приближенное вычисление линейного интегрального уравнения фредгольма – стильтьеса второго рода
2015 HASAN GÜL Nonstandard hulls of ordered vector spaces
Sıralamalı uzaylarda standart olmayan zarflar
2015 KADRİYE AYDEMİR Süreksizlik şartları içeren bir diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri
Some spectral properties of one differential operator including discontinuity conditions
2015 MAHMUT UÇ Kuadratik matrislerin doğrusal bileşimlerinin kuadratikliğinin karakterize edilmesi
Characterization of quadraticity for linear combinations of quadratic matrices
2015 ERKAM LÜY Homomorfik kriptosistemler ve özellikleri üzerine
On hommomorphic cryptosystems and features
2015 FERİT GÜRBÜZ Genelleştirilmiş lokal Morrey uzaylarında kaba çekirdekli potansiyel tipli bazı altlineer operatörlerin ve komütatörlerinin sınırlılığı
Boundedness of some potential type sublinear operators and their commutators with rough kernels on generalized local Morrey spaces
2015 LEYLA BUGAY Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankları
Generators and ranks of some transformation semigroups
2015 SEVİM DURAK Sınır koşulları spektral parametreye bağlı süreksiz katsayılı Sturm-Liouville operatörleri için ters problemler
Depending on the spectral parameter boundary contitions discontinuous coefficients Sturm-Liouville operators for inverse problems
2015 RUKİYE ÖZTÜRK Sayı cismi üzerinde GL(2) için iz formülünün açık formu ve Flıcker'ın düzeltme argümanı kullanılarak bu formun yeniden ifadesi
An explicit form of the trace formula for GL(2) over a number field and restatement of this form by Flicker's correction argument
2015 BUSE UZATICI Rekurrent diziler ve uygulamaları
Recurrence Sequences and Applications
2015 ÇİĞDEM İNCİ KUZU Semi-Riemannian manifoldunun tanjant demetinde eğrilik tensörü
Curvature tensor in tangente bundles of semi-Riemannian manifold
2015 MÜNEVVER ÇELİK Quantum groups, R-matrices and factorization
Kuantum grupları, R-matrisleri ve faktorizasyon
2015 EMRAH ÜNAL Uyumlu kesirli türev ve dizisel lineer diferensiyel denklemler
Conformable fractional derivative and sequential linear differential equations
2015 SEDA OĞUZ Genelleştirilmiş Bruck-Reilly *- genişlemesi ve bazı cebirsel sonuçları
Generalized Bruck-Reilly *- extension and some algebraic results
2015 FATMA YEŞİL q-Riordan gösterimler
q-Riordan representations
2015 YUNUS KARABULUT Vertical distribution problems in zeta-function theory
Zeta-fonksiyonu teorisinde dikey dağılım problemleri
2015 ESİN AKSOY Lineer olmayan kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin tam çözüm yöntemleri
Exact solution methods for nonlinear fractional differential equations
2015 İLKER ARSLAN Characterization of the potential smoothness of one-dimensional Dirac operator subject to general boundary conditions and its Riesz basis property
Genel sınır koşulları altındaki Dirac operatörünün potansiyelinin türevlenebilirliğinin ve Riesz bazı özelliğinin karakterizasyonu
2015 ÖZLEM ERSOY HEPSON Bazı kısmi diferensiyel denklem sistemlerinin üstel kübik B-spline kolokeyşın çözümlerinin üretilmesi
Generation of the exponential cubic B-spline collocation solutions for some partial differential equation systems
2015 AHMET EMİN Bazı önemli cebirsel yapıların crossed (çapraz) çarpımının özellikleri
Some important algebraic construction properties of crossed products
2015 SEZİN AYKURT SEPET Slant submersiyonların geometrisi
Geometry of slant submersions
2015 DENİZ KATAR Sınır koşullarında spektral parametre bulunan matris katsayılı Sturm-Liouville operatörleri
Matrix Sturm-Liouville operators with boundary conditions dependent on the spectral parameter
2015 SÜMEYYE GÜR Dual uzayda paralel equidistant regle yüzeyler
The parallel equidistant ruled surfaces on the dual space
2015 AYŞE KABATAŞ Sınır koşulunda özdeğer parametresi içeren regüler Sturm-Liouville problemlerinin asimptotik çözümleri ve Green fonksiyonları
Asymptotic solutions of eigenfunctions and Green's functions for regular Sturm-Liouville problems having eigenvalue parameter in the boundary condition
2015 İSMAİL ÇUVALCI Minkowski serileri ile fraktallara alternatif bir yaklaşım
An alternative approach to fractals via Minkowski series
2015 TUĞÇE ÜNVER Lokal Morrey-tipli uzaylar arasında gömme teoremleri
Embeddings between weighted local Morrey-type spaces
2015 MÜJDAT AĞCAYAZI Maksimal fonksiyonların komutatörü ve bazı uygulamaları
Commutators of maximal functions and some applications
2015 NAZMİYE YILMAZ Padovan ve Perrin sayılarının matris temsilleri
The matrix representations of Padovan and Perrin numbers
2015 HÜLYA GÜLTEKİN Sturm-Liouville fuzzy sınır değer probleminin özdeğer ve özfonksiyonlarının incelenmesi
Investigation of the eigenvalue and the eigenfunctions of Sturm-Liouville fuzzy boundary value problem
2015 VİLDAN ÖZTÜRK Genelleştirilmiş metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems in generalized metric spaces
2015 HAYATİ OLĞAR Geçiş şartları içeren bir Sturm-Liouville probleminin genelleştirilmiş özfonksiyonlarının tamlık özelliği
Completeness property of generalized eigenfunctions of Sturm-Liouville problems including transmission conditions
2015 BİLGESU ARİF BİLGİN On the stability and instability of nonlinear damped wave equations
Doğrusal olmayan sönümlü dalga denklemlerinin kararlılığı ve kararsızlığı üzerine
2015 MEHMET KILIÇ İçsel metrik uzaylar
Intrinsic metric spaces
2015 HÜLYA GÜN BOZOK Afin öteleme yüzeyleri
Affine translation surfaces
2015 MUHAMMED ÇİÇEK Initial time difference stability analysis of nonlinear fractional dynamic systems
Lineer olmayan kesirli türevli dinamik sistemlerin başlangıç zaman farklı kararlılık analizi
2015 ÖZGÜR TAŞDEMİR SIP ye sahip modül ailelerinin genellemeleri üzerine
On generalizations of modules which have the SIP
2015 SEDAT YANIK Ikinci tür lineer fredholm-stieltjes integral denklemlerinin simpson metodu ile yaklaşık çözümü
Приближенное вычисление линейного интегрального уравнения фредгольма – стильтьеса второго рода методом симпсона
2015 RAMAZAN YAŞAR PI-extending modüllerin dik toplananları üzerine
On direct summands of PI-extending modules
2015 ŞABAN GÜVENÇ Riemann manifoldları üzerinde slant eğriler
Slant curves in Riemannian manifolds
2015 EVRİM KORKMAZ ÖZAY Çok yönlü dizilerin çokdeğişkenliliği yükseltilmiş çarpımlar gösterilimi aracılığıyla ayrıştırımı ve uygulamaları
Multi-way array decomposition via enhanced multivariance product representation and application
2015 LEYLA IŞIK On complete mappings and value sets of polynomials over finite fields
Sonlu cisimler üzerindeki polinomların değer kümeleri ve tam gönderimler üzerine
2015 ŞERİFE RABİA BAYRAMOĞLU ERGÜNER High order new difference schemes for the numerical solution of fractional parabolic differential equations
Kesirli mertebeden türevli parabolik diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri için yüksek mertebeli yeni fark ş_x0018_emaları
2015 MEHMET KİR Metrik uzaylarda ve genelleştirilmiş metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems in metric spaces and generalized metric spaces
2015 BENGİ YILDIZ Dinamik sistemlerin kararlılık özelliklerinin optimizasyon yöntemleri yardımıyla incelenmesi
Analysis of stability problem of dynamical systems by optimization methods
2015 ALİ ÇAKMAK Bazı özel sabit sırt uzaklıklı yüzeyler
Some special surfaces at a constant distance from the edge of regression
2015 TOLGA AKTÜRK Deneme denklem yöntemleri ile bazı lineer olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemlerin tam çözümlerinin belirlenmesi
Determining the exact solutions of some nonlinear partial differential equations by trial equation methods
2015 NURETTİN BAĞIRMAZ Topolojik rough gruplar
Topolojical rough groups
2015 AYŞE SARIAYDIN FİLİBELİOĞLU Discontinuous Galerkin finite elements method with structure preserving time integrators for gradient flow equations
Gradyan denklemleri için yapı koruyan zaman integratörleri ile süreksiz sonlu elemanlar yöntemi
2015 BETÜL HİÇDURMAZ Initial boundary value problems for fractional Schrödinger differential equations
Kesirli türevli Schrödinger diferensiyel denklemleri için başlangıç sınır değer problemleri
2015 SELİN SELEN ÖZBEK P-Adik hurwitz-lerch L-fonksiyonu
P-Adic hurwitz-lerch L-function
2015 EBUBEKİR İNAN Yakın yaklaşım uzaylarında cebirsel yapılar
Algebraic structures on nearness approximation spaces
2015 TUĞBA MARAŞLI Proximity uzaylar kategorisinde ayrılma aksiyomları
Seperation axioms of proximity spaces
2015 YASİN KAYA Değişken üslü Sobolev uzaylarında regüler fonksiyonların yoğunluğu
Density of regular functions in variable exponent Sobolev spaces
2015 EMRE DENİZ İbragimov Gadjıev Durrmeyer operatörünün yakınsaklık özellikleri
Convergence properti̇es of İbragimov Gadji̇ev durrmeyer operators
2015 MELEK GÖZEN Nötral ve gecikme argümanlı diferansiyel denklem sistemlerinin çözümlerinin kararlılıkları
Stability of solutions of neutral and delay differential equation systems
2015 KADİR EMİR 2-çaprazlanmış modül morfizmlerinin homotopisi
Homotopy of 2-crossed module maps
2015 MESUT KARABACAK Kesirli mertebeli diferansiyel-cebirsel denklemlerin haar dalgacık fonksiyonları ile nümerik çözümleri
The numerical solutions of fractional differential-algebraic equations by haar wavelet functions
2015 SERAP ÖZCAN F-cebirleri ve f-modüllerinin sıralı ve ikinci sıralı duali üzerindeki lineer operatörler ve ortomorfizmalar
Linear operators and orthomorphisms on the order dual and second order dual of f-algebras and f-modules
2015 SERDAL ŞAHİN 1-parametreli düzlemsel hiperbolik hareketler altında yüksek mertebeden ivmeler ve poller
Higher-order accelerations and poles under the one-parameter planar hyperbolic motions
2015 HÜSEYİN KOÇ Orlıcz uzaylarında polinomlarla yaklaşım
Approximation by polynomials in Orlicz spaces
2015 BİLAL DEMİR Genişletilmiş genel Hecke grupları
Extended generalized Hecke groups
2015 ÖKKEŞ ÖZTÜRK Radyal Schrödinger denkleminin kesirli diferintegral yardımıyla açık çözümleri
Explicit solutions of the radial Schrödinger equation via fractional differintegral
2015 JAMILA KALANTAROVA Nonlinear second order parabolic and hyperbolic equations: Blow up and asymptotic behavior of solutions
Doğrusal olmayan parabolik ve hiperbolik denklemler: Çözümün patlaması ve asimtotik davranışı
2015 HALİSE MELİS TEKİN AKÇİN Universal modules of differential operators
Diferansiyel operatörlerin evrensel modülleri
2015 GÜLSÜM ULUSOY L_p [0,∞) uzayında Ibragımov Gadjiev Durrmeyer operatörler ile yaklaşım
Approximation properties of Ibragimov Gadjiev Durrmeyer operators on L_p [0,∞)
2015 ZEHRA GÜZEL ERGÜL Soft topolojik uzaylar üzerine ve soft örtü tabanlı rough kümelerin tıp alanında uygulaması
On soft topological spaces and application of soft covering based rough sets in medicine
2015 ÇAĞRI ATASEVEN Cebirsel modeller ve gray grupoidler
Algebraic models and gray groupoids
2015 HÜLYA ÖZTÜRK Scattering of a TEM wave by a large circumferential gap on a hollow and a dielectric-filled coaxial waveguides
TEM dalgaların dış duvarında sonlu bir açıklığa sahip içi boş ve dielektrik malzeme ile dolu koaksiyel dalga kılavuzlarından saçılımı
2015 CÜNEYT YAZICI Shearlet teorisi ve medikal verilere uygulaması
Shearlet theory and applications to medical datas
2015 FERHAT ŞAH Üç boyutlu hücresel dönüşümlerin karakterizasyonu
Characterization of three dimensional cellular automata
2015 EMRE MOLA Uzaktan algılama amacıyla kullanılacak istatistiksel öğrenme tabanlı modifiye bir sınıflandırıcı geliştirilmesi
Developing a statistical learning based modified classifier for remote sensing purposes
2015 ZARİFE ZARARSIZ Hemen hemen yakınsaklık üzerine
Hemen hemen yakınsaklık üzerine
2015 FATİH SABAHATTİN TETİKOĞLU Fractional spaces generated by positive differential and difference operators with periodic conditions and their applications
Periyodik koşullu pozitif diferensiyel ve fark operatörleri tarafından üretilen kesirli uzaylar ve uygulamaları
2015 RUKİYE KARA Altızgara Modellemede Rassal Döngüler
Stochastic Eddies in Subgrid Modelling
2015 MEHMET ÖZ Skeleton decomposition, conditional speed of branching brownian motion, and application to random obstacles
İskelet ayrışması, dallanan brown sürecinin koşullu hızı ve rassal engellere uygulama
2015 BURCU AYHAN Lineer olmayan oluşum denklemlerinin integrallenebilirliği ve tam çözümleri
Exact solutions and integrability of nonlinear evolution equations
2015 SİNEM ŞAHİNER Belli tipten kısmi türevli denklemler için Sturm-tipi karşılaştırma teoremleri
Sturmian comparison theorems for certain type of partial differential equations
2015 SÜMEYRA UÇAR Sonlu blaschke çarpımları ve bazı geometrik özellikleri
Finite blaschke products and some geometric properties
2015 UĞUR KADAK Newtonyen olmayan analiz ve çeşitli uygulamaları
Non-newtonian analysis and its applications
2015 SELÇUK BAŞ Minkowski uzayında 2- parametreli yüzey ailelerinin 5- eksenli hareketlerinin geometrisi
Geometry of five-axis motion of two-parameter families of surfaces in Minkowski space
2015 MEDİNE YEŞİLKAYAGİL Çift dizi uzayları ve Riesz ortalaması
Double sequence spaces and Riesz mean
2015 ŞERİFE MÜGE EGE Lineer olmayan bazı fiziksel oluşum denklemlerinin polinom tipi yardımcı denklemler ile yarı analitik çözümleri üzerine
On semianalytical solutions of some nonlinear physical evolution equations with polynomial type auxilary equation
2015 AHMET KAZAN Tanjant demetler üzerinde cheeger-gromoll metrikli bazı yapılar
Some structures with cheeger-gromoll metric on tangent bundles
2015 ABDULLAH ERGÜN Süreksizlik noktalarına sahip difüzyon operatörü için düz ve ters problemler
Di̇rect and i̇nverse problems for the di̇ffusi̇on operator wi̇th di̇sconti̇nui̇ty poi̇nts
2015 MEHMET AKİF İNCE Sınırlı kafesler üzerinde nullnormlar
Nullnorms on bounded lattices
2015 ELİF OTKUN ÇEVİK Direk toplam operatörlerinin bazı spektral problemleri
Some spectral problems of the direct sum of operators
2015 ZEYNEP YORGANCIOĞLU Graflarda boyama ölçümleri ve merkez boyama
Graph colorings and center coloring
2015 NADİDE UTKU Zaman skalasında dinamik denklemlerin çözümlerinin davranışı üzerine
Oscillation behavior of third order dynamic equations on time scale
2015 MUSA BAŞBÜK Bazı Painlevè ve salınım diferensiyel denklemlerin Magnus seri açılımı metodu ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of some Painlevè and oscillatory differential equations by means of Magnus series expansion method
2015 MUTLU DEDETÜRK Well-posedness of inverse problem for the elliptic differential equation with the overdetermination
Üstbelirlenimli eliptik diferensiyel denklem için ters problemin iyi tanımlılığı
2015 MÜSLÜM AYKUT AKGÜN Minkowski uzayında bazı eğrilerin karakterizasyonları
The characterizations of some curves in Minkowski space
2015 AYŞE GÜL KAPLAN Bazı kısmi türevli diferansiyel denklemlerin hareketli en küçük kareler collocatıon metodu ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of some partial differential equations with moving least square collocation method
2015 ÖZCAN BEKTAŞ Oktoniyonik eğriler ve karakteristik özellikleri
Octonionic curves and their characteristic properties
2015 NURSEL ÇETİN Genelleştirilmiş kompleks Genuine Szász-Durrmeyer operatörleri ile yaklaşım
Approximation by generalized complex Genuine Szász-Durrmeyer operators
2015 ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN Genelleştirilmiş kesirli integral operatörlerinin genelleştirilmiş Morrey uzaylarında sınırlılığı
The boundedness of generalized fractional integral operators on generalized Morrey spaces
2015 AFŞİN KÜRŞAT GAZANFER Değişken sınırı olan dörtyüzlü (üçgen piramit) bölgede üç değişkenli sürekli fonksiyonların Bernstein-Chlodowsky polinomlarıyla ağırlıklı yaklaşımı
Weighted approximation of continuous functions of three variables in a tetrahedron with variable boundary by Bernstein-Chlodowsky polynoms
2015 TANER YARAL Genel hecke gruplarının kuvvet alt gruplarının komütatör alt grupları
Commutator subgroups of the power subgroups of the generalized hecke groups
2015 SERKAN ATMACA Bulanıklaştırılmış esnek kümeler üzerinde topolojik yapılar
Topological structures on fuzzifying soft sets
2015 YILDIRIM AKBAL Piatetski-Shapiro prime number theorem and Chebotarev density theorem
Piatetski-Shapiro asal sayı teoremi ve Chebotarev yoğunluk teoremi
2015 İSMAİL ULUSOY Sturm-Liouville operatörünün özdeğerleri için asimptotik formüller
Asymptotic formulas for eigenvalues of Sturm-Liouville operator
2015 MUTLAY DOĞAN Cayley ağacı üzerinde p-adik Ising-Vannimenus ve p-adik Lamda-modellerinin p-adik Gibbs ölçümleri ve faz geçişleri
p-Adic Gibbs measures and phase transitions of p-adic Ising-Vannimenus and p-adic Lambda-Models on the Cayley tree
2015 AYŞE YILMAZ CEYLAN Genelleştirilmiş Cartan-Vranceanu manifoldlarındaki bazı eğrilerin geometrisi
Geometry of some curves in the generalized Cartan-Vranceanu manifolds
2015 MÜFİT ŞAN Investigation of some nonlinear fractional differential equations
Bazı do_x0015_ğrusal olmayan kesirsel mertebeden denklemlerin incelenmesi
2015 TUĞBA AKMAN Local improvements to reduced-order approximations of pde-constrained optimization problems
Kısmi diferensiyel denklemlerin eniyilemeli kontrol problemlerinin indirgenmiş mertebeden yaklaşımları için yerel geliştirmeler
2015 İBRAHİM KARAHAN Genişlemeyen dönüşümler için sabit nokta yaklaşım metotları ve varyasyonel eşitsizlik problemleri
Fixed point approximation methods and variational inequality problems for nonexpansive mappings
2015 ELİF TAN Rekürans bağıntılar ve rasyonel yaklaşımlar
Recurrence relations and rational approximations
2015 ORKUN TAŞBOZAN Kesirli mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin B-spline sonlu eleman yöntemleri ile çözümleri
Solutions of fractional order partial differential equations by B-spline finite element methods
2015 SERHAN ULUSAN Platonik Riemann yüzeyleri ve Petrie çokgenleri
Platonic Riemann surfaces and Petrie polygons
2015 NİHAN GÜNGÖR Bazı çift indisli dizi uzayları üzerinde superposition operatörler
Superposition operators on some double sequence spaces
2015 METİN BAĞDAT İş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) risk değerlendirme (RD) modeli olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanımı
Using artifical neural networks as risk assessment model in healt and safety at work
2015 BÜŞRA ZEYNEP TEMOÇİN Constant proportion portfolio insurance in defined-contribution pension plan management
Belirlenmiş katkı payı esaslı emeklilik planlarının sabit oranlı portföy sigortası metodu ile yönetimi
2015 BURHANEDDİN İZGİ Behavioral classification of stochastic differential equations in mathematical finance
Matematiksel finanstaki stokastik diferensiyel denklemlerin davranışsal sınıflandırması
2015 BARIŞ ATEŞ Solution of Maxwell equations on deformed spherical domains: Applications to the to the scattering problems
Maxwell denklemlerinin deforme edilmiş küresel bölgelerde çözümü: Saçılma problemlerine uygulamaları
2015 YEŞİM ÇİÇEK Convergence analysis of operator splitting methods for the Burgers-Huxley equation
Burgers-Huxley denklemi için operatör ayırma metotlarının yakınsaklık anlalizi
2015 NEŞE İŞLER ACAR Bernstein approximation for differantial, integral and integrodifferantial equations
Diferansiyel, integral ve integrodiferansiyel denklemler için bernstein yaklaşımı
2015 YALÇIN ÖZTÜRK Diferensiyel fark denklem sistemlerinin nümerik çözümleri ve uygulamaları
Numerical solutions of system of differential difference equation and application
2015 BURCU ÖZTÜRK Değerlendirilmiş cisimlerin genişlemeleri
Extensions of valuated fields
2015 İLKEM TURHAN Elastik şerit için bir çatlak probleminin singüler integral denklemler yardımıyla çözümü
Solution of a crack problem for an elastic strip by singular integral equations
2015 MEHMET ŞENOL Bazı kesirli diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri üzerine
On the approximate solutions of some fractional differential equations
2015 ORHAN GÖÇÜR Soft topolojik uzaylarda soft ayırma aksiyomları üzerine
On soft separati̇on axioms in soft topological spaces
2015 NACİYE PELİN ÖZKARTEPE Kompleks düzlemde cebirsel polinomların değerlendirilmesi
Estimation of algebraic polynomials in the complex plane
2015 FATMA HIRA Hareketli süreksizlik noktalı Sturm-Liouville problemi
Sturm-Liouville problem with moving discontinuity points
2015 NESLİHAN FATMA ER Kısmi türevli kesirli mertebeden lineer schrödinger denklemlerinin sayısal çözümleri
Numerical solutions to fractional order partial linear schrödinger equations
2015 YASEMİN KEMER Eğri ve yüzeylerin kinematik geometrisi üzerine
On kinematic geometry of curves and surfaces
2015 EŞREF GÜREL K. mertebeden Gauss Fibonacci ve k. mertebeden Gauss Lucas indirgeme bağıntıları
K-order Gaussian Fibonacci and k-order Gaussian Lucas recurrence relations
2015 SILA ÖVGÜ KORKUT New approaches for solving nonlinear oscillation problems
Lineer olmayan titreşim problemlerini çözmek için yeni yaklaşımlar
2015 ALİ BAŞHAN Bazı kısmi diferensiyel denklemlerin B-spline diferensiyel quadrature metodu ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of some partial differential equations with B-spline differential quadrature method
2015 FARUK DÜŞÜNCELİ Lineer kompleks diferansiyel denklemlerin legendre polinomları ile nümerik çözümleri
He numerical solution of the linear complex differential equations with the legendre polynomials
2015 GÜLTER BUDAKÇI Interpolation and approximation by q-B-spline functions
q-B-spline foksiyonları ile interpolasyon ve yaklaşım
2015 HASAN ARSLAN $B_{n}$-tipi coxeter gruplarının indirgenmiş cebirleri
Descent algebras of B n-type coxeter group
2015 BARIŞ ALBAYRAK İkili bağıntıların tam yarı-gruplarının idempotent ve regüler elemanları
Idempotent and regular elements of complete semigroup of binary relations
2015 TUBA CEYLAN The relativistic Burgers equation on a Friedmann–Lemaitre-Robertson–Walker (FLRW) background and its finite volume approximation
Friedmann–Lemaitre–Robertson–Walker (FLRW) uzayzamanında rölativistik Burgers denklemi ve sonlu hacim metotları
2015 CANSU KESKİN Hardy uzaylarında genelleştirilmiş öteleme operatörü ile ilgili singüler integral operatörler
The singular integral operators related to generalized shift operator in Hardy spaces
2015 SERAP GÜNER Beppo-levi uzaylarında genelleştirilmiş öteleme operatörü ile ilgili singüler integral operatörler
The singular integral operators related to generalized shift operator in beppo-levi space
2015 CANAN KAŞIKCI On the spectra of quadratic functions
Kuadratik fonksiyonların spektrumu üzerine
2015 TUNCER ACAR Genelleştirilmiş Gadjiev operatörlerinin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of generalized Gadjiev operators
2015 DENİZ İLALAN Modeling correlation structure for collateralized debt obligations and determining the underlying credit default swap spread equations
Teminatlı borç yükümlülükleri için korelasyon yapısının modellenmesi ve buna temel teşkil eden kredi temerrüt takası prim denklemlerinin belirlenmesi
2015 ZELİHA SARIATEŞ KÖRPINAR Bazı lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin çözümünde kullanılan analitik ve yarı analitik metotlar
Analytical and semi analytical methods used in the solitions of some nonlinear partial differential equations
2015 ESRA YOLAÇAN Banach uzaylarında total asimptotik genişlemeyen dönüşümler için sabit nokta yaklaşımları
Approximations to fixed point for total asymptotically nonexpansive mappings in Banach spaces
2015 SELÇUK TOPAL Sillojistik akıl yürütmenin bilgisayarda modellenmesi üzerine
On modelling of syllogistic reasoning on computer
2015 ZEYNEP HANDE TOYGANÖZÜ Asimetrik metrik uzaylarda kompaktlık
Compactness in asymmetric metric spaces
2015 GONCA DURMAZ Zayıf kısmi metrik uzayda bazı sabit nokta teoremleri
Some fixed point theorems on weak partial metric space
2015 NESLİHAN NESLİYE PELEN On generalized integral inequalities with applications in bio-mathematics and physical sciences
Biyolojik matematik ve fiziksel bilimlere uygulamalarıyla birlikte genelleştirilmiş integral eşitsizlikleri üzerine
2015 FURKAN YILDIRIM Yarı-kotanjant demet
Semi-cotangent bundle
2015 ÖNDER GÖKMEN YILDIZ Ortotomiğin Study resmi
Study map of the circle
2015 TİMUR AYHAN Bazı türden diferansiyel denklemlerin çözümlerinin global varlığı ve sınırlılığı üzerine
On the global existence and boundedness of solutions of some kind of differential equations
2015 AYHAN YÜKSEL Particle MCMC for a time changed levy process
Zaman değiştirilmiş bir levy süreci için parçacık Markov Zinciri Monte Carlo yaklaşımı
2015 ÜMİT ÇAKAN Lineer olmayan baz_x0010_ı integral denklemlerin çözümlerine ili_x0018_şkin varl_x0010_ık teoremleri
Existence theorems for solutions of some nonlinear integral equations
2015 MUHAMMED ÇETİN Sabit genişlikli eğriler ve küresel eğrilerin diferensiyel karakterizasyonları
Differential characterizations of curves of constant breadth and spherical curves
2015 MUAZ SEYDAOĞLU Burgers' tipi kısmi diferansiyel denklemlerin yüksek mertebeden parçalama(splitting) metodları ile sayısal çözümleri üzerine
On the numerical solutions of the Burgers' type parti̇al di̇fferenti̇al equati̇ons wi̇th hi̇gh order spli̇tti̇ng methods
2015 MEHMET AKİF AKYOL Kompleks geometride konform submersiyonlar
Conformal submersions on complex geometry
2015 MELEK ERDOĞDU Split kuaterniyon matrisleri
Split quaternion matrices
2015 DİLEK BAYRAK Genelleştirilmiş L-altgrupların kafesleri
The lattices of generalized L-subgroups
2015 AHMET ÖTELEŞ On computing of positive integer powers of some special types of matrices
Bazı özel tipteki matrislerin pozitif tamsayı kuvvetlerinin hesaplanması
2015 RABİA ÇAKAN Diferansiyel geometrik yapılar ve onların müzikal izomorfizmler ile taşınması
Differential geometric structures and their transfer by musical isomorphisms
2015 ABDULGANİ ŞAHİN (2,n)-tor düğümlerinin Tutte polinomları
The Tutte polynomials of (2,n)-torus knots
2015 MERYEM ODABAŞI Dalga dönüşümü altında indirgenebilen lineer olmayan bazı fiziksel denklemlerin yarı analitik çözümleri üzerine
On the semi analytical solutions of some nonlinear physical equations reduced under the wave transformation
2015 EMRE TAŞ Çift dizilerin altdizilerinin toplanabilme özellikleri
Summability properties of subsequences of double sequences
2015 NEŞE KOÇAK On constructions and enumeration of bent and semi-bent functions
Bükük ve yarı-bükük fonksiyonların inşaası ve sayması üzerine
2015 TUĞBA YURDAKADİM Genelleştirilmiş limitler ve istatistiksel yakınsaklık
Generalized limits and statistical convergence
2015 İSMAİL SAĞLAM Triangulations of the sphere after Thurston
Thurston'ın ardından küre üçgenlemeleri
2015 NECLA KIRCALI GÜRSOY Kesirler cebiri ve uygulamaları üzerine
On algebra of fractions and applications
2015 OSMAN KARAKURT Lineer olmayan volterra integral denklemlerinin çözümlerinin varlığı
The existence of the solutions of the nonlinear volterra integral equations
2015 CİHANGİR KAN Signature-based reliability analysis of systems
Sistem imzasına dayalı guvenilirlik analizi
2015 DERYA ÖZLEM YAZLIK Problem çözme basamaklarına dayalı bireyselleştirilmiş web tabanlı matematik öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve öğrenci başarısına etkisi
Design, application, assessment and the effect of students' achievement of individualized web based mathematic learning environment based on problem solving steps
2014 SERPİL ŞAHİN Kapalı bir bölgedeki sıkıştırılamaz kararlı akışın sayısal çözümleri ve kararlılık özellikleri
Numerical solutions and stability properties of 2-d steady incompressible driven cavity flow
2014 ABDULKADİR KARAKAŞ Bulanık sayı dizilerinin bazı özellikleri
Some properties of fuzzy number sequences
2014 NESLİHAN ETİ Mathematical modelling of light propagation in photonic crystal waveguides
Işığın fotonik kristal dalga kılavuzunda yayılımının matematiksel modellemesi
2014 ŞERİFE YILMAZ Dinamik sistemlerin kararlılık özelliklerinin yeni yöntemlerle incelenmesi.
Investigation of the stability properties of dynamical systems by new methods.
2014 KÜBRA ERDEM Rezidüel hata analizine dayalı Bernoulli sıralama (Collocation) metodu ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulanması
Bernoulli collocation method based on residual error analysis and application to partial differential equations
2014 BİLGE İNAN Burger denkleminin üstel sonlu fark yöntemleri ile çözümü
Solution of the burgers' equation with exponential finite difference methods
2014 MURAT ALTUNBAŞ Keyfi tipli tensör demetlerin geometrisi
Geometry of tensor bundles of arbitrary type
2014 PINAR BALKI OKULLU Dual ışık konisi üzerindeki eğrilerin geometrisi
Geometry of the curves lying on dual lightlike cone
2014 NURTEN BAYRAK GÜRSES Afin Cayley-Klein düzleminde 1-parametreli hareketler
1-parameter planar motions in affine Cayley-Klein plane
2014 UĞUR GÖNÜLLÜ Cyclically compact operators on Kaplansky-Hilbert modules
Kaplansky-Hılbert modüller üzerinde devresel kompakt operatörler
2014 NAZMİYE FEYZA YALÇIN Kompleks fibonacci p-sayıları ve fibonacci-p kuaterniyonları
Complex fibonacci p-numbers and fibonacci-p quaternions
2014 MÜZEYYEN ÖZHAVZALI Kantorovich tipli bazı lineer pozitif operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties for some linear positive operators of Kantorovich type
2014 NESLİHAN AYŞEN ÖZKİRİŞCİ Asal idealler ve asal alt modüller
Prime ideals and prime submodules
2014 HATİCE İNANKIL Endomorphism rings of lifting modules
Yükselen modüllerin endomorfizma halkası
2014 HACI MEHMET BAŞKONUŞ Bazı lineer ve lineer olmayan kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri
The numerical solutions of some linear and nonlinear fractional differential equations
2014 ÖZNUR KULAK Bazı fonksiyon uzaylarının bilineer çarpanları ve değişken üslü wiener amalgam uzayları
Bilinear multipliers of some functions spaces and variable exponent wiener amalgam spaces
2014 YILMAZ DURĞUN Homological objects of proper classes generated by simple modules
Basit modüller ile üretilen öz sınıfların homolojik nesneleri
2014 ÖZGÜR EGE Steenrod cebirinde nilpotentlik
Nilpotence in the steenrod algebra
2014 GÖZDE ÖZKAN Minkowski 3-uzayda elastik şeritler
Elastic strips in minkowski 3-space
2014 NURETTİN IRMAK Lineer reküransların diyafont üçlüsü
Diophantine triples of linear recurrences
2014 CAN DEHA KARIKSIZ On m-rectangle characteristics and isomorphisms of mixed (F)-, (DF)- spaces
M-dikdörtgen karakteristikleri ve karışık (F)-, (DF)- uzaylarının eşdönüşümleri üzerine
2014 MERAL YAŞAR Genelleştirilmiş fibonacci sayı dizileriyle ilgili bazı özdeşliklerin laplace açılımı ile ispatları
Proofs of some generalized fibonacci identities based on laplace expansion formula
2014 DİDEM TOZKAN Es_x0018_leniklik, kuasidiferansiyellenebilme ve konveks olmayan optimizasyon
Conjugacy, quasidifferentiability and nonconvex optimization
2014 HÜSEYİN ALBAYRAK Yerel katı Riesz uzaylarında istatistiksel süreklilik ve bazı yakınsaklık tipleri
Statistical continuity and some convergence types in locally solid Riesz spaces
2014 EKHTIAR KHODADADIGHANDHAR Fuzzy kesirli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Numerical solutions for fuzzy fractional differential equations
2014 SEZGİN SUCU Reel ve kompleks değişkenli fonksiyonlara bernstein tipli polinomlar ile yaklaşım
Approximaiton to real and complex variable functions by bernstein type polynomials
2014 ÖZEN ÖZER Bazı reel kuadratik sayı cisimlerinin yapılarının incelenmesi
Investigation of the structures of the some real quadratic number fields
2014 SERTAN ALKAN Kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü
Numerical solution of fractional order differential equations
2014 BURHAN SELÇUK Bir parabolik denklemin çözümlerinin sönümü
Quenching of solutions for a parabolic equation
2014 FULYA YÖRÜK DEREN Sonsuz aralık üzerinde integral sınır koşullu lineer olmayan sınır değer probleminin pozitif çözümleri
Positive solutions of nonlinear boundary value problem with integral boundary conditions on an infinite interval
2014 FAİK GÜRSOY Bazı yeni sabit nokta iterasyon yöntemlerinin yakınsaklıklarının ve kararlılıklarının incelenmesi
Investigation of convergences and stabilities of some new fixed point iteration procedures
2014 ABDULLAH İNALCIK 3-boyutlu Lorentz uzayında timelike yüzeylerin Gauss denklemleri
The Gauss equation of timilike surfaces in 3-dimensional Lorentzian sapce
2014 AYKUT OR Matris oyunları teorisinin bazı problemleri
Some problems of matrix games theory
2014 TUFAN ÖZDİN N-boyutlu öklid uzayında doğrular ailesi invaryantlarının tam sistemleri
Complete systems of invariants of a lines family in an n dimensional euclidean space
2014 CİHAT ABDİOĞLU Generalized local cohomology modules
Genelleştirilmiş yerel kohomoloji modüller
2014 SİBEL ŞAHİN Monge-ampere measures and poletsky-stessin hardy spaces on bounded hyperconvex domains
Monge-ampere ölçümleri ve sinirli hiperkonveks bölgelerde poletsky-stessin hardy uzaylari
2014 ZEYNEP KAYAR Lyapunov type inequalities and their applications for linear and nonlinear systems under impulse effect
İmpals etkisi altındaki lineer ve lineer olmayan sistemler için Lyapunov tipi eşitsizlikler ve uygulamaları
2014 ABİDE TUNA AKSOY Yarı kuaterniyonların geometrisi üzerine
On the geometry of semi quaternion
2014 SERAP ŞAHİNKAYA On weakly laskerian and weakly cofinite modules
Zayıf laskerian ve zayıf eşsonlu modüller
2014 FİLİZ OCAK Kotanjant demette bazı natural metrikler hakkında
On some natural metrics in the cotangent bundle
2014 BURCU ÜNGÖR Rıckart modüller teorisinde genelleştirmeler
Generalizations in the theory of rickart modules
2014 MAHMUT KERTİL Pre-service elementary mathematics teachers' understanding of derivative through a model development unit
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bir model geiştirme ünitesi aracılığı ile türevi anlamaları
2014 EYLEM ÖZTÜRK Bir sınıf doğrusal olmayan difüzyon-reaksiyon denklemlerinin incelenmesi
Investigation of a class of nonlinear diffusion-reaction equations
2014 NURGÜL GÖKGÖZ Modeling stochastic hybrid systems with memory with an application to immune response of cancer dynamics
Hafızalı stokastik hibrit sistemlerin modellenmesi ve bağışıklık sisteminin kanser dinamiklerine tepkisine uygulaması
2014 NİLAY AKGÖNÜLLÜ PİRİM Kesirli mertebeden değişken katsayılı diferensiyel denklem ve denklem sistemlerinin hermite collocatıon yöntemi ile yaklaşık çözümleri
Approximate solutions for fractional order variable coefficients differential equations and the system of such equations by hermite collocation
2014 GÜLSELİ BURAK Dijital kohomoloji grupları
Digital cohomology groups
2014 ÖNDER TÜRK FEM solutions of magnetohydrodynamic and biomagnetic fluid flows in channels
Magnetohidrodinamik ve biyomanyetik akışkan kanal akımlarının sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü
2014 GÜLİSTAN KAYA GÖK Serbest metabelyen nilpotent lie cebirlerinin sunumları
Presentations of free nilpotent metabelian lie algebras
2014 SÜLEYMAN ÖĞREKÇİ İkinci basamaktan lineer olmayan diferensiyel denklemlerin salınım teoremleri
Oscillation theorems of second order nonlinear differential equations
2014 MUSTAFA BURÇ KANDEMİR Fuzzy esnek kümeler üzerindeki topolojik kavramlar
Topological structure on fuzzy soft sets
2014 MÜZEYYEN ERTÜRK Sabit nokta teorisi ve sezgisel fuzzy normlu uzaylarda bazı uygulamaları
Fixed point theory and some of its applications in intuitionistic fuzzy normed spaces
2014 AHMET BATAL Characterization of potential smoothness and riesz basis property of hill-schrödinger operators with singular periodic potentials in terms of periodic, antiperiodic and neumann spectra
Tekil ve periyodik potansiyele sahip hill-schrödinger operatorlerinde potansiyelin türevlenebilirliğinin ve derıesz bazı özelliğinin periyodik, antiperiyodik ve neumann spekturumu cinsinden karakterizasyonu
2014 AHMET FARUK ÇAKMAK Yeni bir cisim üzerindeki dizi uzayları
On some new sequence spaces over a new field
2014 CENNET BOLAT Bazı lineer kuaterniyonik ve oktonyonik denklem (sistem) lerinin incelenmeleri
Investigating of some linear quaternionic and octonionic equations and systems
2014 NURHAN DÜNDAR Doğrusal olmayan evolüsyon denklemlerin çözümlerinin kararlılığı ve kararsızlığı
Stability and instability of solutions of nonlinear evolution equations
2014 FERDAĞ KAHRAMAN AKSOYAK Öklidiyen ve yarı öklidiyen uzaylarda homotetik hareketler ve yüzeyler
Homothetic motions and surfaces in euclid and pseudo euclid spaces
2014 TUĞBA MERT Hiperbolik ve de sitter uzaylarında sabit açılı yüzeyler
Constant angle surfaces in hyperbolic and de sitter spaces
2014 SERDAL ERGÜN Uzay eğrileri ve küresel eğriler üzerine
On the space curves and spherical curves
2014 MEHMET ALİ AKTÜRK Generalization of the classical polynomial inequalities for several intervals case
Klasik polinom eşitsizliklerinin birden çok aralık için genelleştirilmesi
2014 ORHAN ÖZGÜR AYBAR Genelleştirilmiş Toda kesimleri, Hénon-Heiles, Yang-Mills ve Duffi_x001E_ng-Van der Pol problemlerinin yaklaşı_x0019_k çözümleri
Generalized truncations of Toda lattice, Hénon-Heiles, Yang-Mills and Duffi_x001E_ng-Van der Pol problems and their approximate solutions
2014 MURAT ATİK Leibniz cebirleri üzerinde çaprazlanmış modüller
Crossed modules on leibniz algebras
2014 BAHADIR UĞUR Applications of Lie's theory to the solution of differential equations
Lie Teorinin diferansiyel denklemlerin çözümlerine uygulanması
2014 VİLDAN ÇETKİN Bulanık esnek topolojik yapılar
Fuzzy soft topological structures
2014 FATMA GAMZE DÜZGÜN Investigation of a class of nonlinear diffusion equations
Bir sınıf doğrusal olmayan difüzyon denklemlerinin incelenmesi
2014 ALİ AKGÜL Çekirdek üreten uzay yönteminin matematiksel temelleri ve bazı uygulamaları
Mathematical foundations and some applications of the reproducing kernel method
2014 REYHAN CANATAN İLBEY Genelleştirilmiş bir lineer pozitif operatör dizisinin istatistiksel yaklaşım özellikleri
Statistical approximation properties of a generalized positive linear operator
2014 SİBEL DEMİRALP Fuzzy topolojik uzaylarda hopf grubu
Hopf group in fuzzy topological spaces
2014 BENGİSEN PEKMEN DRBEM applications in fluid dynamics problems and DQM solutions of hyperbolic equations
Akışkanlar Dinamiği Problemlerinde Karşılıklı Sınır Elemanları Metodunun Uygulamaları ve Hiperbolik Denklemlerin Diferansiyel Kareleme Metodu ile Çözümleri
2014 MEHMET ÜMİT GÜRSOY Graflarda uzaklık indeksleri üzerine
Distance indices on graphs
2014 FERDİ ÇELİKER Gamma modüllerin bulanık alt modülleri
Fuzzy submodules of gamma modules
2014 ŞÜKRAN KONCA Some sequence spaces defined in n-normed spaces
N-normlu uzaylarda tanımlanan bazı dizi uzayları
2014 ZEHRA SARIGEDİK Genişletilmiş hecke gruplarının bazı altgrupları ve pell-lucas sayıları ile ilişkileri
Some subgroups of extended hecke groups and relations with pell-lucas numbers
2014 MEHMET KUNT So(2) grubunun banach uzaylarındaki sürekli lineer gösterimleri için fourier serileri teorisi ve uygulamaları
The theory of fourier series for continuous linear representations of the so(2) group in banach spaces and applications
2014 ZEYNEP NİHAN BERBERLER İletişim ağlarında resıdual closeness
Residual closeness in communication networks
2014 ABDULKADİR AŞAN Arşimedyan olmayan durumda liouville sayılarının bazı karakterizasyonları
Some characterizations of liouville numbers in non-archimedean case
2014 OSMAN DUYAR Mutlak olmayan tipten genelleştirilmiş bazı yeni fark dizi uzayları
On some new generalized difference sequence spaces of non-absolute type
2014 MAHMUT MAK Hiperbolik uzayın izometrileri ve invaryant yüzeyleri
Isometries and invariant surfaces of hyperbolic space
2014 ZEKİ KASAP Weyl manifoldları üzerinde euler-lagrange ve Hamilton hareket denklemlerinin analizi
Analysis of the euler-lagrange and Hamilton motion equations on weyl manifolds
2014 GÜLDEN ALTAY Lorentz Heisenberg grubunda yüzeyler
Surfaces in Lorentz Heisenberg group
2014 CEVDET AKAL Multivariate generalizations of multipoint padé approximations
Çok noktalı padé yaklaştırımlarının çok değişkenli genellemesi
2014 ELÇİN GÖKMEN Yüksek mertebeden değişken katsayılı diferansiyel-fark denklem sistemlerinin yaklaşık çözümleri için Taylor sıralama yöntemi
Taylor collocation method for system of high order differential-difference equations with variable coefficients
2014 HİLMİ ERGÖREN İmpalsif fraksiyonel diferansiyel denklemler için başlangıç-sınır değer problemleri ve çözümlerinin varlık tekliği
Initial–boundary value problems for impulsive fractional differential equations and existence&uniqueness of their solutions
2014 NİMET PANCAROĞLU Küme dizilerinin invaryant istatistiksel ve lacunary invaryant istatistiksel yakınsaklığı
Invariant stati̇sti̇cal and lacunary invariant stati̇sti̇cal convergence of sequences of sets
2014 HASAN HÜSEYİN GÜLEÇ Pell matris dizileri ve özellikleri
Pell matrix sequences and their properties
2014 ÖMER KİŞİ Küme dizilerinin I-yakınsaklığı
I-convergence of sequences of sets
2014 AYNUR ŞAHİN Some delta-convergence and strong convergence theorems related to fixed points on cat(k) and hyperbolic spaces
Cat(k) ve hiperbolik uzaylarda sabit noktalara ilişkin bazı delta-yakınsama ve kuvvetli yakınsama teoremleri
2014 MİNE BABAOĞLU Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi ve nümerik uygulamaları
Spectral theory of differential operators and their numerical applications
2014 BİLAL EFTAL ACET Para-sasakıan manifoldların altmanifoldları
Submanifolds of para-sasakian manifolds
2014 HURİYE AZMAN k- lucas hiperbolik, yarı-hiperbolik trıbonaccı ve yarı-hiperbolik trıbonaccı-lucas fonksiyonları
The k- lucas hyperbolic, quasi-hyperbolic tribonacci and quasi-hyperbolic tribonacci-lucas functions
2014 ZÜBEYDE ULUKÖK Matris eşitsizlikleri ve cebirsel matris denklemlerinin çözüm matrisleri için sınırlar
Matrix inequalities and bounds for the solution matrices of the algebraic matrix equations
2014 ÖZNUR ÖZTUNÇ R-Bonacci polinomları ve türevleri
R-Bonacci polynomials and their derivatives
2014 MEHMET GÜLBAHAR Lightlike altmanifoldlar üzerinde chen tipi eşitsizlikler
Li̇ghtli̇ke altmani̇foldlar üzeri̇nde chen ti̇pi̇ eşi̇tsi̇zli̇kler
2014 ESMA DEMİR ÇETİN Lorentz uzayında hareketler ve sabit eğrilikli yüzeyler
Motions and surfaces with constant curvatures in lorentz space
2014 MURAT İBRAHİM YAZAR Soft metrik ve soft normlu uzaylar
Soft metric and soft normed spaces
2014 BAHADIR ELMAS Optik indislerin spektrofotometrik ölçüm değerlerinden elde edilmesinde yeni bir yaklaşım
A new approach for obtaining optical indices from the spectrophotometric measurement values
2014 SÜLEYMAN KARDAŞ Security and privacy in RFID systems
RFID sistemlerinde güvenlik ve mahremiyet
2014 SEMA AKTÜRK Fractional spaces generated by positive operators in the half-space
Yarı uzayda pozitif operatörler tarafından üretilen kesirli uzaylar
2014 ÖZKAN GÜNER Kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin tam çözümleri
Exact solutions of fractional differential equations
2014 LEVENT KARGIN Bazı Appell polinom ailelerinin matris ifadeleri üzerine
On matrix expressions of some families of Appell polynomials
2014 NURDANE KALE Stability and convergence of the difference schemes for solving fractional partial differential equations
Kesirli mertebeden türevli parabolik diferensiyel denklemler için kararlılık ve yakınsaklık
2014 LÜTFİ AKIN Ağırlıklı ve değişken üslü lebesgue uzayında hardy operatörünün kompaktlığı
Compactness of hardy operator in the weighted vari̇able exponent lebesgue spaces
2014 ELİF HATİCE ILGAZ Altın manifoldlar ve alt manifoldlarının geometrisi
Golden manifolds and geometry of their submanifolds
2014 ALPER EKİNCİ Klasik eşitsizlikler yoluyla konveks fonksiyonlar için integral eşitsizlikler
Integral inequalities on convex functions via classical inequalities
2014 GÖKHAN KOYUNLU Mathematical models by fundamental thermodynamic equations on paper drying
Temel termodinamik denklemleri kullanarak,kağıt kurulama üzerine matematiksel modeller
2014 KERİME KALLI Bir sınıf doğrusal olmayan difüzyon-konveksiyon denklemlerinin incelenmesi
Investigation of a class of nonlinear diffusion-convection equations
2014 BUKET ÖZKAYA Multidimensional quasi-cyclic and convolutional codes
Çok boyutlu sanki-devirsel ve konvolusyonel kodlar
2014 EDA YAZAR KOÇYİĞİT Genelleştirilmiş fuzzy komşuluk sistemlerinin bazı özellikleri
Some properties of generalized fuzzy neighbourhood systems
2014 DEMET ÖZDEK Dynamical problems of wave propagations in composite materials
Bileşik ortamdaki dalga yayılımının dinamik problemleri
2014 TUĞBA HAN DİZMAN Soft ditopolojik- fuzzy soft topolojik uzaylar ve tıpta uygulamalar
Soft ditopological- fuzzy soft topological spaces and the applications in medicine
2014 SÜLEYMAN DİRİK Pseudo-slant altmanifoldların geometrisi üzerine
Pseudo-slant altmanifoldlarin geometrisi üzerine (on the geometry of pseudo-slant submanifolds)
2014 DEMET BİNBAŞIOĞLU Düzgün uzaylarda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems on uniform spaces
2014 FATMA FEN Zaman skalasında integral sınır koşullu impulsive sınır değer probleminin pozitif çözümleri
Positive solutions of impulsive boundary value problems with integral boundary conditions on time scales
2014 HÜSEYİN KOÇ Çok boyutlu F-C faktörünün hesaplanması ve bazı moleküllere uygulanması
Calculation of multidimensional F-C factor and application to some molecules
2014 ESRA ULUOCAK f-cebirlerinin ikinci sıralı duali ve Banach A-modülleri üzerindeki a-lineer operatörler
Order bidual of f-algebras and a-linear operators on Banach A-modules
2014 GÖKÇE DİLEK KÜÇÜK Kesirli mertebeden kısmi diferansiyel cebirsel denklemlerin farklı metotlarla nümerik çözümü
Numerical solution of partial differential algebraic equations of fractional order by different methods
2014 RUKİYE ÖZTÜRK MERT Birinci mertebeden singüler normal diferensiyel operatörler
Singular normal differential operators of first order
2014 SİMGE ODABAŞ Tribonacci benzeri tamlayıcı indirgeme bağıntıları
Complementary recurrence relations of tribonacci-like sequences
2014 GÜRHAN İÇÖZ Ortogonal ve biortogonal polinomları içeren bazı lineer pozitif operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of some linear positive operators including orthogonal and biorthogonal polynomials
2014 TUNAHAN TURHAN İntegral eğrileri üzerine
On integral curves
2014 MURAT AKKUŞ Diferensiyel denklemler öğretimi için harmanlanmış öğrenme yöntemi
Blended learning method for teaching differential equations
2014 NESİR HÜSEYİN Davranışı afin integral denklem ile verilen kontrol stemin yörüngeler kümesinin özellikleri ve yaklaşık inşası
Properties and approximate construction of the set of trajectories of the control system described by an affine integral equation
2014 NEJLA ÖZMEN Çok değişkenli polinomların bazı aileleri için doğurucu fonksiyonlar
Genarating functions for some families of multivariable polynomials
2014 SÜMEYYE KULA Predüzgün yakınsak uzaylar kategorisinde kapalılık ve T0, T1 nesneler
Closedness and T0, T1 objects in the category of preuniform convergence spaces
2014 OĞUZ OĞUR Orlicz fonksiyonuna bağlı bazı çift dizi uzayları ve özellikleri
Some double sequence spaces and their properti̇es depending on orlicz function
2014 TÜLAY YAĞMUR An tipindeki weyl grupları için yeni bir indirgenmiş cebir ve bu cebirin özellikleri
A new descent algebra for weyl groups of type an and properties of this algebra
2014 ESMA YILDIZ ÖZKAN Kompleks q-balazs-szabados operatörlerinin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of compleks q-balazs-szabados operators
2014 ANAR HÜSEYİN Doğrusal olmayan volterra integral denklemi ile verilen kontrol sistemin yörüngeler kümesinin özellikleri ve yaklaşımı
The properties and approximation of the set of trajectories of the control system described by nonlinear volterra integral equation
2014 SAADET DOĞAN Bazı özel kenmotsu yapıların geometrisi üzerine
On the geometry of some special kenmotsu structures
2014 BİLGE PEKER İkinci dereceden genel diophantine denklemlerinin özel çözümleri üzerine
On the special solutions of the general quadratic diophantine equations
2014 REMZİYE ARZU ZABUN Skew configurations of lines in real del Pezzo surfaces
Reel del Pezzo uzayları üzerindeki doğru konfigurasyonları
2014 ABDULLAH ÇAĞMAN C_6 grupları için indirgeme algoritma analizleri
C_6 gruplari için indirgeme algoritma analizleri
2014 ZAFER ŞANLI Lorentz-minkowski uzaylarında yüzeylerin arakesit eğrilerinin diferensiyel geometrisi
Differential geometry of intersection curves of surfaces in lorentz-minkowski spaces
2014 CEMİLE NUR On the root functions of ordinary differential operators
Adi diferansiyel operatörlerin kök fonksiyonları
2014 MAKBULE KAPLAN Genişlemeyen ve quasi genişlemeyen küme değerli dönüşümler için genelleştirilmiş sabit nokta yaklaşımları
Generalized fixed point approximations for nonexpansive and quasi nonexpansive multivalued mappings
2014 FULYA ŞEREF On the spectral properties of the operators generated by a system of differential equations
Diferansiyel denklem sistemleri tarafından üretilmiş operatörlerin spektral özellikleri üzerine
2014 TEMEL ERMİŞ Düzgün çokyüzlülerin metrik geometriler ile ilişkileri üzerine
On the relations between the metric geometries and regular polyhedra
2014 AYŞE BETÜL KOÇ Sıralama tabanlı spektral metotlar ile lineer kısmi diferensiyel denklemlerin reel düzlemde çözülmesi
Collocation based spectral methods for the solutions of the linear partial differential equations on the real domain
2014 AYSUN YURTTAŞ Graf operasyonlarının Zagreb ve çarpımsal Zagreb indeksleri
Zagreb and multiplicative Zagreb indices of graph operations
2014 GÜLSÜM YÜCA Dual uzaylarda dual dönüşümler ve geometrik uygulamaları
Dual transformations in dual spaces and their geometric applications
2014 BANU GÜNTÜRK Hiperstone uzaylar ve bazı uygulamaları
Hi̇perstone uzaylar ve bazi uygulamalari
2014 ALİ AYDOĞDU Sayı cisimleri üzerinde GL(2) için değişmez iz formülü
Invariant trace formula for GL(2) on number field
2014 SELİM ERASLAN Esnek kümelerde indirgeme teorisi ve uygulamaları
Reduction theory in soft sets and its applications
2014 LALE CONA Direkt toplam operatörlerinin singüler sayıları
Singular numbers of direct sum operators
2014 EKİN UĞURLU Krein teoremi ve iletim koşullu dissipatif operatörler
Krein's theorem and dissipative operators with transmission conditions
2014 FATMA GÜLER Öklid uzayında geliştirilmiş robot uç hareketi
Developed robot end efector motion in euclidean space
2014 KÜBRA GÜL Klasik grupların sonlu boyutlu temsilleri
Finite dimensional representations of the classical groups
2014 ÖZLEM IŞIK Özel fonksiyonlar yardımıyla sinyal analizi
Signal analysis via special functions
2014 SAİT SAN Kısmi diferensiyel denklemlerin korunum kanunları ve indirgemeleri
Conservation laws and reductions of partial differential equations
2014 MURAT UZUNCA Adaptive discontinuous Galerkin methods for non-linear reactive flows
Doğrusal olmayan reaksiyon akışları için uyarlamalı süreksiz Galerkin metodları
2014 MUHİTTİN EVREN AYDIN Ekonomik alanlarda diferensiyel geometrinin uygulamaları
Applications of differential geometry in economic fields
2014 COŞAR GÖZÜKIRMIZI Sıradan türevli denklemlerin olasılıksal evriminin izgesel niteliklerinde yöney ve katlıdizi tabanlı incelemeler
Vector and folded array based investigations of spectral properties of probabilistic evolution of ordinary differential equations
2014 DİLEK ÇELİK On obtaining regular, weakly regular and non-weakly regular bent functions over finite fields and ring of integers modulo p^m
Sonlu cisimler ve sonlu tam sayı halkaları modulo p^m üzerinde düzenli, zayıfça düzenli ve zayıfça olmayan düzenli bükük fonksiyonların üretilmesi üzerine
2014 ZÜHAL KÜÇÜKARSLAN YÜZBAŞI Geometric null curve flows and integrable systems in Lorentz space
Lorentz uzayında geometrik null eğri akışları ve integrallenebilir sistemleri
2014 OKAN KUZU Schrödinger operatörüne karşılık gelen Marcinkiewicz integral operatörünün Morrey uzaylarında sınırlılığı
Boundedness of Marcinkiewicz integral operators associated with Schrödinger operators on Morrey spaces
2014 NURCAN BİLGİLİ GÜNGÖR Büzülme dönüşümleri ve bazı sabit nokta teoremleri
Construction maps and some fixed point theorems
2014 ALKAN ÖZKAN Esnek topolojik uzaylarda genelleştirilmiş açık kümeler
Generalized open sets in soft topological spaces
2014 ŞENOL KARTAL Tümör bağışıklık dinamiğinin fark denklem sistemleriyle modellenmesi ve modelin kararlılık analizi
Modeling of tumor immune system dynamics using system of difference equations and its stability analysis
2014 AYŞE YAVUZ L_v^n lorentz uzayında paralel hiperyüzeylerin genelleştirilmiş Gauss ve ortalama eğrilikleri üzerine
On the generalized Gaussian and mean curvatures of parallel hypersurfaces in lorentz space l_v^n
2014 EMEL ÜNVER DEMİR Dijital görüntülerin steenrod cebir yapısı
Steenrod algebra structure of digital images
2014 ÇETİN YILDIZ n. mertebeden türevlenebilen fonksiyonlar için integral eşitsizlikleri
Integral inequalities for n-times differentiable functions
2014 SÜHEYLA ELMAS Düzgün quası-lıpschıtzıan dönüşümlerin sonsuz ailelerinin ortak sabit noktalarına yeni yaklaşım metotları
New approach methods for common fixed points of infinite families of uniformly quasi-lipschitzian mappings
2014 LOKMAN BİLEN G=aSg+bHg+cVg formundaki riemann metriğine sahip tanjant demette bazı geometrik vektör alanları ve G metriği ile ilgili bazı sonuçlar
Some geometric vector fields on tangent bundle with a riemann metric of the form G=aSg+bHg+cVg and some results related to G
2014 DİLEK SÖYLEMEZ ÖZDEN Kompleks q-Baskakov operatörleri ile yaklaşım
Approximation by complex q-Baskakov operators
2014 IŞIL ÖNER Stability of bimodal systems in R3
İki modlu sistemlerin R3'te kararlılığı
2014 ILGIN SAĞER Elastik eğriler ve geometrisi
Elastik curves and its geometry
2014 ABİDİN KAYA On quadratic residue codes over rings
Halkalar üzerinde tanımlı kuadratik kalan kodları
2014 TUNÇAR ŞAHAN Bazı cebirsel kategorilerde normallik ve bölüm
Normality and quotients in some algebraic categories
2014 MAHMUT KARAKUŞ FK-uzayların topolojik özellikleri ve bazı yeni semikonservatif FK- uzaylar
Topological properties of FK-spaces and some new semiconservative FK spaces
2014 GÜLNUR ŞAFFAK ATALAY 3 boyutlu minkowski uzayında geliştirilmiş robot uç hareketi
Developed robot end-efector motion in minkowski 3-space
2014 FATMA ÖZEN ERDOĞAN Modüller ve lokal halkalar üzerine geometri
Geometries over modules and local rings
2014 SEDA ORAL Dual uzaylarda küresel slant eğrilerin geometrisi
Geometry of slant spherical curves in dual spaces
2014 DURHASAN TURGUT TOLLU Bazı rasyonel fark denklem sistemlerinin çözümleri üzerine
On the solutions of some rational difference equation systems
2014 MURAT BEKAR Kuaterniyonların involüsyonları ve anti_involüsyonları
Involutions and anti-involutions of quaternions
2014 İSA SERTKAYA On nonlinearity and hamming weight preserving bijective mappings acting on boolean functions
Boole fonksiyonları üzerine tanımlı nonlineerite ve hamming ağırlığını koruyan tersinir dönüşümler
2014 MÜGE TOGAN Alt grafların Zagreb indeksleri
Zagreb indices of subdivision graphs
2014 ŞEYMA TÜLÜCE DEMİRAY Lineer ve lineer olmayan kesirli mertebeden diferensiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
The solution methods of linear and nonlinear fractional differential equations
2014 RIDVAN ŞAHİN Soft topolojik uzaylar ve bazı soft yapılar
Soft topolocical spaces and some soft structures
2014 İSMAİL AYDOĞDU Bazı özel modüller üzerinde toplamsal kodlar
Additive codes on some special modules
2014 AHMET DAŞDEMİR Rijit zemin üzerine oturan öngerilmeli bir plaka için dinamik gerilme alan probleminin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi
The finite element analysis of a dynamic stress field problem for a pres-stressed slab resting on a rigid foundation
2014 CEVAHİR DOĞANAY GÜN Kompleks düzlemde Bernstein-Walsh eşitsizlikleri
Bernstein – Walsh inequalities in complex plane
2014 BİROL GÜNDÜZ Hiperbolik uzaylarda özel dönüşüm sınıflarının ortak sabit noktalarına iterativ yaklaşımlar
Iterative approximations to common fixed points of special mapping classes in hyperbolic spaces
2014 KADİRHAN POLAT Ditopolojik doku uzaylarında kardinal fonksiyonlar
Cardinal functions on ditopological texture spaces
2014 AYŞE MUTLU DERYA Essays in collective decision making
Ortak karar alma üzerine makaleler
2014 BAHADIR YÜZBAŞI Penalty and non-penalty estimation strategies for linear and partially linear models
Lineer ve kısmi lineer modeller için cezalı ve cezasız tahmin stratejileri
2014 BERKE KALEBOĞAZ Some generalizations of quasi-projective modules
Quasi-projektif modüllerin bazı genellemeleri
2014 HÜLYA DURUR Schrödinger denklemi için verilmiş bir optimal kontrol probleminde düzgün çözüm incelemesi
Investigating regular solution on an optimal control problem for given schrödinger equation
2014 PELİN POŞPOŞ Weingarten tipinde yüzeyler
Surfaces of weingarten type
2014 TUBA AYDIN En - uzayında sabit genişlikli ve küresel eğrileri karakterize eden diferansiyel denklemler ve çözümleri
En - uzayinda sabit genişlikli ve küresel eğrileri karakterize eden diferansiyel denklemler ve çözümleri
2014 MUSTAFA CEMİL BİŞGİN Bazı yeni dizi uzayları ve topolojik özellikleri
Some new sequence spaces and their topological properties
2014 SEÇİL ÇEKEN Asal ve eşasal alt modüller yardımıyla modül ve halka karakterizasyonlarının belirlenmesi
Determination of characterizations of modules and rings with the aid of prime and coprime submodules
2014 AYŞE GÜLSÜM ERTAŞ Hardy-hilbert tipli integral eşitsizlikleri üzerine
On hardy-hilbert type integral inequalities
2014 SEMA KAZAN Pseudosimetrik lightlike hiperyüzeyler
Pseudosimetrik lightlike hiperyüzeyler
2014 BERKAY ANAHTARCI Asymptotics of spectral gaps of Hill and 1D dirac operators
Hill ve 1 boyutlu dirac operatörlerinin spektral boşluklarının asimtotikleri
2014 SABRİ KAAN GÜRBÜZER The role of category theory in geometry
Kategori teorisinin geometrideki rolü
2014 CANAN ÜNLÜ Kesirli türevli diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri
Fractional differential equations and their solution methods
2014 ŞEYDA KELEŞ Fourier-bessel harmonik analizinde bazı uzaylar ve integral operatörler üzerine
On some spaces and integral operators in fourier- bessel harmonic analysis
2014 SEVGİ ŞENGÜL Unveiling mechanisms for electrical activity patterns in neurons and pituitary cells using mathematical modeling and analysis
2014 ESEN AKSOY YAZICI Erdos type configuration problems in modules over finite rings
2014 BAYRAM ALİ İBRAHİMOĞLU A study of Lebesgue constants in barycentric rational and multivariate polynomial interpolation
Barycentric rasyonel ve çok değişkenli polinom interpolasyon yöntemleri için Lebesgue sabitleri üzerine bir çalışma
2014 BERNA KOŞAR T-genelleştirilmiş tümlenmiş modüller
T-generalized supplemented modules
2013 ZEHRA VELİOĞLU Paraserbest lie cebirleri
Parafree lie algebras
2013 SEZAİ KIZILTUĞ Paralel yüzeyler ve eğriler
Parallel surfaces and curves
2013 BURAK KURT Çok değişkenli hermite tabanlı appell polinomları üzerine
On the multi variable hermite-based appell polynomials
2013 ARZU AYLİN BOSTANCI Rasyonel çekirdekli pozitif integral operatörleri
Integral operators with rational kernels
2013 ARZU ÖZKOÇ Bazı tamsayı dizileri ve Pell denklemleri
Some integer sequences and Pell equations
2013 NURETTİN CENK TURGAY Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldları
Submanifolds of Euclidean and pseudo-Euclidean spaces with pointwise 1-type Gauss map
2013 SİMGE ÖZTUNÇ Dijital görüntülerde simplişıl yapılar ve uygulamaları
The simplicial structures in digital images and its applications
2013 HANİFİ OKAN İŞGÜDER Optimization of loss probability in the GI/M/n/0 queueing model with heterogeneous servers
Heterojen kanallı GI/M/n/0 kuyruk modelinde kaybolma olasılığının optimizasyonu
2013 RAHELEH GHADAMI GHOLIZADEH NASER Kuaterniyonlar ve interpolasyonlar
Quaternions and interpolations
2013 MURAT BABAARSLAN Sabit eğimli yüzeyler ve uygulamaları
Constant slope surfaces and their applications
2013 BİROL ASLANYÜREK Dielektrik kaplamalar için genel empedans sınır koşulları ve tahribatsız muayenede uygulanması
Generalized impedance boundary conditions for dielectric coatings and its application in non-destructive testing
2013 EŞREF TÜRKMEN Özel dönüşüm sınıflarının ortak sabit noktalarına S-tipi iteratif yaklaşımlar
S-type iterative approximations to common fixed points of special mapping classes
2013 EMİRA AKKURT Structural matrix algebra and its automorphisms
Yapısal matris cebirleri ve otomorfizmaları
2013 GÜLÜMSEN ONARLI İRMAK İki çaprazlanmış modüller üzerine
On two crossed modules
2013 FARUK ÖZGER Characterization of compact operators on some sequence spaces and visualization
Kompakt operatörlerin bazı dizi uzayları üzerine karakterizasyonları ve görüntüleme (vizüalizasyon)
2013 HAŞİM ÇAYIR Almost parakontakt yapılar
Almost paracontact structures
2013 ELİF ÖZTÜRK Eliptik diferensiyel ve fark denklemi için yerel olmayan sınır değer problemleri
Nonlocal boundary value problems for elliptic differential and difference equations
2013 KHATEREH TABATABAEI Fraksiyonel kısmi diferansiyel - cebirsel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solutions of fractional partial differential - algebraic equations
2013 RIAZ MUHAMMAD SIAL FPGA based cryptography computation platform and the basis conversion in composite finite fields
FPGA tabanlı kriptografi işlem platformu ve bileşik sonlu cisimlerde baz dönüşümü
2013 MUHAMMED ÇINAR Fonksiyon dizilerinin m. farkları ile istatistiksel yakınsaklığı
m. difference of sequences of functions with its statistical convergence
2013 BURAK ŞAHİNER Minkowski uzayındaki regle yüzeylerin ve dual Lorentz uzayındaki küresel eğrilerin eğrilik teorileri yardımıyla robot uç-işlevci hareketinin incelenmesi
Examination of robot end-effector using the curvature theory of ruled surfaces in Minkowski space and of the curvature theory of spherical curves in dual Lorentz space
2013 SERHAT YILMAZ Finite difference method for ultra parabolic equations
Ultra parabolik denklemler için sonlu fark metodu
2013 FUNDA TAŞDEMİR Asal yakın-halkalar ve asal yakın-halka modüllerinin karakterizasyonu üzerine
On the characterizations of prime near-rings and prime near-ring modules
2013 HÜSNÜ ANIL ÇOBAN Üniter uzaylarda dönüşüm grupları ve nokta invaryantlarının tam sistemleri
Transformation groups in unitary spaces and the complete systems of invariants of points
2013 ŞERİFE BURCU BOZKURT Grafların Özdeğerlerini ve Normalize Laplacian Özdeğerlerini İçeren Parametreleri İçin Sınırlar
Bounds for the parameters of graphs involving their eigenvalues and normalized laplacian eigenvalues
2013 ALİ KARAİSA On the fine spectrum of the generalized difference operator defined by a double sequential band matrix over some sequence spaces
İkili dizisel band matrisiyle tanımlanan genelleştirilmiş fark operatörörünün bazı dizi uzayları üzerindeki ince spektrumu üzerine
2013 YUSUF KOÇAK Quasi optiğin durgun denklemi için lions fonksiyonelli optimal kontrol problemi ve onun nümerik çözümü
Optimal control problem with lions fuctional for stationary equation of quasi̇ opti̇c and its numerical solution
2013 CANAN KOCAPINAR Bazı önemli monoidlerin Gröbner-Shirshov tabanlarının belirlenmesi
Calculating Grobner-Shirshov bases of some important monoids
2013 AHMET ŞENSOY Gibbs measures and phase transitions in various one-dimensional models
Çeşitli bir boyutlu modellerde Gibbs ölçümleri ve faz geçişleri
2013 NESLİHAN SİPAHİ Algebraic geometric methods in studying splines
Parçalı polinom fonksiyonlarını çalışmak için cebirsel geometrik yöntemler
2013 ELİF ÖĞÜT On the nilpotent length of a finite group with a Frobenius group of automorphisms
Frobenius otomorfizma grubuna sahip olan sonlu bir grubun nilpotent uzunluğu
2013 EBRU CAVLAK Kesirli kuvvetlere sahip kısmi diferansiyel denklemlerin homotopi analiz yöntemi ile sayısal çözümlerinin irdelenmesi
Examination of the numerical solutions with the homotopy analysis method of partial differential equation with fractional powers
2013 EVREN ERGÜN 3-boyutlu Minkowski uzayında lift eğrileri ve geodezik spraylar üzerine
On the lift curves and the geodesic sprays in Minkowski 3-space
2013 FIDAN NURIYEVA İletişim ağlarında karşılaşılan kombinatorik problemler üzerine
On the encountered combinatorial problems in communication networks
2013 MUSTAFA GÜRBÜZ Farklı türden konveks fonksiyonların çarpımı üzerine integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
Integral inequalities on product of different types of convex functions and their applications
2013 CANAN ÖZEL Results on the multiplication in finite fields of characteristic three using modified polynomial representation and normal elements in binary fields
Değiştirilmiş polinom gösterimi kullanılarak karakteristiği üç olan sonlu cisimlerde çarpma üzerine ve ikilik cisimlerde normal elemanlar üzerine sonuçlar
2013 ELİF BAŞKAYA Sınır değerinde özdeğer parametresi bulunduran regüler Sturm-Liouville problemleri
Regular Sturm-Liouville problems with eigenvalue parameter in the boundary conditions
2013 İRFAN DELİ Esnek ve bulanık esnek kümelerin oyun teorisine uygulamaları
Applications of soft and fuzzy soft sets to game theory
2013 ERDENER KAYA Toplamsal aritmetik yarı gruplarda bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları
Sums of independent random variables on additive arithmetical semigroups
2013 CANAY AYKOL Genelleştirilmiş morrey-lorentz uzayları ve bu uzaylarda maksimal operatörlerin sınırlılığı
Generalized morrey-lorentz spaces and boundedness of maximal operators in these spaces
2013 ŞÜKRAN UYGUN Jacobsthal matris dizisi ve özellikleri
Jacobsthal matrix sequences and properties
2013 ÜMİT TOKEŞER Küresel hiperbolik ve de-sıtter düzleminde üçgenler
Triangles in spherical hyperbolic and de-sitter planes
2013 EVREN ZIPLAR Öklid uzaylarının r-helis alt manifoldları üzerine
On the r-helix submanifolds of euclidean spaces
2013 UĞUR ULUSU Küme dizilerinin lacunary istatistiksel yakınsaklığı
Lacunary statistical convergence of sequences of sets
2013 DİDEM AYDIN Kompleks operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of complex operators
2013 BİLAL ALAM HFE based multi-variate quadratic cryptosystems and Dembowski Ostrom polynomials
HFE tabanlı ikinci dereceden çok değişkenli kriptosistemler ve Dembowski Ostrom polinomlar
2013 FİGEN ERYILMAZ Dual sonlu zayıf radikal tümlenmiş modüller
Cofinitely weak radical supplemented modules
2013 OSMAN ZEKİ OKUYUCU Bazı manifoldlar üzerinde özel eğriler
Special curves on some manifolds
2013 DİDEM YEŞİL SUNGUR İkili bağıntıların tam yarı-gruplarının sağ birimleri ve idempotent elemanları
Right units and idempotent elements of complete semigroups of binary relations
2013 ŞULE ECEVİT KARAKAŞ Rad-$\oplus$-tümlek modüller
Rad-$\oplus$-supplemented modules
2013 GÜZİDE ŞENEL Esnek metrik uzaylar
Soft metric spaces
2013 HANDE TUNÇEL Bir grafın laplasyen matrisinin özdeğerleri ve diğer graf değişmezleri arasındaki ilişki
Relation of laplacian matrix of a graph and other graph invariants
2013 ALİ ATASOY Kuaterniyon ve kuaterniyonik fonksiyonların bazı uygulamaları
Quaternions and some applications of quaternionic functions
2013 MANSOOR AHMED KHAN Construction of cryptographically strong Boolean functions well suited for symmetric cryptosystems
Simetrik kriptosistemlerde kullanılabilecek kriptografik olarak güçlü Boole fonksiyonlarının inşa edilmesidir
2013 ÖZLEM ELMALI RPI-kümelerinin, RPCI-kümelerinin ve RCI-kümelerinin ilişkileri üzerine bir çalışma
A study on the relationships of RPI-sets, RPCI-sets and RCI-sets
2013 SÜLEYMAN CENGİZ Yarı-Riemann uzaylarda bazı eğrilik koşullarına sahip lightlike hiperyüzeyler
Lightlike hypersurfaces with some curvature conditions in semi-Riemannian spaces
2013 NURCAN GÜCÜYENEN Operator splitting method for parabolic partial differential equations: Analyses and applications
Parabolik kısmi diferansiyel denklemler için operatör ayırma metodu: Analizler ve uygulamalar
2013 TAHA YASİN ÖZTÜRK Soft ve fuzzy soft modüllerin homoloji modülleri
Homology modules of soft and fuzzy soft modules
2013 NUR UYLAŞ SATI Veri sınıflandırması için matematiksel optimizasyon tabanlı metotlar
Methods based on mathematical optimization for data classification
2013 MERAL SÜER Arf sayısal yarıgruplarının bir sınıfı
A class of arf numerical semigroups
2013 NESRİN ÇALIŞKAN Finsler uzayında Sasakian yapılar
Sasakian structures on Finsler space
2013 ADEM ŞAHİN Hessenberg matris yöntemi ile genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas polinomlarının terimlerinin hesaplanması
Calculating the terms of the generalized Fibonacci and Lucas polynomials with Hessenberg matrix metod
2013 MUHARREM TUNCAY GENÇOĞLU Hirota satsuma birleştirilmiş KdV denkleminin analitik ve yaklaşık çözümleri
Analytical and approximate solutions of hirota satsuma coupled KdV equation
2013 İPEK TUVAY Fusion systems in group representation theory
Grup temsil teorisinde füzyon sistemleri
2013 HACER ŞENGÜL Alfa dereceden lacunary istatistiksel yakınsaklık ve alfa dereceden I-yakınsaklık
Lacunary statistical convergence of order alpha and I-convergence of order alpha
2013 ZEYNEP AKYÜZ Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizilerinin terimlerini içeren bazı özdeşlikler ve Fibonacci tipi polinomlar
Identities involving generalized Fibonacci and Lucas sequences and Fibonacci type polynomials
2013 CANAN AKKOYUNLU Lineer olmayan schrödinger denkleminin enerji korumalı yöntemle çözümü ve model indirgeme yönteminin uygulanması
Lineer olmayan schrödinger denkleminin enerji korumali yöntemle çözümü ve model indirgeme yönteminin uygulanmasi
2013 ZEHRA PINAR Kısmi diferansiyel denklemlerin meromorfik çözümleri üzerine
Meromorphic solutions of partial differantial equations
2013 HÜRMET FULYA AKIZ İç (Internal) grupoidler ve örtü morfizmleri
Internal groupoids and covering morphisms
2013 BİRSEN ÖZGÜR H(_x0002__x0003__x0004_q ) Hecke grupları ile ilgili minimal polinomlar
Minimal polynomials related to Hecke groups H(q )
2013 KEVSER AKTAŞ Y^2=x^n+a şeklindeki denklemlerin aritmetik özellikleri
On the arithmetic properties of equations of the form y^2=x^n+a
2013 ÇAĞDAŞ ÇALIK Computing cryptographic properties of Boolean functions from the algebraic normal form representation
Boole fonksiyonlarının kriptografik özelliklerinin cebirsel normal biçim gösteriminden hesaplanması
2013 YILDIRAY ÇELİK L-bulanık esnek halkalar ve modüller
L-fuzzy soft rings and modules
2013 NAGEHAN ALSOY AKGÜN The dual reciprocity boundary element solution of Helmholtz-type equations in fluid dynamics
Helmholtz tipindeki akışkanlar mekaniği denklemlerinin karşılıklı sınır elemanları yöntemi ile çözümü
2013 ZAHİRE SEYMEN Solving optimal control time-dependent diffusion-convection-reaction equations by space time discretization
Zamana bağlı difüzyon-konveksiyon-reaksiyon denklemlerinin eniyilemeli kontrol problemlerinin uzay-zaman eş zamanlı ayrıklaştırılması ile çözümü
2013 DERYA AVCI Uzay-zaman kesirli difüzyon sistemlerinin optimal kontrolü
Optimal control of space-time fractional diffusion systems
2013 TALAT KÖRPINAR Pseudo-kompleks lie gruplarının eğrilikleri üzerine
Pseudo-kompleks lie gruplarinin eğrilikleri üzerine
2013 ALİ HAKAN TOR Derivative free algorithms for large scale non-smooth optimization and their applications
Türevi kullanmayan optimizasyon yöntemlerinin, çok boyutlu türevi olmayan optimizasyon problemlerine uygulanması
2013 TÜRKER ERTEM Asymptotic integration of dynamical systems
Dinamik sistemlerin asimptotik integrasyonu
2013 GİZEM SEYHAN ÖZTEPE Parçalı sürekli argümentli impulsive diferensiyel denklemler
Impulsive differential equations with piecewise continuous arguments
2013 ŞİRİN AKTAY G2 yapıların bazı A3/7 deformasyonları
Some A3/7 deformations of G2 structures
2013 UFUK KAYA Güçlü regüler olmayan bır sınır değer problemının kök fonksıyonlarının tabanlık özellıklerı
Basis properties of root functions of a not strongly boundary value problem
2013 MERVE AVCI ARDIÇ Konveks fonksiyonların çeşitli sınıfları için integral eşitsizlikler
Integral inequalities for several types of convex functions
2013 AYSUN GÜRAN Otomatik metin özetleme sistemi
Automatic tex summarization system
2013 ESENGÜL SALTÜRK Bulanık alt grupların ve kodların sayısı ile bazı uygulamalar
The number of fuzzy subgroups and codes with some applications
2013 MEHMET ALİ BALCI Graflarda ortalama zayıf ayrıt baskınlık sayısı
Average weakly edge domination numbers at graphs
2013 SEZA DİNİBÜTÜN Self-adjoint olmayan diferansiyel operatörlerin asimptotik ve nümerik analizi
Asymptotic and numerical analysis of the non-selfadjoint differential operators
2013 YASİN YAZLIK Genelleştirilmiş k-Horadam dizisi ve matris temsilleri
Generalized k-Horadam sequence and matrix representations
2013 ALEN OSANÇLIOL Ağırlıklı Orlicz uzaylarının soyut harmonik analizi
Abstract harmonic analysis of weighted Orlicz spaces
2013 FATMA YERLİKAYA ÖZKURT Refinements, extensions and modern applications of conic multivariate adaptive regression splines
Konik çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrilerinin geliştirilmesi, uzantıları ve modern uygulamaları
2013 ÖZGÜR DENİZ POLAT Decomposition of primes in non-Galois extensions
Asalların Galois olmayan sonlu cisim genişlemeleride çarpanlarına ayrılışı
2013 EMEL BİÇER Bazı türden diferansiyel denklemlerde kararlılık ve periyodik çözümlerin varlığı
On the stability and existence of periodic solutions a class of differantial equations
2013 ÖZGE YİĞİTCAN NAYİR Pre-service elementary mathematics teachers' conception of derivative concept from commognition perspective
İlköğretim matematik öğretmenliği adaylarının türevi kavrayışlarının bilişe iletişimsel yaklaşım açısından incelenmesi
2013 AHMET FARUK ASLAN Lie cebirleri üzerinde önçaprazlanmış modüller
Precrossed modules of Lie algebras
2013 NURCAN ASLAN 2-cebirlerin representasyonu
Representations of 2-algebras
2013 ŞAMİL AKÇAĞIL Lineer olmayan sobolev türü kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Tanh-Coth yöntemi ile çözümü
Solution of nonlinear sobolev type partialdifferential equations by using the tanh-cothmethod
2013 ERKAN KALAYCI A multi-period stochastic portfolio optimization and hedging model applied for the aviation sector in the EU ETS
EU ETS havacılık sektörü için uygulamalı çoklu süreçli stokastik portföy optimizasyon ve koruma modelı
2013 FEMİN YALÇIN Distribution theory of runs and run-related statistics in sequences of dependent trials
Bağımlı deneme dizilerinde tekrarlar ve tekrarlarla ilgili istatistiklerin dağılım teorisi
2013 SİNAN KAPÇAK Stability and bifurcation of predator-prey models with the Allee effect
Av-avcı modellerinin Allee etkisi altında stabilite ve dallanması
2013 YELDA AYGAR KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Matris katsayılı fark denklemleri
Difference equations with matrix coefficients
2013 ASLI GÜLER SERİNKEN Ayrık yapıların tümleyen problemler yardımıyla incelenmesi
A study of discrete structures by means of complementary problems
2013 AKİF BARBAROS DİKMEN Weighted approximation by videnskii and lupas operators
Videnskii ve lupas operatörlerinin ağırlıklı yakınsaklığı
2013 İLKNUR SAKAOĞLU ÖZGÜÇ Posıtıve lınear operators and summatıon processes
Pozi?ti?f li?neer operatörler ve toplam süreçleri?
2013 ONUR KARAOĞLU Zamana bağlı kısmi diferensiyel denklemlerin çözümleri için hiperbolik tanjant ve varyasyonel hibrit yöntemleri
Hyperbolic tangent and variational hybrid methods for the solutions of time dependent partial differentıal equations
2013 AYŞEGÜL AKYOL Simple singular irreducible plane sextics
Basit tekilli indirgenemez düzlemsel altıncı dereceden eğriler
2013 NİHAT AKGÜNEŞ Graf parametreleri ve cebirsel yapılara grafsal yaklaşımlar
Approaches to graph parameters and algebraic structures by graphs
2013 ATİLLA BEKTAŞ On secure electronic auction process of government domestic debt securities in Turkey
Türkiye'de devlet iç borçlanma senetlerinin güvenli elektronik ihale süreci hakkında
2013 ZEHRA EKİNCİ Dual Lorentziyen uzayda bir parametreli hareketler ve disteli diyagramı
One parameter motions and disteli diagram in dual Lorentzian space
2013 ALİ DEMİRCİ Nonlineer dispersif elastik dalgalar
Nonlinear dispersive elastic waves
2013 MEHMET ÜNVER Çift diziler için A-kuvvetli yakınsaklık karakterizasyonu
A characterization of A-strong convergence of double sequences
2013 ERHAN PİŞKİN Doğrusal olmayan evolüsyon denklemlerin çözümlerinin azalması ve patlaması
Decay and blow up of solutions of nonlinear evolution equations
2013 SEDAT KAHYAOĞLU E^3 de sabit açılı yüzey ailesi
Constant angle surface family in e^3
2013 KEMAL ÖZEN Yerel olmayan bazı sınır değer problemleri için green veya genelleştirilmiş green fonksiyonelinin inşası
Construction of green or generalized green's functional for some nonlocal boundary value problems
2013 NEDRET ELMAS Lineer olmayan sistemler için geçerli çözümler verebilecek yeni bir perturbasyon tekniğinin geliştirilmesi
2013 ERDENER UYAN Analysis of Boolean functions with respect to Walsh spectrum
Boole fonksiyonlarının Walsh spektruma göre analizi
2013 NECİP ÖZFİDAN Bases in Banach spaces of smooth functions on Cantor-type sets
Cantor tipi kümelerde düzgün fonksiyonların Banach uzayında baz bulunması
2013 YİĞİT AKSOY Yeni bir perturbasyon-iterasyon metodu ve mühendislik problemlerine uygulamaları
A new perturbation-iteration method and engineering applications
2013 GÖKNUR GINER Order statistics from nonidentically distributed random variables and exceedances
Farklı dağılımlara sahip rastgele değişkenlerin sıra istatistikleri ve aşan istatistikler
2013 ERDAL KORKMAZ İkinci ve dördüncü mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümlerinin niteliksel davranışları
On the qualitative behavior of solutions of differential equations of second and fourth order
2013 ŞEBNEM YILDIZ PESTİL Banach F-modüllerinin merkezi ve F-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar
Banach F-modüllerinin merkezi ve F-ortomorfizmalar üzerinde genişletilmiş sonuçlar
2013 MEHMET ONUR FEN The input/output mechanism of chaos generation
Kaos üretiminin girdi/çıktı mekanizması
2013 İLKNUR KOCA Kesirli basamaktan bir diferensiyel denklem sistemi üzerine
On a system of fractional differential equations
2013 YUSUF GÜREFE Multiplikatif diferansiyel denklemler ve uygulamaları üzerine
Multiplicative differential equations and its applications
2013 MURAT ÇAĞLAR Analitik fonksiyonlar için yeni ünivalentlik kriterleri ve quasikonform genişlemeler
New univalence criteria for analytic functions and quasiconformal extensions
2013 GÜLDER KEMALBAY Modifications of bivariate binomial distribution and conditional bivariate order statistics
İki değişkenli binom dağılımının modifikasyonları ve koşullu iki değişkenli sıra istatistikleri
2013 TANJU KAHRAMAN Dual Öklidyen ve Lorentziyen uzaylardaki küresel eğrilerin Smarandache eğrileri ve regle yüzeyleri
Smarandache curves and ruled surfaces of spheri̇cal curves in dual Euclidean and dual Lorentzian spaces
2013 ŞÜKRÜ İLGÜN Üçgensel bir yüzey dönüşüm için sabit nokta
Fixed point for a triangular surface mapping
2013 MUHAMMAD ASHRAF On the trace based public key cryptosystems over finite fields
Sonlu cisimler fazla trace tabanlı public key şifreleme açık
2013 TAMER ERGUN Security analysis of electronic signature applications and test suite study
Elektronik imza uygulamaları güvenlik analizi ve test süit çalışması
2013 YASEMİN TAŞYURDU Fibonacci polinomlarının ve p2 mertebeden bazı halkaların fibonacci dizilerinin periyotları
Periods of fibonacci sequences of fibonacci polynomials and of some rings of order p2
2013 NEŞET ÖZKAN TAN Riesz uzay değerli ölçüler ve integral
Riesz space valued measures and integration
2013 ALTAN ERDOĞAN A universal formula for the j-invariant of the canonical lifting
Kanonik uzamanın j-invaryantı için evrensel bir formül
2013 SERHAN VARMA Ortogonal polinomların bazı genişletmeleri
Some extensions of orthogonal polynomials
2013 HANİFE ÖZTÜRK Graflar ve zedelenebilirlik
Graphs and vulnerability
2013 CANAN EKİZ Cebirsel yapılarda (I,T)-L- bulanık kaba kümeler
(I,T)-L-Fuzzy rough sets on some algebraic structures
2013 SERPİL GÜNGÖR Co-coatomically supplemented modules
Eş eşatomik tümlenen modüller
2013 FARUK KARAASLAN Esnek ağaçlar ve karar verme teknikleri
Soft trees and their decision making techniques
2013 NİHAT YAĞMUR Genelleştirilmiş struve fonksiyonlarının geometrik özellikleri
Geometric properties of generalized struve functions
2013 GÖKHAN ŞAHAN Stability of bimodal systems
İki modlu sistemlerin kararlılığı
2013 VESİFE HATISARU Teachers' knowledge of content and students about the function concept and its interrelation with student learning outcomes in vocational high schools
Meslek liselerindeki matematik öğretmenlerinin fonksiyon kavramına dair alan ve öğrenci bilgisi ile bunun öğrenci çıktılarıyla ilişkisi
2013 FATİH YILMAZ K-mertebeli lineer rekürans bağıntısıyla tanımlı sayı dizileri ve özellikleri
Some well-known number sequences defined with k-order lineer recurrence relation
2013 DAVUT İNCEBACAK Analysis and modeling of routing and security problems in wireless sensor networks with mathematical programming
Kablosuz algılayıcı ağlarda yönlendirme ve güvenlik problemlerinin matematiksel programlama vasıtasıyla modellenmesi ve analizi
2013 OKTAY MERCİMEK Assessment of preservice mathematics teachers' knowledge for teaching statistics
Matematik öğretmeni adaylarının istatistik öğretimine yönelik bilgilerinin değerlendirilmesi
2013 ZEYNEP ÖDEMİŞ ÖZGER Codes over Z_{p^{s}} with the extended Lee weight
Genişletilmiş Lee ağırlığıyla Z_{p^{s}} üzerine tanımlı kodlar
2013 SEVAN BEDİKYAN Abelyen olmayan yerel sınıf cisim kuramı üzerine
On the non-abelian local class field theory
2013 EMEL AŞICI T-kısmen sıralama ve özellikleri
T-partial order and its properties
2013 REŞAT SÖYLEMEZ Sezgisel fuzzy hiper yapıların birinci ve ikinci tip modal operatörlerle ilişkileri
The relations of one and two types of intuitionistic fuzzy model operators with intuitionistic fuzzy hyperstructures
2013 SEVAL IŞIK Süreksizlik koşullarına sahip süreksiz katsayılı difüzyon operatörü için düz ve ters problemler
Direct and inverse problems for the impulsive diffusion operator with discontinuous coefficient
2013 SİBEL KILIÇARSLAN CANSU Radical, nilradical and classical prime submodules
Radikal, nilradikal ve klasik asal altmodüller
2013 NEBİYE KORKMAZ İntegral denklemlerin uyarlanabilir inceltme kullanılarak nümerik çözüm ve uygulamaları
Numerical solutions of integral equations using adaptive refinement method and its applications
2013 KENAN YILDIRIM Active vibration control of mechanical systems via maximum principle
Maksimum prensibi ile mekanik sistemlerin aktif titreşim kontrolü
2013 MUSTAFA MIZRAK Lineer olmayan evolüsyon denklemlerin ilerleyen dalga çözümleri üzerine
On travelling wave solutions of nonlinear evolution equations
2012 NURDAGÜL ANBAR MEIDL On algebraic curves in prime characteristic
Asal karakteristikteki cebirsel eğriler
2012 TUBA ARI Mutlak matris toplanabilme metotları ve toplanabilme çarpanları hakkında
About absolute matrix summability methods and summability factors
2012 OZAN KOCADAĞLI Genetik algoritmalar ve bulanık üyelik fonksiyonlarıyla hibrit Bayes yapay sinir ağları
Hybrid Bayesian neural networks with genetic algorithms and fuzzy membership functions
2012 YELİZ KARACA Multiple skleroz hastalığının ve alt gruplarının belirlenmesi için optimum bir atematiksel modelin oluşturulması
Constituting an optimum mathematical model for the diagnosis of multiple sclerosis
2012 NEMAT ABAZARİ Hareket geometrisinde sabit ivmeli eğriler
Stationary acceleration curve in motion geometry
2012 MEHMET FATİH UÇAR Kesirli kısmi türevli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri
Numerical solution of fractional partial differential equations
2012 ASLIHAN SEZGİN SEZER Soft union semigroups
Esnek birleşimsel yarıgruplar
2012 YÜCEL ÇENESİZ Lineer olmayan özel diferensiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerinin bazı ortogonal polinomlar yardımıyla bulunması
Orthogonal polynomial approaches to the solutions of some special nonlinear differential equations
2012 BAŞAR YILMAZ Genelleştirilmiş Picard operatörlerin bazı yaklaşım özellikleri
Some approximation properties of generalized Picard operators
2012 RABİA AKTAŞ Çok değişkenli ortogonal polinomların özelliklerinde bazı genişletmeler
Some extensions in the properties of orthogonal polynomials with several variables
2012 MEHMET ĞIYAS SAKAR Kesirli mertebeli diferansiyel denklemlerin analitik ve nümerik çözümleri
Analytical and numerical solutions of fractional differential equations
2012 OSMAN AVCIOĞLU R-cebiroid çaprazlanmış modüllerinin kategoriksel özellikleri
Categorical properties of crossed modules of R-algebroids
2012 ZAFER ŞİAR Some identities and diophantine equations including generalized Fibonacci and Lucas numbers
Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas sayılarını içeren bazı özdeşlikler ve diofant denklemleri
2012 OĞUZHAN BAHADIR Quarter simetrik konneksiyonlu Semi-Riemann manifoldların lightlike altmanifoldları
Lightlike Submanifolds of Semi-Riemann manifolds with quarter symmetric connection
2012 HAKAN ÖZADAM Repeated-root cyclic codes and matrix product codes
Çok katlı döngüsel kodlar ve matris çarpım kodları
2012 AYKUT AHMET AYGÜNEŞ Hecke tipi operatörler ve uygulamaları
Hecke type operators and their applications
2012 BAYRAM KEMANCI İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin legendre polinom çözümleri ve uygulamaları
Legendre polynomial solutions of second order partial differential equations and their applications
2012 NİL ŞAHİN Singularity theory and arf rings
Tekillik teorisi ve arf halkaları
2012 ABDULLAH MURAT AKSOY Bazı kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Taylor Kolokeyşin-Genişletilmiş kübik B-spline fonksiyonlar ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of some partial differential equations using the Taylor Collocation-Extended cubic B-spline functions
2012 F. MÜGE SAKAR Genelleştirilmiş diferansiyel operatörler kullanılarak tanımlanmış meromorfik harmonik fonksiyonların bazı alt sınıfları
Some subclasses of meromorphic harmonic functions defined by using generalized differential operators
2012 BETÜL BULCA E^4 deki yüzeylerin bir karakterizasyonu
A characterization of a surfaces in E^4
2012 SERDAR ENGİNOĞLU Esnek matrisler
Soft matrices
2012 FATMA SONGÜL ÖZESENLİ TETİKOĞLU High order of accuracy difference schemes for bitsadze - samarskii problems
Bitsatze-samarskıı problemler için yüksek mertebeden doğruluklu fark şemaları
2012 TURGUT HANOYMAK On provable security of some public key encryption schemes
Açık anahtar şifreleme sistemlerinin ispatlanabilir güvenliği
2012 SERKAN ZEYTUN Risk measurement, management and option pricing via a new log-normal sum approximation method
Risk ölçümü, yönetimi ve log-normal dağılımların toplamına yeni bir yaklaşım metodu ile opsiyon fiyatlama
2012 VEYSEL FUAT HATİPOĞLU Zaman skalası analizinde bazı dinamik denklemlerin kararlılığı üzerine
On the stability of dynamic equations on time scales
2012 MUTLU AKAR Düzlemsel homotetik hareketler altında kapalı yörünge eğrisinin kutupsal atalet momenti için Holditch-tipi teoremler
Holditch-type theorems for the polar moment of inertia of the closed orbit curve under planar homothetic motions
2012 SİNEM AKGÜN $\pi$gb-sürekli fonksiyonlar üzerine
On $\pi$gb-continuous functions
2012 UTKU YILMAZTÜRK Bazı grupların indirgenemez kompleks gösterilişlerinin dereceleri
The degrees of irreducible complex representations of some groups
2012 BÜLENT KILIÇ Lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin hareket eden dalga çözümleri için bazı metotlar ve çözümlerin sayısal analizleri
Some methods for travelling wave solutions of nonlinear partial differential equations and numerical analysis of the solutions
2012 YILMAZ MEHMET DEMİRCİ Operatıons on proper classes related to supplements
Tümleyenlerle ilgili öz sınıflar üzerinde işlemler
2012 TUNCAY KÖR Bir tip modüler graf ve fibonacci sayıları
One type modular graph and fibonacci numbers
2012 ARİF GÜRSOY Bazı ayrık optimizasyon problemlerinin modellenmesi ve çözüm yöntemleri üzerine
About modeling and solution approaches of some discrete optimization problems
2012 ŞUAYİP YÜZBAŞI İkinci mertebe kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için Bessel sıralama (collocation) metodu
Bessel collocation method for numerical solutions of second order partial differential equations
2012 ALİ ŞENDUR Enriched finite elements method for convection-diffusion-reaction problems
Konveksiyon-difüzyon-reaksiyon problemleri için zenginleştirilmiş sonlu elemanlar yöntemi
2012 TARKAN ÖNER Steenrod kuvvet operasyonlarının polinom cebiri üzerindeki hareketi ve hit polinom problemine bir uygulaması üzerine
On the action of Steenrod power operations on polynomial algebra and an application to hit polynomial problem
2012 EMRAH YILMAZ Diferansiyel operatörler için ters nodal problem
Inverse nodal problem for differential operators
2012 BANU PAZAR VAROL Bulanık esnek topolojik uzaylar
Fuzzy soft topological spaces
2012 CEMAL BELEN İdealler yardımı ile genelleştirilmiş istatistiksel yakınsaklık ve uygulamaları
Statistical convergence generalized via ideals and its applications
2012 ALİ AKBAR FATTAHPOUR MARANDİ Genelleştirilmiş tutan bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş sürecinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi
Asymptotic expansions for the ergodic moments of semi-Markovian random walk with a generalized delaying barrier
2012 FATMA TOYOĞLU İki boyutlu Schrödinger denklemi için optimal kontrol problemleri ve onların nümerik çözümü
Optimal control problems for the two-dimensional Schrödinger equation and their numerical solutions
2012 ALİ KONURALP Kaotik davranışa sahip kesirli diferansiyel denklem sistemleri ve nümerik çözümü
Chaotic fractional differential equation systems and their numerical solutions
2012 HAVVA KAVURMACI Bazı farklı türden konveks fonksiyonlar için Ostrowski ve Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikler
Ostrowski and Hermite-Hadamard type integral inequalities for some different types of convex functions
2012 MÜCAHİDE NESİBE KESİCİOĞLU T-normlardan elde edilen t-kısmen sıra
A T-partial order obtained from t-norms
2012 NAZMİYE GÖNÜL Sürekli ve yerel integrallenebilir fonksiyonlar uzayında doğrusal pozitif operatör dizilerinin yakınsaklığı
Convergence of sequences of linear positive operators in continuous and locally integrable functions space
2012 AYSEL ULUKAN Sonlu bitişik iki kümeli graflar üzerine
On the finite adjacent bipartite graphs
2012 HASAN ATİK Değişmeli cebirlerde kuadratik modüllerin kategoriksel özellikleri
Categorical structures of quadratic modules of commutative algebras
2012 SERBAY DURAN Bazı lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin özel dönüşümler yardımıyla dalga çözümleri ve bu çözümlerin analizleri
Solutions of some nonlinear partial differential equations by using special transformations and analysis of these solutions
2012 AHMET OCAK AKDEMİR Farklı türden konveks fonksiyonlar için koordinatlarda integral eşitsizlikler
Integral inequalities for different kinds of convex functions on the coordinates
2012 SEVGİ HARMAN Commutative rings whose prime ideals are radically perfect
Asal idealleri radikal olarak mükemmel olan değişmeli halkalar
2012 MUSTAFA SOYERTEM Vektör ve küme değerli dönüşümler için yönlü türev ve uygulamaları
Directional derivative for vector and set-valued mappings and applications
2012 AZİZ SAĞLAM İntegral eşitsizlikleri üzerine
On integral inequalities
2012 İSRAFİL OKUMUŞ RSA Kriptosisteminin hızını etkileyen faktörler
The factors affecting speed of the RSA cryptosystem
2012 OSMAN RAŞİT IŞIK Lineer Fonksiyonel Denklemlerin Bernstein Polinomları Ve Rasyonel Fonksiyonlara Dayalı Sıralama Yöntemi İle Çözümleri Üzerine
On The Solutions Of The Linear Functional Equations With The Collocation Method Depends On Bernstein Polynomials And Rational Functions
2012 SENA ÖZEN Zayıf Irg-kapalılar ailesi ve Ig-Açıklar ailesi üzerine
On the family of weakly Irg-closed sets and the family of Ig-open sets
2012 İNAN UTKU TÜRKMEN Indecomposable cycles on a product of curves
Eğrilerin bir çarpımı üzerinde indirgenemez döngüler
2012 SEHER TUTDERE On the asymptotic theory of towers of function fields over finite fields
Sonlu cisimler üzerinde tanımlanan fonksiyon cisimleri kulerinin asimptotik teorisi üzerine
2012 ONUR BAYSAL Stabilized finite element methods for time dependent convection diffusion equations
Zamana bağlı konveksiyon difüzyon denklemleri için kararlı sonlu elemanlar yöntemleri
2012 HANDE GÜNAY AKDEMİR İki seviyeli stokastik taşıma problemlerine çözüm önerileri
Solution proposals for bilevel stochastic transportation problems
2012 HAMDULLAH YÜCEL Adaptive discontinuous Galerkin methods for convection dominated optimal control problems
Konveksiyon ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin uyarlamalı kesintili Galerkin yöntemleriyle çözümü
2012 YUSUF PANDIR Kapak ile sürülen dikdörtgensel kavite'deki akışların çatallanmalarına Reynolds sayısının etkisi
Effect of the Reynolds numbers on flow bifurcations in a lid-driven rectangular cavity
2012 ELİF DEMİR Banach uzayları üzerinde bir buçuk-geçişli ve yerelleştirme operatör cebirleri
Sesquitransitive and localizing operator algebras on Banach spaces
2012 TURHAN KARAMAN Genelleştirilmiş ağırlıklı Morrey uzaylarında bir sınıf altlineer operatörlerin sınırlılığı ve bazı uygulamaları
Boundedness of some classes of sublinear operators on generalized weighted Morrey spaces and some applications
2012 EMİNE KOÇ Genelleştirilmiş türevli asal halkaların değişmeliliği üzerine
On commutativitiy of prime rings with generalized derivation
2012 BURCU NİŞANCI TÜRKMEN ?-Radikal tümlenmiş ve güçlü ?-Radikal tümlenmiş modüller
?-Radical supplemented and strongly ?-Radical supplemented modules
2012 FİKRİ KÖKEN Bazı özel n. mertebeden matrislerin keyfi tamsayı kuvvetlerinin hesaplanması ve uygulamaları
Applications and on computing of arbitrary positive integer powers for some private type of n order matri?ces
2012 KADİR KANAT Q-bernsteın polinomlarının kıng tipli genelleşmelerinin istatistiksel yaklaşım özellikleri
The approximation properties of king type generalizations of q-bernstein operators
2012 NAZLIM DENİZ ARAL Kompleks düzlemin çeşitli bölgelerinde cebirsel polinomların davranışı
Behavior of algebraic polynomials in various regions of the complex plane
2012 CEMAL CENGİZ YILDIRIM Existence problem of almost p-ary perfect and nearly perfect sequences
Yaklaşık p-ary mükemmel ve mükemmele yakın dizilerin varolabilirlik problemi
2012 MUTTALİP ÖZAVŞAR Kuantum uzaylar üzerinde Hopf cebirleri ve diferansiyel hesap
Hopf algebras on quantum spaces and differential calculus
2012 CİHANGİR ÖZEMİR Bazı özel 1+1- ve 2+1-boyutlu evrim tipi denklemlerde integre edilebilme ve simetriler
Integrability and symmetries of some special evolutionary type equations in 1+1- and 2+1-dimensions
2012 ABDULLAH SERDAR KAZANCIOĞLU Laubıe ve genelleştirilmiş fesenko karşılıklılık ilkelerinin ilişkisi üzerine
On the relationship between laubie and generalized fesenko reciprocity principle
2012 TUBA YİĞİT Lineer n-Normlu uzayların tamlamasının ideal yakınsaklık karakterizasyonu
Ideal convergence characterization of the completion of linear n-Normed spaces
2012 FULYA ŞAHİN Grupoidler ve diferensiyellenebilir yapılar
Groupoids and differentiable structures
2012 SULTAN ERDOĞAN DEMİR Monodromy groups of real Enriques surfaces
Gerçel Enriques yüzeylerinin monodromi grupları
2012 DERYA DOĞAN Graflarda Ortalama Örtü Sayısı
Average Covering Number of Graphs
2012 SERKAN KARATAŞ Esnek topolojik yapılar
Soft topological structures
2012 MURAT ŞAT Singüler Dirac operatörünün spektral teorisi
Spectral theory of the singular Dirac operator
2012 FATMA KARAKUŞ Fermi-Walker türevi ve geometrik uygulamaları
Fermi-Walker derivative and geometric applications
2012 ALİ DİNLER Nonplanar slip boundary conditions in rarefied gas flows
Seyreltilmiş gaz akışları için eğrisel yüzeylerde kayma sınır koşulları
2012 BÜLENT NAFİ ÖRNEK Sınırda kesin Schwarz eşitsizliği
A sharp Schwarz inequality on the boundary
2012 DUYGU DÖNMEZ DEMİR Kesirli türevlere sahip sürekli ortamların dinamik analizi
The dynamic analysis of the continuum with the fractional derivatives
2012 FEYZA ESRA ERDOĞAN Dejenere manifoldlarda düzlemsel normal kesitler üzerine
On the planar normal sections in dejenere manifolds
2012 HATİCE TAŞKESEN Doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin matematiksel davranışı
Mathematical behavior of solutions of nonlinear partial differential equations
2012 GÜLDEM YILDIZ Regüler diferansiyel operatörlerin özdeğerleri için asimptotik formüller ve nümerik yaklaşımlar
Asymptotic formulas and numerical approaches for eigenvalues of regular differential operators
2012 MEHMET GÖÇMEN Semi-Riemannian uzaylarında bazı özel eğrilerin geometrisi
The geometry of some special curves in semi-Riemannian spaces
2012 YEŞİM SARAÇ Hiperbolik bir problemde başlangıç şartının optimal kontrolü
Optimal control of the initial position in a hyperbolic problem
2012 MÜBERRA GÜREL Representation numbers for some quadratic forms
Bazı kuadratik formların temsil sayıları
2012 SÜLEYMAN YÜKSEL Taksi uzayda bazı düzgün çokgenler ve çokyüzlüler üzerine
On some regular polygons and polyhedrons in the taxicab space
2012 SEVTAP ÖZIŞIK Fully computable convergence analysis of discontinous galerkin finite element approximation with an arbitrary number of levels of hanging nodes
Süreksiz galerkin metodu için bilinmeyen katsayılardan bağımsız yakınsaklık analizi
2012 ERBİL ÇETİN Zaman skalasında yeni periyodiklik kavramı ve p-laplasyen sınır değer problemlerinin çözümlerinin varlığı
A new periodicity concept and existence solutions of p-laplacian boundary value problems on time scales
2012 TUFAN TURACI Baskınlık sayısı parametreleri ve sezgisel algoritmalar
Parameters of domination number and heuristic algorithms
2012 MURAT KARAKAŞ Genelleştirilmiş fark dizi uzaylarının bazı geometrik özellikleri
Some geometric properties of the generalized difference sequence spaces
2012 SELÇUK ORHAN DEMİREL Otomatik mrg değerlendirmesi ile alzheimer hastalığı tanısı
Diagnosis of alzheimer?s disease by automatic mri inspection
2012 ESRA BETÜL KOÇ ÖZTÜRK Spiral vektör alanları ve uygulamaları
Spiral vector field and its applications
2012 BAŞAK KARPUZ Zaman skalasında dinamik denklemlerin çözümlerinin asimptotik davranışı
Asymptotic behaviour of solutions of dynamic equations on time scales
2012 MEHMET EMİN ŞAN Stokastik parabolik denklemler için yarı grup metodu yaklaşımı
An approximation of semigroups method for stochastic equations
2012 YILMAZ ERDEM (A)(C, ?) toplanabilme metodu için Tauber tipi teoremler
Tauberian theorems for (A)(C, ?) summability methods
2012 MEHMET ÖNDER Reel ve dual uzaylarda regle yüzeylerin Mannheim ofsetleri
Mannheim offsets of ruled surfaces in real and dual spaces
2012 AYŞE ÇİÇEK GÖZÜTOK Fa(K,1)-yapı manifoldunun yarı-simetrik metrik konneksiyonlu invaryant hiperyüzeyleri
Invariant hypersurfaces with semi-symmetric metric connection of Fa(K,1)-structure manifold
2012 NASER MASROURİ Frenet hareketleri ve yüzeyler
Frenet motions and surfaces
2012 UTKU ERDOĞAN Diferensiyel denklemlerin exponentially fitted metodu ile sayısal çözümü üzerine
On the numerical solution of differential equations by exponentially fitted methods
2012 PELİN GÜVEN GEREDELİ Bazı evrimsel denklemlerin çözümlerinin uzun zaman davranışı
Long time behavior of solutions of some evolution equations
2012 VOLKAN SÖZERİ Kapalı Sayılar ve Diziler Üzerine
On The Locken Numbers And Sequences
2012 MUSTAFA SALTAN Yinelemeli fonksiyon sistemi anlamında kendine benzer gruplar
Self-similar groups in the sense of iterated function system
2012 EMRAH EVREN KARA Bazı dizi uzayları arasındaki matris dönüşümleri ve nonkompaktlık ölçüsü
On matrix transformations between some sequence spaces and the hausdorff measure of noncompactness
2012 BÜLENT ALTUNKAYA Küresel konikler ve uygulamaları
Applications of the spherical conics
2012 MEHDİ JAFARİ The generalized Hamilton operators and Lie groups
Genelleştirilmiş Hamilton operatörleri ve Lie grupları
2012 FATİH DOĞAN Genelleştirilmiş kanal yüzeyleri
Generalized canal surfaces
2012 ELİF YAŞAR Harmonik fonksiyonlar üzerine
On harmonic functions
2012 İREM TALASLI Stochastic modeling of electricity prices
Elektrik fiyatlarının stokastik modellemesi
2012 NURGÜL OKUR BEKAR Ödüllü yenileme süreçlerinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi
Investigation of the renewal reward processes by asymptotic methods
2012 GÜLŞAH ÖNER Önermesel modal dilinin farklı semantikleri
Different semantics of the propositional modal language
2012 YASSIR DAOUD Ayrıklaştırma 'splitting' yöntemi ile diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine
Splitting methods for solving differential equations
2012 YAŞAR BOYACI İnterest kategorileri
Categories of interest
2011 HATİCE KUŞAK Geometrik uzaylar ve uygulamaları
Geometric spaces and their applications
2011 SEHER ASLANCI Kovaryant tensörlerin geometrik uygulamaları
Geometric applications of convariant tensors
2011 DİDEM COŞKAN On the perturbation theory for the Schrödinger operator
Schrödinger operatörünün perturbasyon teorisi üzerine
2011 AYDIN SEÇER Ontoloji haritalamada iki parçalı (Bipartite) çizge tabanlı yaklaşım
Bipartite graph based ontology mapping
2011 FATMA ÇİNAR Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankı
Some transformation semigroup's generators and ranks
2011 SALİH TATAR Monoton potansiyel operatörle tanımlanmış eliptik denklem için ters katsayı problemi
The inverse coefficient problem defined with monotone potential operator for elliptic equation
2011 FATİH SULAK Statistical analysis of block ciphers and hash functions
Blok tipi algoritmaların ve özet fonksiyonların istatistiksel analizi
2011 DİLEK BUYRUK On algebraic function fields with class number three
Sınıf sayısı üç olan cebirsel fonksiyon cisimleri üzerine
2011 AYNUR CANIVAR Lineer olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemlerin Taylor-kollokasyon ve Taylor-galerkin yöntemleri ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of the non-linear partial differantial equations with Taylor-collocation and Taylor-galerkin methods
2011 ERHAN DENİZ Kompleks düzlemin bazı alt bölgelerinde tanımlı analitik fonksiyonlar için ünivalentlik kriterleri
Univalence criteria for analytic functions defined in some subdomains of complex plane
2011 HATİCE MUTİ Kapalı bir bölgede doğal taşınımlı Isı ve kütle transferinin kararlılık analizi
Stability analysis of a natural convection heat and mass transfer within a cavity
2011 MAHPEYKER ÖZTÜRK Tam konik metrik ve G-konik metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri ve uygulamaları
Fixed point theorems on complete cone metric and complete G-cone metric spaces and applications
2011 MİNE MENEKŞE YILMAZ Üç parametreye bağlı iki katlı singüler integrallerin yakınsaklığı
The convergence of two dimensional singular integrals depending on three parameters
2011 İLKER AKKUŞ Binom katsayılarının dizisel genelleştirmeleri
The recursive generalization of the binomial coefficients
2011 HÜLYA KADIOĞLU Lie grupları üzerindeki gösterimlerin tanjant demetlere taşınması
Prolongations of representations of lie groups to tangent bundles
2011 MUSTAFA DEDE 3-boyutlu galilean uzayda paralel regle weingarten yüzeyleri üzerine
On the parallel ruled weingarten surfaces in 3-dimensional galilean space
2011 VURAL CAM Drinfeld moular curves with many rational points over finite fields
Sonlu cisimler üzerinde bir çok rasyonel noktası olan drinfeld modüler eğrileri
2011 ÜMİT ZİYA SAVCI 3-boyutlu Öklid uzayında paralel regle weingarten yüzeyler üzerine
On the parallel ruled weingarten surfaces in 3-dimensional Euclid space
2011 AYŞEGÜL KURŞUNLU Bir veri takımından işlev ve türev değeri üretiminde yüksek boyutlu model gösterilim uygulamaları ve sendelenimsizlik yaklaştırımına dayalı tümlevleme
High dimensional model representation applications on the production of the values for a function and partial derivatives from a data set and no fluctuation approximation on univariate integration
2011 SEVDA ÜSKÜPLÜ ALTINBAŞAK Sıradan türevli denklemlerin uzay genişletme ile evrensel bİr biçime dönüştürülmesi ve kesme yaklaştırımları
Transformation of ordinary differential equations into an universal form with space extension, and, its truncating approximations
2011 ADEM CENGİZ ÇEVİKEL Bulanık ve çok amaçlı oyunlara çözüm yaklaşımları
Approaches of solution for fuzzy and multiobjective games
2011 ÖZER TALO Fuzzy sayı dizilerinin cesàro yakınsaklığı ve cesàro çekirdeği üzerine
On the cesàro convergence and cesàro core of sequences of fuzzy numbers
2011 FATMA ÖZTÜRK ÇELİKER Topolojik olarak zengin merkezli banach latislerde maharam operatörleri
On maharam operators on banach lattices with topologically rich center
2011 MAHMUT AKYİĞİT E_v^(n+1), (n+1)-boyutlu yarı Öklid uzayında genelleştirilmiş yarı regle yüzeylerin kesit eğrilikleri
On the sectional curvatures of generalized semi ruled surfaces in (n+1)-dimensional semi Euclidean space, E_v^(n+1)
2011 İLKER İNAM Modüler formlar, eliptik eğriler ve uygulamaları
Modular forms, elliptic curves and their applications
2011 ÖZCAN SERT The couplings of electromagnetic and dirac spinor fields to gravity
Elektromanyetik ve dirac spinör alanlarının gravitasyona bağlanması
2011 ENGİN ÖZKAN Fixed point scheme of the Hilbert scheme under a 1-dimesional additive algebraic group action
Hilbert şemasının belirli bir 1-boyutlu toplamsal cebirsel grup etkisi altındaki sabit nokta şeması
2011 MELTEM EROL Bir sınıf normal diferensiyel operatörler ve bazı spektral problemleri
One class of normal differential operators and some of their spectral problems
2011 NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ F/R formundaki serbest Lie cebirlerinin test rankı
Test rank of free Lie algebras of the form F/R
2011 HAFİZE GÜMÜŞ Fark dizilerinin I-yakınsaklığı ve asimptotik I-denkliği
I-convergence and asymptotic I-equivalence of difference sequences
2011 BERNA BÜLBÜL İkinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin Taylor polinom çözümleri
Taylor polynomial solutions of second-order partial differential equations
2011 NUH DURNA Genelleştirilmiş Rhaly matrislerinin cebirsel ve spektral özellikleri
Algebraic and spectral properties of generalized Rhaly matrices
2011 MEDİHA ÖRKCÜ Bazı integral tipli lineer pozitif operatör dizilerinin genelleşmelerinin yaklaşım özellikleri
The approximation properties of generalizations of some linear positive operator sequences
2011 MURAT GÜZELTEPE Gauss ve kuaterniyon tam sayılarından kuantum kod elde etme
Quantum codes obtained from Gaussian and quaternion integers
2011 ELİF DEMİRCİ Kesirli basamaktan bir diferensiyel denklem üzerine
On a fractional order differential equation
2011 SEMRA KAYA NURKAN Farklı geometrilerde Möbius transformasyonları ve hareketler
Mobius transformations in different geometries and motions
2011 BAYRAM ÇEKİM Klasik ortogonal matris polinomları ve Bessel matris fonksiyonları
Classical orthogonal matrix polynomials and Bessel matrix functions
2011 GİZEM GÜNEL Genelleştirilmiş fuzzy açık kümeleri üzerine
On generalized fuzzy open sets
2011 YAVUZ KESİCİOĞLU ?^3 ve g_5 Hecke gruplarının alt yörüngesel grafları
Suborbital graphs of Hecke groups ?^3 and g_5
2011 GÜLCAN ATICİ Orlicz fonksiyonları yardımıyla tanımlanmış genelleştirilmiş fark dizi uzayları
On generalized difference sequence spaces of defined by Orlicz functions
2011 ENES YILMAZ Neural networks with piecewise constant argument and impact activation
Parçalı sabit argumanlı ve çarpma aktivasyonlu sinir ağları
2011 SERDAR TÜLÜ Vortex dynamics in domains with boundaries
Sınırları olan bölgelerde girdap dinamiği
2011 NİHAN TIRMIKÇIOĞLU ÇINAR Yerel eğrilikli komşu iki lif içeren sonsuz elastik ortamda gerilme analizi
Stress distribution in an infinite elastic body containing two neighboring locally curved fibers
2011 GÜLÇİN MISIR Galile uzayında bazı elastik eğriler
Some elastic curves in Galilean space
2011 MUSTAFA AVCİ Standart olmayan büyüme koşullu eliptik denklemlerin çözümlerinin varyasyonel yaklaşım altında incelenmesi
Existence of the solutions of eliptic equations with nonstandard growth condition via variational approach
2011 BARAN AYDIN Analytical solutions of shallow-water wave equations
Sığ-su dalgalarının analitik çözümleri
2011 ÇAĞRI DEMİR Asal halkaların tek yanlı idealleri üzerinde genelleştirilmiş türevli bazı özdeşlikler
Some identities of prime rings with generalized derivations on one-sided ideals
2011 HAKAN KARAYILAN Değişik yapıdaki metrik uzaylarda fonksiyonların sabit noktaları
Fixed points of functions in certain structure of metric spaces
2011 MERYEM ÇILDIR ?(?2) ve ?(?3) genişletilmiş Hecke grupları ile pozitif tanımlı kuadratik formlar arasındaki ilişkiler
Relationships between ?(?2) and ?(?3) extended Hecke groups and positive definite quadratic forms
2011 ŞULE AYAR ÖZBAL Kafeslerde türev ve genellemeri üzerine
On derivation of lattices and their generalizations
2011 ŞERİFE YILMAZ Kafeslerde indirgenemez elemanlar yardımıyla üretilen T-normlar
T-norms obtained via the irreducible elements in lattices
2011 ASIF YOKUŞ Bazı özel lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin elde edilmesi ve bu çözümlerin karşılaştırılması
Solutions of some nonlinear partial differential equations and comparison of their solutions
2011 NİLAY DURUK MUTLUBAŞ Cauchy problems for a class of nonlocal nonlinear bi-directional wave equations
İki yönlü dalga denklemlerinin yerel ve doğrusal olmayan bir sınıfı için cauchy problemleri
2011 GAMZE YÜKSEL İkinci mertebe lineer kısmi diferansiyel denklemlerin Chebyshev polinom çözümleri
Chebyshev polynomials solutions of second order linear partial differential equations
2011 NURHAN SÖKMEZ Goldie*-tümlenmiş ve Goldie*-Radikal tümlenmiş modüller
Goldie*-supplemented and Goldie*-Radical supplemented modules
2011 FİKRİYE NURAY YILMAZ Space-time discretization of optimal control of Burgers equation using both discretize-then-optimize and optimize-then-discretize approaches
Ayrıklaştırdıktan sonra en iyiıleştirmek ve en iyileştirdikten sonra ayrıklaştırmak yöntemleri kullanılarak, Burgers denklemlerinin optimal kontrol problemlerinin uzay-zaman eş zamanlı ayrıklaştırılması
2011 İLKNUR ATASEVER Zayıf eşlenik duallik ve konveks olmayan optimizasyon
Weak conjugate duality and nonconvex optimization
2011 SEREN BAŞARAN An exploration of affective and demographic factors that are related to mathematical thinking and reasoning of university students
Üniversite öğrencilerinin matematiksel düşünme ve akıl yürütme becerileriyle ilgili duyuşsal ve demografik etmenlerin araştırılması
2011 AYBERK ZEYTİN Algebraic curves, Hermitian lattices and hypergeometric functions
Cebirsel eğriler, Hermisyen kafesler ve hipergeometrik fonksiyonlar
2011 HAKAN KUTUCU Ağ tasarım problemlerinde farklı bağlantılılıkların incelenmesi
The examination of different connectivities on network design problems
2011 İBRAHİM HALİL GÜMÜŞ Pozitif tanımlı matrislerin aritmetik, geometrik ve Heinz ortalamaları üzerine sınırlar
Bounds on arithmetic, geometric and Heinz means of positive definite matrices
2011 ÖZGÜR YILDIRIM Lokal olmayan hiperbolik problemler için kararlı fark şemaları
Stable difference schemes of nonlocal hyperbolic problems
2011 FAHRETTİN ÖZBEY Tesadüfi değişkenlerin sıralı istatistiklerinin bileşik dağılımları
Joint distributions of order statistics of random variables
2011 MİRAÇ ÇETİN FİRENGİZ Tamamlanmamış fıbonaccı ve lucas p-sayıları
Incomplete fibonacci and lucas p-numbers
2011 ÖZLEM DEFTERLİ Modern mathematical methods in modeling and dynamics of regulatory systems of gene-environment networks
Gen-ortam ağlarının düzenleyici sistemlerinin dinamikleri ve modellemesinde modern matematiksel yöntemler
2011 ÜMİT TOTUR Abel ve Cesàro toplanabilme metodları için tauber tipi teoremler
Tauberian theorems for Abel and Cesàro summability methods
2011 HANDAN ÇERDİK YASLAN Electric, magnetic and elastic waves in anisotropic materials
İsotropik olmayan materyallerde elektrik, manyetik ve elastik dalgalar
2011 YUSUF UÇAR B-Spline sonlu eleman yöntemleri ile coupled diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solutions of coupled differential equations with B-Spline finite element methods
2011 ERDAL ÜNLÜYOL Birinci mertebeden çok noktalı normal diferensiyel operatörlerin bazı spektral problemleri
Some spectral problems of multipoint normal differential operators for the first-order
2011 MURAD ÖZKOÇ Güçlü teta-e-sürekli fonksiyonlar üzerine
On strongly theta-e-continuous functions
2011 İSHAK CUMHUR Silindirik halkasal bölgedeki akışkan içerisinde parçacık taşınım modeli ve analizi
Cuttings transport model and its analysis in annular region two cylinders
2011 RECEP ŞAHİN Çok değişkenli hipergeometrik fonksiyonlar
Multivariable hypergeometric functions
2011 NURİ MURAT YAĞMURLU 2-boyutlu kısmi diferansiyel denklemlerin B-splıne sonlu eleman yöntemleri ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of 2- dimensional partial differential equations with B-spline finite element methods
2011 PINAR AYDOĞDU A study on perfect and regular rings
Tam ve düzenli halkalar üzerine bir çalişma
2011 ESRA DALAN YILDIRIM İdeal minimal uzaylar üzerine
On ideal minimal spaces
2011 SALAHATTİN ÖZDEMİR Rad-supplemented modules and flat covers of quivers
Rad-tümlenmiş modüller ve kuiverlerin düz örtüleri
2011 BİROL İBİŞ Kesirli mertebeye sahip diferansiyel-cebirsel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solutions of fractional differential-algebraic equations
2011 ZULFİYYA MAMMADOVA Normal müdahaleli yarı-Markov süreçlerinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi
Investigation of the semi-Markov processes with normal interference of chance by asymptotic methods
2011 ABDÜLKADİR AYGÜNOĞLU Esnek topolojik uzay
Soft topological spaces
2011 GÜL KARADENİZ GÖZERİ Bazı kuvvet serilerinin aritmetik özellikleri ve belirli reel kuadratik sayı cisimlerinin temel birimleri
Arithmetic properties of some power series and fundamental units of certain real quadratic number fields
2011 ŞERİFE KARAKAYA Viskoelastik anizotrop dairesel silindirlerin üç boyutlu stabilite problemleri
Anisotropic circular viscoelastic beams stability problem for the three dimensions
2011 SUAT KARADENİZ Linear codes over the ring F_2+u F_2+v F_2+uv F_2 and their binary images
F_2+u f_2+v f_2+uv f_2 halkası üzerinde tanımlı lineer kodlar ve bu kodların ikili görüntüleri
2011 AYTEKİN BAYRAM ÇIBIK Numerical analysis of a projection-based stabilization method for the natural convection problems
Doğal konveksiyon problemleri için projeksiyon-esaslı kararlılaştırma yönteminin sayısal analizi
2011 MUHAMMED YİĞİDER Kısmi diferansiyel- cebirsel denklemlerin çok değişkenli pade yaklaşımı ile nümerik çözümü
The numerical solution of partial differential-algebraic equations with multivariate pade approximations
2011 İSMET GÖLGELEYEN Jeodezikler için bazı integral geometri problemlerinin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması
Investigation of the solvability and approximate solutions of some integral geometry problems for geodesics
2011 SELCEN YÜKSEL PERKTAŞ Lorentzian hemen hemen parakontakt manifoldların altmanifoldları ve biharmoniklikleri
Submanifolds of Lorentzian paracontact manifolds and their biharmonicities
2011 NESLİHAN UYANIK Analitik fonksiyonların bazı alt sınıfları için katsayı tahminleri
Coefficients estimates for some subclasses of analytic functions
2011 ASLI GÜÇLÜKAN İLHAN Obstructions for constructing G-equivariant fibrations
G-ekuvaryant liflemeler üretmenin engel teorisi
2011 OKAN AÇIKSÖZ Dinamik topolojik lojiklerin ifade güçleri
Expressivity of dynamic topological logics
2011 YASİN ÜNLÜTÜRK 3-boyutlu Minkowski uzayında paralel regle Weingarten yüzeyler üzerine
The parallel ruled Weingarten surfaces in 3-dimensional Minkowski space
2011 MEHMET ÖZDEMİR Automorphism group and subfields of the generalized giulietti-korchmáros function field
Genelleştirilmiş gıulıettı-korchmáros fonksiyon cisminin otomorfizma grubu ve altcisimleri
2011 ŞEYHAN ŞAHİN The structural properties of linear matrix inequalities
Doğrusal matris eşitsizliklerinin yapısal özellikleri
2011 ERKAN MURAT TÜRKAN On the index of fixed point subgroup
Sabit nokta altgrubunun indeksi üzerine
2011 UFUK ÖZTÜRK Kongrüansların diferensiyel geometrisi
Differential geometry of congruences
2011 İNCİ ÇİLİNGİR SÜNGÜ Kapalı bölgede duvar hareketli akış ve doğal taşınımlı ısı geçişinin sayısal çözümü
Numerical solution of cavity driven flow and natural convection heat transfer problem in a 2d cavity
2011 ÖZGE ÖZTEKİN Serbest Lie cebirlerinin otomorfizm gruplarının üreteçleri ve sunumları
Generating sets and presentations of automorphism groups of free Lie algebra
2011 OĞUZ YAYLA On decoding interleaved Reed-solomon codes
Geçmeli Reed-solomon kodlarının çözümlenmesi üzerine
2011 BEYZA BİLLUR İSKENDER Histerisis yapısına sahip olan sistemler için kontrol tasarımları
Control designs for systems that have hysteresis structure
2011 GÜLŞAH SALTIK AYHANÖZ Analitik fonksiyonların integral operatörlerinin bazı özellikleri
Some properties of integral operators of analytic functions
2011 ÖZLEM AK GÜMÜŞ Kararlılık üzerine Allee etkisi
Allee effect on the stability
2011 MUSTAFA DEVRİM KABA On the arithmetic of fibered surfaces
Lifli yüzeylerin aritmetiği üzerine
2011 SEZER SORGUN Ağırlıklı grafların spektral yarıçapı için sınırlar
Bounds for the spectral radius of weighted graphs
2011 HÜSEYİN TUNA Simetrik operatörlerin indis defekt ve genişleme teorisi
Indices defect and extension of symmetric operators theory
2011 HAMİ SERCAN GÜRAĞAÇ Equivariant vector fields on three dimensional representation spheres
Üç boyutlu temsil kürelerinde ekuvaryant vektör alanları
2011 CEREN SULTAN ELMALI Wallman tip kompaktlaştırmalar üzerine
On the Wallman type compactifications
2011 FİLİZ ÇITAK Kesişimsel esnek gruplar ve halkalar
Intersection soft groups and rings
2011 ERSİN ASLAN Çizgelerin isoperimetrik sayısı üzerine
On the isoperimetric number of graphs
2011 NECMETTİN AĞGEZ Nonlocal boundary value hyperbolic problems involving integral conditions
İntegral şartı içeren local olmayan hiperbolik sınır- değer problemleri
2011 DERYA ALTINTAN An extension to the variational iteration method for systems and higher-order differential equations
Varyasyonal iterasyon metodunun sistemler ve yüksek dereceli diferensiyel denklemler için genişletilmesi
2011 ZEKİYE İNANÇ DEMİRTAŞ Lıe grupları üzerindeki afin kontrol sistemleri için bir kontrol edilebilirlik karakterizasyonu
A controllability characterization for affine control systems on lie groups
2011 ŞEHMUS FINDIK Serbest Lie cebirlerinin dış otomorfizmleri
Outer automorphisms of free Lie algebras
2011 ANIL BURCU ÖZYURT SERİM Cebirsel Riccati denklemlerinin nümerik çözümleri
Numerical solutions of algebraic Riccati equations
2011 ÖZGE SEZGİN ALP Continuous time mean variance optimal portfolios
Sürekli zaman beklenen değer varyans optimal portföyleri
2011 VEDAT ŞİAP M-spotty Rosenbloom-Tsfasman ağırlık sayacı için MacWilliams özdeşlikleri
The MacWilliams identities for m-spotty Rosenbloom-Tsfasman weight enumerator
2011 ALİ HİKMET DEĞER ?_0 (n) grubunun alt yörüngesel graflarındaki q ? köşeli minimal uzunluklu eğriler
Curves of minimal length with q ? vertex on suborbital graphs of the group ?_0 (n)
2011 YILMAZ GÜNDÜZALP Çarpım submersiyonlarının geometrisi üzerine
On the geometry of product submersions
2011 MUSTAFA DEMİRCİ Bir genelleştirilmiş Sturm-Liouville probleminin incelenmesi
Investigation a generalized of Sturm-Liouville problem
2011 EMRE EROĞLU Dalga kılavuzları boyunca geçici sinyallerin transferi
Transferring of transient signals waveguides
2011 GÖKHAN YILDIZ Yakınımsı uzayların doku uzaylarına genellemesi
Generalization of proximity spaces to textures
2011 OSMAN KELEKCİ Sonlu yarı grup sınıflarının rank özellikleri
Rank properties of finite semigroup classes
2011 HALE GONCE KÖÇKEN Şebeke analizlerine bulanık yaklaşımlar
Fuzzy approaches to network analysis
2011 SERKAN DEMİRİZ Bazı yeni paranormlu fark dizi uzayları ve geometrik özellikleri üzerine
On some new paranormed difference sequence spaces and their geometric properties
2011 CENNET ESKAL Serbest Lie cebirlerinde otomorfik denklik
Automorphic equivalence for free Lie algebras
2011 SEYDİ BATTAL GAZİ KARAKOÇ Sonlu elemanlar yöntemi ile modifiye edilmiş eşit genişlikli dalga denkleminin sayısal çözümleri
Numerical solutions of modified equal width wave equation with finite elements method
2011 FATMA SAĞSÖZ Multivalent fonksiyonların bazı alt sınıfları
Some subclasses of multivalent functions
2011 FATMA KANCA Non-local sınır koşullu parabolik denklemler için ters problemler
The inverse problems for the parabolic equations with non-local boundary conditions
2010 FİLİZ ERTEM KAYA En de Terquem ve Joachimsthal tipinden toremler
Terquem ve Joachimsthal type theorems in En
2010 FATMA BOZKURT Popülasyon modellerinde diferensiyel ve fark denklemleri için kararlılık analizi
Stability analysis for differential and difference equations in population models
2010 SIDDIKA ÖZKALDI Tensör çarpım yüzeyleri ve Lie grupları
Tensor product surfaces and Lie groups
2010 MELTEM ALTUNKAYNAK Mathematical models and methods of wave theory
Dalga teorisinin matematiksel metodları ve modellemesi
2010 A. TUĞBA GÜROĞLU W-supplemented modules
W-tümlenmiş modüller
2010 HAMDİYE CAN YILMAZ Laguerre geometrisinin benzerlik geometrisi olarak incelenmesi üzerine
A study of Laguerre geometry as the similarity geometry
2010 HALİS BİLGİL Sektörel kavitelerdeki 2-d navier-stokes denkleminin çözüm hareketlerinin çatallanmaları
Bifurcations of solution of 2-d navier-stokes equation in the sectorial cavities
2010 TİNA BEŞERİ SEVİM Çizgelerde tepe birleştirilmişlik sayısı üzerine
Vertex-connectivity number on graphs
2010 YONCA DİNLER Çizgelerde ayrıt birleştirilmişlik sayısı üzerine
Edge connectivity number on graphs
2010 BERAN PİRİNÇÇİ Weyl-Otsuki uzaylarında bazı özel eğrilerin incelenmesi
Investigation of some special curves in Weyl-Otsuki spaces
2010 DUYGU VARGÖR Graflarda baskınlık ve ortalama baskınlık sayısı
Domination and medium domination number in graphs
2010 OĞUZHAN DEMİREL Hiperbolik geometrinin Poincaré yuvar modeli üzerine
On the Poinacré ball model of hyperbolic geometry
2010 BARIŞ BÜLENT KIRLAR Elliptic curve pairing-based cryptography
Eliptik eğri eşleme tabanlı kriptografi
2010 ELİF MEDETOĞULLARI On the tight contact structures on Seifert fibred 3-manifolds with 4 singular fibers
Seifert manifoldlardaki tayt kontakt yapilar uzerine
2010 BAŞAK AKTEKE ÖZTÜRK New approaches to desirability functions by nonsmooth and nonlinear optimization
Çekicilik fonksiyonlarına pürüzlü ve doğrusal olmayan optimizasyon yöntemleri ile yeni yaklaşımlar
2010 SÜLEYMAN EDİZ Graflarda parçalanışlı üstünlük sayıları üzerine
On stratified domination numbers in graphs
2010 ZEYNEP NİLHAN GÜRKAN Entanglement and topological soliton structures in Heisenberg spin models
Heisenberg spin modellerinde dolaşıklık ve topolojik soliton yapıları
2010 TEVFİK ŞAHİN Galile uzayında uzaklık fonksiyonu, dayanak fonksiyonu ve tekillikleri
Distance function, height function in Galilean space and their singularities
2010 ERGÜL TÜRKMEN Radikal tümlenmiş ve eş sonlu radikal tümlenmiş modüllerin karakterizasyonları
Characterizations of radical supplemented and cofinitely radical supplemented modules
2010 HÜSEYİN ALTUNDAĞ Inverse Sturm-Liouville systems over the whole real line
Reel eksen üzerinde tanımlanmış ters Sturm-Liouville sistemleri
2010 ADİL HUSEYNOV Yarı-sonsuz zaman skalaları üzerinde Sturm-Liouville operatörü
The Sturm-Liouville operator on semi-infinite time scales
2010 ALİ YAKAR Lineer olmayan fraksiyonel diferansiyel denklemler için kuasilineerizasyon metodu
Quasilinearization method for nonlinear fractional differential equations
2010 ERDİNÇ DÜNDAR Çift dizilerde I- yakınsaklık üzerine
On I-convergence of double sequences
2010 REZAN SEVİNİK ADIGÜZEL On the Q-analysis of Q-hypergeometric difference equation
Q-hipergeometrik fark denkleminin Q-analizi üzerine
2010 HASRET YAZARLI Halkalar üzerinde bazı genelleştirmeler
Some generalizations on rings
2010 İLKAY ARSLAN GÜVEN Dual küresel eğriler ve regle yüzeyler
Dual spherical curves and ruled surfaces
2010 SEDAT AKLEYLEK On the representation of finite fields
Sonlu cisimlerin gösterimi üzerine
2010 YURDAL SEVER Çift indisli diziler için çekirdek teoremleri
Core theorems for double sequences
2010 MEHMET KURT Bandpass probleminin analizi ve çözüm algoritmaları
Analysis and solution algorithms for the Bandpass problem
2010 MURAT OLGUN Self adjoınt olmayan matris katsayılı Sturm-Liouvılle operatörleri
Non self adjoint Sturm-Liouville operators with matrix coefficients
2010 İSA YILDIRIM Asimptotik genişlemeyen dönüşümlerin ortak sabit noktaları için yeni yaklaşım metotları
New approach methods for common fixed points of asymptotically nonexpansive mappings
2010 NEJLA ALTAY Sıradan türevli denklemlerin sayısal çözümünde yüksek boyutlu model gösterilimi değişmezlik ölçeni eniyilemesi
Optimization of high dimensional model representation constancy measurer in the numerical solution of ordinary differential equations
2010 GÜLCAN KEKEÇ Cebirsel katsayılı bazı boşluk serileri ve Liouville sayıları
On some gap series with algebraic coefficients and Liouville numbers
2010 SERKAN İLTER Düzgün olmayan sistemler için optimal kontrol problemleri
Optimal control problems of nonsmooth systems
2010 YAVUZ UĞURLU Bazı lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin periyodik dalga çözümleri
Periodic wave solutions of some nonlinear partial differential equations
2010 FADİME DİRİK Bögel sürekli fonksiyonlar için A-istatistiksel yaklaşım
A-statistical approximation for Bögel-continuous functions
2010 MÜGE ÖZLEM TUZCUOĞLU Bir sınıf ikinci mertebe quasi lineer diferansiyel denklemler için farklı tipte problemlerin incelenmesi
The investigation of different types of problems for a class of second order quasi-linear differential equations
2010 AYSUN TEZEL ÖZTURAN A semismooth newton method for generalized semi-infinite programming problems
Genelleştirilmiş yarı sonsuz optimizasyon problemleri için yarı düzgün newton yöntemi
2010 HAYDAR ALICI A general pseudospectral formulation of a class of sturm-liouville systems
Sturm-lıouvılle sistemlerinin bir sınıfı için genel bir sanki-spektral formülasyon
2010 VEYİS TURUT Kesirli diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solutions of differential equations of fractional order
2010 GÖKHAN GÖKDERE Aynı dağılımlı olmayan kesilmiş tesadüfi değişkenlerin sıralı istatistiklerinin dağılımları
Distributions of order statistics of nonidentically distributed truncated random variables
2010 KÜRŞAT HAKAN ORAL Modüller ve asal alt modülleri
Modules and its prime submodules
2010 YUSUF DOĞRU Bir manifold üzerinde farklı koneksiyonlara göre semi-simetri şartları
The conditions of semi-symmetry with respect to the different connections on a manifold
2010 İSMAİL GÖK Kontak geometride yüzeyler teorisi
Surfaces theory in contact geometry
2010 ZEHRA YÜCEDAĞ Değişken üstlü Lebesgue Sobolev uzaylarında nehari manifold yaklaşımı ve mountain pass teoremini kullanarak p(x) -Laplace denklemlerin çözümleri
Solutions to the p(x)- Laplacian equations in variable Lebesgue Sobolev spaces by using nehari manifold approach and mountain pass theorem
2010 CENGİZ ERDÖNMEZ Mathematical modeling and stress analysis of wire ropes under certain loading conditions
Belirli koşullar altında tel halatların matematik modellenmesi ve gerilim analizi
2010 AYHAN DİL Zeta fonksiyonları, özel bazı polinom aileleri ve genelleştirmeleri üzerine
Zeta functions, families of some special polynomials and their generalization
2010 SELDA ÇALKAVUR Simetrik dizaynlar, kodlar ve sır paylaşım şemaları üzerine bir çalışma
2010 ERGÜN YAŞAR GLq,j(1/1) kuantum süper grubunun diferansiyel geometrisi
Differential geometry of the quantum supergroup GLq,j(1/1)
2010 MESERET TUBA GÜLPINAR Dördüncü mertebeden bazı rasyonel fark denklemlerinin çözümlerinin kararlılığı, periyodikliği ve sınırlılığı üzerine
On stability, periodicity and boundedness of some fourth order rational difference equations' solutions
2010 GÖKŞEN BACAK TURAN Graflarda zedelenebilirlik ölçümleri
Vulnerability parameters in graphs
2010 HAVA YEŞİM AY DEĞİRMENCİ Topolojik grupların örtü grupları ve lokal topolojik gruplar
Covering groups of topological groups and local topological groups
2010 AYHAN ERCİYES Topolojik kategorilerde sıfır boyutlu objeler
Zero dimensional objects in topological categories
2010 DEMET PARLAK SÖNMEZ Serbest Lie cebirlerinin endomorfizmlerinin sabit noktaları ve sabit nokta alt cebirleri
Fixed points of endomorphisms of free Lie algebras and fixed point subalgebras
2010 MELİH GÖCEN Rasyonel çekirdekli integral operatörler
Integral operators with rational kernels
2010 OSMAN KEÇİLİOĞLU Hiperyüzeylerin ikinci dereceden tanjant demetlere taşınması
Prolongations of hypersurfaces to tangent bundles of order two
2010 MUSTAFA KAYIKÇI Genelleştirilmiş Riesz fark dizi uzaylarının bazı topolojik ve geometrik özellikleri
Some topological and geometric properties of generalized Riesz difference sequence spaces
2010 ORHAN SÖNMEZ Transformasyon yarı gruplarındaki potent elemanlar
Potent elements in semigroups of transformations
2010 DENİZ TOKAT Kapanış uzayları kategorisinde ayrılma aksiyomları
Separation properties in the category of closure spaces
2010 RAZİYE MERT Qualitative behavior of solutions of dynamic equations on time scales
Zaman skalaları üzerinde dinamik denklemlerin çözümlerinin kalitatif davranışı
2010 SEVİN GÜMGÜM The dual reciprocity boundary element method solution of fluid flow problems
Karşılıklı sınır elemanları metodu ile akışkanlar mekaniği problemlerinin çözümü
2010 E. TUĞBA AKYÜZ Ax=f problemi ve Hadamard matrisleri
Ax=f problem and Hadamard matrices
2010 ÖZCAN KASAL Model theory of derivation spaces
Türev uzaylarının modeller kuramı
2010 AHMET GÖKDOĞAN Ginzburg-Landau modeli ve varyasyonları
Ginzburg-Landau model and its variants
2010 ALPER KORKMAZ Bazı tek boyutlu kısmi türevli diferensiyel denklemlerin b-spline diferensiyel quadrature metotları ile sayısal çözümleri
Numerical solutions of some partial differential equations using b-spline differential quadrature methods
2010 KEZİBAN TAŞ Regüler ve singüler diferensiyel operatörler için iki spektruma göre ters problem
Inverse problem with respect to two spectra for regüler and singular differential operators
2010 SELMA ALTUNDAĞ Orlicz fonksiyonları tarafından tanımlanan genelleştirilmiş istatistiksel yakınsak dizi uzayları ve istatistiksel asimptotik denk diziler
The generalized statistical convergent sequence spaces defined by Orlicz functions and statistical asymptotically equivalent sequences
2010 SEBAHAT EBRU DAŞ Bazı fark denklemlerinin kararlılığı, periyodikliği ve sınırlılığı üzerine
Boundedness, periodicity and stabilitiy of some difference equations
2010 ZEKERİYA USTAOĞLU Transport denklemi için bazı ters problemlerin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması
Investigation of the solvability and approximate solutions of some inverse problems for transport equation
2010 SÜLEYMAN GÜLER P-tümleyen altmodüller
P-suplemenet submodules
2010 FİKRET GÖLGELEYEN Poisson parantezi içeren kinetik denklemler için bazı ters problemlerin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması
Investigation of solvability and approximate solution of some inverse problems for the kinetic equations which include Poisson brackets
2010 MELTEM ÖZGÜL Suzuki 2-groups
Suzuki 2-grupları
2010 ENGİN YENER Bitümlü sıcak karışımlar için yeni bir işlenebilirlik yönteminin araştırılması
Investigation of a new workability method for hot mix asphalts
2010 ERHAN GÜLER 3-boyutlu Minkowski uzayında light-like üreteç eğrili time-like helisoidal ve dönel yüzeyler
Time-like helicoidal and rotational surfaces with light-like profile curve in three dimensional Minkowski space
2010 ESRA ŞENGELEN SEVİM Bazı özel Riemann uzaylarında sonsuz küçük dönüşümler
Infinitesimal transformations on some special Riemannian spaces
2010 ÖMÜR DEVECİ Sonlu polyhedral ve binary polyhedral gruplardaki k-nacci dizileri
k-nacci sequences in finite polyhedral and binary polyhedral groups
2010 NİHAL YOKUŞ Sınır koşulları spektral parametreye kuadratik bağımlı Sturm-Liouville operatörlerinin spektral teorisi
Spectral theory of Sturm-Liouville operators with boundary conditions depending quadratically on the spectral parameter
2010 AYŞE ZEYNEP AZAK R^13, üç boyutlu Minkowski uzayında null paralel p-equidistant regle yüzeyler
Null parallel p-equidistant ruled surfaces in three dimensional Minkowski space R^13
2010 MELİKE KARTA Diferansiyel denklemlerde çözümlerin kararsızlığı ve periyodik çözümlerin varlığı
Instability of the solutions and existence of the periodic solutions in differential equations
2010 YILDIRAY KESKİN Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin indirgenmiş diferensiyel dönüşüm yöntemiyle çözülmesi
Solving partial differential equations by the reduced differential transform method
2010 FERAY HACIVELİOĞLU Koaksiyel dalga kılavuzundaki çeşitli türden süreksizliklerin Wiener-Hopf analizi
Wiener-Hopf analysis of different kinds of discontinuities on coaxial waveguide
2010 MUSTAFA TOPKARA Exotic smooth structures on non-simply connedted 4-manifolds
Basit bağlantılı olmayan 4 boyutlu manifoldlar üzerinde egzotik düzgün yapılar
2010 ALİ AYTEKİN Lie-Rinehart cebirlerin çaprazlanmış modülleri
Crossed modules of Lie-Rinehart algebras
2010 AHMET SİNAN ÖZKAN Süreksiz katsayılı sturm-liouville operatörü için düz ve ters spektral problemler
Direct and inverse spectral problems for the sturm-liouville operator with discontinuous coefficient
2010 ŞENER AĞALAR Güç sistemlerinin dalgacık tanım kümesinde diferensiyel denklemler kullanılarak modellenmesi
Power system modelling with using differential equations at wavelet domain
2010 ÖZGÜR KALKAN Weingarten yüzeyleri üzerine
On Weingarten surfaces
2010 DERYA ÇELİK Sonsuz boyutlu Clifford cebirleri
Infinite dimensional Clifford algebras
2010 SERMİN ÖZTÜRK Sıçramalı gecikmeli denklemlerin çözümlerinin salınımlılık davranışı
Oscillatory behaviour of solutions of impulsive delay equations
2010 KEREM KAŞKALOĞLU Some generalized multipartite access structures
Bazı genelleştirilmiş çokpartili erişim yapıları
2010 TURHAN KÖPRÜBAŞI Sınır koşullarında spektral parametre bulunan non-selfadjoint fark operatörlerinin spektral analizi
Spectral analysis of non-selfadjoint difference operators with spectral parameter in boundary conditions
2010 ÖZGE ÖZER DALMANOĞLU Q-Kantorovich tipli lineer pozitif operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of q-Kantorovich type linear positive operators
2010 BAHAR DEMİRTÜRK Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizileri ve bazı uygulamaları
Generalized Fibonacci and Lucas sequences and their appications
2010 CELALETTİN KAYA On the problem of lifting fibrations on algebraic surfaces
Cebirsel yüzeyler üzerindeki liflenmeleri kaldırma problemi hakkında
2010 ABDULLAH SAİD ERDOĞAN Belirsiz bir kontrol fonksiyonlu parabolik ters problemlerin sayısal çözümü
Numerical solution of parabolic inverse problems with an unknown source function
2010 NURAY BOZKAYA Application of the boundary element method to parabolic type equations
Sınır elemanlar yönteminin parabolik denklemlere uygulanışı
2010 MUSTAFA HAKAN GÜNTÜRKÜN Using tropical degenerations for proving the nonexistence of certain nets
Tropik dejenerasyon yöntemi kullanılarak belirli netlerin olmadığının kanıtlanması
2010 NAZİFE ERKURŞUN Convergence of Lotz-Raebiger nets on Banach spaces
Banach uzayları üzerindeki Lotz-Raebiger netlerinin yakınsaklığı
2010 MUSTAFA AŞCI Toeplıtz matrisleri ve rekürans bağıntıları
Toeplitz matrices and recurrence relations
2010 İLKNUR KUŞBEYZİ Lineer olmayan sıradan diferansiyel denklemlerle modellenen dinamik sistemlerde kararlılık, dallanma, normal form analizi, kesin ve yaklaşık korunan büyüklükler
Stability, bifurcation, normal form analysis, exact and approximately conserved quantities in dynamical systems modeled by nonlinear ordinary differential equations
2010 BELGİN ÖZER Grup tanımlayan yarıgrup takdimleri ve adian grafikleri
Semigroup presentations that define groups and adian graphs
2010 DENİZ UÇAR Zaman skalasında bazı kısmi dinamik denklemlerin salınımlılığı üzerine
On oscillation of some partial dynamic equations on time scales
2010 MUSTAFA BAHŞİ Diziler ve bazı özel matrislerin özellikleri
Sequences and properties of some special matrices
2010 MURAT KİRİŞCİ Genelleştirilmiş fark matrisi ve klasik dizi uzayları
Generalized difference matrix and classical sequence spaces
2010 ERKAN ÇİMEN Gecikme parametresi içeren singüler pertürbe sınır değer probleminin sonlu fark metodu ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of finite difference methods for singularly perturbed delay differential equation of boundary value problem
2010 GÜLCAN ÖZKUM Beşinci mertebeden (1+1)-boyutta integre edilebilir evrim denklemlerinin sınıflandırılması
Classification of fifth order integrable evolution equations in (1+1)-dimensions
2010 JETA ALO Riemann-Otsuki uzaylarında bazı özel eğrilerin tanımı ve incelenmesi
Investigation of some special curves in Riemann-Otsuki spaces
2010 MUSTAFA KEMAL BERKTAŞ Sonlu ulaşılabilir kategorilerde pür injektiflik
Pure injectivity in finitely accessible categories
2010 KORHAN GÜNEL Zeki öğretim sistemlerinde öğrenci değerlendirme modelleri üzerine
On student evaluation modelling in intelligent tutoring systems
2010 METİN KOÇ Sonlu sırakoruyan döşümlerin yarıgrubunun orbitleri
Orbits in finite semigroups of order preserving transformations
2010 HANDAN YILDIRIM 3-boyutlu Lorentz uzayında uzay hareketleri ve holditch-tipi teoremler
Spatial motions and the holditch-type theorems in 3-dimensional Lorentzian space
2010 ORHAN DAĞDEVİREN Telsiz duyarga ağlarında dağıtık uygulamalar için küme ve omurga tabanlı iletişim mimarileri
Cluster and backbone based communication architectures for distributed applications in wireless sensor networks
2010 OĞUL ESEN Fiber bundles, diffeomorphism groups and plasma dynamics
Lif demetleri, difeomorfizmalar grubu ve plazma dinamiği
2009 MURAT SAVAŞ Hiperpolik ve küresel uzaylarda simplekslerin ayrıt uzunluklarına bağlı hacimleri
The schlafli differential formula based on edge lenghts of simplices in the hiperpolic and spherical spaces
2009 KIVANÇ ERSOY Centralizers of finite subgroups in simple locally finite groups
Basit yerel sonlu gruplarda sonlu altgrupların merkezleyenleri
2009 ASLI PEKCAN Characteristic lie algebra and classification of semi-discrete models
Karakteristik lie cebiri ve yarı-ayrık modellerin sınıflandırılması
2009 MUHAMMET KURULAY Zaman-kesirli mertebeli non-lineer kısmi türevli diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Zaman-kesirli mertebeli non-lineer kismi türevli diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri
2009 TURGUT YELOĞLU Lineer hiperbolik bir problemde final kriterinden kaynak terimlerinin eşzamanlı belirlenmesi
Simultaneous determination of source terms from final criteria in a linear hyperbolic problem
2009 ÖZNUR MUT SAĞDIÇOĞLU On finite groups admitting a fixed point free Abelian operator groups whose order is a product of three primes
Mertebesi üç asal sayının çarpımı olan Abelyen grupları sabit noktasız operator grubu kabul eden sonlu gruplar
2009 ALPER ODABAŞ GAP (grup, algoritma ve programlama) ile cebirler üzerinde çaprazlanmış modüller
Crossed modules of algebras with GAP (group, algorithm and programming
2009 EYLEM GÜZEL KARPUZ Geometrik metotlar altında kelime problemi ve sonuçları
The word problem and its results under geometric methods
2009 ELİF YILMAZ Open book decompositions of links of quotient surface singularities
Bölüm yüzey tekilliklerinin düğümlerinin açık kitapları
2009 FIRAT EVİRGEN Optimizasyon problemlerinin durum denklemleri ile optimum değerlerinin araştırılması
Investigating optimum values of optimization problems with state space approach
2009 EMRULLAH YAŞAR Oluşum türü denklemlerin yerel ve yerel olmayan yeni korunum kanunları
New local and nonlocal conservation laws for evolution type equations
2009 BAHAR UYAR DÜLDÜL İki yüzeyin arakesit eğrisi için bazı karakterizasyonlar
Some characterizations for the intersection curve of two surfaces
2009 AYDIN KARAKOCA Çok değişkenli lineer olmayan modellerde genetik algoritma
Genetic algorithm in multivariate nonlinear models
2009 EMEL YAVUZ DUMAN Harmonik yalınkat fonksiyonlar
Harmonic univalent functions
2009 FİGEN ÖZPINAR Bazı kısmi fark denklemlerinin salınımlılığı üzerine
On the oscillation of some partial difference equations
2009 MEHMET CEVRİ Birleşik Bayes model seçimi ve gürültülü sinüzoidallerin kestirimi
Joint Bayesian model selection and estimation of noisy sinusoidals
2009 ESER GÜRSEL ÇAYLAK Topolojik ve ideal topolojik uzaylarda süreklilik ve uzay çeşitleri üzerine bir çalışma
A study on types of continuity and space in topological and ideal topological spaces
2009 HATİCE ESRA ÖZKAN Log-harmonik yalınkat fonksiyonlar
Log-harmonic univalent functions
2009 AYNUR ÇÖL Bir sınıf Dirac denklemler sistemi için saçılma teorisinin ters problemi
Inverse problem of scattering theory for a class of Dirac equations systems
2009 EBRU DİNÇSOY ABDULLAHOĞLU Ön gerilmeli tabakalarla örtülü ön gerilmeli yarı düzleme sabit hızla hareket eden yükün dinamik etkisi
Dynamical response to the moving load of a pre-strained system comprising substrate and covering layers
2009 HAVVA DÖNMEZ Dirichlet serileri ve bazı özel üreteç fonksiyonların araştırılması
Dirichlet series and research on some special generating functions
2009 FATMA ALTUNBULAK AKSU Essential cohomology and relative cohomology of finite groups
Sonlu grupların esas kohomolojisi ve göreceli kohomolojisi
2009 ELİF SAYGI Results on LCZ sequences and quadratic forms
LCZ dizileri ve quadratik formlar üzerine sonuçlar
2009 MURAT ERŞEN BERBERLER Sırt çantası problem türleri ve uygulamaları
Knapsack type problems and applications
2009 SİBEL SULAR Kenmotsu manifoldlar ve bunların bazı altmanifoldları
Kenmotsu manifolds and their some submanifolds
2009 KERİM BEKAR L-fuzzy reel doğru üzerinde metrik
Metric on l-fuzzy real line
2009 HAKAN ÖZTÜRK Hemen hemen ?-kosimplektik (?,?,?)-uzayları
Almost ?-cosimplectic (?,?,?)-spaces
2009 NİDA PALAMUT KOŞAR Bir sınıf ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için saçılma teorisinin ters problemi üzerine
On inverse problem of scattering theory for a second- degree diferantial equation
2009 CEM KOŞAR Yaklaşım teorisinde bazı ekstremal polinomlar ve özellikleri
Some extremal polynomials and its properties in approximation theory
2009 UĞUR ŞAHİN Bulanık tekil sistemlerin kararlığı ve ekonomik uygulamaları
Stability of fuzzy descriptor system and economical application
2009 ARZU ERDEM Parabolik ters problemlerde girdi-çıktı operatörlerinin monotonluk yapısı ve ilgili fonksiyonellerin frechet diferansiyellenebilirliği ile lipschitz sürekliliği
Monotonicity of input-output operators in inverse parabolic problems and frechet differentiability with lipschitz continuity of related functionals
2009 HEYSEM İSTANBULLU Maksimum akış problemi, görüntü taşınımı, saklanması ve çağrımı için bir algoritma
An algorithm for maximum flow problem, image transfer, storage and retrieval
2009 CELAL CEM SARIOĞLU Combinatorics and topology of conic-line arrangements
Konik-doğru düzenlemelerinin topolojisi ve katışımı
2009 HATİCE ESRA ÖZKAN Log-harmonik fonksiyonlar
Log-harmonic functions
2009 MELTEM ADIYAMAN Numerical solutions of linear and nonlinear eigenvalue problems using Taylor's decomposition method
Taylor ayrışma metodu kullanımı ile doğrusal ve doğrusal olmayan özdeğer problemlerinin sayısal çözümleri
2009 NESRİN GÜLER Çok değişkenli katlı parçalanmış lineer model altında tahmin
Estimation under multivariate multiple partitioned linear model
2009 SALİM CEYHAN Genelleştirilmiş Douglas metrikli kropina uzayları
Kropina spaces with a generalized Douglas metric
2009 CUMA BOLAT Lorentz uzaylarında bessel diferensiyel operatörüne karşılık gelen maksimal ve kesirli maksimal operatörlerin sınırlılığı
The boundedness of the maximal and fractional maximal operators associated with the bessel differential operator in Lorentz spaces
2009 ALİ ÇEVİK Matris ortogonal polinomlarının ve matris fonksiyonlarının bazı özellikleri
Some properties of matrix orthogonal polynomials and matrix functions
2009 CEMİL BÜYÜKADALI Periodic solutions and stability of differential equations with piecewise constant argument of generalized type
Genel tipteki parçalı sabit argumanlı diferensiyel denklemlerin periyodik çözümleri ve kararlılığı
2009 SEVDA KARAKUŞ Pozitif lineer operatörlerin eş-istatistiksel yakınsaklığı ve Korovkin tipi teoremler
Equi-statistical convergence of positive linear operators and Korovkin type theorems
2009 SEVDA SAĞIROĞLU PEKER Genelleştirilmiş topolojilerde bazı yeni sonuçlar
Some new results for generalized topologies
2009 SERAP KEMALİ Soyut konveks fonksiyonlar ve hermite-hadamard tip eşitsizlikler
Bstract convex functions and hermite-hadamard type inequalitie
2009 CUMALİ YILDIRIM sasakiyan manifoldlarinin lightlike altmanifoldlari üzerine
On the lightlike submanifolds of indefinite sasakian manifolds
2009 MEHMET EMİR KÖKSAL Hiperbolik diferensiyel denklemleri için iki adımlı fark şemaları
Two-step difference schemes for hyperbolic differential equations
2009 BURCU SİLİNDİR YANTIR Integrable systems on regular time scales
Düzgün zaman skalasında integre edilebilir sistemler
2009 SELİN ÇENBERCİ Ax2+Bm=yn diopantıne denklemi ve Terai konjektürü üzerine
On the Ax2+Bm=yn diophantine equation and Terai conjecture
2009 EDA YÜLÜKLÜ Taylor serlerine dayanan yaklaşık yöntemler üzerine bir çalışma
A study on approximation methods based on Taylor series
2009 SÜREYYA ÖZÖĞÜR AKYÜZ A mathematical contribution of statistical learning and continuous optimization using infinite and semi-infinite programming to computational statistics
İstatistiksel öğrenme ve sürekli optimizasyon yöntemlerinıin sonsuz ve yarı sonsuz programlama kullanılarak hesaplamalı istatistiğe uygulanması
2009 NURİYE PINAR TOZMAN Morrey uzaylarında yaklaşım teorisinin bazı problemleri
Some problems of approximation theory in the Morrey spaces
2009 İSMAİL AYDIN Lp(x) değişken üslü lebesgue uzayları ve W(Lp(x),Lq) amalgam uzaylarının bazı özellikleri
The variable exponent lebesgue spaces Lp(x) and the amalgam spaces W(Lp(x),Lq) and their some properties
2009 AHMET YANTIR Zaman skalasında lineer olmayan sınır değer problemleri
Nonlinear boundary value problems on time scales
2009 ESRA ESİN TÜTÜNCÜ Galile uzaylarında hareketlerin geometrisi
The geometry of motions in the Galilean spaces
2009 KÜRŞAT AKBULUT Tanjant demette infinitesimal dönüşümler
Infinitesimal transformations in a tangent bundle
2009 ELGİN KILIÇ Sağlam iletişim ağlarının tasarımında yeni ölçümler
New measures on the design of stable communication networks
2009 NİLGÜN YILDIZ Meta-analizinde heterojenliğin ve farklı varyans tahmin yöntemlerinin incelenmesi
Analysis of the heterogeneity and various variance estimation methods in meta-analysis
2009 SIRMA ZEYNEP ALPARSLAN GÖK Cooperative interval games
İşbirliğine ait aralık oyunları
2009 MURAT CENK Results on complexity of multiplication over finite fields
Sonlu cisimlerde çarpma karmaşıklığı üzerine sonuçlar
2009 ALİ ÖZYAPICI Multiplicative calculus and its applications
Çarpımsal analiz ve uygulamaları
2009 MUSTAFA BİLİCİ Timelike veya spacelike involüt-evolüt eğri çiftleri üzerine
On the timelike or spacelike involute-evolute curve couples
2009 HACI CİVCİV Fibonacci ve Lucas matris dizileri ve özellikleri
Fibonacci and Lucas matrix sequences and their properties
2009 ELİF KURTARAN ÖZBUDAK Results on some authentication codes
Bazı doğrulama kodları üzerine sonuçlar
2009 REFET POLAT Elementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denkleminin çözümü üzerine
On the solution of Black-Scholes equation by using the elementary group analysis methods
2009 BAYRAM BARIŞ KIZILSAÇ Lineer zaman gecikmeli sistemler için H sonsuz kontrol problemleri
H infinity control problems for linear time delay systems
2009 ERDAL BAYRAM Bazı özel uzaylar ve operatörler için değişmez alt uzay problemi
Invariant subspace problem for some spaces and classes of operators
2009 YASEMİN ALAGÖZ Öklit uzayında hiperyüzeylerin asimptotiklerini koruyan dönüşümler
The transformations preserving the asymptotic lines of hypersurfaces in the euclidean space
2009 AYŞEGÜL IŞIKYER Paralel plaka dalga kılavuzlarındaki oyuk tipi süreksizliklerin Wiener-Hopf yöntemi ile incelenmesi
Wiener-Hopf analysis of the parallel plate waveguide with opposing rectangular dielectric filled grooves
2009 İHSAN HALUK AKIN Spectral modular multiplication
Spektral modular çarpma
2009 A. NURDAN SARAN Time memory trade off attack on symmetric ciphers
Simetrik şifreler üzerine zaman hafıza üleşimi atağı
2009 HARUN BARIŞ ÇOLAKOĞLU Taksi, maksimum, Çin dama ve alfa düzlemlerinin bazı özellikleri ve genelleştirilmesi
Some properties and generalization of taxi, maximum, Chinese checker and alpha planes
2009 İBRAHİM ÖZEN Random codes and matrices
Rastsal kodlar ve matrisler
2009 ERSEN YAZICI İlköğretim matematik dersi 6.sınıf öğretim programının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma
A study on evaluation of sixth year elementary school mathematics curriculum
2009 MURAT SARDUVAN Bazı özel tipli matrislerin lineer kombinasyonları üzerine
On linear combinations of some special types of matrices
2009 İNCİ EGE Neutrix calculus'un tam olmayan beta ve gama özel fonksiyonlarına ve kısmi türevlerine olan uygulamaları
Applications of the Neutrix calculus to special functions in conjuction with the incomplete beta and gamma functions and their partial derivatives
2009 MEHMET MERDAN Geliştirilmiş Lazer-McKenna asma köprü salınım modelleri
Oscillation models of the advanced Lazer-McKenna suspension bridge
2009 HANDAN BORLUK Uzun dalga-kısa dalga etkileşim denklemleri: Yalnız dalga çözümlerinin varlığı ve yörüngesel kararlılık
Long wave-short wave interaction equaitions: Existence of solitary wave solutions and orbital stability
2009 PINAR ALBAYRAK Değişmez alt uzay problemi
The invariant subspace theorem
2009 CEMİL İNAN Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin trigonometriyi öğrenme düzeylerine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi
Effect of constructivist learning approach on the students trigonometry learning levels and attitudes towards math
2009 ALİ ŞAHİN Reaksiyon-difüzyon denklem sistemlerinin B-spline sonlu elemanlar yöntemi ile nümerik çözümleri
Numerical solutions of the reaction-diffusion systems with B-spline finite element method
2009 FATMA KAYNARCA Halkaların katı olması için denk koşullar
Equivalences to being a rigid rings
2009 ÖZGE YANAZ ÇINAR İç yüzeyi farklı iki yutucu malzemeyle kaplı sonsuz bir boru içerisine yerleştirilmiş akışkanlı yarı sonsuz bir borudan ses yayılımı
Propagation of sound in an infinite two part duct carrying mean flow inserted axially into a larger infinite duct with wall impedance discontinuity
2009 FUNDA AKAR Şablon eşleme yöntemi ile plaka tanıma ve değerlendirme sistemi
License plate recognition and evalution system with template matching method
2009 BETÜL GEZER Singüler eğriler ve eliptik bölünebilir diziler
Singular curves and elliptic divisibility sequences
2009 MURAT BEŞENK Simge devirleri ve graflar
Signature cycles and graphs
2009 ÖZLEM MOĞOL Diferansiyel denklemler teorisindeki eşitsizlikler ve uygulamaları
Some inequalities and applications on the theory of differential equations
2009 DUYGU ARUĞASLAN ÇİNÇİN Differential equations with discontinuities and population dynamics
Süreksizlikleri olan diferensiyel denklemler ve popülasyon dinamiği
2009 ŞENAY PASİNLİOĞLU Kabarcıklı sıvılarda kavitasyonlu daimi lüle akışlarının kararlılığı ve soliton oluşumu
Stability of steady-state cavitating nozzle flows and formation of solitons in bubbly liquids
2009 GÜLNİHAL MERAL Numerical solution of nonlinear reaction-diffusion and wave equations
Doğrusal olmayan reaksiyon-yayılım ve dalga denklemlerinin sayısal çözümü
2009 ÇETİN DİŞİBÜYÜK A generalization of the rational Bezier surfaces
Rasyonel Bezier yüzeylerinin bir genelleştirmesi
2009 ÖZKAN DEĞER Polihedral dahil etmelerde optimallik için gerek ve yeter koşullar
Necessary and sufficient conditions of optimality for polyhedral inclusions
2009 ALİ GELİŞKEN Bazı maksimumlu ve minimumlu fark denklemlerinin periyodikliği ve kararlılığı üzerine bir çalışma
A study on the stability and periodicity of some difference equations with maximum and minimum
2009 NİGAR YILDIRIM AKSOY Lineer olmayan Schrödinger denkleminin sınırsız katsayısıyla optimal kontrol problemleri ve onların sonlu fark yaklaşımı
Optimal control problems for nonlinear Schrödinger equation with unbounded coefficient and their finite difference approximation
2009 PINAR UĞURLU Simple groups of finite Morley rank with a tight automorphism whose centralizer is pseudofinite
Durgun özyapı dönüşümünün merkezleyeni sözdesonlu olan Morley rankı sonlu basit gruplar
2009 MUHİB ABULOHA Konik metrik uzaylar ve bazı sabit nokta teoremleri
Cone metric spaces and some fixed point theorems
2009 MEHMET AKBULAK Bazı özel sayı tipleri ile tanımlanan Cauchy-Toeplitz ve Cauchy-Hankel yapısındaki matrislerin normları için sınırlar
Bounds for norms of matrices which defined with some special number types same structure to Cauchy-Toeplitz and Cauchy-Hankel matrices
2009 HAYDAR DEMİRHAN Karma logaritmik doğrusal modellere Bayesci yaklaşımlar
Bayesian approaches to the mixed logarithmic linear models
2009 HACER ÖZDEN P-adik q-ölçüm ve uygulamaları
P-adic q-measure and its applications
2009 DENİZ AĞIRSEVEN Bazı lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin homotopi pertürbasyon ve homotopi analiz metotları ile çözümlerinin analizi üzerine
On the analysis of the solutions of some linear and nonlinear differential equations by the homotopy perturbation and homotopy analysis methods
2009 MURAT ŞAHİN Sonlu cisimlerde diskret logaritma problemi
Discrete logaritm problem in finite fields
2009 GÜLNUR ÇELİK KIZILKAN Diferensiyel denklem sistemlerinin nümerik integrasyonunda adım genişliği stratejileri
Step size strategies on the numerical integration of the systems of differential equations
2009 FATMA ÇALIŞKAN P-adik alanda bazı genelleştirilmiş boşluk serilerinin transandantlığı hakkında bir inceleme
On transcendence of some generalized lacunary power series in p-adic domain
2009 AYŞE SÖNMEZ Konik metrik uzaylarda kompaktlığın dizisel tanımları
Sequential definitions of compactness in cone metric spaces
2009 MEHMET TURAN New classes of differential equations and bifurcation of discontinuous cycles
Yeni tür diferansiyel denklemler sınıfları ve süreksiz döngülerin çatallanması
2009 İLKER ŞAHİN Koni metrik uzaylarda dönüşümlerin sabit noktaları
The fixed points of mappings on cone metric spaces
2009 CÜNEYT TOYGANÖZÜ Sınır koşulunda spektral parametre bulunduran Sturm-Liouville problemleri
Sturm-Liouville problems with spectral parameter in the boundary condition
2009 SAİME ZENGİN Non-lineer fark denklemlerin çözümlerinin global davranışı
Global behavior of solutions of non-linear difference equations
2009 SİNEM ÇELİK ONARAN Legendrian knots and open book decompositions
Legendrian düğümler ve açık kitaplar
2009 BERRİN KILIÇARSLAN Örtü morfizmleri ve genelleştirilmiş monodromy grupoidi
Coverings morphisms and generalized monodromy groupoid
2008 BÜLENT SARAÇ Radikal altmodüller ve Dedekind modüllerin bir çalışması
A study of radical submodules and Dedekind modules
2008 İRMA HACINLIYAN Genelleştirilmiş Davey-Stewartson sistemi için başlangıç değer problemi
Initial value problem for a generalized Davey-Stewartson system
2008 ÖZLEM GİRGİN ATLIHAN Pozitif lineer operatörler ve matris toplanabilme metodu
Positive linear operators and matrix summability method
2008 SULTAN EYLEM TOKSOY Kafeslerde tümleyenler
Supplements in lattices
2008 ERGUN YARANERİ Inductions, restrictions, evaluations and subfunctors of mackey functors
Mackey funktorların genişletilmesi, kısıtlanması, hesaplanması, ve alt funktorları
2008 CELALEDDİN ŞENÇİMEN Olasılıksal metrik uzaylarda istatistiksel yakınsaklık
Statistical convergence in probabilistic metric spaces
2008 ZEYNEP EKEN Çok-değerli denklik bağıntılarına dayalı kısmi sıralı kümeler ve örgüler üzerine
On many-valued equivalence relation-based partially ordered sets and lattices
2008 GÜLTEKİN SOYLU Bulanık reel eksen üzerine
On the vague real line
2008 MURAT İŞCAN B-manifoldların geometrisi
Geometyr of b-manifolds
2008 ÖZLEM ESEN Matris denklemleri ve matrisler ailesinin gürbüz kararlılığı problemleri
Matrix equations and robust stability of family of matrices
2008 AYDIN GEZER Tensör demette lift teorisinin bazı problemleri
Some problems of the theory of lift on tensor bundles
2008 İHSAN TAŞKIN On the minimum distance of algebraic geometry codes
Cebirsel geometri kodlarının minimum uzaklığı
2008 BASRİ ÇALIŞKAN Bazı yarıgrup aileleri ve yapıları için sonluluk koşulları ve etkinlik
Finiteness conditions for some semigroup families and constructions and efficiency
2008 MUHSİN İNCESU Benzerlik geometrisinde noktaların tam invaryantları sistemi
The complete system of point invariants in the similarity geometry
2008 ALİ SAİT DEMİR On the algebraic structure of relative Hamiltonian diffeomorphism group
Rölatif Hamilton difeomorfizmaların cebirsel yapısı
2008 SERKAN GÜMÜŞ Fuzzy topolojik uzaylarında homotopi ile oluşturulan fuzzy demetler
Fuzzy sheafs that are formed by homotopy over Fuzzy topological spaces
2008 ÜMİT DENİZ Fuzzy modül homomorfizmaları
Fuzzy module homomorphisms
2008 AHMET GENÇ Asal gamma halkalarının kesirler halkası
Quotient ring of prime gamma rings
2008 ALİ SERDAR NAZLIPINAR Kontrol fonksiyonları integral kısıtlı olan kontrol sistemlerin erişim kümelerinin özellikleri
The properties of attainable sets of control systems with integral constraints on control functions
2008 TEMHA ERKOÇ Q-gruplarının sınıflandırılması
Classification of Q-groups
2008 ARZU ÖĞÜN Painlevé analizi ve Backlund dönüşümü yardımıyla lineer olmayan kısmi türevli denklemlerin incelenmesi
Analysis of nonlinear partial differential equations by Painlevé analysis and Bäcklund transformation
2008 BURCUM ÖZDEMİR E n de fokal eğriler ve fokal yüzeylerin bir karakterizasyonu
Focal curves and focal surfaces in E n
2008 SERKAN KADER Nec grupların simgeleri ve graflar
Signatures of the nec groups and graphs
2008 NİLİFER TOPSAKAL Sonlu aralıkta coulomb potansiyele sahip sturm-liouville operatörü için ters (inverse) problemler
Inverse problems for sturm-liouville operators which have coulomb potential in finite interval
2008 MUSTAFA ERÖZ Rijit zemin üzerine oturmuş öngerilmeli plağın zorlanmış titreşimlerine karşılık gelen sınır değer problemleri
Boundary- value problems correspond to forced vibration of the pre-stressed plate-strip resting on a rigid foundation
2008 DOĞAN MUSTAFA Kompakt irtibatlı lie grupları üzerinde demetler ve homotopi normalite
Sheaves on compact connected lie groups and homotopy normality
2008 MELTEM SÖNMEZ TURAN On statistical analysis of synchronous stream ciphers
Senkronize akan şiıfrelerin istatistiksel analizi üzerine
2008 NİHAL BİRCAN Belirli ve belirsiz iki değişkenli kuadratik formlarla temsil edilen asallar
Primes represented by definite and indefinite binary quadratic forms
2008 ALİ ŞENOL Uzay formlarında genel helisler
General helices in space forms
2008 FATMA AYDIN AKGÜN Sınır koşullarında spektral parametre bulunan sınır değer problemleri üzerine
On boundary value problems which have spectral parameters in boundary conditions
2008 CANAN BOZKAYA Boundary element method solution of initial and boundary value problems in fluid dynamics and magnetohydrodynamics
Akışkanlar mekaniği ve magnetohidrodinamik başlangıç ve sınır değer problemlerinin sınır elemanlar yöntemi ile çözümü
2008 FİGEN TAKIL Genelleştirilmiş CS-modüller ve genişleme özellikleri üzerine araştırmalar
Research on generalization of CS-modules and the extension property of CS-modules
2008 CANAN CELEP YÜCEL CS-modüller ve genelleştirilmiş CS-halka ve modül sınıfları üzerine araştırmalar
CS-modules and investigations on classes of generalized CS-rings and modules
2008 HUMAR KAHRAMANLI Hibrit bulanık sinir ağını kullanarak bir sınıflandırma ve kural çıkarma sisteminin geliştirilmesi
Developing a classification and rule extraction systems using hybrid fuzzy neural network
2008 BİLAL ŞEKER Harmonik yalınkat ve harmonik çok katlı fonksiyonların bazı altsınıfları
2008 MİHRİBAN KÜLAHCI Semi-Riemann geometride integral formülleri
Integral formulas in semi-Riemannian geometry
2008 MÜNEVVER YILDIRIM YILMAZ Hessian manifoldların hiperyüzeyleri
Hypersurfaces of Hessian manifolds
2008 ALİ İHSAN BORAN 4-boyutlu Minkowski uzayında null eğriler ve null yüzeylerin geometrisi üzerine
On geometry of null curves and null surfaces in Minkowski spacetime
2008 FİGEN KANGALGİL Painleve analizi ile bazı lineer olmayan kısmi türevli denklemlerin integrallenebilirliği ve soliton çözümleri üzerine
On the integrability of some nonlinear partial differential equations with Painleve analysis and soliton solutions
2008 AYÇA ÇEŞMELİOĞLU On the cycle stucture of permutation polynomials
Permütasyon polinomlarının çevrim yapısı üzerine
2008 YUNUS ÖZDEMİR R^2n'de 2-kalibrasyonlar
2-calibrations on R2n
2008 HAKAN BOSTANCI Meromorf harmonik fonksiyonlar
Meromorf harmonic functions
2008 MURAT ALTUNBULAK The Pauli principle, representation theory, and geometry of flag varieties
Pauli ilkesi, temsil kuramı ve bayrak çeşitlemlerinin geometrisi
2008 MURAT KOPARAN Lineer olmayan kısmi türevli denklemlerden çok ölçekli açılım metodu ile integrallenebilen denklemlerin bulunması
Derivation of integrable equations from nonlinear partial equations by multiple scales methods
2008 MESUT ŞAHİN Complete intersection monomial curves and non-decreasing hilbert functions
Tek terimli tam kesişim eğrileri ve azalmayan hilbert fonksiyonları
2008 KENAN KAYGISIZ Genelleştirilmiş perrin sayı dizileri ve genelleştirilmiş sayı dizilerinin herhangi bir teriminin hesaplanması
Generalized perrin sequences and calculating any term of generalized sequences
2008 OLCAY COŞKUN A correspondence of simple alcahestic group functors
Basit öbek izleçlerinin bir eşlemesi
2008 SEBAHATTİN İKİKARDEŞ Genelleştirilmiş M*-gruplar
Generalized M*-groups
2008 SEVİLAY KIRCI SERENBAY Pozitif çekirdekli integral operatör ailesinin Lp(-sonsuz, sonsuz) uzayında yakınsaklık hızı
The order of convergence of family of integral operators with positive kernel in the space Lp(-infinity, infinity)
2008 AYŞEGÜL ÇAKSU GÜLER İdealler yardımı ile sürekliliğin ayrışımı üzerine
On decomposition of continuity via idealization
2008 SAFİNAZ SİBEL ÇEVİK ERSAN İki değişkenli q-Bleimann, Butzer ve Hahn operatörlerinin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of bivariate q-Bleimann, Butzer and Hahn operators
2008 GONCA İNCEOĞLU Küme değerli dönüşümlerin radyal türevleri ve uygulamaları
Radial derivatives and applications of set valued map
2008 AHMET DUMAN Periyodik lineer fark denklem sistemlerin Schur kararlılığının hassasiyeti
Sensitivity of Schur stability of periodic linear difference equation systems
2008 ETİ MİZRAHİ Towards the classification of scalar integrable evolution eqautions in (1+1)-dimensions
Sınıflandırma yolunda (1+1)-boyutta integre edilebilir skaler evrim denklemleri
2008 AYŞE DURSUN Bir matris polinomunun değerinin saptanması
On the evaluation of a matrix polynomial
2008 ALİ OSMAN ÇIBIKDİKEN Kayan nokta aritmetiğinin periyodik lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisinin hesaplanmasına etkisi
The effect of floating point arithmetic on fundamental matrix computation of periodic linear difference equation system
2008 NURDAN ÇETİN Bulanık çok amaçlı lineer kesirli taşıma problemine çözüm önerisi
Solution proposal to fuzzy multiobjective linear fractional transportation problem
2008 AYHAN AKSOY Tensör çarpım immersiyonlarının geometrisi
Geometry of tensor product immersions
2008 MUSTAFA FAHRİ AKTAŞ Üçüncü basamaktan bir fonksiyonel diferensiyel denklem sınıfının çözümlerinin davranışı üzerine
On the behavior of solutions of a class of third order functional differential equations
2008 ŞENAY KARAPAZAR Kahler Norden manifoldları üzerinde spinorlar ve Dirac operatörü
Spinors and Dirac operator on Kahler Norden manifolds
2008 MURAT CANCAN Homfly ve BLM/HO polinomları
Homfly and BLM/HO polynomials
2008 UĞUR DEĞER Yaklaşım teorisinde bazı ekstremal problemler
Some extremal problems in approximation theory
2008 ABDULLAH KABLAN Katsayıları genelleşmiş fonksiyonlar olan Sturm-Liouville operatörlerinin kuadratik destesinin spektral özellikleri
Spectral properties of the quadratic pencil of Sturm-Liouville operators with generalized potential
2008 TUNCAY TUNÇ Whitney eşitsizliği ve uygulamaları
Whitney inequality and its applications
2008 FARUK POLAT On the generalizations and properties of abramovich-wickstead spaces
Abramovich-wickstead uzaylarının genelleştirmeleri ve özellikleri üzerine
2008 SİNAN OĞUZER İki boyutlu spline fonksiyonları
Two dimensional spline functions
2008 SELÇUK HAN AYDIN The finite element method over a simple stabilizing grid applied to fluid flow problems
Stabilize edilmiş grid üzerinde sonlu elemanlar yönteminin akışkan akım problemlerine uygulaması
2008 SELMAN UĞUZ (3+3+2) warped-like product manifolds with spin(7) holonomy
Spin(7) holonomisine sahip (3+3+2) warped-benzeri çarpim manifoldlari
2008 HAKAN EFE Fuzzy metrik uzaylar ve uygulamaları
Fuzzy metric spaces and applications
2008 MEMET KULE Carnot grupları üzerindeki afin kontrol sistemlerinin kontrol edilebilirliği
Controllability of affine control systems on Carnot groups
2008 GÜLŞAH CAN Değerlendirmeler ve değer grupları
Valuations and value groups
2008 YILMAZ AYDIN Biharmonik imersiyonların bir karakterizasyonu
A characterization of biharmonic imersions
2007 YILMAZ TUNÇER L3 de altmanifoldların diferensiyel geometrisi ve kinematiği üzerine
On differential geometry and kinematics of the submanifolds in l3
2007 ALİ DEMİR Lyapunov-Schmidt indirgeme metodu ile elde edilen indirgenmiş bifurkasyon denklemi ve analizi
Reduced bifurcation equation obtained by Lyapunov-Schmidt reduction method and its analysis
2007 UĞUR GÜL Spectral theory of composition operators on Hardy spaces of the unit disc and of the upper half-plane
Birim diskin ve üst yarı düzlemin Hardy uzayları üzerindeki bileşke operatörlerinin spektral teorisi
2007 LEVENT AKGÜN Değişken kavramına ilişkin yeterlilikler ve değişken kavramının öğretimi
The proficiencies about the concept of variable and teaching the concept of variable
2007 HAMDİ MURAT YILDIRIM Algebraic properties of the operations used in block cipher idea
Idea blok şifreleme sisteminde kullanılan işlemlerin cebirsel özellikleri
2007 SÜLEYMAN TEK Soliton surfaces and surfaces from a variational principle
Soliton yüzeyleri ve varyasyonel prensibinden çıkan yüzeyler
2007 DAĞISTAN ŞİMŞEK Bazı fark denklemlerinin çözümleri ve periyodikliği üzerine bir çalışma
A study on soliations and periodicity of some differernce equations
2007 SEMRA SARAÇOĞLU Kilit ve anahtarların matematiksel modellemesi
Mathematical modelling of locks and keys
2007 HIFSI ALTINOK Fuzzy sayı dizileri
Sequences of Fuzzy numbers
2007 HATİCE ASLAN HANÇER Metrik ve düzgün uzayda sabit nokta teoremleri
Fixed point theorems on metric and uniform space
2007 MÜNEVVER AYDIN Hill denkleminin spektral teorisinin düz ve ters problemleri üzerine
Direct and inverse problems on spectral theory of Hill equation
2007 ALPER OSMAN ÖĞRENMİŞ Pseudo-Galilean uzayında regle yüzeyler
Ruled surfaces in the Pseudo-Galilean space
2007 MUSTAFA YENEROĞLU 3-boyutlu Minkowski uzayında bazı kinematik bağıntılar
Some kinematic relations in the 3-dimensional Minkowski space
2007 ORHAN ÇETİNKAYA Verifiability and receipt-freeness in cryptographic voting systems
Kriptografik seçim sistemlerinde doğrulanabilirlik ve oyların ispatlanamamazlığı
2007 İDRİS ÖREN O(3,1) ortogonal grubu için noktaların invaryantları
Invariants of points for the orthogonal group o(3,1)
2007 MUSA DEMİRCİ Diophant denklemleri ve eliptik eğriler
Diophant equations and elliptic curves
2007 FİGEN AÇIL KİRAZ Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin Lie simetrileri üzerine
On lie symmetries of partial differential equations
2007 CEMAL ÇİÇEK Kuazilineer dinamik sistemler ve onların viskoelastik titreşimlere uygulamaları
Quasilinear dynamic systems and their applications to viscoelastic vibrations
2007 İHSAN PEHLİVAN Yeni kaotik sistemler: Elektronik devre gerçeklemeleri, senkronizasyon ve güvenli haberleşme uygulamaları
New chaotic systems: Electronic circuit realizations, synchronization and secure communication applications
2007 BAKİ KESKİN Aralığın iç noktasında süreksizliğe sahip ikinci mertebeden singüler operatörler için düz ve ters problemler
Direct and inverse problems for second order singular differential operators with discontinuity conditions inside an interval
2007 YONCA SEZER Yüksek mertebeden sınırsız operatör katsayılı kendine eş bir diferansiyel operatörün spektrumunun incelenmesi ve düzenli izinin hesaplanması
Investigation of the spectrum and computing of regularized trace of a self adjoint differantial operator of higher order with unbounded operator coefficient
2007 ADNAN TUNA Zaman skalası üzerinde dinamik sistemlerin düzgün üstel kararlılığı ve dinamik eşitsizlikler
Dynamic inequalities and uniform exponential stability of dynamic systems on time scales
2007 GÜLÇİN MİHRİYE MUSLU Genelleştirilmiş Davey-Stewartson sisteminin patlama çözümleri: Analitik ve sayısal sonuçlar
Blow-up solutions of the generalized Davey-Stewartson system: Analytical and numerical results
2007 İSMAİL ASLAN Lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin benzerlik çözümleri üzerine
On the similarity solutions of nonlinear partial differential equations
2007 SERAP BULUT Skaler ve operatör-değerli poısson çekirdeği kavramlarının bazı genellemeleri
Some generalizations of the concepts of scalar and operator-valued poisson kernel
2007 SOLEY ERSOY Ir_1^n, n-boyutlu Minkowski uzayında genelleştirilmiş regle yüzeylerin kesit eğrilikleri
On the sectional curvature of generalized ruled surfaces in n-dimensional Minkowski space, Ir_1^n
2007 AYŞEGÜL ALTAY UĞUR Doku uzaylarının kompaktlaştırmaları
Compactifications of texture spaces
2007 İSHAK ALTUN Sabit nokta teoremleri ve uygulamaları
Fixed point theorems and its applications
2007 GÜNAY ÖZTÜRK Helissel eğrilerin ve altmanifoldların bir karakterizasyonu
A characterization of helical curves and submanifolds
2007 GÖKSAL BİLGİCİ Ayrışımların kongruans özellikleri
Congruence properties of partitions
2007 YUNUS BULUT Aynı dağılımlı olmayan tesadüfi değişkenlerin sıralı istatistiklerinin dağılımları
The distributions of order statistics from nonidentical random variables
2007 AHMET ERDOĞAN Kavram haritalarının calculus öğretiminde kullanılması
Usage of concept mapping in calculus teaching
2007 AHMET EROĞLU Grassman manifoldlarında metrik değerlendirmelerin geometrik formların kontrolündeki uygulamaları üzerine
On the application of controlling geometric forms of metric evaluations in Grassman manifolds
2007 ATİLLA AKPINAR Geometrik yapılarda çifte oran
Cross ratio in geometric structures
2007 SEVTAP SÜMER EKER Bazı analitik fonksiyon sınıfları için integral ortalama eşitsizlikleri
Integral means inequalities for some analytic functions classes
2007 CANSU BETİN Barely transitive groups
Yalın geçişken gruplar
2007 RAMAZAN KARATAŞ Bazı fark denklemlerinin çözümleri, periyodikliği ve salınımlılığı üzerine bir çalışma
A study on solutions, periodicity and oscillation of some difference equations
2007 AHMET HAMAL Uzaysal modal lojikler
Spacial modal logics
2007 ALİ HAYDAR KOCAMAN Sürekliliğin topolojik uzaylarda ayrışımı ve ?-I? irresolute fonksiyonlar
Decomposition of continuity in topological spaces and ?-I?-irresolute functions
2007 HANDAN KÖSE Sonlu yansıma gruplarının gösterimleri için sayma yöntemleri
Combinatorial methods for representations of finite reflection groups
2007 ÜNVER ÇİFTÇİ Yarı-Riemann G-manifoldlar
Pseudo-Riemannian G-manifolds
2007 CÜNEYT ÇEVİK İntegrallenebilir fonksiyon uzayları ve merkezleri
The spaces of integrable function and their centres
2007 MEHMET EYÜP KİRİŞ Kesirli türevlere sahip diferansiyel denklemler ve pantograf denklemlerin diferensiyel dönüşüm yöntemi ile çözümlerinin incelenmesi
Research of the fractional differential equations and pantograph equations solutions with differential transformation method
2007 MUSTAFA HABİL GÜRSOY Lıe örtü grupoidleri
Lie covering groupoids
2007 LÜTFİYE ALEV GÜRTUNCA Sağlam iletişim ağlarının tasarımında bağlantılılık ve ortalama bağlantılılık üzerine
On connectivity and the average connectivity in designing of reliable communication networks
2007 ZEYNEP ÖZKURT Serbest Lie cebirlerinde taşınabilen ve taşınamayan otomorfizmler ve primitif elemanlar
Tame and non-tame automorphisms and primitive elements of free Lie algebras
2007 ZAFER ÜNAL Lorenz uzayında cebirsel metotlarla kinematik
Kinematics with algebraic methods in Lorentzian spaces
2007 ERDAL ÖZÜSAĞLAM Indefinite t- manifoldların lightlike hiperyüzeylerinin geometrisi üzerine
On the geometry of lightlike of hypersurfaces of indefinite T-manifolds
2007 AYHAN ÖZTÜRK Öngerilmeli dairesel bileşik silindirlerde burulma dalga yayılımı
Torsional wave propagation in the pre-stressed compound circular cylinders
2007 MEHMET ZEKİ SARIKAYA Bessel diamond operatörünün çözümleri üzerine
On the elementary solution of the Bessel diamond operator
2007 DURMUŞ DAĞHAN Ricci-Rank 1 Lorentz manifoldlarında tam ve yaklaşık çözümler
Ricci-Rank 1 Lorentzian manifolds exact and approximate solutions
2007 UMUT MUTLU ÖZKAN Zaman skalasında integral eşitsizlikleri ve uygulamaları
Integral inequalities and its applications on time scales
2007 ÖZCAN GELİŞGEN Minkowski geometrileri üzerine: Taksi, çin dama ve alfa geometrileri hakkında genel bir analiz
On the minkowski geometries: A general analysis about taxicab, chinese checkers and alpha geometries
2007 ALİ BOZKURT Lineer fark denklem sistemlerinin kararlı hale getirilmesi için bir algoritma
An algoritm for stabilization of difference linear equation systems
2007 SERPİL KARAGÖZ Yüzeylere dair bazı diferensiyel geometrik eşitsizlikler
Some differential geometric inequalities for surfaces
2007 ÖZLEM BATIT Bazı fonksiyon uzaylarının ve duallerinin zaman skalasında incelenmesi
Some function spaces and their duals on time scales
2007 YILDIRIM ÖZDEMİR Hiperbolik-parabolik diferansiyel ve fark denklemleri için lokal olmayan sınır değer problemleri
Nonlocal boundary value problem for hyperbolic-parabolic differential and difference equations
2007 NERMİN SALEPCİ Real Lefschetz fibrations
Reel Lefschetz liflenmeleri
2007 AYŞE SANDIKÇI M(p,q,w)(Rd ) uzayı üzerinde gabor analizi ve sobolev-shubin uzayının bir genelleştirilmesi
Gabor analysis on the space m(p,q,w)(Rd ) and a generalized sobolev-shubin spaces
2007 İLKER ERYILMAZ Bazı ölçülü fonksiyon uzayları ve özellikleri
Some temperate function spaces and their properties
2007 İREM ÇİFTÇİ Değişken katsayılı fourier serileriyle parabolik denklemler için devirli sınır koşullu karışık problemin analizi
Variable coefficient fourier series for a mixed problem for quasilinear parabolic equations with periodic boundary condition
2007 AYŞE ARZU ARI Smooth L-fuzzy topolojik uzaylarda kompaktlığın zayıf ve güçlü formları ve aralarındaki ilişkiler
Weak and strong froms of compactness in Smooth L-fuzzy topological spaces and their relationships
2007 ALİ SEVİMLİCAN Problems for hyperbolic equation systems
Hiperbolik denklem sistemleri için problemler
2007 ALİ SIRMA Schrödinger denklemi için lokal olmayan sınır değer problemleri
Nonlocal boundary value problems for Schrödinger equation
2007 ÇETİN CAMCI Kontak geometride eğriler teorisi
A curve in contact geometry
2007 NURHAN ÇOLAKOĞLU Riesz basis and eigenvalue problems for one and two parameter self-adjoint operator pencils
Bir ve iki parametreli kendine eş operatör fonksiyonlar için Riesz bazı ve özdeğer problemleri
2007 DURSUN IRK Bazı kısmi türevli diferensiyel denklem sistemlerinin B-spline sonlu elemanlar çözümleri
B-spline finite element solutions of the some partial differential equation systems
2007 EVRİM GÜVEN Türevli asal halkaların komütatifliği ve genelleştirilmiş Lie idealler üzerine bazı sonuçlar
Some results on commutativity of prime rings with derivation and generalized Lie ideals
2007 FIRAT ATEŞ Grup ve monoid yapılarına geometrik yaklaşımlar
The geometric approxiamations to group and monoid structures
2007 KADRİ ULAŞ AKAY Genelleştirilmiş lineer modeller yardımıyla karma denemelerin analizi
Analyzing mixture experiments via generalized linear models
2007 KUBİLAY TOPKAYA Fuzzy topolojik uzaylar kategorisinde homoloji teori
Homology theory in the category of fuzzy topological spaces
2007 NAZMİYE ALEMDAR Topolojik R-modül örtüleri ve grupoid örtü morfizmleri
Coverings of topological R-modules and covering morphisms of groupoids
2007 HATİCE NEDRET ÖĞDÜK Mutlak matris toplanabilme metodları
Absolute matrix summability methods
2007 RAMAZAN AKGÜN Smirnov-Orlicz uzaylarında polinomlarla yaklaşım
Approximation by polynomials in Smirnov-Orlicz spaces
2007 ŞÜKRÜ YALÇINKAYA Black box group and related group theoretic constructions
Kara kutu grupları ve ilgili grup kuramsal inşaaları
2007 ÖZGÜN GÜRMEN Geri çekme, ileri itme çaprazlanmış modüller, Cat1-cebirler ve simplisel cebirler
Pullback and pushout structures of crossed modules, Cat1-algebras and simplicial algebras
2007 HÜKMİ KIZILTUNÇ Genişlemeyen dönüşümlerin sabit noktalarının iterasyon metotlarıyla elde edilmesi
Obtaining with iteration methods of fixed points of nonexpansive mappings
2007 FATMA KARAKOÇ Impulsive gecikmeli diferensiyel denklemler
Impulsive delay differential equations
2007 ZÜLFÜKAR SAYGI Constructions of authentication codes
Doğrulama kodlarının üretilmesi
2007 KHALED E. ELFAİTURİ High degree b-spline solution for singularly perturbed boundary value problem
2007 GÜLTEKİN TINAZTEPE Bazı soyut konvekslik sınıfları ve onların uygulamaları üzerine
On the certain abstract convexity classes and their applications
2007 İSMAİL GÖKHAN KELEBEK Units in integral group rings of finite abelian groups of order less than 30
Mertebesi 30'dan küçük sonlu değişmeli grupların integral grup halkalarının birimselleri
2007 BURÇİN OKTAY Ekstremal polinomların kompleks düzlemde yaklaşım özellikleri
The approximation properties of the extremal polynomials in the complex plane
2007 SEÇİL ÇAYIRLI Bazı topoloji sınıflarında değişmez özellikler
Invariant properties in certain classes of topology
2007 MUSTAFA ÖZDEMİR Timelike kuaterniyonların bazı geometrik uygulamaları
Some geometric applications of timelike quaternions
2006 ZAFER ÇAKIR Sıcaklık ve zaman bağımlı Ginzburg-Landau modeli
Temperature and time-dependent Ginzburg-Landau model
2006 HAKAN KASIM AKMAZ Mathematical problems of wave propagation in anisotropic media
Anizotropik ortamdaki dalga yayılımının matematiksel problemleri
2006 MÜMÜN CAN Genelleştirilmiş hardy toplamları
Generalized hardy sums
2006 BURHAN PEKTAŞ Sturm-liouville operatörüyle verilen ters katsayı problemlerinin matematiksel analizi ve sayısal çözümü
The mathematical analysis and numerical solution of inverse coefficient problems related to the sturm-liouville operator
2006 NAZIM AĞAYEV Dönüşüme bağlı yarı değişmeli halkalar ve modüller
Semicommutative rings and modules depending on mappings
2006 NAZLI YILDIZ İKİKARDEŞ Sonlu cisimler üzerinde frey eliptik eğrileri
The Frey elliptic curves on finite fields
2006 YUNUS EMRE YILDIRIR Faber genelleşmiş faber polinomlarının yaklaşım özellikleri
Approximation properties of faber and generalized faber polynomials
2006 ŞEYDA KILIÇOĞLU n-Boyutlu Lorentz uzayında b-scrollar
B-scrolls in Lorentz n-space E^{n}
2006 UĞUR MADRAN Modular vector invariants
Modüler vektör değişmezleri
2006 ALİ BİNHADJAH On asymptotic properties of positive operators on banach lattices
Banach örgüleri üzerinde pozitif dönüşümlerin asimptotik özellikleri üzerine
2006 SERPİL ALTAY Küme değerli dönüşümlerin selektörleri, parametrelendirilmesi ve uygulamaları
Selectors and parametrization of the set-valued maps and applications
2006 MURAT CANDAN Özel fonksiyonlar yardımıyla tanımlanmış bazı yeni dizi uzayları
Some new sequence spaces defined by special functions
2006 GÜLSEN KILINÇ Modülüs fonksiyonu yardımıyla tanımlanan bazı çift indisli dizi uzayları
Some double sequence spaces defined by a Modulus function
2006 YALÇIN GÜLDÜ Aralığın iç noktasında süreksizliğe sahip dirac operatörü için düz ve ters problemler
Direct and inverse problems for dirac operator with discontinuity conditions inside an interval
2006 ADEM ERSİN ÜREYEN Distance between a maximum modulus point and the zero set of an entire function
Bir tüm fonksiyonun bir maksimum modül noktası ile sıfır kümesi arasındaki uzaklık
2006 MEHMET ALİ GÜNGÖR Lorentz uzayında bir parametreli dual hareketler
On the one parameter dual motions in the lorentz space
2006 RAHMET SAVAŞ Sonsuz matrisler ve bazı yeni dizi uzayları
Infinite matrices and some new sequence spaces
2006 FİLİZ YILDIZ İkili sürekli gerçel di-fonksiyon uzayları ve gerçel tıkızlık
Spaces of bicontinuous real difunctions and real compactness
2006 YASEMİN BAŞCI Lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin davranışı
On the behavior of solutions of nonlinear differential equations
2006 UMMAHAN ACAR L-fuzzy idealler ve L-fuzzy modüller üzerine bazı sonuçlar
Some results on L-fuzzy ideals and L-fuzzy modules
2006 NİL ORHAN ERTAŞ D1-modüller ve genellemeleri
D1-modules and their generalizations
2006 NİHAN UYGUN Sıkıştırılabilir 3-boyutlu dönen-disk akışındaki kararsızlık mekanizmaları
Mechanisms of instability in compressible 3-dimensional rotating-disk flow
2006 KADRİYE ŞİMŞEK Yerel eğrilikli tek lif ve sarılı tek lif içeren sonsuz ortamların gerilme durumuna ait nonlineer sınır değer problemleri
Nonlinear boundary value problems related to the stress distribution of infinite body containing a covered fiber
2006 SERPİL ŞENGÜL Operatör katsayılı bir diferansiyel operatörün negatif özdeğer sayısının asimtotik davranışı
Asymptotic behaviour of the number of negative eigenvalues of a differential operator with operator coefficient
2006 İLHAME AMİRALİYEVA Singüler pertürbe olmuş boussinesq sisteminin nümerik çözümleri
Numerical solutions of singularly perturbed boussinesq system
2006 RAMAZAN TEKERCİOĞLU Çok katlı viskoelastik yarı uzayların yüzeysel stabilite kaybı
The surface stability loss of the viscoelastic half-space covered with the stack of layers
2006 BAHADIR ÖZGÜR GÜLER Gama_0_(N) kongrüans alt grubunun PSL_2_(R)'deki normalliyeninin alt yörüngesel grafları
2006 TÜLAY KESEMEN Rasgele hacimli genişletilmiş (s,S) tipli modellerin analitik ve asimptotik yöntemlerle incelenmesi
Investigation of extended models of type (s,S) with random volume by analytic and asymptotic methods
2006 AYNUR YALÇINER Hankel ve circulant matrislerin terslerinin normları üzerine
On the norms of the inverses of hankel and circulant matrices
2006 HAYATİ ÇAVUŞ Türkiye'de matematik öğretiminde öğretmenlerin eğitim ortamlarında bilgisayar ve matematik programlarından yararlanma düzeyleri
Mathematics teachers' usage level of the computer and mathematics programs at the educational contexts in Turkey
2006 DİLEK KAHYALAR Serbest Lie cebirleri ve serbest color Lie süpercebirlerinin primitif, -primitif ve test elemanları
Primitive, -primitive and test elements of free Lie algebra and free color Lie superalgebra
2006 GÖKHAN SOYDAN Sonlu cisimler üzerinde Bachet eliptik eğrileri
Bachet elliptic curves over finite fields
2006 SEDAT PAK Pseudosimplisel cebir
Pseudosimplicial algebra
2006 MURAT DÜZ Lineer olmayan bir singüler integral denklem sisteminin çözümü
Solution of nonlinear a singular integral equation system
2006 ABDURZAK LEGHWEL Semiperfect CS-modules and rings with essential socle
Yarıtam esas destekli CS-modüller ve halkalar
2006 AHMET BOZ Klein-gordon denkleminin b-spline kolokeyşin metodları ile çözümü
Solution of the klein-gordon equation using b-spline collocation methods
2006 MUSTAFA KEMAL YILDIZ Yüksek mertebeden fark denklemlerinin salınımlılık davranışı
Oscillatory behavior of higher order difference equations
2006 SÜDABE SALİHOVA Maksimum metriğinin geometrisi üzerine
On the geometry of maximum metric
2006 NESİP AKTAN S-manifoldların geometrisi üzerine
On the geometry of s-manifolds
2006 NİLGÜN SÖNMEZ Poincar'e yarı düzlem geometrisi üzerine
On the geometry of poincar'e half plane
2006 ŞENAY BAYDAŞ 2x3R sabit çatı değişimli robotik modelleme
2x3R robotics modelling with constant frame changing
2006 MOHAMMED TAĞI DASTCERDİ Zaman skalasında çoklu nokta sınır değer dinamik sistemin çözümü ve kararlılığın incelenmesi
On the solutions and stability of dynamic systems with multipoint boundary values on time scales
2006 EMRAH KILIÇ Genelleştirilmiş k-basamak pell sayılarının karakterizasyonu
Characterization of generalized order-k pell numbers
2006 AYTEKİN ERYILMAZ Fark operatörlerinin spektral teorisi
Spectral theory of difference operators
2006 ERDAL BAŞ Spektral ve potansiyel teorinin ters problemleri
The inverse problems of spectral and potential theory
2006 İSMET AYHAN Semi-riemann manifoldlarının tanjant ve kotanjant demetlerinin geometrisi üzerine
On geometry of tangent and cotangent bundle of semi-riemannian manifolds
2006 EROL YAŞAR Yarı-Riemann manifoldlarında lightlike hiper yüzeylerin geometrisi üzerine
On geometry of lightlike hypersurfaces in semi-Riemannian manifolds
2006 HARUN KARSLI İki parametreye bağlı singüler integrallerin ve türevlerinin yakınsaklık özellikleri
Approximation properties of singular integrals depending on two parameters and their derivatives
2006 CİHANGİR ALACA Fuzzy büzülme dönüşümleri ve sabit noktalar
Fuzzy contraction mappings and fixed points
2006 MUSTAFA SEYYİT SEYYİDOĞLU Sınır koşullarında spektral parametre olan diferensiyel operatörlerin spektral analizi
Spectral analysis of differential operators with boundary conditions depending on the eigenparameter
2006 BURAK ŞEKEROĞLU Biortogonal polinomların bazı özellikleri
Some properties of biorthogonal polynomials
2006 SERVET KÜTÜKCÜ Fuzzy metrik uzaylar ve sabit noktalar
Fuzzy metric spaces and fixed points
2006 MUSTAFA ÖZKAN Hiperyüzeylerin vektör demetlerine taşınması
Prolongations of hypersurfaces to vector bundles
2006 İSMET YÜKSEL Toplamsal integral tip operatörlerin yaklaşım özellikleri
Approximation properties by summation integral type operators
2006 FATMA BERNA BENLİ Bulanık sayı dizilerinin λ-istatistiksel yakınsaklığı
λ-statistical convergence of sequences of fuzzy numbers
2006 AKIN OSMAN ATAGÜN Yakın-halkalarda özel asal ideallerin karakterizasyonu ve inşası üzerine
On the characterizations and constructions of prime ideals in near-rings
2006 EMİN AYGÜN Yakın-halkalarda N-grupsallar ve v-asal idealler üzerine
On the N-clogroups and v-prime ideals in near-rings
2006 HÜLYA İNCEBOZ GÜNAYDIN Türevli ve genelleştirilmiş türevli asal halkalar
Prime rings with derivations and generalized derivations
2006 ÜMİT AKSOY Schwarz problem for complex partial differential equations
Kısmi kompleks diferensiyel denklemler için schwarz problemi
2006 CENİ BABAOĞLU Wave propagation in an elastic medium: Generalized Davey-Stewartson equations
Elastik bir ortamda dalga yayılımı: Genelleştirilmiş Davey-Stewartson denklemleri
2006 REMZİ TUNÇ MISIRLIOĞLU Invariant subspace theorems for families of operators on Banach spaces and Banach lattices
Banach uzayları ve Banach örgüleri üzerinde tanımlı operatör aileleri için değişmez alt uzay teoremleri
2006 EBRU ÖZBİLGE Süreksiz katsayılı eliptik problemlerin çözümü için konservatif sonlu fark yöntemleri
Conservative finite diffrence methods for the solution of the elliptic problems with discontinuous coefficients
2005 TAHİRE ÖZEN Bazı alt grupları altnormal olan gruplar
Groups with some subgroups subnormal
2005 İSMAİL UĞUR TİRYAKİ Yumuşak belirtisiz kümeler
Soft fuzzy sets
2005 MERT ÇAĞLAR Invariant subspaces of positive operatiors on riesz spaces and observations on CD0 (K)-spaces
Riesz uzayları üzerindeki poizitif opertatörlerin değişmez alt-uzayları, ve CD0 (K)- uzayları üzerine gözlemler
2005 FERİHE ATALAN OZAN Automorphisms of complexes of curves on odd genus nonorientable surface
Tek sayıda delikli yönlendirilemeyen yüzeyler üzerinde eğirilerin komplekslerinin otomorfizmi
2005 ALİ ÖZTÜRK Homology of real algebraic varieties and morphisms to spheres
Reel cebirsel varyetelerin homolojileri ve kürelere gönderimler
2005 PINAR TOPALOĞLU METE Hilbert functions of gorenstein monomial curves
Gorenstein tekterimli eğrilerinin Hilbert fonksiyonları
2005 BURCU GÜLMEZ TEMUR Kummer extensions of function fields with many rational places
Fonksiyon cisimlerinin rasyonel asal böleni çok olan Kummer genişlemeleri
2005 ABDULLAH ÖZBEKLER Surm comparison theory for impulsive differential equations
Impalsif diferansiyel denklemlerde sturm karşılaştırma teorileri
2005 FATMA MUAZZEZ ŞİMŞİR Conformal vector fields with respect to the Sasaki metric tensor field
Sasaki metriğine göre konform vector alanları
2005 AYHAN AYDIN Geometric integrators for coupled nonlinear Schrödinger equation
Doğrusal olmayan ikili Schrödinger denklemi için geometrik entegrasyon yöntemler
2005 MÜJDAT KAYA Inverse problems for a semilinear heat equation with memory
Hafızalı yarı doğrusal ısı denklemi için ters problemler
2005 GÜLAY KARADOĞAN The moduli of surfaces admitting genus two fibrations over elliptic curves
Eliptik eğriler üstünde cins iki eğrilerle liflenen yüzeylerin modül uzayları
2005 E. GÖKÇEN ALPTEKİN Pell, Pell-Lucas ve Modified Pell sayıları ile tanımlı circulant ve semicirculant matrisler
Circulant and semicirculant matrices with the Pell, Pell-Lucas and modified Pell numbers
2005 NİMET YAPICI PEHLİVAN Parametrik olmayan regresyonda bulanık tahmin ediciler
Fuzzy estimators in nonparametric regression
2005 MÜGE MEYVACI Lineer olmayan başlangıç-sınır değer problemlerinin çözümlerinin uzun zaman davranışı
Long time behavier of solution of nonlinear initial boundary value problems
2005 OZAN ÖZKAN Bir sınıf differensiyel denklemin differensiyel dönüşüm metodu ile çözülmesi
Solution of a class differential equation by differential transformation method
2005 İSMAİL KINACI Lineer olmayan zaman serisi modelleri
Nonlinear time series models
2005 FİLİZ GÜLSOY İstatistiksel manifor ldların uygulaması ve simulasyonu
2005 SEBAHEDDİN ŞEVGİN Singüler pertübre volterra integro-diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri
Numerical solutions of singularly perturbed volterra integro-differential equations
2005 ZİYATTİN TAŞ Banach cebirlerinde hemen hemen periyodik fonksiyonellerin bazı geometrik özellikleri
Almost periodic functionals on Banach algebras and some geometric properties of them
2005 SALİH AYTAR Bulanık sayı dizilerinin istatistiksel limit ve yığılma noktaları
Statistical limit and cluster points of sequences of fuzzy numbers
2005 ÖZDEN KORUOĞLU H() H(p) ile genişletilmiş hecke gruplarının bazı normal alt grupları ve sürekli kesirler
Some normal subgroups of extended hecke groups H () with H (p) and continued fractions
2005 ÜMİT GÜLEN Neutrix Calculus'un genelleştirilmiş fonksiyonlar uzayına uygulamaları
Applications of Neutrix Calculus to generalized functions
2005 M. TAMER KOŞAN Modül sınıflarına göre tümlek modüller
Modules which are supplemented relative to module classes
2005 YAVUZ ALTIN Fuzzy sayı dizilerinin m. farkları ve istatistiksel yakınsaklık
Difference sequences of order m of fuzzy numbers and statistical convergence
2005 ABDULLAH SÖNMEZOĞLU Fourier serileri ile bu serilerin conjugate serilerinin mutlak genelleştirilmiş nörlund toplanabilirliği
Absolute generalised nörlund summability of the fourier series and conjugate series
2005 SİNEM SEZER Genelleşmiş kayma operatörünün doğurduğu parabolik potansiyeller uzayı
On space of parabolic potentials generated by the generalized translation operator
2005 ABDULLAH YILDIRIM Homogen uzaylarda eğrilerin diferensiyel geometrisi
Differential geometry of curves in homogeneous spaces
2005 DERYA SAĞLAM Yarı öklidiyen uzayda minimal homotetik hiperyüzeyler
Minimal homothetical hypersurfaces of semi-euclidean spaces
2005 NERGİZ YAZ Sabit genişlikli eğrilerin kinematiği
Kinematic of curves with constant breadth
2005 MEHMET ALİ ÖZARSLAN Katlı ortogonal polinomların bazı özellikleri
Some properties of multiple orthogonal polynomials
2005 ESRA ERKUŞ Jacobi ve Lagrange polinomlarının özelliklerinde bazı genişletmeler
Some extensions in the properties of Jacobi and Lagrange polynomials
2005 AYDIN HUSEYNOV Lineer olmayan fark denklemleri için impulsive sınır değer problemi
Impulsive boundary value problem for nonlinear difference equations
2005 SERPİL KONYALIOĞLU Bazı sonlu doğrulmuş grupların öğretimine geometrik ve bilgisayar destekli yaklaşım
Geometric and computer based approach on some finitely generated groups
2005 MELEK ARAS s g=c g+v a Metrikli riemannian anifoldu
Riemannian manifold with the metric s g=c g+v a
2005 HAKAN YETİŞKİN Kompleks potansiyelli Schrödinger denklemi için optimal kontrol problemi ve onun sonlu fark yaklaşımı
Optimal control problem for the Schrödinger equation with complex potential and its finite difference approximation
2005 MELİS MİNİSKER Grup ve yarıgrup takdimleri
Group and semigroup presentations
2005 BİLAL ÇEKİÇ Değişken üstlü lebesgue ve sobolev uzaylarında gömme tipli eşitsizlikler
The inequalities of embedding type in lebesgue and sobolev spaces with variable exponent
2005 NECAT POLAT Doğrusal olmayan parabolik veya hiperbolik diferansiyel denklemlerde global çözümlerin yokluğu (blow up)
Global nonexisting (blow up) of solutions in nonlinear parabolic or hyperbolic differential equations
2005 HANDAN AKYAR Kesikli-zaman dinamik sistemlerinin kararlılık problemleri
Stability problems of discrete-time dynamical systems
2005 MURAT ALTEKİN Antimetrik yüklü sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan analizi
The geometrically nonlinear analysis of antimetrically loaded shallow spherical shells
2005 UFUK KAYSERİLİOĞLU Quantum group structures associated with invariances of some physical algebras
Bazı fiziksel cebirlerin değişmezliği ile ilgili kuantum grup yapıları
2005 MUSTAFA UÇKUN Gamma halkalarında fuzzy idealler ve gamma-near-halkalarında türevler
Fuzzy ideals in gamma rings and derivations in gamma-near-rings
2005 NECATİ OLGUN Sonlu üretilmiş cebirlerin evrensel diferensiyel modülleri
The universal differential modules of finitely generated algebras
2005 ALİ FUAT YENİÇERİOĞLU Feedback kontrollu neutral delay diferansiyel denklemler
Feedback controller neutral delay differential equations
2005 HAMDULLAH ŞEVLİ Mutlak toplanabilme metotları
Absolute summability methods
2005 ÖZNUR ÖZKAN Diferensiyel subordinasyon
Differential subordination
2005 ORKUN COŞKUNTUNCEL Karma denemelerde ve modellerde Robust istatistiksel analizler
Robust statistical analysis for experiments with mixtures
2005 YASEMİN ÇENGELLENMİŞ Değerlendirme teorisi ve kodlama teorisi üzerine
On the valuation theory and coding theory
2005 ALİ ARSLAN ÖZKURT Grup etkilerinin denklikleri
Equivalences of group actions
2005 MURAT LİMONCU Newton-Levy-Leblond denklemleri
Newton-Levy-Leblond equations
2005 TUBA ADA Iso-taksicab trigonometri üzerine
On the iso-taxicab trigonometry
2005 HAKAN METE TAŞTAN Yarı-Riemann alt-kapsamalar
Semi-Riemannian submersions
2005 GÜLSEREN ÇİÇEK Diferansiyel dahiletmelerde bolza problemi ve dualitesi
Differential inclusions of bolza type and duality
2005 ALİ DENİZ Çeşitli bilardo sınıflarındaki yörüngelerin incelenmesi
Investigation of trajectories in various classes of billiards
2005 NİHAL EGE Kontrol vektörlü diferansiyel içerme ile verilen dinamik sistemler
Dynamical systems described by differential unclusion with control vector
2005 ENVER ÖNDER USLU Gruplar için 3-tipten cebirsel modeller
Algebraic models for 3-type in groups
2005 AHMET BEKİR Lineer olmayan denklemlerin painleve analizi, tam çözümleri ve simetrileri
Painleve analysis, exact solutions and symmetries of nonlinear equations
2005 MUHAMMED ALTUN Extension operators for spaces of infinitely differentiable functions
Sonsuz türevlenebilir fonksiyon uzayları için genişletme operatörü
2005 ARZU TURAN Çatlak içeren ön gerilmeli şeritte çatlak ucunda oluşan gerilme şiddeti faktörünün belirlenmesi
The determination of the stress intensity factor at the crack tips in an initial stretched strip
2005 BÜLENT KÖKLÜCE Kuadratik sayı cisimlerinde çarpanlara ayırma, ideal sınıf grubu ve L-fonksiyonları
Factorization in quadratic fields, ideal class group and L-functions of quadratic fields
2005 ENGİN BÜYÜKAŞIK Weakly and cofinitely weak supplemented modules over Dedekind domains
Zayıf ve zayıf dual sonlu tümlenen modeüllerin Dedekind bölgeleri üzerinde incelenmesi
2005 TUFAN SAİT KUZPINARI Değişmeli cebirler için 3 tipten cebirsel modeller
3-type algebraic models for commutative algebras
2005 DANYAL SOYBAŞ Genel Banach uzaylarının ve kompakt operatörler uzayının geometrik özellikleri
Geometric properties of general Banach spaces and of space of compact operators
2004 MURAT KEMAL KARACAN İki parametreli hareketlerin kinematik uygulamaları
Kinematic applications of two parameter motions
2004 MEHMET ALPER TUNGA Data partitioning and multivariate interpolation via various high dimensional model representations
Çeşitli yüksek boyutlu model gösterilimleri ile veri bölümlemesi ve çokdeğişkenli interpolasyon
2004 NAZİRE YASEMİN TURAN AYHAN Bazı topolojik süreklilikler ve ayrışımları
Some topological continuities and decompositions of them
2004 AYDIN İZGİ İki değişkenli fonksiyonlar sınıfında Bernstein-Chlodowsky tipi lineer pozitif operatörler dizisinin yakınsaklık özellikleri
Convergence properties of sequences of Bernstein-Chlodowsky type linear positive operators in classes of two variables functions
2004 SEVİNÇ SÖNMEZ Girişimli Prüfer türü I@I KBO yığın modelleri
Convoluted prüfer's type I@I KBO cluster models
2004 BURAK ORDİN Minimal ağırlıklı dominant alt küme problemi(MADAK) üzerine
On dominating subset with the minimal weight problem (DSMW)
2004 ALİ GÜVEN Orlicz uzaylarında polinom ve rasyonel fonksiyonlarla yaklaşımlar
Approximation by polynomials and rational functions in Orlicz spaces
2004 ERHAN ATA Simplektik diferensiyel geometri üzerine
On the symplectic differential geometry
2004 MUSTAFA AYDOĞDU 2-parametreli üstel dönüşümler için joachimsthal teoremi
The joachimsthal theorem for exponential maps with 2-parameters
2004 ALP ARSLAN KIRAÇ On the spectral analysis of the non-self-adjoint differential operators
Self-adjoint olmayan differensiyel operatörlerin spektral analizi üzerine
2004 MELİH ERYİĞİT Bessel potansiyellerinin dalgacık dönüşümleri (wavelet transforms) kullanılarak incelenmesi
The study Bessel potentials with the aid of weigted wavelet transform
2004 İBRAHİM ENAM İNAN Kısmi diferansiyal denklemler için bazı yaklaşım metodları ve uygulamaları
Some approximation methods and implementations for partial differential equations
2004 ALİ IŞIK Application of the volterra type integral equations for problems of applied mathematics
Volterra tipi integral denklemlerinin uygulamalı Matematik problemleri için uygulaması
2004 AYŞE FUNDA YALINIZ Lorentz uzayında harmonik eğrilikler ve eğitim çizgilerinin karakterizasyonları
Harmonic curvatures in lorentzian space and characterizations of inclined curves
2004 RECEP BİNDAK Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama
Study of realiability and validity with an application for geometry attitude scale
2004 SEDEF KARAKILIÇ On the perturbation theory for the multidimensional schrodinger operator
Çok boyutlu schrodinger operatörü için pertürbasyon teorisi üzerine
2004 ALİ DELİCEOĞLU Dinamik sistemler ve basit olmayan dejenere nokta civarındaki sıkıştırılamaz akışların topolojik çatallanmaları
Dynamical systems and topological bifurcations near non-simple degenerate point incomepressible fluids
2004 İSMET ÖZDEMİR Genelleştirilmiş Hα,δ,γ(X) uzayları
Generalized Hα,δ,γ(X) spaces
2004 FATİH ÖZCAN Topolojik örtü grupoidleri
Topological covering groupoids
2004 KUDUSİ KAYADUMAN Vσ-uzayının bir genelleştirmesi üzerine
On a generalization of Vσ-space
2004 MEHMET GÜNER Çekirdek taban hal korelasyonları ve toplam kuralları
Ground state correlations in nuclei and sum rules
2004 ERDAL ULUALAN Değişmeli cebirler üzerinde kuadratik modüller
Quadratic nodules of momutative Algebras
2004 GÜNER ILICAN Kısmi diferensiyel denklemler-riemann yüzeyleri
Partial differential equations-riemann surfaces
2004 FATİH KOYUNCU A geometric approach to absolute irreducibility of polynomials
Polinomların indirgenemezliğine geometrik bir yaklaşım
2004 JEHAD ALZABUT Periodic solutions and stability of linear impulsive delay differential equations
Lineer 'impulsive' gecikmeli diferensiyel sistemlerinin periyodik çözümleri ve kararlığı
2004 AHU AÇIKGÖZ Sürekliliğin ideal topolojik uzayda ayrışımı
Decomposition of continuity in ideal topological space
2004 AYDIN KURNAZ Bir sınıf ikinci mertebe lineer diferansiyel denklem sisteminin incelenmesi
On the investigation of a certain class of the system of second-order linear differential equations
2004 HASAN ÖĞÜNMEZ Quaternion Cauchy-Toeplity ve quaternion Cauchy-Hankel matrislerinin euclidem, spektrak ve lp normları
On the euclidean , spektal and Lp norms of quaternion Cauchy-Teoplitz and quaternion Cauchy-Hankel matrices
2004 COŞKUN KUŞ Bazı yaşam zamanı dağılımlarının parametrelerinin tam ve sansürlü verilere dayalı tahmini
Estimation of the parameters of some lifetime distribution based on complete and cendored data
2004 ERHAN ERTEKİN Öğrenme ve öğretme stilleri üzerine bir çalışma
A study on learning styles and teaching styles
2004 KEMAL USLU Periyodik lineer fark sistemlerin kararlılık parametrelerinin hesaplanması
The calculation of stability parameters of the linear discrete-time systems with periodic coefficients
2004 AHMET TEKCAN Ayrık gruplar ve kuadratik formlar
Discrete groups and quadratic forms
2004 MURAT ALAN Sıfır bölenli halkalarda çarpanlara ayırma
Factorization in rings with zero divisors
2004 HÜLYA BAĞDATLI Bir hiperyüzeyin ortalama eğriliği koruyan izometrisi problemi
The problem of isometry of a hypersurface preserving mean curvature
2004 NECİP ŞİMŞEK Banach cebirlerinin tek-nokta spektrumlu elemanları ve wedderburn ayrışımı
Elements with single point spectrum of the Banach algebras and wedderburn decomposition
2004 NURHAN HALİSDEMİR Kayıp müşterili kuyruk modellerinin analizi ve bir uygulama
The analysis of queueing system with finite capasity and it's application
2004 SALİM YÜCE Homotetik hareketler altında Holditch teoreminin iki kapalı eğriye ve bir açık eğriye (Holditch hilalleri) genelleştirilmesi
The generalization of Holditch theorem to two closed curves and an open curve (Holditch sickles) under homothetic motions
2004 TANER TUNÇ Ülkeleri sosyo-ekonomik değişkenler yönünden sınıflandırmada kullanılabilecek en uygun diskriminant fonksiyonlarının belirlenmesi
The determination of the most suitable discriminant functions used for classification of countries in terms of social-economics variables
2004 MUSTAFA DÜLDÜL Homotetik uzay hareketleri ve Holditch teoremi
Spatial homothetic motions and the Holditch theorem
2004 SELMA ÖZÇAĞ Düzgün doku uzaylar
Uniform texture spaces
2004 FARUK UÇAR Yalınkat fonksiyonlarının ekstremal özellikleri
Ekstremal properties of univalent functions
2004 ŞENOL DOST Doku uzayların kategorileri
Categories of texture spaces
2004 NURAY EROĞLU Belirleyici sınıflayıcı koşullarına sahip halka ve modüller
Rings and modules whose satisfy certain annihilator conditions
2004 ŞEVKET GÜR Faz alan denklemleri için başlangıç sınır değer problemlerinin çözümlerinin global davranışı
Global behavior of solutions of initial boundary value problems for phase field equations
2004 UĞUR ŞENGÜL Konveks geometride karakterizasyonlar
Characterizations in conuex geometry
2004 MUSTAFA ALKAN Asal, yoğun ve tersinir alt modüller yardımı ile bir halkanın karekterizasyonu
A characterization of a ring using prime, dense, and invertible submodules
2004 NURULLAH ANKARALIOĞLU Dunwoody parametreleri ve devirli temsillenen gruplar
Dunwoody parameters and cyclically presented groups
2004 ÜLKÜ ATEŞ DİNLEMEZ Homojen olmayan bir ortamda yayılan zaman harmonik akustik dalgalar için uzak alan operatörünün özellikleri ve ters saçılma teorisi
Properties of the par field operatör for time harmonik accustic whves by an inhomogeneous medium and inverse scattering theory
2004 AHMET BARAN IEEE 802.11b TCP/IP ağında mikrodenetleyici tabanlı ağ arabirim cihazı geliştirme uygulaması
Application of development a microcontroller based network interface device in the IEEE 802.11b TCP/IP network
2004 GÜLTEN TORUN Transverse elektrik şeklinde polarize edilen elektromanyetik dalgalar için saçılma problemi
The scattering problem for the electromagnetic waves polarized in the case of transverse electric
2004 ATAKAN TUĞKAN YAKUT Hiperbolik uzayda simplekslerin tepe açıları
Vertex angles of simplices in hyperbolic space
2004 MEHMET BAKİ YAĞBASAN Vektör değerli sürekli fonksiyonlar uzayının geometrik özellikleri
Geomerric properties of space of vector valued continuous functions
2004 MEHMET ŞAHİN Genelleştirilmiş σ-cebirleri ve genelleştirilmiş bulanık ölçümler
Generalized σ-algebras and generalized fuzzy measurements
2004 İBRAHİM KARATAY Lokal olmayan parabolik sınır değer fark problemlerinin iyi konumlanmışlığı
Well posedness of nonlocal boundary value problems for parabolic difference equations
2004 ENGİN MERMUT Homological approach to complements and supplements
Tamamlayan ve tümleyen alt modüllere homolojik yaklaşım
2004 ERDAL KARAPINAR Isomorphisims of L-köthe spaces
L-Köthe uzaylarının eş yapıları
2004 MEVLÜDE YAKIT ONGUN Sınır koşullarında spektral parametre bulunduran ikinci mertebeden adi diferensiyel denklemler için sınır değer problemi
Boundary value problem for second order differential equations with spektral parameter in the boundary conditions
2004 AHMET YÜCESAN Indefinite Kaehler manifoldunda hiperyüzeylerin geometrisi üzerine
On the geometry of hypersurfaces in indefinite Kaehlerian manifold
2004 MEHMET GÜRDAL Bazı yakınsaklık tipleri
Some types of convergence
2004 GÜLAY İLONA TELSİZ Varyasyon hesabı ve optimal kontrol teorisinin kuadratik fonksiyonellerinin incelenmesi
Quadratic functionals are encountered in the calculus of variation and optimal control theory
2004 ARZU DOĞAN AKGÜL Operatörler ailesinin spektral teorisi
Spectral theory of a family of operators
2004 HÜSEYİN KOCAYİĞİT Lorentz 3-manifoldlarında biharmonik eğriler ve kontak geometri
Biharmonic curves in lorentz 3-monifolds and contact geometry
2003 CESİM TEMEL Bazı sınıf Banach cebirlerinin tamamen sürekliliği üzerine
On Completely continuous of some class Banach algebras
2003 SEÇİL GERGÜN Representations of functions harmonic in the upper half-plane and their applications
Üst yarı düzlemdeki harmonik fonksiyonların gösterimleri ve bunların uygulamaları
2003 MUZAFFER ATEŞ Diferensiyel denklemlerin çözümlerinin kararlılığı ve periyodik çözümlerin varlığı
The Stability of solutions of differential equations and the existence of periodic solutions
2003 ORHUN KARA Code construction on modular curves
Modüler eğriler üzerinde kod inşası
2003 MÜSLÜM ÖZIŞIK Ön gerilmeli tabaka ile örtülmüş ön gerilmeli yarı düzlemde genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının dispersiyonu
The Dispersion of generalized Rayleigh waves in the prestressed half-plane covered with a prestressed layer
2003 IŞIM GENÇ DEMİRİZ Eğrisel yapıya sahip kompozit malzemeler mekaniğinin üç boyutlu titreşim ve stabilite problemlerinin sey ile incelenmesi
The investigation of some three-demonsional vibration and stability loss problems of the mechanics of curved composites with employing fem
2003 İBRAHİM DEMİR Lineer diferansiyel oyunlar teorisinin bazı problemleri
Some problems of the theory of linear differential games
2003 H. ARZU ŞEN Genelleştirilmiş alfa konveks fonksiyonlar sınıfının incelenmesi
An Invistigation of generalization of alpha convex functions
2003 İNCİ ERHAN Quantum mechanical computation of billiard systems with arbitrary shapes
Keyfi şekilli bilardo sistemlerinin kuantum mekaniksel hesaplamaları
2003 ÖMÜR UĞUR Boundary value problems for higher order linear impulsive differential equations
Yüksek mertebeden lineer impalsif diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri
2003 ERDAL ÖZYURT Inert subgroups and centralizers of involutions in locally finite simple groups
Dingin altgruplar ve yerel sonlu basit gruplarda involusyonların merkezleyeni
2003 SEVDA SEZER Bulanık cebirsel yapılar üzerine
On vague algebraic structures
2003 MUTLU GÜLOĞLU Pürüzsüz topolojik uzaylar üzerine
On smooth topological spaces
2003 HALİME ARZU YEMİŞCİ Genelleştirilmiş alfa-konveks fonksiyonlar sınıfının incelenmesi
Investigation of the class of alpha-convex functions
2003 MUSTAFA KUDU Parametreye bağlı singular perturbe olmuş diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü
Numerical solution of the dependent parameter singularly perturbed differential equations
2003 LEVENT KULA Bölünmüş kauterniyonlar ve geometrik uygulamaları
Split quaternions and geometrical applications
2003 YILMAZ YILMAZ Modülüs fonksiyonu yardımıyla tanımlanmış bazı yeni dizi uzayları
Some new sequence spaces defined by a modulus function
2003 MEHMET KAYALAR Kısmen çakışmayan iki spektruma göre singüler Sturm-Liouville operatörü için ters problem
Inverse problem for singular Sturm-Liouville operator onpartially non-coincide two spectrums
2003 SERKAN ALİ DÜZCE Konveks küme değerli dönüşümlerin konveks devamı ve diferensiyel içermeler teorisine uygulamaları
Convex continuation of the convex set valued maps and applications to the differential inclusion theory
2003 MURAT ADIVAR Non-selfadjoint diskret Schrödinger operatörünün spektral analizi
Spectral analysis of non-selfadjoint discrete Schrödinger operator
2003 ALİ AKBULUT Homojen olmayan denklemlerin spektral özellikleri
Spectral properties of non-homogeneous equations
2003 HASAN ES Hareketler ve dokuz farklı geometri
Motions and nine different geometry
2003 MEHMET ÇİTİL Kompakt istisnai Lie gruplarının homotopi demeti
The Sheaf of compact exceptional Lie groups of homotopy groups
2003 EMİNE NESLİGÜL AKSAN Burgers denkleminin çözümüne bir varyasyonel yaklaşım
A Variational approximation to the solution of the Burgers' equation
2003 ALAATTİN ESEN Termistör probleminin B-spline sonlu eleman yöntemleri ile çözümleri
Solutions of the thermistor problem by B-spline finite elements methods
2003 MEHMET ŞENGÖNÜL Bir üçgen matrisle elde edilen bazı yeni dizi uzayları ve matris dönüşümleri
Some new sequence spaces defined by a triangle matrix and matrix mappings
2003 ÖZLEM YILMAZ Lineer olmayan parabolik denklem sistemi ile verilen bir başlangıç-sınır değer probleminin global çözümünün yokluğu
Nonexistence of global solution of an initial-boundary value problem given with nonlinear parabolic equation system
2003 HASAN FURKAN Matris dizileri arasındaki ilişkiler ve bazı matris dizisi sınıflarının karakterizasyonu
The Relations between the matrix sequences and the characterization of some classes of matrix sequences
2003 MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR Orlicz fonksiyonu yardımıyla tanımlanmış bazı yeni dizi uzayları
Some new sequence spaces defined by Orlicz function
2003 BAHADDİN BÜKCÜ Lorentz uzayında Cayley formülü ve uygulamaları
Cayley formula and its application in Lorentz space
2003 OKTAY DUMAN İstatistiksel yakınsak fonksiyon dizileri
Statistically convergent function sequences
2003 MEHTAP YILMAZ Bazı grup genişlemelerinin özel durumlar ile incelenmesi
The Examination of some group extensions under the special cases
2003 CEMALETTİN IŞIK İlköğretim okullarının 7. sınıflarında okutulan matematik ders kitaplarının içerik, öğrenci seviyesine uygunluk ve anlamlı öğrenmeye katkısı yönünden değerlendirilmesi
An Evaluation of seventh grade primary school mathematics course books in terms of content, suitability to students levels and contribution to meaningful learning
2003 İBRAHİM BÜYÜKYAZICI İki değişkenli genelleştirilmiş Bernstein polinomları için ters teoremler
Inverse theorems for generalized Bernstein polynomials of two variables
2003 MEHMET YILDIRIM Vektör demetlerine manifold genişletmeleri ve liftler
Manifold extensions to vector bundles and lifts
2003 İSMAİL ONUR KIYMAZ Sembolik hesaplamalar ve hipergeometrik tipten denklemlere uygulamaları
Symbolic computations and applications to the equations of hypergeometric type
2003 ÖZKAN ÖCALAN Fark denklem sistemlerinin çözümlerinin davranışı
Behaviour of solutions of difference equations systems
2003 YAŞAR BOLAT Yüksek basamaktan fark denklemlerinin çözümlerinin salınımlılığı
Oscillatory behaviour of solutions of higher order difference equations
2003 SEFA YILDIZ Lineer olmayan diferensiyel denklemlerin Painleve analizi ve integre edilebilme yönleri
Painleve analysis and integrability aspects of nonlinear differential equations
2003 DEVRİM ÇAKMAK İkinci basamaktan lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin salınımlılığı üzerine
On the oscillation of solutions of second order nonlinear differential equations
2003 HÜLYA YILDIRIM Moment problemi ve onun bazı uygulamaları
The moment problem and its some applications
2003 RAMAZAN TÜRKMEN Matrislerin hadamard çarpımlarının normları ve singüler değerleri
On the norms and singular values of the hadamard product of matrices
2003 AYNUR KESKİN İdeal topolojik uzaylarda sürekliliğin yeni dağılımları
New decompositions of continuity in ideal topological spaces
2003 ALLAGULİ GURBANLIYEV Heron üçgenleri üzerine
About Heronian triangles
2003 AYŞE TÜNAY NALLI GCD-Reciprocal LCM matrisinin karakterizasyonu
The Characterization of the GCD-Reciprocal LCM matrix
2003 EMİNE ALBAŞ Genelleştirilmiş türevli asal halkalar üzerine
On prime rings with generalized derivations
2003 REŞAT YILMAZER Singüler katsayılı hiperbolik denklemler için Cauchy, Goursat problemleri ve spektral teoride uygulamaları
Cauchy, Goursat problems for hyperbolic equations with singular coefficient and applications in the spectral theory
2003 BEKİR TANAY Steenrod cabirinde bazlar üzerine
On the monomial basis in the Steenroad algebra
2003 ÜNAL İÇ Kanonik Dirac operatörü için kısmen çakışmayan iki spektruma göre ters problem
Inverse problem on two partially non-coincide spectrum for the canonical Dirac operator
2003 ALİ İHSAN GENÇ Robust statistical analysis based on the generalized T distribution families
Genelleştirilmiş T dağılımları ailesine dayalı istatistiksel analiz
2003 NİHAT AYYILDIZ Yarı-öklid uzayda kapalı regle yüzeyin integral invaryantları
The Integral invariants of closed ruled surface in the semi-euclidean space
2003 KAMURAN TARIM Kubaşık öğrenme yönteminin matematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir meta analiz çalışması
Effectiveness of cooperative learning method on teaching mathematics and meta analytic study for cooperative learning method
2003 GONCA AYIK Yarıgrupların takdimleri, otomatiklik ve adian grafikleri
Presentations of semigroups, automaticity and adian groups
2003 GÜLSEN KIRAL A Comparison of the recent algorithms for the identification of outliers in data
Verilerde sapan değerlerin saptanmasına ilişkin yeni geliştirilmiş algoritmaların karşılaştırılması
2003 MEHMET KÜÇÜKASLAN Alan üzere ortogonal polinomlardan oluşan fourier serilerinin yakınsaklığı
On the convergence of the fourier series defined by orthogonal polynomials over the region
2003 ERCAN MASAL Sonlu sayıda asal alt modüle sahip dedekind modüller
Dedekind modules with fninently number of prime submodules
2003 CELIL NEBIYEV Güçlü +- tümlenmiş modüller
Strongly +- supplemented modules
2003 EROL TERZİ Karışık sonuç değişkenli regresyon modellerinin analizi ve bir uygulama
Analysis of mixed response variable regression models and an applications
2003 ÜNSAL TEKİR Asal alt modüller ve radikaller
Prime submodules and radicals
2003 AYLİN BAYRAK Monoton potansiyel operatörler ve lineer olmayan eliptik denklem için karışık sınır değer probleminin sayısal çözümü
Monotone potential operators and numerical solution of mixed boundary value problems for nonlinear elliptic equations
2003 YÜKSEL TERZİ Sansürlü veriler için sağkalım analizi ve gerçek verilere uygulaması
Survival analysis for censored data and its application to real data
2003 YILMAZ DERELİ Düz labirent seallerde iki kontrol hacim modeli kullanarak akış hesaplamaları ve rotordinamik katsayıları hesabı
Flow calculations and rotor dynamics coefficients calculations on the straight labyrinth seals by using two control volume model
2003 İHSAN TİMUÇİN DOLAPÇI Yaklaşık simetri teorileri ve newtonyen olmayan bir akışkan problemine uygulaması
Approximate symmetry theories and application to a non-newtonian fluid problem
2003 EDİBE PALABIYIK SO(3,2) grubu ve integrallenebilir sistemler
The Group of SO(3,2) and integrable systems
2003 AYTEN PEKİN Reel kuadratik sayı cisimleri ve sınıf sayıları
Real quadratic number fields and class numbers
2003 CANSEL AYCAN Genişletilmiş jet demetleri üzerinde Euler-Lagrange ve Hamilton denklemlerinin lift'leri
The lifts of Euler-Lagrange and Hamilton equations on the extended jet bundles
2003 YALÇIN YILMAZ Doğrusal omayan dalga denklemlerinin çözümlerinin global davranışları
Spatial behaviour of the solutions of the nonlinear wave equations
2003 İLHAN KARAKILIÇ On the kinematics of spatial motion
Uzay hareketlerinin kinematiği üzerine
2003 ŞİRİN ATILGAN Asymptotic formulas for the eigenvalues of the multidimensional Schrödinger operator
Çok boyutlu Schrödinger operatörünün özdeğerleri için asimtotik formüller
2003 MEHMET TAMER ŞENEL Üçüncü mertebeden lineer olmayan diferensiyel denklemlerin bir sınıfının çözümlerinin davranışı üzerine
On Behaviours of solutions of a class of nonlinear third order differential equations
2003 YAŞAR ÇAKMAK Sonlu aralıkta integrallenemeyen potansiyele sahip Sturm-Liouville operatörlerin, spektral karakteristiklerine göre belirlenmesi
Determination of Sturm-Liouville operators which have nonintegrable potential in finite interval according to the spectral characteristics
2003 SELMA GÜLYAZ II. mertebeden regüler singüleriteye sahip diferensiyel operatörler için ters (inverse) problemler
Inverse problems for differential operators which have regular singularities of second order
2003 BAHADDİN SİNSOYSAL Nonlineer dalga denklemleri için süreksiz fonksiyonlar sınıfında sayısal çözümler
Numerical solutions for nonlinear wave equations in a class of discontinuous functions
2003 MUAMMER KULA Topolojik kategorilerde bağlantılılık
A Notion of connectedness in topological categories
2003 ABDULLAH BAYKAL Veri madenciliği: Öğrenci verileri üzerinde uygulamaları
Data mining: The application on students data
2003 İMDAT İŞCAN Genelleştirilmiş Faber ve Faber-Laurent serilerinin belirli tipten fonksiyonlara yakınsaklığı
Convergent to specific type functions of generalized Faber-Laurent series
2003 SÜLEYMAN UZUN H5 Hecke grubunun kongrüans alt grupları ve H5 0((2)alfa I')'nin H5'deki normalliyeni
The congruence subgroups of Hecke group H5 and the normalizer of H5 0((2)alpha I')' in H5
2003 ZAFER KÜÇÜK İki bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş süreçlerinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi üzerine
On the asymptotic behaviour of the semi-Markovian random walk with two barriers
2003 KAMİL AKBAYIR Modülüs fonksiyon dizileri yardımıyla tanımlanmış bazı dizi uzayları
Some sequence spaces defined by a sequence of modulus functions
2002 DİDEM ÖZTÜRK Tamamlayıcısı bir Q-grubu olan Frobenius grupları
Frobenius groups the complements of which are Q-groups
2002 YÜCEL TÜRKER ULUTAŞ Devirli grupların serbest çarpımlarının tek bağıntılı bölüm grupları
One relator quotient groups of free products of the cyclic groups
2002 REŞAT KÖŞKER Tek yönlü lifli elastik ve viskoelastik kompozitlerin stabilitesi ve gerilme durumuna ait bazı problemler
Some problems about internal stability loss and stress distribution in an elastic and viscoelastic unidirected fibrous composites
2002 SEZAYİ HIZLIYEL Genelleştirilmiş Q-holomorf fonksiyonlar
Generalized Q-holomorphic functions
2002 NAİM TUĞLU LCM-GCD matrisleri üzerine
On the LCM-GCD matrices
2002 HARUN POLAT Mutlak olamayan tipten M. mertebeden olan bazı Euler fark dizi uzayları
Some Euler difference sequence spaces of non-absolute type of order M.
2002 KOSTYANTİN ZHELTUKHİN Recursion operator and dispersionless lax representation
Simetri adım operatörleri ve dağılımsız lax temsilleri
2002 NİLGÜN GÜLER Antenatal fetüs verilerinin örüntü tanıma yöntemleriyle tanımlanması
Intelligent data analysis of antenatal fetal data by using pattern recognition methods
2002 METİN YAMAN Parabolik denklemler için ters problemlerin çözümünün asimptotik davranışı
Asymptotic behaviour of the solution to the inverse problems for parabolic equations
2002 MEHMET ÖZEN Rosenbloom-Tsfasman metriğine göre lineer kodların yapısı
The Structure of linear codes with respect to Rosenbloom-Tsfasman metric
2002 MAHMOUD SHALALFEH Codes on fibre products of Artin-Schreier and Kummer coverings of the projective line
Projektif doğrunun Artin-Schreier ve Kummer örtülerinin fiber çarpımları üzerindeki kodlar
2002 NATALYA ZHELTUKHİNA On sections and tails of power series
Kuvvet serilerinin kısmi toplamları ve kuyrukları üzerine
2002 BAYRAM ALİ ERSOY Bulanık euclid ideali
Fuzzy euclidean ideal
2002 HİKMET KOYUNBAKAN Singüler Sturm-Liouville operatörünün spektral teorisi
Spectral theory of the singular Sturm-Liouville operator
2002 MAHMUT IŞIK Genelleştirilmiş fark dizi uzaylarının istatistiksel yakınsaklığı üzerine
Onthe Statistical convergence of generalized difference sequence spaces
2002 HANDAN BALGETİR Lorentz uzayında genelleştirilmiş null scrollar
Generalized null scrolls in the Lorentzian space
2002 MUSTAFA İNÇ Ayrışım metodunun matematiksel temelleri ve bazı uygulamaları
The Fundamentals of the decomposition method and some applications
2002 SİNAN ÇALIK Çok değişkenli sıralı istatistikler üzerine
Onthe Multivariate order statistics
2002 HASAN BULUT Lineer ve lineer olmayan stokastik diferensiyel denklemlerin ayrışım metodu ile çözümü
Solutions of linear and nonlinear stochastic differential equations by the decomposition method
2002 EMRAH ÇAKÇAK Subfields of the function field of the Deligne-Lusztig curve of ree type
Ree tipi Deligne-Lusztig eğrisinin fonksiyon cisminin altcisimleri
2002 AYKUT İNAN İŞERİ Assessment of students' mathematics achievement through computer adaptive testing procedures
Öğrencilerin matematik başarılarının bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test yöntemleriyle belirlenmesi
2002 NÜLİFER ÖZDEMİR Kürenin sonlu alt quandıllarının sınıflandırılması
Classification of finite subquandles of sphere
2002 EMRAH AKYAR İntegral sınırlı lineer olmayan kontrol sistemlerin erişim kümeleri
Reachable sets of nonlinear control systems with integral constraint
2002 FATİH KARABACAK SIP veya SSP'ye sahip matris halkaları
Matrix rings which have SIP or SSP
2002 TANER BÜYÜKKÖROĞLU Polinomlar politopunun Hurwitz ve sektör kararlılığı
The Hurwitz and sector stability of the polytope of polynomials
2002 ERSİN KIRAL Serbest color Lie süpercebirleri
Free color Lie superalgebras
2002 TANGÜL UYGUR Düğüm gruplarının SU(2) temsilleri
SU(2) representations of knot groups
2002 GÜZİN YÜKSEL Lineer regresyonda bazı yanlı tahmin edicilerin incelenmesi ve rezidüleri için karşılaştırmalar
Analysing of some biased estimators in linear regression and comparisons of the residuals of these estimators
2002 GÖKHAN ÇUVALCIOĞLU Heyting değerli omega-cebirlerde serbestlik
Freenes on heyting valued omega-algebras
2002 MUSTAFA GÜLSU Yarı-diskret lineer parabolik kısmi diferensiyel denklemler için zaman adımlı algoritmalar üzerine
On A time-stepping algorithms for semidiscretized linear parabolic partial differential equations
2002 MUHİTTİN BAŞER Sonlu yansıma gruplarının gösterimleri
The Representations of finite reflection groups
2002 CANAN KÖROĞLU Üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon probleminin çizgiler yöntemi ile çözümü
Solution of the American option problem by the method of lines using exponential matrix functions
2002 ÖMER TARAKCI Sabit sırt uzaklıklı hiperyüzeyler
Hypersurfaces at a constant distance from the edge of regressions on another hypersurfaces
2002 İSMAİL YASLAN Sonsuz aralık üzerinde lineer olmayan sınır değer problemleri
Nonlinear boundary value problems on infinite intervals
2002 NÜKET AYKUT İkinci mertebe lineer olmayan fark denklemleri için sınır değer probleminin pozitif çözümleri
Positive solutions of boundary value problems for nonlinear second order difference equations
2002 VECDİ AYTAÇ İnternet destekli uzaktan eğitim ve öğretim teknolojisi
Distance education and learning technology based on the internet
2002 G. GÖĞEM KILIÇ Çok boyutlu Szasz operatörlerinin yaklaşım özellikleri
Approximation properties of multidimentional Szasz operators
2002 KAZIM İLARSLAN Öklid olmayan manifoldlar üzerindeki bazı özel eğriler
Some special curves on non-euclidean manifolds
2002 TEVFİK BİLGİN 24 mertebeli ayrışmayan grupların integral grup halkasında sonlu mertebeli birimsellerin belirlenişi
Torsion units in integral group rings of non-decomposible groups of order 24
2002 VATAN KARAKAYA Bazı yeni dizi uzayları ve matris dönüşümleri
Some new sequence spaces and matrix transformations
2002 SEVGİ ESEN Konvolüsyon tipinde olmayan integral operatörler ailesinin karakteristik noktalarda yakınsaklığı ve yakınsaklık hızı
Convergence and the order of convergence of family of nonconvolution type integral operators at characteristics points
2002 YUSUF ZEREN Türevlenebilir fonksiyonlara lineer pozitif integral operatörler aileleriyle yaklaşımının asimptotik değeri
Asymptotic value of approximation to differentiable functions by families of linear positive integral operators
2002 NURHAN KAPLAN Pozitif çekirdekli integral operatörler dizisinin p-lebesque noktalarında yakınsaklık hızı
The Order of convergence of the sequence of integral operators with positive kernel in p-lebesque points
2002 TAMER UĞUR Düğüm grafları
Knot graphs
2002 NEJMİ CENGİZ Cebirsel poliafinor yapılar ve liftler
Algebraic polyaffinor structures and lifts
2002 CAFER AYDIN İzomorfik dizi uzayları ve sonsuz matrisler
Isomorphic sequence spaces and infinite matrices
2002 ENGİN ÖZKAN Sonlu nilpotent gruplarda 3-basamak Fibonacci dizileri
3-step Fibonacci sequences in finite nilpotent groups
2002 ERDAL KARADUMAN Sonlu gruplarda 2-basamak Fibonacci dizileri
2-step Fibonacci sequences in finite groups
2002 İNCİ GÜLTEKİN Devirli temsiller ve devirli olarak temsil edilmiş gruplar
Cyclic presentations and cylically presented groups
2002 BİLAL ALTAY Bazı yeni çift dizi uzayları
Some new double sequence spaces
2002 ERCAN ÇELİK Diferensiyel-cebirsel denklemlerin nümerik çözümü
The Numerical solutions of differential-algebraic equations
2002 HALİT ORHAN Analitik fonksiyonların belli sınıfları için katsayı eşitsizlikleri
Coefficient inequality for certain classes of analytic functions
2002 MEHMET ATÇEKEN Çarpım manifoldunun altmanifoldlarının geometrisi
Geometry of submanifolds of product manifold
2002 ERSİN UYSAL Deneysel tasarımlar ve istatistiksel analiz yöntemleri
Experimental designs and statistical analysis methods
2002 TOLGA GÜYER Bir dirichlet-türü problemin sembolik hesaplama kuramında çözümünün hesaplanması
Computation of the approximated solution to a dirichlet-type problem in symbolic computation theory
2002 SELAMİ ERCAN Her altgrubu Bn veya her öz homomorfik görüntüsü No olan lokal nilpotent gruplar
Locally nilpotent groups with all subgroups Bn or all proper homomorphic images No
2002 MUHAMMED MAROOF GOHAR Compactness in ditopological texture spaces
Ditopolojik doku uzaylarda tıkızlık
2002 BENGÜ KILIÇ Sonlu tipte eğriler ve yüzeyler
Finite type curves and surfaces
2002 ÇETİN VURAL Örgü koşulları ve örtü özellikleri
Lattice conditions and covering properties
2002 BİROL ALTIN b-özelliğini sağlayan Riesz uzayları ve b-zayıf kompakt operatörler
b-property on Riesz spaces and b-weakly compact operators
2002 ALİ NÜVİT VEYSOĞLU Portfolio optimization in stock exchanges modeled with game theory
Oyun teorisiyle modellenen borsalarda portföy optimizasyonu
2002 FİLİZ TAŞCAN DÖKEN İntegrallenebilirlik ve pertürbasyon teori
Integrability and perturbation theory
2002 AYŞE PEKER DOBİE Algebraic structures related to some deformed oscillators
Bazı deforme osilatörlerle ilgili cebirsel yapılar
2002 İBRAHİM İLKER AKÇA Bir pro-c simplisel objenin moore kompleksinin uygulamaları
Applications of the moore complex of a pro-c simplicial object
2002 BÜLENT SAKA RLW ve K-S denklemlerinin B-spline kolokeyşin metodları ile çözümleri
Solutions of RLW and K-S equations using B-spline collocation methods
2002 MEHMET TEKKOYUN Genişletilmiş kahler manifoldlara euler-lagrange ve hamilton denklemlerinin yüksek mertebeden lift'leri
Higher order lifts of euler-lagrange and hamiltonian equations to extended kahlerian manifolds
2002 PINAR ANAPA Şartlı lineer uzayların temel özellikleri ve sınıflandırılması
Basic properties and classification of conditional linear spaces
2002 AHMET YILDIZ Değme metrik manifoldlarda bazı eğrilik şartları
Some curvatures conditions in contact metric manifolds
2002 UMMAHAN EGE Çarpım cebri ve çaprazlanmış modüller
Multiplication algebras and crossed modules
2002 HAMZA ÇALIŞICI +- dual sonlu tümlenmiş modüller
+- cofinitely supplemented modules
2002 AYTAÇ KURTULUŞ GÜNAYDIN Benz düzlemlerinde arklar ve ovaller
Arcs and ovals in benz planes
2002 MEHMET GÜRCAN Olasılık metotlarının polinomsal yaklaşmada kullanılması
Polynomial approximation by probabilistic methods
2002 YASEMİN BAHAR Parametrik eğrilerin afin diferansiyel invaryantları
Affine differential invariants of parametric curves
2002 SUNA SALTAN Kendine eş olmayan matris potansiyele sahip Schrödinger operatörünün spektral analizi
Spectral analysis of nonselfadjoint Schrödinger operators with matrix potential
2002 NEŞE ÖMÜR Üçgen geometrisinde bazı problemler ve trilineer koordinatların uygulaması
Some problems in triangle geometry and application of trilinear coordinates
2002 ÇİĞDEM ARAS Homotopi bağıntısının genelleştirilmesi ve onun bazı uygulamaları
The Generalization of homotopy relation and its some applications
2002 AYŞE NUR GÜNCAN Sonlu boyutlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık
Statistical convergence in the finite-dimensioned spaces
2001 ÖZKAN KARAMAN Genel sınır koşulu ile verilen kompleks potansiyele sahip Klein-Gordon denkleminin spektrumunun yapısı
Spectral properties of Klein-Gordon equation giving by general boundary condition with complex potential
2001 NESRİN TUTAŞ Bir değişkenli cebirsel fonksyonlar cisminin yarı-yerel althalkalarının Weierstrass noktaları ve otomorfizmleri
Weierstrass points and automorphisms of the semi-local subrings of the algebraic function field of one variable
2001 İLHAN DAĞADUR C-conull ve C- kama FK uzayları
C- conull and C- wedge FK spaces
2001 ALİ ARAL Nonizotrop singüler integrallerin yakınsaklığı
The Convergence of singular integrals
2001 CELAL ÇAKAN Fa-toplanabilme ve Fa-çekirdek
Fa-summability and Fa-core
2001 HAKAN ŞİMŞEK Pozitif conway polinomuna sahip pozitif düğümler
Positive knot have positive conway polynomial
2001 MURAT SUBAŞI Quasi-lineer schrödinger denkleminin katsayısıyla yönetilen optimal kontrol problemi
Optimal control problem governed by the coefficient of quasi-linear schrodinger equation
2001 GÜRSEL YEŞİLOT Hipergrupoidler ve aşamalı halkalarda asal radikaller
2001 ERCAN TUNÇ Bir adi diferensiyel operatörün bazı spektral özellikleri
Some spectral properties of a ordinary differential operator
2001 KAMİL ARI Nilpotent grupların integral grup halkalarında burulmalı birimseller
Torsion units in integral group rings of nilpotent groups
2001 SAADET ARSLAN Çarpanlanabilirliğin genellemeleri ve legendre çarpımı üzerine
The Generalizations of multiplicative and on the legendre
2001 FİGEN UYSAL SO (1,3) grubunun çeşitli açılışları için casimir operatörleri
The casimir operators of the group SO(1,3) for various decompositions
2001 HÜLYA ŞAHİNTÜRK Sınır koşulunda spektral parametre bulunan operatör katsayılı Sturm-Liouville k.düzenli izi
K.regularized trace formula for the Sturm-Liouville equation with operator coefficient contained spectral parameter in the boundary condition
2001 YILDIRIM BAYAZIT SO (P,Q) grubu ve 1 boyutlu integrallenebilir kuantum sistemleri
Quantum integrable systems of group SO (P,Q)
2001 YASEMEN UÇAN Kesirsel süpersimetri grupları ve cebirleri
Fractional supersymmetry groups and algebras
2001 MEHMET BEKDEMİR Modüler formlar ve eigen değerleri
Modular forms and eigen forms
2001 SİBEL YALÇIN KARPUZOĞULLARI Harmonik yalınkat fonksiyonların bazı alt sınıfları
Some subclasses of harmonic univalent functions
2001 CİHAN ÖZGÜR Pseudo simetrik manifoldlar
Pseudo symmetric manifolds
2001 FUNDA KARAÇAL Kafes sıralı grupoidler teorisi
The Theory of lattice-ordered groupoids
2001 YUSUF CESUR Operatör değerli fonksiyonlar sınıfında varyasyonel ve faktorizasyon yöntemleri
Variational and factorization methods in the spectral theory of operator valued functions
2001 AYŞE FÜSÜN ÜNAL Semi-simetrik konneksiyonlu weyl manifoldları
Weyl manifold with semi-symmetric connection
2001 ENDER ABADOĞLU A Diagram on higher order linear connections
Yüksek mertebeden lineer konneksiyonlara dair bir diyagram
2001 FUAT ERGEZEN Bir taraflı ağırlıklı öteleme operatör sistemleri ile üretilmiş bazı operatör cebirleri
Some operator algebras generated by systems of unilateral weighted shift operators
2001 SERAP GÜLŞAN TOPAL Zaman skalasında analiz ve dinamik denklemler
Calculus and dynamic equations on time scale
2001 FAHD JRAD Painleve' test and the Painleve' equations hierarchies
Painleve' testi ve Painleve' denklemlerinin hiyerarşileri
2001 SÜLEYMAN ŞAFAK Minimum maliyetli dönüşümlü ağ akışı probleminin bir sınıfı için uç noktalar ve optimal çözüm
Extreme points and optimal solution for a class of minimum cost circularization network flow problems
2001 AYSUN OZAN (FLA, HOB) maskeli graf tabanlı bir (FPM, FPD) sistem tasarımı, yazılımı ve öğretim teknolojisi
A Graph based (FPM, FPD) system design, software and education technology, masked with (FLA, HOB)
2001 SÜHEYLA EKMEKÇİ Taksi çemberleriyle ilgili özellikler
The Properties related to the taxicab cicles
2001 KÜRŞAT YENİLMEZ Bulanık doğrusal programlama problemleri için yeni çözüm yaklaşımları ve duyarlılık analizi
New solving approaches for fuzzy linear programming problems and sensitivity analysis
2001 ÇİĞDEM BEKTAŞ Genelleştirilmiş bazı fark dizi uzayları
Some generalized difference sequence spaces
2001 ERDAL EKİCİ Küme değerli dönüşümlerin yöne göre alt ve üst türev kümeleri, yöne göre alttan ve üstten diferensiyellenebilirliği ve bunların marjinal fonksiyonlara uygulamaları
Directional lower and upper derivative sets and directional lower and upper differentiability of the set valued maps and their applications to the marginal functions
2001 AYŞE UYAR Bir pozitif operatör ile üretilen sıra ideal ve yerel yaklaşımlar
Order ideal generated by positive operator and local approximation
2001 FERİT ÖZTÜRK Generalized Thurston-Bennequin invariants for singularities of real algebraic curves and surfaces
Gerçel cebirsel eğri ve yüzeylerin tekillikleri için genelleştirilmiş Thurston-Bennequin değişmezleri
2001 DAVUT UĞURLU Global behavior of solutions of the Brinkman-Forchheimer equations
Brinkman-Forchheimer denklemlerinin global davranışı
2001 SİMTEN UYHAN BAYRAKÇI Genelleşmiş Poisson yarıgrubu vasıtasıyla B-eliptik potansiyellerin tersini belirleme
On inversion of B-elliptic potentials by means of generalized Poisson semigroups
2001 AYŞEGÜL ERENÇİN Eliptik asal kısımlı bir kısmı türevli denklemin çözümlerinin bazı özellikleri
Some properties of solutions of a partial differential equation with elliptic essential part
2000 YETER YILMAZ (ŞAHİNER) Oscillation of functional differential equations
Fonksiyonel diferensiyel denklemlerin salınımı
2000 TALAT ŞENEL Bulanık matemetiksel programlama ve bir uygulama
Fuzzy mathematical programming and an application
2000 SEVGİ ATLIHAN Minimal FC (veya CC)-olmayan gruplar
Minimal non FC (or CC)-groups
2000 AYŞEGÜL ÇETİNKAYA Singüler ultrahiperbolik bir denklemin çözümlerinin bazı özellikleri
Some properties of the solutions of a singular ultrahyperbolic type equation
2000 GÜLAY KORU Manifoldlar ve Holditch teoremi
Manifolds and Holditch's theorem
2000 KAREN DENİSE AKINCI Cotorsion theories and F-covers
Kotorsiyon kuramları ve F-örtüleri
2000 KEMAL ALTIPARMAK Zamana bağlı kısmi türevli diferansiyel denklemler için açık ve kapalı yöntemler üzerine
Explicit and implicit methods for time dependent partial diferential equations
2000 SAED MALLAK Gibbs measures and phase transitions in 1-dimensional models
Tek boyutlu modeller içindeki gibbs ölçüleri ve faz dönüşümleri
2000 AYŞE BULGAK İnterval matrislerin pratik terslenebilirliğini bilgisayarda tespit eden bir algoritma
The Algorithm for computer checking of practical regularity of interval matrices
2000 NECMETTİN YILDIRIM Sembolik ve nümerik metotlarla enzim kinetiği problemlerinin incelenmesi
İnvestigation of enzyme kinetic problems by combination of symbolic and nümeric methods
2000 CENGİZ ÇİNAR Sabit katsayılı lineer homojen olmayan fark cauchy probleminin garanti yaklaşım yöntemi ile çözümü
2000 AYŞE KORKMAZOĞLU Küresel taksi geometri üzerine
Onthe Spherical taxicab geometry
2000 EMİN KASAP IL3 Lorentz uzayında bertrand regle yüzey çiftleri
The Pairs of bertrand ruled surfaces in Lorentz space IL3
2000 ÖZNUR GÖLBAŞI I.N. Herstein'in bir tahmini ve genelleştirilmiş lie idealler
2000 MAHİR KADAKAL Sınır şartlarının birinde özdeğer parametresi bulunduran regüler sınır-değer geçiş problemi
Reguler boundary-value-transmission problem containing eigenvalue parameter in the one of boundary conditions
2000 KEZİBAN ORBAY IRn1 minkowski uzayının Rs1(k) uzay formunun m-boyutlu altmanifoldları üzerine
On m-dimensional submanifolds of a space form Rs1(k) in the minkovski space IRn1
2000 VEDAT SUAT ERTÜRK İki boyutlu düzlemde newtoniyen olmayan akışkanların zamandan bağımsız hareketlerinin özellikleri
The Properties of non-newtonian fluids time-independent motions in two-dimensional plane
2000 SEDAT İLHAN Sayısal yarıgrupların tip dizileri için bazı kriterler
Some criteria for type sequences of numerical semigroups
2000 AZİZ HARMAN Tepki yüzeyleri ve tasarımları
Response surfaces and designs
2000 HAMZA MENKEN U sayıları üzerine bir inceleme
An Investigation on U numbers
2000 SİNAN AYDIN Bir metadevirli grubun integral grup halkasında sonlu mertebeli birimsellerin bulunması ve bir Zassenhaus konjektürünün gerçeklenişi
Determination of torsion units in integral grup ring of a metacylic grup ring and verification of a Zassenhaus conjecture
2000 BAYRAM ŞAHİN Lightlike altmanifoldların geometrisi
Onthe geometry of lightlike submanifolds
2000 H. ASUMAN SAVAŞ İnvariant yakınsaklık yardımıyla tanımlanan bazı yeni dizi uzayları
Some new sequence spaces defined by invariant means
2000 ŞAKİR İŞLEYEN MRG için bir lineer model ve kuaterniyon operatörü
A Linear model for MRG and quaternion operator
2000 İDRİS ZORLUTUNA 2 üssü y üzerindeki topolojiler ve özellikleri
Topologies on 2(y) and properties of them
2000 ARSHAD IMAM Neat injective envelopes
Düzenli injektif bürümleri
2000 SERPİL HALICI Tek değişkenli ve çok değişkenli pade yaklaşımları
Pade approximants several and one variables
2000 THABET ABDEL JAWAD The SCBS property in locally convex spaces
Lokal konveks uzaylardaki SCBS özelliği
1999 FEVZİ ERDOĞAN Başlangıç sıçramalı başlangıç-sınır değer probleminin sonlu fark metoduyla çözümü
Finite difference solution of initial-boundary value problems with initial jump
1999 NEDİM DEĞİRMENCİ Genelleştirilmiş kendine duallik
Generalized self duality
1999 FÜSUN ÖZEN Weyl uzaylarının konharmonik dönüşümü
Conharmonic transformations of weyl spaces
1999 SONGÜL ESİN (USTA) About the nilpotench of certain groups of order pnqm
Bazı pnqm mertebeli grupların nilpotentliği
1999 SEZGİN ALTAY Weyl uzaylarında eşit-eşlenik eğri çiftleri
The Equi-Conjugate curves in Weyl spaces
1999 HAKAN DEMİRBÜKER Rekürant ve birekürant weyl uzayları
Recurrent and birecurrent weyl spaces
1999 GÜLÇİN ÇİVİ Genelleştirilmiş Weyl uzaylarında eğri şebekeleri teorisi
Theory of nets of curves in generalized Weyl spaces
1999 MUSTAFA POLAT Global attractor for generalized Benjamin-Bona-Mahony equation
1999 MUHİTTİN UĞUZ Modul space for invariant solutions of Seiberg-Witten equations
Seiberg Witten denklemlerinin sabit çözüm uzayı
1999 HALİDUN GÜRSES Genelleştirilmiş boşluk serileri üzerine bir inceleme
Eine arbeit auf verallgemeinerte lückenreihen
1999 T. BURAK GÜREL Symmetries and boundary conditions of integrable nonlinear partial differential equations
Entegre edilebilir doğrusal olmayan diferensiyel denklemlerin simetrileri ve sınır şartları
1999 BORA ARSLAN The Quasi-equivalence problem and isomorphic classification of whitney spaces
Yarı-denklik problemi ve whitney uzaylarının izomorfik sınıflandırımı
1999 SEFA FEZA ARSLAN Monomial curves and the cohen-macaulayness of their tangent cones
Tek-terimli eğriler ve teğet konilerinin cohen-macaulay olma problemi
1999 CANAN YANIK Reel eksende verilmiş kompleks potansiyele sahip Klein-Gordon s-dalga denkleminin spektral özellikleri
Spectral properties of the Klein-Gordon s-wave equation with complex potential on the whole real axis
1999 NURETTİN DOĞAN Garanti yaklaşım yöntemi ile adi discrete denklem sistemi için iki-nokta sınır değer probleminin nümerik çözümü
Numerical solution by guaranteed accuracy method of two-point boundary value problem for ordinary dicrete equation system with constant coefficients
1999 H. HÜSEYİN SAYAN Garanti yaklaşım yöntemi ile adi diferensiyel denklem sistemleri için iki-nokta sınır değer probleminin nümerik çözümü
Numerical solution by guaranteed accuracy method of two-point boundary value problem for ordinary differential equation systems with constant coefficients
1999 DERYA KESKİN Tümleyen modüller ve dönüşüm halkaları
Supplemented modules and endomorphism rings
1999 MELDA DUMAN On some applications of singular two-point boundary value problems
Tekil iki-noktalı sınırdeğer problemlerinin bazı uygulamaları
1999 ALİ RIZA AŞKUN Yüksek mertebeden doğrusal diferensiyel denklemlere dedaktif yaklaşım
A Deductive approach to higher order linear differential equations
1999 BÜLENT AYANLAR İkinci basamaktan lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin salınımlılığı
Oscillation of solutions of nonlinear second order differential equatıons
1999 MUSTAFA DEMİRCİ Tıkız pürüzsüz topolojik uzaylar ü